Essay: Essay: MICRO OMGEVING

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 25 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: August 19, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: MICRO OMGEVING
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 6052 words. Download the full version above.

1.1. Interne analyse
Blacksportswear NV is van oorsprong een Nederlandse familiebedrijf, dat vier jaar geleden een beursgang heeft gemaakt. In jaar 6 had Blacksportswear al 62 medewerkers, dat is 4 meer dan het jaar ervoor. De verkoopactiviteiten zijn vooral op Nederland gericht. Op het gebied van export bestaat er nog een achterstand ten opzichte van de branche genoten, maar die stap wordt kleiner net zoals bij de branchegenoten het geval is.

Blacksportswear heeft de afgelopen jaren veranderingen doorgemaakt, door onder andere de export activiteiten uit te breiden. Ze hebben ook een teamindeling van de product op de locatie in Heereveen ingevoerd. De indeling op de afdeling inkoop heeft ook veranderingen ondergaan. In de toekomst zullen nog een aantal veranderingen doorgevoerd worden. De teamindeling van de productie zal ook op de andere locaties worden aangepast. Blacksportswear zal zich meer richten op webverkopen. De accountmanagers zullen ingedeeld worden in binnendienst verkoop. De laatste verandering zal de verplaatsing van R&D van Venlo naar Heereveen zijn.
1.1.1. Liquiditeit
Liquiditeit is de mate waarin een onderneming aan de direct opeisbare betalingsverplichtingen, binnen een jaar, kan voldoen. (BOER) Liquiditeit wil zeggen het kunnen beschikken over een zodanig werkkapitaal dat zich geen liquiditeit spanningen voordoen bij de uitvoering van de ondernemingsactiviteiten. Liquiditeitsratio’s leggen een verband tussen de op korte termijn vervallende verplichtingen (het kort vreemd vermogen) en de vlottende activa, die op korte termijn in liquide middelen zijn om te zetten. De liquiditeitsratio’s zijn de current ratio en de quick ratio.
1.1.1.1. Current ratio
De current ratio is een kengetal om de mate aan te geven waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen uit de vlottende activa kunnen worden betaald. De uitkomst van deze berekening levert een getal op, dat om een gezond bedrijf te vertegenwoordigen boven de 1 moet liggen. In de meest ideale situatie ligt het boven de 1,5. Een getal onder de 1 wil zeggen dat je bedrijf onvoldoende liquide is, dan moet er actie ondernomen worden. Een waarde van minimaal 1 betekent dat de onderneming aan de korte verplichtingen kan voldoen uit de lopende vorderingen en de liquide middelen. De current ratio van jaar 5 is 2,36. De current ratio van jaar 6 is 3,14. De current ratio van Blacksportswear is verbeterd in een jaar. Het is een getal boven de 1, dus de onderneming kan aan de korte verplichtingen voldoen.
1.1.1.2. Quick ratio
Door de quick ratio te berekenen krijg je inzicht in hoeverre de verschaffers van het kort vreemd vermogen uit de vlottende activa kunnen worden betaald. Dat betekent dus de mate waarin een onderneming in haar vaste verplichtingen kan voldoen. De voorraad wordt niet meegerekend omdat het niet vanzelfsprekend is dat die nog verkocht worden of dat ze in het geheel verkocht worden. De quick ratio van jaar 5 is 1,65. De quick ratio van jaar 6 is 2,25. De quick ratio is verbeterd. De resultaten waren al positief, de onderneming kan aan haar verplichtingen voldoen.
1.1.1.3 Oorzaken
Er zijn verschillende oorzaken voor de veranderingen bij Blacksportswear. Op de balans is de waarde voor de debiteuren gestegen, dus ze krijgen meer geld van klanten. Terwijl de waarde van de liquide middelen is gedaald. De daling zorgt ervoor dat Blacksportswear minder bezit heeft. Aan de andere kant van de balans valt op dat het bankkrediet is gedaald, dus Blacksportswear is minder geld schuldig aan vreemd vermogen verschaffers.

Als deze oorzaken worden vergeleken met de branche zijn er enkele overeenkomsten. In de branche is de waarde van de debiteuren ook gestegen en de waarde van de liquide middelen ook gedaald. Evenals de bankkrediet, door de daling is de branche minder geld schuldig aan vreemd vermogen verschaffers. De branche kent een stijging van crediteuren, dat betekent dat ze meer schuldig zijn aan vreemd vermogens verschaffers.

De veranderingen van de branche en Blacksportswear komen voornamelijk overeen. De branche kent een stijging van schulden bij crediteuren en Blacksportswear niet. Dat is een voordeel voor Blacksportswear, omdat hun schuld aan vreemd vermogens verschaffers niet stijgt zoals in de branche.
1.1.2 Rentabiliteit
De rentabiliteit is het resultaat van de verhouding tussen resultaat en vermogen of omzet. Rentabiliteitsratio’s geven een indicatie voor de winstgevendheid van de onderneming.
1.1.2.1 Rentabiliteit van het totale vermogen
De rentabiliteit van het totale vermogen geeft een beeld van de winstgevendheid naar verhouding van het totale vermogen van de onderneming. Om de continu??teit van de onderneming te kunnen veilig stellen, zal het bedrijfsresultaat van de onderneming voldoende groot genoeg moeten zijn om de vermogensverschaffers een uitkering in de vorm van dividend of interest te kunnen doen. De rentabiliteit van het totale vermogen van jaar 5 is 1,21%. De rentabiliteit van het totale vermogen van jaar 6 is 2,41%. De rentabiliteit van het totale vermogen stijgt. Het resultaat groeit in verhouding met de investering. Dat komt door de enorme groei die de winst voor belasting heeft doorgemaakt van jaar 5 naar jaar 6. De winst voor belasting was in jaar 5 ‘ 27.476.000. De winst voor belasting was in jaar 6 ‘114.596.000.
1.1.2.2 Rentabiliteit van het eigen vermogen
De rentabiliteit van het eigen vermogen weergeeft de mate van winst die op het eigen vermogen van de onderneming moet worden gemaakt. Voor de eigenaren is het bedrijfsresultaat niet van belang, omdat de interest, dividend en belasting mee genomen moet worden. De rentabiliteit van het eigen vermogen in jaar 5 is 0,56%. De rentabiliteit van het eigen vermogen in jaar 6 is 2,29%. De rentabiliteit van het eigen vermogen is gestegen in twee jaar. De winst was in jaar 5 ‘ 21.294.000. de winst was in jaar 6 ‘ 88.812.000. Het ge??nvesteerd eigen vermogen is gestegen van ‘ 3.770.000 naar ‘ 3.870.000. Doordat de winst harder is gestegen dan de investering van het eigen vermogen, is de rentabiliteit verbeterd.
1.1.2.3 Rentabiliteit van het vreemd vermogen
De rentabiliteit van het vreemd vermogen geeft de hoeveelheid betaalde rente weer. De rentabiliteit van vreemd vermogen van jaar 5 is 1,870%. De rentabiliteit van vreemd vermogen van jaar 6 is 1,612%. Blacksportswear is in jaar 6 in verhouding minder geld gaan betalen aan de rente. Door minder kosten blijft er van de omzet meer over voor de winst.
1.1.2.4. Hefboomfactor
De financiele hefboomfactoren van Black Sportswear in jaar 5 is 1,35 en in jaar 6 is 1,55. De financiele hefboomfactoren van de branche zijn in jaar 5 is 1,14 en in jaar 6 is 1,39. Als de kosten van het vreemd vermogen lager zijn dan de rentabiliteit van het totale vermogen wordt er verdiend aan het aangetrokken vreemd geld, genaamd een positieve leverage. Als de rentabiliteit van het totale vermogen lager is dan de kosten van vreemd vermogen, dan is er een negatieve leverage. Uit de resultaten van de branche, blijkt Black Sportswear meer vreemd vermogen te hebben dan de branche. Daarom is de hefboomfactor hoger van Black Sportswear.
1.1.2.5 Oorzaken
De rentabiliteit is gestegen, dat wordt veroorzaakt door gunstige veranderingen door Blacksportswear. Zoals eerder is beschreven heeft Blacksportswear meer omzet gemaakt in jaar 6. Uit de resultatenrekening blijkt dat bepaalde kostenposten zijn vermindert, vergeleken met jaar 5. De onderneming betaalde in jaar 6 minder aan afschrijvingen en minder rente aflossing. Doordat de kostenposten zijn verlaagd, blijft er in verhouding meer winst over. Dat is een extra voordeel, naast de grotere omzet.

