Essay: Wij hebben redelijk lang erover moeten nadenken... - Essay Marketplace

Essay: Wij hebben redelijk lang erover moeten nadenken…

Inleiding

Wij hebben redelijk lang erover moeten nadenken wat het onderwerp ging worden. We zijn veel gaan zoeken op het internet en hebben veel boeken bekeken. Uiteindelijk kwamen we een boek tegen waarin over de opkomst van China werd verteld. China is een zeer groot land die veel invloed heeft op de andere landen. We vinden het interessant om meer over dit land te weten te komen. Dit onderwerp sprak ons allebei meteen aan.

In het westen heeft China de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Ze hebben meer dan 1.3 miljard inwoners en ze zijn snel een van de machtigste landen geworden. Dat geldt in de eerste plaats op het economische vlak. In 2010 is de economie van China de tweede grootste economie ter wereld geworden, na die van de VS. Dat roept meteen de vraag op of en wanneer de economie van China ook die van de VS voorbij zal streven. China werd vroeger de slapende reus genoemd, maar de afgelopen jaren is China flink wakker geworden. We wouden dit land gaan onderzoeken. Hoe is China zo groot geworden en hoe gaat het zich verder ontwikkelen? Deze vraag gaan wij proberen te beantwoorden doormiddel van een aantal deelvragen. Hoe was China in het verleden? Hoe heeft China dit punt bereikt? Is de economische groei wel goed voor China? Zijn er bedreigingen voor de economische groei? Hoe zijn de banden met China en andere landen qua handel/economisch opzicht? Wat is de economische toekomst van China? Eerst hebben we het over de historie van deze economische groei, omdat dit een algemeen beeld geeft over China. Zonder deze informatie zou je de andere hoofdstukken niet bereiken. Hierna gaan we praten over de sterke en zwakke punten van deze economische groei. Door het te vergelijken met Europa krijgt de lezer ook een goed beeld van de relatie tussen Europa en China en dan kunnen we zien hoe afhankelijk we zijn van China. Bij de laatste deelvraag hebben we ook een stelling. Wij denken namelijk dat China op een gegeven moment ook stopt met groeien. Er zijn te veel belemmeringen voor China in de toekomst om nog lang door te groeien. Na dit allemaal besproken te hebben zullen we een goed antwoordt hebben op de onderzoeksvraag en zal het voor iedereen een stuk duidelijker zijn.

Hoe was China in het verleden?

Vroeger
Het is niet voor het eerst in de geschiedenis dat de Aziatische markt een van de machtigste in de wereld is. 500 jaar geleden waren de oosterse landen ook sterk betrokken bij de wereldhandel. In die tijd was de zijderoute en de zeehandel naar het Oosten goed voor de welvaart van Azi?? en ook goed voor de welvaart van Europa. Vandaag de dag verschuift het zwaartepunt van de economie naar het oosten, maar dit is lang niet altijd zo geweest. De afgelopen 200 jaar was de welvaart in het westen beter, maar daarvoor heeft Azi?? altijd het welvaartsniveau van het westen ge??venaard. Ze hebben zelfs voor een korte tijd een veel betere welvaart gehad. Dit was 1000 jaar geleden. In die tijd verschoof het zwaartepunt vanaf het oosten naar het westen. Het invloedrijkste land uit het oosten is China.

Figuur 1: niveau van welvaart t.o.v. het gemiddelde van de wereld
China had aan het begin van de 15de eeuw al zeven grote zeereizen ondernomen. Ze gingen niet met hun vloot reizen om gebieden te veroveren of om te gaan plunderen bij andere beschavingen, maar ze gingen varen omdat de Chinese keizer benieuwd was wat er zich buiten China allemaal afspeelde. De Chinese schepen waren zeer groot. Ze waren tot 120 meter lang en 50 meter breed. De Spaanse en Portugese schepen stelden niks voor tegenover die van de Chinese bevolking. De eerste Chinese expeditie was onder de leiding van admiraal Zheng He. Het was een vloot waar geen ander land tegenop kon. Het bestond uit 317 vaartuigen, maar zij waren er niet om oorlog te voeren. Ze gingen verkennen voor de Chinese keizer. Na de expedities concludeerde de Chinese keizer dat er geen andere beschavingen waren en op dat moment werd China een in zich zelf gekeerd land. De grote vloot nam af en werd uiteindelijk ook vernietigd. Vanaf 1500 mocht je geen schip meer hebben met meer dan twee masten en vanaf 1551 mocht een schip met meer dan ‘?n mast niet meer varen. Als China niet een in zich zelf gekeerd land werd maar bleef doorgroeien dan kon het zich ontwikkelen tot een wereldnatie. ‘ Econoshock

Rond 1570 voelden de Europeanen zich superieur tegenover de andere beschavingen. Europa was volgens hun de beste beschaving. Ze zochten andere gebieden op om mee te handelen. Ook veroverden ze veel gebieden voor deze handel. In 1571 kreeg Europa voor iets te horen of een andere welgevormde beschaving (Marco polo had een boek geschreven). Dit was China. China wou niet met Europa handelen. Ze waren niet ge??nteresseerd in de producten van Europa. China bleef een in zich zelf gekeerd land.