De branche heeft een aantal overeenkomende kenmerken. De branche heeft net als Blacksportswear meer omzet gecre??erd in jaar 6. In tegenstelling tot Blacksportswear, moest de branche juist meer betalen voor afschrijvingen. Evenals Blacksportswear heeft de branche minder kosten voor rente aflossing.

Blacksportswear heeft als voordeel dat ze minder hoeven te betalen aan afschrijvingen, dan het jaar ervoor. Daardoor houdt de onderneming relatief meer over van de winst na belastingen, doordat er minder kosten zijn. De branche heeft het voordeel dat er minder inkoopkosten zijn, terwijl de omzet wel steeg. Dus de dalende inkoopkosten zijn niet ten nadeel van de omzet.
1.1.3 Solvabiliteit
Solvabiliteit is het vermogen om alle schulden af te lossen. Solvabiliteitratio’s maken duidelijk of een bedrijf op korte en lange termijn genoeg eigen vermogen heeft om schulden af te betalen. Een hulpmiddel van de solvabiliteit is de debt ratio. Met het debt ratio wordt berekend in welke mate de totale activa gefinancierd is met het vreemd vermogen. De debt ratio van jaar 5 is 0,43 en van jaar 6 is 0,39. Het vreemd vermogen in jaar 5 is iets meer dan 40% van het totaal vermogen. Vervolgens is het in jaar 6 minder dan 40%. Door de lage debt ratio kan Blacksportswear gemakkelijk aan de schulden voldoen. De solvabiliteitratio van jaar 5 is 57% en van jaar 6 61%. Meer dan de helft van het totale vermogen is eigen vermogen, dat zelfs van jaar 5 naar jaar 6 is gestegen. Blacksportswear wordt steeds onafhankelijker.

De debt ratio van de branche van jaar 5 is 0,47. Van jaar 6 is de debt ratio 0,42. De debt ratio is gedaald, wat betekent dat er steeds minder vreemd vermogen in de onderneming zit. De solvabiliteit is het tegenovergestelde van het vermogen in de onderneming. De solvabiliteit van jaar 5 is 0,53 en van jaar 6 is 0,58.
1.1.3.1 Oorzaken
De solvabiliteit van Blacksportswear is gestegen door gunstige veranderingen voor de onderneming. De winstreservering is gestegen, dat betekent dat er meer vermogen in de onderneming is. Daarnaast zijn ook de algemene reserves gestegen. De voorzieningen zijn licht gedaald, dus er is minder lang vreemd vermogen in de onderneming. Het bankkrediet is ook gedaald, waardoor Blacksportswear minder schuld bij de bank heeft.

De veranderingen van Blacksportswear komen overeen met de veranderingen van de branche. De debtratio is gedaald, dus de solvabiliteit is gestegen. In de branche zijn voornamelijk de aandelen gestegen. De voorzieningen zijn gedaald, dus er is minder vreemd vermogen aanwezig. In de branche is de bankkrediet gestegen, waardoor ze meer geld schuldig zijn aan vreemd vermogen verschaffers. De kostenpost crediteuren is erg gedaald, dat betekent dat Blacksportswear veel minder geld schuldig is aan vreemd vermogen verschaffers.

De veranderingen van de branche en Blacksportswear wegen tegen elkaar op. De aandelen van de branche zijn goed gestegen, bij Blacksportswear is er een kleine verandering. In beide gevallen zijn de algemene reserves gestegen en de voorzieningen gedaald. Bij Blacksportswear is het bankkrediet gedaald, dus er wordt minder vreemd vermogen geleend. In de branche is deze schuld gestegen. In de branche zijn de crediteuren flink gedaald, bij Blacksportswear is er weinig verandering. Het is een pluspunt voor Blacksportswear dat alles gedaald is.
1.1.4 Activiteiten
Activiteitenratio’s geven de effectiviteit en doelmatigheid aan van het gebruik van de bedrijfsmiddelen voor deze te relateren aan de omzet.
1.1.4.1. Omloopsnelheid van het totaal vermogen
De omloopsnelheid van het totaal vermogen geeft inzicht in de effici??ntie van het gebruik van het beschikbaar gestelde vermogen. De omloopsnelheid van het totaal vermogen van Blacksportswear was in jaar 5 0,58 en in jaar 6 0,66. De omloopsnelheid van het totaal vermogen van de branche was in jaar 5 0,67 en in jaar 6 0,70. De omloopsnelheid van Blacksportswear en de branche zijn verhoogd, dus de effici??ntie is verbeterd. De omzet is harder gestegen, dan het totaal vermogen.
1.1.4.2. Omzetsnelheid van de voorraad
De omzetsnelheid van de voorraad weergeeft het aantal malen dat de voorraad wordt verkocht per jaar. Een hogere omzetsnelheid verbetert het rendement. De omzetsnelheid van Blacksportswear van jaar 5 is 0,88. De omzetsnelheid van jaar 6 is 0,90. De omzetsnelheid van de Branche in jaar 5 is 1,23. De omzetsnelheid voorraad van jaar 6 is 1,13. De omloopsnelheid van Blacksportswear is verhoogd, terwijl die van de branche is verlaagd. De verhouding tussen de inkoopwaarde en de voorraad werd in jaar 6 kleiner voor de branche. Dat leidt tot een daling van de omzetsnelheid.
1.1.4.3. Krediettermijn van de debiteuren
De berekening van het gemiddelde krediettermijn van de debiteuren geeft weer hoe lang het duurt voordat debiteuren de onderneming betalen. Bij Blacksportswear is in jaar 5 en 6 een daling opgetreden. In jaar 5 was het gemiddelde 91,8 dagen en in jaar 6 was het gemiddelde 80,4 dagen. Het is positief dat de debiteuren er minder lang over doen om geld te betalen.

De gemiddelde krediettermijn van de debiteuren in de branche is gestegen van jaar 5 naar jaar 6. De krediettermijn in jaar 5 was 95,9 dagen en in jaar 6 was het 97,6 dagen. De stijging is een negatieve verandering, omdat de branche langer moet wachten tot de debiteuren het geld betalen.
1.1.4.4. Krediettermijn van de crediteuren
Krediettermijn van de crediteuren geeft aan hoe lang het duurt voordat de onderneming de rekeningen betaalt. Voor Blacksport is het gemiddelde krediettermijn van de crediteuren afgenomen van 170,2 dagen in jaar 5, naar 149,0 dagen in jaar 6. Datzelfde geldt voor de branche, de gemiddelde krediettermijn is afgenomen van 183,0 dagen in jaar 5 naar 160,3 dagen in jaar 6.
1.1.5 Conclusie
De bovenstaande resultaten van de liquiditeit, rentabiliteit, solvabiliteit en de activiteiten geven een goed inzicht in de sterke en zwakke punten van Black Sportswear. Black Sportswear heeft in vergelijking met de branche veel financi??le sterke punten. Deze onderneming kan aan de betalingsverplichtingen op korte termijn voldoen. Bovendien zijn de kosten voor de rente gedaald, waardoor er meer ruimte over is voor de winst. In vergelijking met de branche heeft Black Sportswear een kortere krediettermijn debiteuren en crediteuren.
1.2 Winstgevendheid
Blacksportswear kent verschillende productgroepen, namelijk footware, fashion sportsware, clubclothing, all weather sportswear, accessoires, sport supplements en wintersportkleding. De producten worden verspreid over de Nederlandse markt en de buitenlandse markt. De focus op buitenlandse markt ligt vooral op Belgi??, Frankrijk, Duitsland. De producten van Blacksportswear worden geleverd via verschillende distributiekanalen. De distributiekanalen zijn kleine zelfstandige sportzaken, landelijke ketens, sportclubs.
1.2.1 Winstgevendheid per product per markt
1.2.1.1. Blacksportswear
De footwear producten worden momenteel alleen verkocht op de Nederlandse markt. Er wordt geen winst op deze producten gemaakt, het verlieslijdende bedrag is groot. Bij foot wear producten in kleine zelfstandige zaken is het verlies -1.900 en in landelijke ketens is het -1.600. De fashion sportswear worden op de Nederlandse markt en buitenlandse markten verkocht. De marges van de landelijke ketens, 8,8%, zijn beter dan van de kleine zelfstandige sportzaken, 2,8%. De all weather producten worden alleen op de Nederlandse markt verkocht, met zeer goede winstmarges boven de 11%. De club clothing serie wordt op de Nederlandse markt en op de buitenlandse markt verkocht. De marges zijn over het algemeen erg laag, namelijk onder tussen de 4% en 0,2%. De accessoires hebben een laag bedrag, maar een betere winstmarge dan de club clothing serie. De sport supplements hebben betere winstmarges op de Nederlandse markt. Met uitzondering van distributiekanaal sportclubs, daar zijn de winstmarges tussen de 6 en 10%.

Black Sportwear
jaar 6 winstaandeel winstmarge
product
in % bedrag
FW1 nl verlies -1.900,0
FW1 EXP
FW2 NL verlies -1.600,0
FW2 EXP
FS1 NL 9,3% 11,0 2,8%
FS1 EXP 6,0% 7,1 3,1%
FS2 NL 17,4% 20,5 8,8%
FS2 EXP 8,9% 10,5 12,0%
FS web
AW1 NL 3,4% 4,0 11,6%
AW1 EXP
AW2 NL 5,5% 6,5 14,5%
AW2 EXP
CC1 NL 2,5% 3,0 0,9%
CC1 EXP 1,5% 1,8 3,9%
CC2 NL 3,4% 4,0 1,1%
CC2 EXP 1,4% 1,7 3,8%
CC3 NL 3,7% 4,4 1,4%
CC3 EXP 0,2% 0,2 0,2%
AS1 NL 3,0% 3,5 2,4%
AS1 EXP 0,9% 1,1 5,9%
AS2 NL 3,1% 3,7 5,3%
AS2 EXP 0,1% 0,1 1,4%
SS1 NL 6,8% 8,0 2,2%
SS1 EXP 2,5% 3,0 1,3%
SS2 NL 4,5% 5,3 5,2%
SS2 EXP 1,9% 2,2 1,2%
SS3 NL 11,0% 13,0 6,0%
SS3 EXP 3,0% 3,5 10,2%
SS web
WS2 NL
WS2 EX{P
-3.381,9 controle
1.2.1.2. Branche
De winstmarges van de branche zien er zeer gunstig uit. De producten van footwear zijn allemaal winstgevend. Voornamelijk de winstmarge voor de export is gunstig, namelijk rond de 27%. Bij de fashion sportwear lijn valt het op dat de winstmarges voor de buitenlandse markten hoger liggen dan voor de binnenlandse markt. De internetverkopen leveren de beste winstmarges op, namelijk rond de 10%. De all weather producten leveren op de Nederlandse markt en de buitenlandse markt uitstekende winstmarges, van boven de 20%.
De club clothing lijn heeft slechte winstmarges, er is zelfs een product waarmee rond de 1% verlies geleden wordt. De winstmarges van asseccoires en sport supplements zijn bijna allemaal rond de 8%. De wintersportkleding is ook interessant voor de winst, met winstmarges van minstens 13%.

Branche jaar 6 winstaandeel winstmarge
product
in % bedrag
FW1 nl 5,8% 97,9 7,6%
FW1 EXP 3,4% 58,4 26,6%
FW2 NL 3,6% 60,9 5,8%
FW2 EXP 2,0% 34,8 27,5%
FS1 NL 1,1% 19,1 0,9%
FS1 EXP 3,1% 53,2 4,9%
FS2 NL 3,0% 50,2 2,0%
FS2 EXP 4,2% 70,7 5,4%
FS web 1,2% 21,1 10,8%
AW1 NL 8,9% 150,4 20,0%
AW1 EXP 1,9% 32,5 22,5%
AW2 NL 7,4% 126,1 24,2%
AW2 EXP 4,3% 72,9 26,2%
CC1 NL 1,3% 21,4 2,7%
CC1 EXP 0,0% 0,2 0,2%
CC2 NL 2,5% 42,5 3,8%
CC2 EXP -0,2% -3,6 -1,2%
CC3 NL 0,8% 14,3 1,8%
CC3 EXP 0,0% 0,0 0,0%
AS1 NL 7,2% 123,1 9,3%
AS1 EXP 1,3% 22,6 11,0%
AS2 NL 6,6% 111,4 12,5%
AS2 EXP 1,2% 21,0 8,4%
SS1 NL 4,4% 75,4 11,4%
SS1 EXP 6,7% 114,3 8,0%
SS2 NL 2,6% 44,1 10,8%
SS2 EXP 2,4% 40,7 8,7%
SS3 NL 1,7% 28,6 5,2%
SS3 EXP 0,6% 10,7 8,6%
SS web 2,0% 34,5 3,6%
WS2 NL 1,8% 30,1 17,5%
WS2 EXP 0,3% 5,2 13,3%
1584,7 controle

1.2.1.3. Verschillenanalyse
Als de tabellen van Black Sportwear en de branche vergeleken worden, is op het eerste gezicht duidelijk dat de winstmarges van de branche veel hoger liggen. De branche heeft winstmarges boven de 20% bij meerdere producten. De winstmarges van Black Sportswear zijn niet hoger dan 12%. Een tegenstelling is de club clothing lijn die in de landelijke ketens wordt verkocht. De branche lijdt daar een verlies op van -1,2%. Terwijl Black Sportwear daar een winstmarge op heeft van 3,8%.