Meer welvaart cre??ren
In 1949 begon het communisme, doordat Mao Zedong en zijn partij de macht pakte.
Het land stond in dit jaar aan de rand van de afgrond. Er waren zeer veel problemen in het land (hongersnood, de economie was heel slecht, er was een zeer hoge inflatie en veel van de infrastructuur was verwoest). Mao Zedong kreeg te taak om China vanuit zijn as weer op te laten staan. Het was veel werk om het land weer gezond te maken. China was een communistisch land en veel bedrijven stonden dus onder toezicht van de overheid.

Onder het communistisch regime was China een erg arm land. Het inkomen per hoofd van de bevolking werd in 1952 op $57 geschat en voor 1997 werd het nationaal product per hoofd op $620 geschat. De individuele consumptiestijging is tot voor kort zeer beperkt gebleven. Wel zijn met een belangrijk deel van de besparingen de collectieve voorzieningen (onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, enz.) gefinancierd.

Mao Zedong deed zijn best om de economie weer beter te maken. In die tijd was China een zeer agrarisch land en het platteland was dan ook de belangrijkste sector. In deze tijd had je het vergeleken de andere mensen op het platteland goed. in 1949 was het bruto nationaal product zeer laag. Mensen konden er amper van leven. dit was rond de 57 dollar. Mensen werden hierdoor ook niet oud. De gemiddelde levensverwachting was 40 jaar. Vandaag de dag is dit in China 70 jaar.

Mao Zedong zorgde er in 1950 voor dat het land werd herverdeeld. 46,6 miljoen hectare werd verdeeld onder 300 miljoen boeren. Er bleef per boer niet veel and over. Namelijk maar 0,15 hectare grond en hier moest een gezin van 5 a6 personen van leven.

in 1953 kwam hij met de volgende hervormingen om de economie te herstellen. Hij kwam met een 5-jarenplan. Planeconomie is een kenmerk van het communisme. In een planeconomie kan alleen de staat goederen en diensten aantrekken. Zij hebben hier het alleenrecht op. Doordat alles door de overheid bepaald wordt val het marktmechanisme weg. De prijs wordt zo niet meer bepaald door de vraag en het aanbod. De prijs en de hoeveelheid die aangeboden wordt, wordt bepaald door de overheid. Er kan dus ook geen evenwichtsprijs en evenwichtshoeveelheid ontstaan.
Er is dus ook geen sprake meer van volkomen concurrentie. De markt is niet meer doorzichtig, er zijn niet meer veel aanbieders en je kunt niet gemakkelijk toetreden op de markt. Deze planeconomie was bedoeld om de industrie een flinke boost te geven. Deze investeringen die de Chinese overheid moest doen werden gefinancierd uit de succesvolle landbouwopbrengsten (het platteland moest de investeringen in de stad mogelijk maken). Dit eerste 5-jaren plan was een grote stap voorwaarts voor de Chinezen. De Economie groeide volgens statistische gegevens in de periode tussen 1953 en 1958 jaarlijks zo’n 8,3%. De Chinezen kregen door deze economische groei weer veel zelfvertrouwen en voor Mao betekende deze jaarlijkse groei van 8,3% een aanduiding dat zijn economisch systeem een goede was.

Na vijf jaar kwam Mao met De Grote Sprong Voorwaarts. Hij wilde met enkele sprongen China modern, zelfvoorzienend en gecollectiviseerd maken met als doel op het zelfde economische niveau als het westen te komen. Deze sprongen mislukte echter. Hij overleed in 1976.

We kunnen nu dus zien hoe China in het verleden was. Het was heel vroeger een welvarend land. Niemand had bijvoorbeeld zo’n grote schepen. Echter werd het al snel een in zichzelf gekeerd land. In de 20ste eeuw kwam het communisme naar China en Mao Zedong kwam ook aan de macht. China was een arm land en hij moest ervoor zorgen dat China zich ging verbeteren. Hij maakte een grote stap voorwaarts door de economie flink te laten groeien. Zijn volgende stappen mislukte echter. China is altijd een welvarend land geweest en heeft Europa ge??venaard, maar dit was op deze laatste 2 eeuwen niet zo.

Hoe heeft China dit punt bereikt?