1.2.2 Winstgevendheid per product in relatie met omzetaandeel
1.2.2.1 Blacksportswear
De producten van Black Sportwear hebben verschillende aandelen aan de omzet en winstmarges. Er zijn een aantal producten die een belangrijk aandeel leveren aan de omzet. De foot wear die verkocht wordt via kleine zelfstandige sportzaken levert een aandeel aan de omzet. Het probleem is dat er per product verlies wordt geleden. De fashion sportwear via kleine zelfsandige sportzaken hebben een grote omzetaandeel, maar de winstmarges zijn laag. Als deze lijn via landelijke ketens worden verkocht, levert het Black Sportswear meer winstmarge op. De sport supplements via kleine zlefstandige sportzaken levert een hoge omzetaandeel. Terwijl de winstmarge gunstiger is als deze producten via landelijke ketens of sportclubs wordt verkocht. De club clothing lijn via landelijke ketens levert een grote bijdrage aan de omzet, maar de winstmarge is gunstiger als het op de buitenlandse markt via zelfstandige winkels wordt verkocht. De rest van de producten van Black Sportswear hebben een omzetaandeel dat lager is dan 8%. All weather sportswear op de binnenlandse markt maakt een explosieve groei door, omdat het in jaar 6 is uitgezet op de markt. De accessoires export is ook gigantisch gegroeid, omdat ze daar dat jaar echt mee zijn begonnen.

Black Sportwear OMZET (bedragen maal Euro 1000) Black Sportwear
JAAR5 JAAR6 jaar 6 winstaandeel winstmarge
product
abs aandeel abs aandeel in % bedrag
FW1 nl 392,3 10,3% 412,9 9,6% FW1 nl verlies -1.900,0
FW1 EXP 0,0 0,0% 0,0 0,0% FW1 EXP
FW2 NL 258,0 6,8% 261,9 6,1% FW2 NL verlies -1.600,0
FW2 EXP 0,0 0,0% 0,0 0,0% FW2 EXP
FS1 NL 333,8 8,8% 391,4 9,1% FS1 NL 9,3% 11,0 2,8%
FS1 EXP 221,7 5,8% 228,8 5,3% FS1 EXP 6,0% 7,1 3,1%
FS2 NL 211,3 5,6% 233,1 5,4% FS2 NL 17,4% 20,5 8,8%
FS2 EXP 76,9 2,0% 87,5 2,0% FS2 EXP 8,9% 10,5 12,0%
FS web 0,0 0,0% 0,0 0,0% FS web
AW1 NL 0,1 0,0% 34,6 0,8% AW1 NL 3,4% 4,0 11,6%
AW1 EXP 0,0 0,0% 0,0 0,0% AW1 EXP
AW2 NL 0,1 0,0% 44,7 1,0% AW2 NL 5,5% 6,5 14,5%
AW2 EXP 0,0 0,0% 0,0 0,0% AW2 EXP
CC1 NL 294,0 7,7% 335,8 7,8% CC1 NL 2,5% 3,0 0,9%
CC1 EXP 44,0 1,2% 46,0 1,1% CC1 EXP 1,5% 1,8 3,9%
CC2 NL 349,6 9,2% 379,2 8,8% CC2 NL 3,4% 4,0 1,1%
CC2 EXP 43,4 1,1% 43,7 1,0% CC2 EXP 1,4% 1,7 3,8%
CC3 NL 298,2 7,9% 321,7 7,5% CC3 NL 3,7% 4,4 1,4%
CC3 EXP 96,8 2,5% 103,3 2,4% CC3 EXP 0,2% 0,2 0,2%
AS1 NL 124,5 3,3% 149,1 3,5% AS1 NL 3,0% 3,5 2,4%
AS1 EXP 0,1 0,0% 18,0 0,4% AS1 EXP 0,9% 1,1 5,9%
AS2 NL 64,2 1,7% 68,9 1,6% AS2 NL 3,1% 3,7 5,3%
AS2 EXP 0,2 0,0% 8,4 0,2% AS2 EXP 0,1% 0,1 1,4%
SS1 NL 333,5 8,8% 366,8 8,5% SS1 NL 6,8% 8,0 2,2%
SS1 EXP 214,1 5,6% 230,3 5,3% SS1 EXP 2,5% 3,0 1,3%
SS2 NL 98,9 2,6% 103,1 2,4% SS2 NL 4,5% 5,3 5,2%
SS2 EXP 96,2 2,5% 192,4 4,5% SS2 EXP 1,9% 2,2 1,2%
SS3 NL 212,0 5,6% 216,5 5,0% SS3 NL 11,0% 13,0 6,0%
SS3 EXP 33,9 0,9% 34,7 0,8% SS3 EXP 3,0% 3,5 10,2%
SS web 0,0 0,0% 0,0 0,0% SS web
WS2 NL 0,0 0,0% 1,0 0,0% WS2 NL
WS2 EXP 0,0 0,0% 1,0 0,0% WS2 EX{P
omzet tot 3.797,8 4.314,8 -3.381,9 controle
1.2.2.2 Branche
De omzetaandelen van veel producten zijn in de branche klein. Er zijn een aantal productne die een belangrijke omzetaandeel leveren. De fashion sportwear via kleine zelfstandige sportzaken en landelijke ketens leveren omzetaandelen van meer dan 10%. Terwijl de winstmarges voor de binnenlandse markt lager liggen dan voor de buitenlandse markten. De omzetaandelen liggen daar veel lager. De verkoop van sport supplements via kleine zelfstandige sportzaken op buitenlandse markten levert een goed aandeel aan de omzet. Juist de winstmarges voor de binnenlandse markt zijn uitstekend. De winstmarges voor de buitenlandse markt zijn lager. Daar zit zo’n 2% a 3% verschil tussen. De rest van de producten kennen omzetaandelen onder de 6%. De foot wear producten leveren in algemeen kleine omzetaandelen op. Terwijl de winstmarges voor de export zeer hoog zijn, namelijk boven de 25%.

Branche totaal OMZET (bedragen maal Euro 1000)
JAAR5 JAAR6
abs aandeel abs aandeel
FW1 nl 1.231,7 6,1% 1.290,0 5,8%
FW1 EXP 282,3 1,4% 219,3 1,0%
FW2 NL 1.033,9 5,1% 1.048,6 4,7%
FW2 EXP 224,6 1,1% 126,5 0,6%
FS1 NL 2.162,4 10,7% 2.199,7 9,8%
FS1 EXP 1.127,8 5,6% 1.092,6 4,9%
FS2 NL 2.501,6 12,3% 2.538,1 11,4%
FS2 EXP 1.227,5 6,1% 1.306,4 5,8%
FS web 100,1 0,5% 195,0 0,9%
AW1 NL 568,3 2,8% 750,7 3,4%
AW1 EXP 97,6 0,5% 144,4 0,6%
AW2 NL 258,3 1,3% 521,8 2,3%
AW2 EXP 165,3 0,8% 277,9 1,2%
CC1 NL 715,8 3,5% 802,8 3,6%
CC1 EXP 88,0 0,4% 92,0 0,4%
CC2 NL 894,0 4,4% 1.113,8 5,0%
CC2 EXP 292,0 1,4% 300,8 1,3%
CC3 NL 790,4 3,9% 779,0 3,5%
CC3 EXP 96,8 0,5% 103,3 0,5%
AS1 NL 1.206,8 6,0% 1.321,4 5,9%
AS1 EXP 121,5 0,6% 204,8 0,9%
AS2 NL 827,7 4,1% 887,7 4,0%
AS2 EXP 201,0 1,0% 250,4 1,1%
SS1 NL 1.484,4 7,3% 660,3 3,0%
SS1 EXP 1.225,5 6,0% 1.419,9 6,3%
SS2 NL 304,0 1,5% 407,3 1,8%
SS2 EXP 258,4 1,3% 468,9 2,1%
SS3 NL 544,1 2,7% 547,6 2,4%
SS3 EXP 122,9 0,6% 123,7 0,6%
SS web 825,9 4,1% 955,0 4,3%
WS2 NL 110,0 0,5% 172,0 0,8%
WS2 EXP 12,0 0,1% 39,0 0,2%
omzet tot 20.276,8 22.360,7

Branche totaal
jaar 6 winstaandeel winstmarge
product
in % bedrag
FW1 nl 5,8% 97,9 7,6%
FW1 EXP 3,4% 58,4 26,6%
FW2 NL 3,6% 60,9 5,8%
FW2 EXP 2,0% 34,8 27,5%
FS1 NL 1,1% 19,1 0,9%
FS1 EXP 3,1% 53,2 4,9%
FS2 NL 3,0% 50,2 2,0%
FS2 EXP 4,2% 70,7 5,4%
FS web 1,2% 21,1 10,8%
AW1 NL 8,9% 150,4 20,0%
AW1 EXP 1,9% 32,5 22,5%
AW2 NL 7,4% 126,1 24,2%
AW2 EXP 4,3% 72,9 26,2%
CC1 NL 1,3% 21,4 2,7%
CC1 EXP 0,0% 0,2 0,2%
CC2 NL 2,5% 42,5 3,8%
CC2 EXP -0,2% -3,6 -1,2%
CC3 NL 0,8% 14,3 1,8%
CC3 EXP 0,0% 0,0 0,0%
AS1 NL 7,2% 123,1 9,3%
AS1 EXP 1,3% 22,6 11,0%
AS2 NL 6,6% 111,4 12,5%
AS2 EXP 1,2% 21,0 8,4%
SS1 NL 4,4% 75,4 11,4%
SS1 EXP 6,7% 114,3 8,0%
SS2 NL 2,6% 44,1 10,8%
SS2 EXP 2,4% 40,7 8,7%
SS3 NL 1,7% 28,6 5,2%
SS3 EXP 0,6% 10,7 8,6%
SS web 2,0% 34,5 3,6%
WS2 NL 1,8% 30,1 17,5%
WS2 EXP 0,3% 5,2 13,3%
1584,7 controle

1.2.2.3 Vergelijkingsanalyse
Het is een nadeel voor Black Sportswear dat de winstmarges over het algemeen lager zijn dan de marges van de branche. De branche kent marges die boven de 20% uitkomen. Black Sportswear heeft niet zulke extreem hoge winstmarges. Een ander nadeel voor Black Sportswear is dat zij minder producten hebben een goede ondersteuning zijn in de omzetaandeel. Dat is geheel logisch, want het merk Black Sportswear maakt niet alle producten. Terwijl er in de branche producten zijn die Black Sportswear niet voert. Black Sportswear moet zich wel beseffen, afhankelijk te zijn van een aantal produten.
1.2.3 Winstgevendheid per distributiekanaal in relatie met omzetaandeel
1.3 Beoordeling van efficiency
In dit onderdeel wordt er bekeken of Black Sportwear effici??nt werkt. Het is voor een onderneming belangrijk om dit te onderzoeken. Aan de hand van deze informatie wordt bepaald welke onderdelen in de organisatie uitstekend werken en aan welke onderdelen aandacht besteed moet worden.
1.3.1. Ontwikkeling in de kosten per werknemer
Blacksportswear

omzet ‘ 64.369,49 ‘ 69.593,55
per
personeelslid
kosten ‘ 48.455,12 ‘ 51.738,71
per (excl inkoop) (excl inkoop)
personeelslid
‘ 63.903,80 ‘ 67.745,23
(incl inkoop) (incl inkoop)

Branche

omzet ‘ 92.167,27 ‘ 95.151,91
per
personeelslid
kosten ‘ 47.276,18 ‘ 50.073,00
per (excl inkoop) (excl inkoop)
personeelslid
‘ 85.710,71 ‘ 87.921,00
(incl inkoop) (incl inkoop)

Black Sportswear bestaat uit verschillende afdelingen, namelijk directie, stafafdelingen, productie, onderzoek en marketing en verkoop. Black Sportswear heeft ook een vestiging in Venlo en Heereveen. In jaar 5 werken 59 medewerkers voor Black Sportswear. De kosten per personeelslid zijn ‘ 48.455,12 zonder inkoop en ‘ 63.903,80 met inkoop. In jaar 6 groeit het aantal medewerkers naar 62. De kosten per personeelslid stijgen dat jaar ook, namelijk naar ‘ 51.738,71 zonder inkoop en ‘67.745,23 met inkoop.

De branche heeft lagere kosten per personeelslid zonder inkoop, maar hogere kosten met inkoop. In jaar 5 zijn de kosten ‘ 47.276,18 zonder inkoop en ‘ 85.710,71 met inkoop. In jaar 6 zijn de kosten ‘ 50.073,00 zonder inkoop en ‘87.921,00 met inkoop.