De opkomst
Het begon positief voor China te worden toen Deng Xiaoping in 1978 aan de macht kwam. Hij wou op vier punten gaan moderniseren: industrie, landbouw, leger en de wetenschap. In China kwamen dus nu wat westerse idee??n bij het communisme van eerst. De eerste stap naar deze modernisering gebeurde in 1979 toen hij de grenzen (eigenlijk het economisch contact) met de andere landen wilde openen. Dit gebeurde doordat er vier Special Economische Zones (SEZ) werden opgericht. In zo’n zone in China werd de buitenlandse handel toegelaten. Dit was een groot succes, waardoor er meer van deze zones kwamen. Het werden open steden. Hierdoor ontstond er veel werk.
Toen Deng Xiaoping aan de macht kwam, werd een economisch liberalisatiepolitiek ingevoerd. Het heeft gezorgd voor de hedendaagse grootschalige economische ontwikkeling van China.

in de negentiger jaren kwam er ook meer aandacht voor de kleine industrie. Er werden hiervoor machines en kennis uit Japan en Westerse landen gehaald. Hierdoor werd het contact met deze landen verbeterd. Er kwam ook een modernisering in het zekerheidssysteem en de bankensector. De leningen gingen afhangen van de hoeveelheid winst en verlies die je maakte.
In 1993 werd Deng opgevolgd door Jiang Zemin. Sinds dit moment streefde China naar een socialistische markteconomie. Dit is een economie die door de vraag en het aanbod bepaald wordt. Zo kunnen ze zien waar de schaarse middelen zoals arbeid, kapitaal, natuur en ondernemerschap optimaal ingezet zullen worden. De investeringen in China namen gemiddeld met 23,3% per jaar toe nadat Deng aan de macht kwam. In 1989 namen ze echter met 7,2% af door hevige demonstraties. Dit is weer hersteld en in 1993 (toen Jiang Zemin aan de macht kwam) namen de investeringen zelfs met 61,8% toe.

De economie van China is de afgelopen decennia sterk gegroeid. In 2001 sloopte China zijn eigen muur en sloot zich aan bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO). China ging zich met de wereldeconomie bemoeien.

China kon vrij gaan handelen en bedrijven in het binnenland en buitenland kregen dezelfde rechten. China kon makkelijker goederen gaan exporteren en China werd voor mensen ook een aantrekkelijker land om een bedrijf te vestigen. In de grafiek hierboven zie je dat het bbp (is in het Engels GDP) vanaf de 21e eeuw flink gaat toenemen.

De groeifactoren
Een bedrijf vestigen in China brengt veel voordelen met zich mee. Deze voordelen zijn:
‘ De lonen van de werknemers in China zijn in vergelijking met de westerse landen zeer laag.
‘ In China zijn veel havensteden. In de top 10 van de beste havensteden heeft China er 6. De transportmogelijkheden zijn dus zeer goed.
‘ De steden zijn goed verbonden met het land wat erachter zit.
‘ Het laatste voordeel is dat China zeer veel inwoners heeft. Door dit grote aantal inwoners zullen er dus ook veel mensen producten kopen bij deze bedrijven.
Over een arbeidstekort hoeft China zich voorlopig ook geen zorgen te maken. China heeft zoveel inwoners. Ook zijn de Chinezen tegenwoordig goed opgeleid. Het bedrijfsleven in China is ook meer gebaseerd op de arbeid, opleiding en kapitaal. Ze gebruiken geen gevarieerde productiemethoden en ze kiezen ook niet voor de slimste.
In China is nu ook een middelklasse ontstaan. Deze mensen zijn van boeren uitgegroeid tot rijke burgers. Deze mensen investeren weer in het buitenland. Dit komt door luxe producten, westerse opleidingen en internationale reizen. Dit is economisch goed voor het land. Ook gaan steeds meer chinezen een eigen bedrijf beginnen. Zo’n bedrijf gaat vaak samen met een westers bedrijf. Ze hebben beide profijt van elkaar. De Westerse mensen profiteren van de Chinese marktkennis en de Chinezen van nieuwe technische kennis.

Er is in China ook een andere indeling ontstaan in de leeftijdscategorie??n. Meer mensen gaan een opleiding volgen en er worden minder kinderen geboren. Hierdoor groeit het aandeel van mensen tussen de 15 en 65 jaar in de Chinese bevolking. Ook gingen er in de laatste jaren meer vrouwen werken. Het werd voor hen ook beter mogelijk om te gaan werken.
De groei komt ook door hun nationalistisch gevoel. Na Mao wouden ze hun land zo houden en hiervoor wouden ze hard werken. ze accepteerden de lage lonen en de slechte arbeidsomstandigheden. Als ze dit zouden aanpassen zou hun positie in de wereld verslechteren. Doordat iedereen in China zo ongeveer gelijk was konden ze door hard werken de weg naar boven vinden. Dit werkte als een stimulerende factor.

China investeert volop in Research and Development (R&D) en dit heeft ook de economie laten groeien. China staat achter Amerika en Japan op nummer 3 van grootste uitgaven aan R&D. Het gaat om een bedrag van 60 miljard euro. Er werken zo’n 750.000 mensen in de sector. 40% van de investeringen komen van de Chinese overheid en de andere 60% is afkomstig van bedrijven, met name buitenlandse. Dit komt omdat buitenlandse bedrijven meer ontwikkeld zijn. Nog een aantal cijfers: in 2000 was er 11.13 miljard dollar ge??nvesteerd en in 2005 29.4 miljard dollar. Buitenlandse onderzoeken in China zijn hier nog niet meegeteld. Dus hierdoor blijft China vele landen ver voor.
Sinds 1978 is de export van China enorm toegenomen. In 1978 bedroeg de export zo’n 20 miljard dollar en stond China 32e op de ranglijst. Echter is vanaf toen tot 2004 de export per jaar gemiddeld met 30% toegenomen waardoor China in 2004 een export had van 600 miljard dollar. Hierbij ging China Japan voorbij en kwam hierdoor op de 2e plek op de ranglijst van grootste exportlanden. Het gaat bij de export in China vaak om eindproducten, geen grondstoffen. Echter verwerkt China ook nog grondstoffen waardoor je kunt zien de productie in China enorm is. De grootste exportsector in China is de textielindustrie.

de economische groei is voor een stuk te danken aan de hoge urbanisatiegraad in China. Urbanisatie is het trekken van het platteland naar de stad. Er zijn verschillende redenen waarom mensen urbaniseren. Mensen kunnen naar stad gaan, omdat ze denken dat ze daar een beter bestaan kunnen hebben. Vooral de jongeren mensen gaan naar de stad, omdat ze het werk op het platteland niet willen overnemen. Door deze urbanisatie zullen de steden in China steeds maar groter worden. De meeste mensen die verhuizen van het platteland naar de stad gaan in de industrie of in de horeca werken. De groei is enorm. Er woonde in 1990 nog 74 procent van de bevolking op het platteland, 18 jaar later in 2008 is dat nog maar 53 procent. Ruim 20 procent heeft de afgelopen 18 jaar dus het platteland verruild voor een leven in de stad. Er ontstaat wel een probleem, want doordat er steeds meer mensen naar de stad gaan zullen er voor de consument in de stad minder producten zijn die normaal gemaakt werden op het platteland. Er zijn namelijk minder mensen op het platteland om die producten te maken. Er zijn meer mensen in de stad maar minder producten. Er zullen dus meer producten of grondstoffen uit andere landen moeten worden ge??mporteerd.

Dit probleem heeft China goed opgevangen, want de vraag naar grondstoffen in China is zeer hoog. Ze gebruiken deze grondstoffen dan ook goed. China koopt grondstoffen over de hele wereld en China laat deze grondstoffen door goedkope arbeidskrachten omzetten tot andere producten. Als deze producten klaar zijn verkoopt China deze weer over de hele wereld met een hoop winst. Deze producten zijn namelijk door de goedkope arbeidskrachten niet duur om te maken.
Dit is niet de enige reden waarom China zoveel grondstoffen aantrekt. Ze hebben namelijk ook heel veel nodig om te bouwen. Doordat het aantal mensen in de steden toeneemt zullen ze ook meer moeten bouwen. Sinds 1992 hebben ze 2 miljard ton staal gebruikt voor allerlei bouwwerken.
Doordat de welvaart groeit in China is er veel vraag naar voeding en andere consumptiemiddelen. Hiervoor moet ook veel van andere gebieden aangetrokken worden. ‘ Econoshock

Het is dus heel knap hoe China dit punt heeft bereikt.
‘ Ze streefden op een gegeven moment steeds meer naar een open markteconomie.
‘ Er werd veel ge??nvesteerd in China en ook veel bedrijven vestigden zich hier.
‘ In China werd er veel ge??nvesteerd in Research and Development.
‘ De urbanisatie speelde ook een grote rol bij de groei. Steeds meer mensen kwamen naar de stad om te werken.
‘ De groei komt ook door het veel importeren van grondstoffen. China zet deze goedkoop om tot andere producten. China exporteert deze producten dan weer. Hier wordt veel aan verdient.
Al deze factoren hebben ervoor gezorgd dat China zo;n spectaculaire groei heeft meegemaakt en nog steeds meemaakt.

Is de economische groei wel goed voor China?

Sinds de hervormingen in de economie kampt China al met structurele problemen, die komen veelal voor uit de ombouw en ontmanteling van staatsbedrijven. De meeste staatsbedrijven zijn niet competitief. Daar komt nog eens bij dat de staatsbanken continu moeten bijspringen omdat zich veel problemen in de financi??le sector voordoen. Inmiddels is al ?? 90% van alle bedrijven in handen van particulieren, ongeacht of personen daarnaast nog gebonden zijn aan staatsbedrijven. De particuliere sector is de belangrijkste krachtbron omdat hier simpelweg de meeste arbeidsplaatsen beschikbaar worden gesteld.
Een ander probleem is het werkloosheidspercentage. In de steden ligt dat rond de 7% tot 8%. Elders in het land ligt dit percentage veel hoger, namelijk op 30%. Nu spreek je dus over 250 miljoen werklozen. De regering probeert dus de staatsbedrijven overeind te houden omdat anders de sociale gevolgen helemaal niet meer te overzien zijn.