De kosten per personeelslid zonder de inkoopkosten van Black Sportswear zijn hoger dan de branche. In de branche zijn er ondernemingen die geheel produceren, deels produceren of niet produceren. Blacksportswear produceert een aantal producten, maar koopt ook in. De hogere kosten per personeelslid komt door de productie van producten. De uitgaven voor inkoop liggen bij Black Sportswear lager dan voor een onderneming die niets produceren. Ondanks dit verschil liggen de kosten per personeelslid voor Black Sportswear laag, in vergelijking met de branche.
1.3.2. Ontwikkeling in de omzet per werknemer
Black Sportswear had in jaar 5 een omzet per werknemer van ‘ 64.369,49. In jaar 6 steeg de omzet per werknemer naar ‘ 69.593,55. De branche kende een omzet per medewerker in jaar 5 van ‘ 95.167,27. Die omzet steeg in jaar 6 naar ‘ 95.151,91. Black Sportswear had dus een kleinere omzet per medewerker dan het branche gemiddelde.

Een ongunstige vergelijking voor Black Sportswears is de lagere omzet per personeelslid, in vergelijking met de branche. Dit kan verklaart worden door het deels ontwerpen, ontwikkelen en produceren van de producten. De onderneming laat dat eigen medewerkers doen, waardoor bepaalde medewerkers minder aan de directe omzet werken. In vergelijking met een onderneming die niets produceert, die heeft geen ontwerpers, ontwikkelaars en productiepersoneel. Dan zijn er minder personeelsleden die meegenomen worden in deze ratio.
1.3.3. Ontwikkelingen in efficiency verbetering
De samenstelling van Black Sportswear bestaat uit een verhouding tussen directe en indirecte werknemers. Directe werknemers werken aan primaire activiteiten. Indirecte werknemers werken als ondersteunende in de organisatie. (OPDRACHT). Een aantal afdelingen zijn geheel direct, namelijk onderzoek, marketing en verkoop en de producerende vestigingen. De directie en de stafafdelingen werken geheel indirect. De productie werkt voor een gedeelte indirect. De productie, de producerende vestigingen en de onderzoeksafdeling zorgen ervoor dat de producten ontstaan en gemaakt worden tot eindproducten. Het zelf maken van een aantal producten kan voordelen bieden voor Black Sportswear. De directie en stafafdelingen zijn belangrijk voor een organisatie, zodat er beslissingen worden genomen en alles doorloopt. Deze afdelingen voegen geen tastbare waarde toe aan de eindproducten. De marketing en verkoop afdeling zijn van belang om de producten aan de man te kunnen brengen.

Maatregelen jaar 7
1.3.4. Samenvatting
Black Sportwear moet zich soms meer richten op de distributiekanalen of markten waar meer winstmarges te behalen vallen. Soms moet er meer gericht worden op de buitenlandse markten. De kosten per medewerker van Black Sportswear zijn lager dan de branche. Daarnaast kent Black Sportswear een lagere omzet, doordat ze voor een gedeelte een producerend bedrijf zijn.
1.4 Geprognotiseerde resultatenrekening jaar 7
1.4.1 Omzet prognose Black Sportswear
prognose * euro 1000
groei jaar7 omzet
tov jaar6 jaar7
-5,0% ‘ 392,3

-3,0% ‘ 256,7

-20,0% ‘ 255,5
3,0% ‘ 235,7
-1,5% ‘ 229,6
3,0% ‘ 90,1

4,0% ‘ 36,0

4,0% ‘ 46,5

-1,0% ‘ 332,4
3,0% ‘ 47,4
-1,0% ‘ 375,4
3,0% ‘ 45,0
-1,0% ‘ 318,5
-3,0% ‘ 100,2
3,0% ‘ 153,6
2,0% ‘ 18,4
-3,0% ‘ 66,8
2,0% ‘ 8,6

2,5% ‘ 236,1

100,0% ‘ 384,8
1,0% ‘ 218,7
0,0%

0,0%
0,0%
-10,8% ‘ 3.848,1
0,0%

1.4.2 Omzetprognose branche
prognose
groei jaar7 omzet
tov jaar6 jaar7
1,3% ‘ 1.306,9
70,6% ‘ 374,1
6,5% ‘ 1.116,9
329,2% ‘ 543,0
-15,4% ‘ 1.861,7
2,1% ‘ 1.115,0
-2,6% ‘ 2.472,1
2,4% ‘ 1.337,6
133,1% ‘ 454,6
3,5% ‘ 777,0
18,4% ‘ 170,9
4,1% ‘ 543,2
13,9% ‘ 316,6
-9,7% ‘ 724,8
-23,5% ‘ 70,4
-25,2% ‘ 833,5
-42,3% ‘ 173,6
7,0% ‘ 833,4
-3,0% ‘ 100,2
0,6% ‘ 1.329,9
27,9% ‘ 261,9
3,8% ‘ 921,6
16,9% ‘ 292,6
-71,7% ‘ 187,0
-2,7% ‘ 1.381,3
-44,3% ‘ 226,8
42,4% ‘ 667,6
7,5% ‘ 588,4
20,2% ‘ 148,7
77,4% ‘ 1.694,2
8,3% ‘ 186,2
26,7% ‘ 49,4
4,0% ‘ 23.257,3
14,0% ‘ 7.002,9
1.4.3 Resultatenrekening jaar 7
Resultatenrekening (bedragen maal 1000)
Jaar 6 Jaar 7
Omzet 4.314,800 100% ‘ 3.848,1 100%
Inkoop 992,404 23% 865,823 22,5%
Bruto TW 3.322,396 77% 2.982,277 77,5%
Afschrijvingen 94,080 2,2% 76,962 2%
Personeel 2.238,540 51,9% 1.924,05 50%
Verkoop 388,332 9,0% 346,329 9%
R&D 43,148 1,0% 76,962 2%
Energie 34,500 1,1% 61,569 1,6%
Rente aflossing 43,200 1,0% 38,481 1%
Ov. Bedrijfskosten 366,000 8,1% 303,99 7,9%
Tot. Kosten 3.207,800 74,3% 2.828,343 73,5%
Netto winst vb 114,596 2,7% 153,934 4%
Belasting 25,784 22,5% 34,635 22,5%
Netto winst nb 88,812 2,1% 119,299 3,1%

De verwachte omzet is berekend aan de hand van de verwachte omzetprognoses, zoals in de vorige sub paragraaf te zien is. In de resultatenrekeningen van de afgelopen twee jaar is al een daling in de inkoopkosten te zien. In de bedrijfsinformatie staat de verwachte inkoopwaarde voor jaar 7. Er wordt een daling verwacht door het gebruik van het just in time principe. Dan wordt er minder voorraad gevraagd van Black Sportswear. Bovendien wordt er ook een daling verwacht in de afschrijvingen. De afgelopen jaren was er een
Blacksport heeft het voornemen van jaar 7 is het verhogen van de uitgaven voor R&D, dat wordt opgevoerd tot 2% van de omzet. Door de effici??ntere indeling van personeel blijven de medewerkers over een langere tijd in de productie werken. De rente aflossing zal aankomend jaar op hetzelfde niveau blijven. Dat zorgt voor een stijging in de energie kosten. De onderneming zal proberen te bezuinigen door de lagere verwachte omzet, daarom zullen ze de overige bedrijfskosten proberen te minderen.