energie
In China wordt vanzelfsprekend ontzettend veel energie verbruikt. Door de economische ontwikkelingen en de verbeterende welvaart zijn mensen gaan wennen aan een hogere levensstandaard. Dit heeft als gevolg dat er meer energie zal worden gebruikt. De laatste jaren stijgt het energieverbruik met 20 tot 30.000 megawatt per jaar. Dit is ongeveer een kwart van het totale energieverbruik in Duitsland! In de jaren 90 zijn er fouten gemaakt in investeringen zijn er nu grote problemen met stroomvoorzieningen, om dit op te lossen zullen grote investeringen nodig zijn de komende jaren.
China heeft maar 2% van de oliereserves in bezit. Er worden dus gigantische hoeveelheden olie ge??mporteerd uit het Midden-Oosten, Rusland, Afrika, Centraal-Azi?? en Latijns-Amerika. De Chinese automarkt is snel groeiende en vraagt zoveel olie dat de olieprijzen op de wereldmarkt flink zijn gestegen.
Een goede oplossing voor dit probleem is een uitbreiding van de kernenergie. De doelstellingen zijn om in het jaar 2020 de kernenergie van 1% uit te breiden naar 4%, de plannen zijn om zeker 30 grote kerncentrales op te bouwen. Een andere doelstelling voor 2020 is dat er dan 15% van alle energie voort moet komen uit de natuur, namelijk de zon, water en de wind. Een voorbeeld van zo een project is de Drie-Klovendam:
Deze dam is gebouwd met 3 doelen;
‘ – Ten eerste wil China met de dam overstomingen van de Yangtze-rivier gaan voorkomen in de toekomst. In vorige eeuw zijn ruim 300.000 mensen gestorven als gevolg van de massale overstromingen.
‘ Een tweede doel van de dam is om energie op te wekken.
‘ Het derde doel van de dam in het gebied van de Three Gorges is de verbetering van de scheepvaart.

Kolencentrales is de voornaamste energieleverancier, deze levert tot wel 70% van de totale verbruikte energie! De kolencentrales hebben wel nadelen, de grootste is toch wel de vervuiling. Maar de Drie-Klovendam wekt evenveel energie op als 10 normale kolencentrales en voorkomt dus het verbranden van maar liefst 40 miljoen ton kolen!
Dit project is ook mede goedgekeurd door de politici omdat het heeft gezorgd voor werkgelegenheid voor 1.3 miljoen arbeiders. Er werd door 40 duizend mensen dag en nacht aan gewerkt. De kosten voor deze dam bedroegen 22 miljard dollar! Door deze dam zijn ?? 2 miljoen inwoners verjaagd.

de Drie-Klovendam

Vandaag de dag is China het land van de grootste en meeste stuwdammen ter wereld. De afgelopen 50 jaar zijn er liefst 86.000 dammen gebouwd. Het keizerlijke hof had goed in de gaten dat waterbeheersing macht betekende. Het straalt macht uit en je bespaard ontzettend veel geld. Daarbij is het ook nog eens goed voor het milieu. Onder de bevolking in China heeft de strijd met het water ook een symbolische waarde. Een bekende legende over de ‘grote Yu’ . in dit verhaal bedwong hij het water en leidde 9 rivieren naar zee, waardoor grote vruchtbare landschappen ontstonden. Dit zou de basis zijn van het huidige China.

De draak ontwaakt pagina 106

Arm en rijk
Wat een logisch gevolg is van de enorme economische groei in China is dat de kloof tussen arm en rijk nog groter zal worden. Veel producten uit China zijn spotgoedkoop, dat draagt met zich mee dat de arbeiderslonen laag zullen zijn. Veel arbeiders werken voor weinig geld. Door logisch te redeneren zullen de arbeidsovereenkomsten niet goed zijn. Hier vallen arbeidsorganisatie, arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden onder.
‘ Arbeidsorganisatie: (de manier waarop werk is verdeeld over de werknemers)
‘ Arbeidsomstandigheden: (veiligheid, gezondheidsrisico’s)
in China zijn veel grote bedrijven waar weinig rekening met de werknemers wordt gehouden, met als gevolg dat er niet veel veiligheid is.
‘ Arbeidsinhoud: (saai/gevarieerd, zelfstandigheid, ruimte voor eigen initiatief)
Dit is absoluut niet het geval, er is weinig ruimte voor werkgevers voor eigen initiatief. Het werk is saai, lopende band werk is een van de minst gewaardeerde werksoorten in de wereld.
‘ Arbeidsverhoudingen: (mogelijkheid van invloed/inspraak, sfeer)
Er is sprake van geen tot een minimale inspraak voor arbeiders, alles wordt geregeld van bovenaf (de rijken).
‘ Arbeidsvoorwaarden: (werktijden, salaris)
Er zijn primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden:
Primaire; dat zijn arbeidsvoorwaarden met betrekking tot het loon en hoelang daarvoor gewerkt moet worden.
secundaire: dat zijn arbeidsvoorwaarden met betrekking tot de overige afspraken, zoals een auto van de zaak of het aantal vakantiedagen.
tertiaire: dat zijn arbeidsvoorwaarden die ermee te maken hebben in hoeverre dat je kan doorgroeien/doorleren in je vak/werk.