2. MESO/ MACRO OMGEVING
2.1. De concurrentie intensiteit

Blacksport Canyon Fitfashion Msports Trendy
jaar5 jaar6 jaar5 jaar6 jaar5 jaar6 jaar5 jaar6 jaar5 jaar6
FW1 NL 31,9% 32,0% 0,0% 0,0% 18,1% 17,9% 40,9% 40,5% 9,1% 9,6%
FW1 EXP 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,2% 15,0% 90,8% 85,0% 0,0% 0,0%
FW2 NL 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 37,7% 38,3% 25,0% 25,0% 12,4% 11,7%
FW2 EXP 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

CC1 NL 41,1% 41,8% 0,0% 0,0% 21,7% 19,3% 18,7% 15,8% 18,6% 23,1%
CC1 EXP 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
CC2 NL 39,1% 34,0% 0,0% 0,0% 27,9% 34,0% 16,7% 16,1% 16,3% 15,8%
CC2 EXP 14,9% 14,5% 0,0% 0,0% 85,1% 85,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
CC3 NL 37,7% 41,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 24,5% 17,4% 37,7% 41,3%
CC3 EXP 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Voor de foot wear en club clothing collecties heeft Black Sportwear concurrentie van drie medespelers op de markt, namelijk Fitfashion, Msports en Trendy. Canyon is geen concurrentie, zij hebben namelijk geen marktaandeel in deze twee productgroepen.
2.1.1. Foot wear
Trendy richt zich net als Black Sportwear op de binnenlandse markten, er zijn geen marktaandelen in de export. Fitfashion en Msports hebben dat wel. Fitfashion heeft alleen geen export voor de footwear bij landelijke ketens. Msports heeft de grootste marktaandelen in deze markt. Black Sportwear heeft een ontwikkeling om zich meer te gaan richten op de export. Dat zal voor deze onderneming lastiger worden, omdat er al twee concurrenten op die markt bezig zijn. Zij hebben al de contacten, ervaringen en klanten kennen hen al.
2.1.2 Club clothing
Black Sportwear is de enige producent die zich voor deze productgroep richt op de binnenlandse en buitenlandse markt. Canyon sport is weer geen concurrentie in deze productgroep, omdat ze geen marktaandelen hebben. Fitfashion verkoopt net als Black Sportwear in het binnenland en buitenland voor de kleine zelfstandige zaken en de landelijke ketens. De sportclubs worden helemaal niet voorzien van hun producten. De andere twee concurrenten, Msports en Trendy, verkopen deze productgroep alleen in het buitenland.
Voor deze productgroep is Black Sportwear de grootste bij de distributiekanalen kleine zelfstandige zaken en sportclubs. Alleen voor de landelijke ketens staan ze achter Fitfashion.
2.2. Toeleveranciers
Black Sportwear koopt zowel eindproducten als grondstoffen in. Dat vraagt om een goede relatie met de toeleveranciers. Een voorbeeld, de toeleverancier van sportschoenen en Black Sportwear hebben een co-makership. Het is een nadeel dat de producten eigen afzetkanalen buiten Nederland heeft. Daarnaast heeft Black sportswear de relaties met de toeleveranciers verbeterd door betere contracten. Dit heeft tot gevolg dat ze de inkoopkosten konden reduceren tot 23% van de omzetwaarde. Voor jaar 7 wordt een verdere daling naar 22,5% verwacht. Deze daling is mogelijk gemaakt door het just in time principe. Daardoor is er geen magazijn voor grond- en hulpstoffen, onderdelen en halffabricaten nodig. Black Sportwear denkt ook een bepaalde macht verworven te hebben. Voor jaar 7 hebben ze het voornemen om de inkoopprijs van sportschoenen te verlagen, door niet te bestellen bij geen prijsverlaging.

De krediettermijn voor crediteuren is bij Black Sportwear in jaar 5 170,2 dagen, dat is in jaar 6 verbeterd naar 149,0 dagen. In de branche is dezelfde ontwikkeling te zien. De krediettermijn voor crediteuren is van 183,0 dagen naar 160,3 dagen gegaan. De schuld aan de crediteuren blijft bij Black Sportwear korter openstaan dan in de branche. Dit kan komen door het just in time principe. Alles moet op een bepaald tijdstip worden geleverd, dus de levering en betaling gaat sneller. Uit de ontwikkelingen in de inkoop van Black Sportwear en de krediettermijn voor crediteuren is te leiden dat de toeleveranciers meer macht hebben.
2.3 Afnemers
Black Sportswear had in het verleden een redelijk moeizame relatie met haar afnemers. Dat is sinds twee jaar verbeterd, door het gebruik van een inkoopcombinatiekanaal. Dat heeft bij de sportspeciaalzaken een hoge mate van trouw opgeleverd. De relaties met sportclubs is goed, maar die relaties kosten veel marge. De sportclubs bestellen grote partijen kleding, die willen zij via ‘leaseconstructies’ of sponsoren aan de leden verstrekken. De omzet van deze productgroep staat onder druk, door de eisen van deze afnemers en de kosten voor de sponsoring.

De inkoopmacht van afnemers vooral die bij de grote groep afnemers, de kleine zelfstandige sportzaken, wordt sterk gevoeld. Dat leidt tot een druk op de marges in dat distributiekanaal. Black Sportswear wil dat oplossen door de webverkopen, dat moet hen midner afhankelijk maken. De relaties met de grote ketens is hecht, maar gecompliceerd. Met deze afnemers zijn bestaande contracten vastgelegd, maar zij willen ook graag kortingen en exclusiviteitsleveringen.

De krediettermijn van debiteuren bij Black Sportwear was in jaar 5 91,8 dagen. Dat is in jaar 6 gedaald naar 80,4 dagen. In de branche is deze ontwikkeling niet te zien. Daar is de krediettermijn gestegen van 95,9 dagen naar 97,6 dagen in jaar 6. Doordat de ontwikkelingen bij Black Sportwear wel gunstig zijn, blijkt dat ze macht hebben op de afnemers.
2.4. Nieuwe toetreders
De markt in het algemeen voor sportkleding blijft een interessante markt om toe te treden. De totale omzet van deze markt zal blijven groeien, net zoals het gedaan heeft. De markt groeide de afgelopen twee jaar met 10,3%. Het zal het aankomend jaar met 4% groeien. Uit deze gegevens blijkt dat de groei van deze markten wel minder hard zal gaan. Waarschijnlijk zal de groei steeds minder worden, wat het minder aantrekkelijk maakt voor nieuwe toetreders.

De productgroep club clothing zal in de toekomst niet veel kansen hebben. De groeipercentages voor volgend jaar, bij de verschillende distributiekanalen en markten, zijn negatief. Alleen de club clothing via sportclubs op de Nederlandse markt zal blijven groeien. Het is voor een nieuwe toetreder niet interessant om in deze productgroep te beginnen.