Samen met China Labor Watch (CLW) onderzocht DanWatch vier fabrieken in de provincies Guangdong en Jiangsu, China. Deze fabrieken produceren elektronica onderdelen van bekende merken zoals; Philips, Samsung en Sony. De resultaten van dit onderzoek zijn echter schrikbarend!
In Nederland is er een maximum van 60 uur werken per week. Dit staat in de arbeidstijdenwet, die gelden voor de meeste beroepen. Over een periode van 4 weken mag er gemiddeld 55 uur gewerkt worden per week. In China daarentegen denken ze daar anders over, daar werken ze tot 72 uur per week! Dat is volstrekt krankzinnig. Dat is meer dan 10 uur per dag, een normaal mens kan dan niet meer goed functioneren na een aantal weken. Daar komen per maand nog eens 52 tot 136 overuren bij. Maar er zit niks anders op voor de Chinese fabrieksarbeiders, de lonen zijn zo laag, volgens het onderzoek, dat de arbeiders van een 40-urige werkweek niet kunnen rondkomen. Deze lage lonen zouden in twee van de vier fabrieken onder het wettelijke minimumloon liggen. De arbeiders hebben ook nog eens te maken met mishandelingen, met verbale en psychologische wel te verstaan.
Multinationals en andere grote bedrijven vestigen zich steeds vaker in China. Dit doen ze omdat de bedrijven hier een grotere winst kunnen behalen dan in Europa, gewoonweg omdat de arbeiderskosten zo laag zijn.
De fabrieken kunnen hiermee doorgaan omdat er een gebrek is van overheidsinspanningen, het maakt de overheid blijkbaar niet uit wat er allemaal gebeurd rondom de fabrieken en de arbeiders.

luchtvervuiling
de luchtvervuiling hangt veelal samen met de economische groei. Dat komt vooral omdat de Chinezen veel steenkolen verbranden. Door de toenemende welvaart zullen veel inwoners van het platteland naar de stad trekken en zich vestigen in de miljoenensteden. Shanghai bedroeg in 2014 een aantal inwoners van 21.766.000 inwoners en Peking telde een aantal inwoners van 22 miljoen inwoners. Deze miljoenensteden zijn zo immens groot dat dat veel te veel dampen met zich mee brengt, zeker als veel van deze mensen ook auto’s en schoorstenen hebben. Naast het energie opwekken kookt en stookt men in China ook met vervuilende brandstoffen. Omdat het goedkoop is worden vaak de restanten van het platteland te verbranden, bosbranden en de woestijnzand in de zomer helpen ook een handje mee aan de slechte luchtomstandigheden.

Er is wel een verband met het weer en de slechte lucht te zien. Als de temperatuurverloop met de hoogte van een onstabiele atmosfeer overeenkomt, kan de vervuilde lucht zich mengen met de ‘schone’ lucht die daarboven hangt. Er is dan een verdunnend vermogen dat groot genoeg is. Daarentegen is dit niet mogelijk als de atmosfeer stabiel is of als er inversies aanwezig zijn, dan hopen de verkeerde dampen zich op en kunnen niet weg. Het verdunnend vermogen is dan niet groot genoeg. Normaal daalt de temperatuur met de hoogte, bij een inversie is er sprake van een stijging van de temperatuur gelijk met de hoogte. Een inversie houdt niet alleen kou en mist gevangen in de onderste luchtlaag. Bij een inversie is er sprake van een soort ‘deksel’ bovenop de luchtlaag, er kan dan niks meer weg. Verontreiniging is dan ook niet meer mogelijk. dat is problematisch, maar het kan nog erger. Als zo een inversie samenhangt met een hoge druk gebied zijn pas echt de poppen aan het dansen. De lucht zal opwarmen en uitdrogen, dat zal gebeuren door de dalende bewegingen. Deze zogeheten ‘subsidentie-inversie’ kan soms wel dagen en zelfs weken voortduren. De dampen kunnen dan nergens naartoe en die blijven zich maar ophopen, waardoor de lucht alsmaar slechter en slechter wordt.
Dan is er natuurlijk ook nog sprake van een winter in China. Wat gebeurd er dan in een winter? Juist, het is koud en de inwoners zullen meer en meer gaan stoken. De grijsbruine deken zal alsmaar erger worden. China heeft ook nog de pech dat er aan de randen van de bewoonde gebieden grote gebergtes liggen, waardoor de lucht ook nog wordt tegengehouden.