Wat wel een interessante productgroep kan zijn voor een nieuwe toetreder zijn de buitenlandse markten. De buitenlandse markten hebben vaak betere vooruitzichten in de toekomst, wat betreft groei. Daar zijn voor de nieuwe toetreders kansen. Foot wear zal via de landelijke ketens op de buitenlandse markt met 39,2% groeien. Terwijl hetzelfde product, via hetzelfde distributiekanaal in Nederland maar 6,5% zal groeien.
2.5. Het bestaan van substituten.
Foot wear
De schoenen die bij het sporten gebruikt worden zijn voorschriften, maar hoeven niet gedragen te worden. Iemand die gaat hardlopen kan er voor kiezen echte hardloop schoenen te dragen, maar zou er ook voor kunnen kiezen om op all stars een rondje te gaan rennen.

Club Clothing
Wil je voor de hele club hetzelfde hebben, met bepaalde kenmerken erop is club clothing een oplossing. Daarentegen is het ook mogelijk om op een andere manier om de hele club van dezelfde kleding te voorzien. De sportclubs kunnen er meer energie insteken door shirts te halen bij andere aanbieders en het zelf te laten bedrukken. Dit heeft minder kwaliteit en is minder professioneel, maar dat is een afweging die een sportclub kan maken.
2.6. Wettelijke maatregelen/ milieu aspecten.
2.7. Conclusie: de positie van het bedrijf.
Concurrentie intensiteit: +/-
Toeleveranciers: +/-
Afnemers: –
Nieuwe toetreders: +/-
Substituten: –
Wettelijke maatregelen:

Black Sportswear vergeleken met de andere concurrenten is niet de grootste op de markt, ze hebben niet overduidelijk de hoogste marktaandelen. Daarentegen zijn ze wel een grote speler. Ze zitten op markten waar niet alle concurrenten zitten. Dat geeft Black Sportswear ruimte om klanten met minder concurrentie.

De toeleveranciers hebben een bepaalde macht, maar Black Sportswear heeft ook een bepaalde macht. Door bepaalde samenwerkingen, zoals co-makership en just in time principe nastreven, wordt de macht van beide partijen meer gelijk.

De macht van de afnemers van Black Sportswear is wel groot. Voornamelijk grote partijen van sportclubs en van grote ketens hebben een bepaalde macht voor eisen en voorkeuren. Dat is een nadeel van Black Sportswear, omdat het soms zelfs de prijs van de club clothing drukt.

De nieuwe toetreders komen op een markt die groeiende is, maar wel steeds minder hard groeit. Deze ontwikkeling maakt de markt minder interessant voor nieuwe toetreders. Er zijn bepaalde kansen die ze kunnen pakken, zoals zich richten op de buitenlandse markten. Black Sportswear moet zich ook meer richten op de buitenlandse markten. Alleen is voor hen het voordeel dat ze ervaring en naam meer hebben.

De substituten zijn een nadeel voor Black Sportswear. Er zijn namelijk ontelbaar veel mogelijkheden aan schoenen om aan te doen met sporten of kleding om aan te doen voor de club. Met al deze mogelijkheden moet Black Sportswear strijden, naast haar normale concurrenten.
3. Strategische analyse
3.1 BCG matrix
De BCG Matrix is een marketing model waarmee de portofolio van een onderneming geanalyseerd kan worden. Met deze informatie kunnen ondernemers beargumenteerd beslissingen nemen met betrekking tot de portofolio en de te volgen strategie. (APA) Het model onderscheidt twee assen, namelijk het relatief marktaandeel en de marktgroei.

Het relatieve marktaandeel wordt bepaald door het marktaandeel van het product te vergelijken met het marktaandeel van de grootste concurrent. De footwear via kleine zelfstandige sportzaken en landelijke ketens heeft een lagere marktaandeel dan de concurrent. De club clothing collectie via kleine zelfstandige sportzaken heeft een groter of even groot marktaandeel dan de concurrent. De club clothing collectie via landelijke ketens op de binnenlandse markt heeft een groter of even groot marktaandeel dan de concurrentie. Op de buitenlandse hebben ze minder marktaandeel dan de concurrent. De club clothing via sportclubs hebben een marktaandeel dat groter of even groot is dan de concurrent.

De marktgroei wordt bepaald aan de hand van en grens van 10%. De productgroep footwear heeft niet te maken met groei, maar zelfs met een krimping van de markt. De club clothing via keline zelfstandige sportzaken op de Nederlandse markt heeft een hoge marktgroei verwachting. Op de buitenlandse markt is er een lagere marktgroei verwachting. De club clothing die via de landelijke ketens worden verkocht, hebben een lagere marktgroei verwachting. De club clothing die via het distributiekanaal sportclubs gaat, heeft een lage marktgroei verwachting.

Marktgroei BCG matrix
Star Question mark

FW 1
FW
Cash cow

CC 1 CC 3
CC NL
CC EXP
CC Dog

CC 2
FW NL

Relatief marktaandeel

De onderzochte productgroepen vallen onder de categorieen question mark, cash cow en dog. De footwear is een question mark, deze productgroep heeft een laag marktaandeel, maar een hoge marktgroei. Dat betekent dat deze productgroep weinig geld oplevert, maar kost veel geld. Het doel van Black Sportswear moet zijn, dat de footwear uitgroeit tot een star. Anders zal het product moeilijk winstgevend kunnen worden. De productgroep club clothing valt onder de cash cow, deze productgroep heeft een hoog marktaandeel, maar een lage marktgroei. Dat betekent dat er in deze fase rustig geld verdient wordt, omdat er minder investeringen nodig zijn. De club clothing op de Nederlandse markt en buitenlandse markt beide cash cows. Deze positie moet vastgehouden worden door de productgroep. Dat kan bereikt worden door de levensduur van de producten proberen te verlengen. Als laatste, zijn er de dogs. De productgroep footwear op de Nederlandse markt heeft een laag marktaandeel en een lage marktgroei. Deze producten zijn weinig winstgevend, maar kosten ook weinig. Deze producten moeten uit de markt worden gehaald op het moment dat het verliesgevend wordt.
3.2 SWOT analyse en confrontatiematrix
3.2.1 SWOT analyse
De SWOT analyse geeft een waarde oordeel aan de interne omgeving en externe omgeving. Op basis van de analyse van de interne omgeving worden de sterke punten (Strength) en zwakke punten (Weakness) beschreven. Op basis van de analyse van de externe omgeving worden de kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threats) beschreven.

Interne analyse Externe analyse
Sterktes Kansen
S1 Kan aan betalingsverplichtingen voldoen
S2 Uitgebreid assortiment
S3 Goede relatie met toeleveranciers
S4 Producten met hoge mate gebruiksgemak K1 Meer richten op export
K2 Verlagen personeelskosten

Zwaktes Bedreigingen
Z1 Lage winstmarges B1 Globalisering zorgt voor kans op buitenlandse nieuwe toetreders
B2 Redelijk sterke onderhandelingspositie van afnemers

3.2.2 Confrontatiematrix

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: MICRO OMGEVING. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-micro-omgeving/> [Accessed 08-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.