Deze slechte omstandigheden brengen vreselijke gevolgen met zich mee. De inwoners zullen zeer vervuilde luchten en dampen inademen waardoor zich blijvende schade gaat voortdoen. Nog geen 10 jaar geleden werden deze luchtproblemen nog niet zo als bedreigend ervaren, het was dan ook alleen het probleem van een stad die ermee kampten. Vandaag de dag blijkt dat toch wel even anders te zijn. De dikke grijsbruine laag vol met slechte dampen kan zich binnen een week de halve wereld overtrekken. De Chinezen zelf hebben in China nu ook problemen met mislukte oogsten, de laag met dampen houdt wel 30% van het zonlicht tegen! Daar komt nog eens bovenop dat de luchtvervuiling de neerslagpatronen enigszins zou kunnen veranderen, waaronder het neerslagpatroon van de moesson, dat kan grote consequenties hebben voor de landbouw.

een satellietfoto boven Azi?? die de vervuilde lucht goed laat zien.
Deze vieze ‘smog’ laag die vrijwel boven heel Azi?? hangt vervaagt soms grote delen van de wereldbol op satelliet foto’s en het vervaagt stukken land met details.
Ook kunnen satellieten op andere manieren de luchtvervuiling meten, zoals in koolstofmonoxide (CO). CO is een kleurloos gas dat ontstaat bij onvolledige verbrandingen van koolstof, fossiele brandingen of andere brandbare koolstofverbindingen. CO is reukloos en kleurloos maar wel een giftig gas, dat maakt het erg gevaarlijk. Koolstofmonoxide komt ook vrij bij tabaksrook en uitlaatgassen van vervoersmiddelen.

Een satellietfoto van boven Peking, het gele en rode gedeelte zijn de ernstig vervuilde gebieden en het blauwe gedeelte op de foto zijn de normale/licht vervuilde gebieden.

watervervuiling:
Mao Zedong, de communistische leider die in 1935 aan de macht kwam binnen zijn partij de CCP (communistische partij van China), heeft het land niet veel goeds gedaan. Door zijn dictatoriale regime is China lang bij de ontwikkelingslanden gerekend. Met geweld en terreur bestreed deze leider zijn volk, zijn beleid wordt gezien als de oorzaak van naar schatting 40 tot 70 miljoen doden! China komt keihard terug en is nu bezig met een ware industri??le revolutie. Toch heeft dat zijn prijs, want die revolutie gaat niet op een geheel duurzame wijze. China is wel bezig met duurzame energie, maar het merendeel van de energie komt nog altijd uit de kolenbranche. Het gevolg hiervan is dat zeker 30% van de oppervlakte van China al te maken heeft met zure regen. De luchtvervuiling is hier een grote oorzaak van.
De zure regen heeft als gevolg dat de grond en oppervlaktes een lagere pH-waarde krijgen, waardoor het ecosysteem verstoord kan worden van bijvoorbeeld vijvers of meren. Dieren en planten zullen hierdoor sterven, inclusief bomen, die China hard nodig heeft.
de invloed van zure regen op naaldbomen.

Voor het vervuilde water is buiten de zure regen de grootste boosdoener de fabrieken. Fabrieken in het algemeen hebben vaak veel afvalstoffen, hier moeten zijn natuurlijk vanaf. Inktzwart water loopt vanuit de fabrieken zo de rioleringen in richting het water/rivieren. Er wordt ijzersulfaat aan het water toegevoegd, dit wordt gedaan om de ergste en meest schadelijke stoffen uit het water te krijgen, maar dat is natuurlijk nooit voldoende om het water mee te zuiveren. Hoe het kan dat zoiets nog altijd voorkomt in een economische grootmacht? De elektriciteitsrekeningen kunnen niet worden betaald. Een kwart van de bevolking heeft geen toegang tot veilig drinkwater, dan spreek je dus over een schrikbarend getal van 340 miljoen mensen!

Nu wordt dus duidelijk dat de gigantische economische groei ook flinke nadelen met zich meebrengt. Vooral het milieu heeft het zwaar te verduren. Daar komt nog eens bij dat de economische groei niet alleen positief is voor de bevolking, de lage inkomens en de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk zijn niet te verwaarlozen. De economische groei is dus niet alleen maar goed voor China, er zijn ook nadelen aan gebonden.

Hoe zijn de banden met China en andere landen qua handel/economisch opzicht?

China is sinds 2010 heel erg bezig met zich te focussen op handelscontracten te sluiten met andere landen, dit is ook logisch want China heeft lang niet genoeg grondstoffen etc. om zelf te zorgen voor deze productie. China is voor steeds meer landen de belangrijkste handelspartner geworden, dus het zijn wel grote handelspartners. De overeenkomsten zijn bijna allemaal hetzelfde opgebouwd; de Chinezen investeren in de lokale gebieden van die landen, infrastructuur bijvoorbeeld, en inruil daarvoor vraagt China grondstoffen.
In deze grafiek is duidelijk te zien dat China vooral de laatste jaren bezig is met handelscontacten en handelscontracten met landen. In de legenda is af te lezen dat China in Mongoli??, Turkmenistan, Gambia en Si??rra Leone duidelijk de grootste handelspartner is.

In 2012 is China de VS voorbijgestreefd als belangrijkste handelspartner, volgens een analyse ‘China Reach’ van het AP op basis van gegevens van het IMF. De uitvoer is dit jaar ook met 14% gestegen ten opzichte van het vorige jaar. De invoer is met 3% gestegen ten opzichte van het vorige jaar.

Export

In de bron is goed te zien dat China een van de grootste exportlanden is voor Europese landen.

China staat op de derde plaats in de wereld als het invoer betreft. Dat komt vooral door de invoer van machines, zoals computers en onderdelen hiervan. Ruim de helft van alle computers in Nederland komt uit China.

China ligt wellicht nu voor op de Verenigde Staten op het gebied van export zoals te zien is in de grafiek.

De verklaringen
Een verklaring voor het succes van de economische ontwikkeling van China moet allereerst gewezen worden op de politieke veranderingen. Tussen 1957 en 1977 waren de lonen in China re??el niet gestegen. In 1978 introduceerde Deng Xiaoping modernisering, opening naar het buitenland en welvaart als nieuwe doelen.
Ten tweede zijn er de afschaffing van de planeconomie en de vermindering van de invloed van de overheid belangrijke factoren. De ‘verborgen hand’ van de markt had haar gezonde werking op vraag en aanbod en hield ineffici??nte bedrijven van de markt.
Een derde verklaring is de verandering op het platteland. In 1984 werden de boeren verlost uit hun dwangbuis en ze werden als ondernemer in de landbouw, maar ook in niet-agrarische werkzaamheden veel productiever. De boeren werden gesteund door de dorpsleiders en ze konden kleine industrie??n opzetten om de plaatselijke economie te stimuleren.
Verder waren de lage lonen en de grootte van de Chinese markt een belangrijk doelwit voor multinationals om zich in China te vestigen. De productie naar lagenlonenlanden heeft China veel werkgelegenheid, inkomen, technologie, managementervaring en marktkennis gegeven.
de liberalisering van de wereldhandel in de jaren 90 was ook erg belangrijk voor de Chinese economie. Zonder de steeds lagere douanetarieven en de internationale afspraken in WTO-verband was de opbouw van de export veel trager verlopen.
als laatste heeft de Chinese economie zo veel te bieden en voortdurende mogelijkheden om arbeid, kapitaal en technologie verder te ontwikkelen dat dit nog jaren zo kan doorgaan!

Er blijkt dus dat steeds meer landen China nodig hebben, de Chinese economie is voor vele (grote) landen de grootste import- en exportleverancier. De invloed van China wordt ook alsmaar groter en groter, ze gaan met steeds meer landen handelen. De banden tussen China en andere landen zijn dus goed.

Wat is de economische toekomst van China?

Het zal een grote klus voor China worden om zo door te blijven groeien in de toekomst. Het is een land nooit gelukt om zo lang door te groeien. Er worden ook veel opmerkingen gemaakt over de groei van China. Mensen hebben het namelijk alleen over de spectaculaire groei van het bruto nationaal product of de export. Er zijn namelijk wel veel factoren die langzaam een steeds groter probleem gaan veroorzaken.

Het banentekort
China gaat het namelijk moeilijk krijgen met het scheppen van nieuwe banen. Er zijn ongeveer 200 tot 300 miljoen boeren die een nieuwe baan zoeken in de industrie of in de dienstensector. Er worden jaarlijks maar elf miljoen banen gecre??erd, dus dit gaat een probleem worden. Er zijn daarnaast ook nog andere mensen dan de boeren die een baan zoeken in de steden. Dit zijn er ook niet weinig. Het BNP neemt dus toe, maar de werkloosheid ook. De banen groeien niet op een gelijk tempo met de economie. Door alle technische ontwikkelingen van nu en in de toekomst zal dit probleem groter worden, want dan hebben ze nog minder arbeidskrachten nodig. Meer mensen zullen geen baan hebben. Uiteindelijk zal deze werkloosheid ook een probleem worden voor de economische groei.

De dalende productie
Daarnaast is de vraag of de regering van China in staat is om niet alleen in de grote steden aan de kust te gaan produceren, maar om deze industri??le productie ook landinwaarts te verschuiven naar de arme provincies. Investeerders moeten namelijk keuzes maken en of zij dan eerder het binnenland van China kiezen is maar de vraag. Er zijn voor hun veel aantrekkelijkere plaatsen te vinden, bijvoorbeeld aan de kust van China, de oostkust van India of Vietnam. In India en Vietnam zijn de arbeiders ook nog eens goedkoper. Als bedrijven niet meer gaan investeren en produceren in China kan dit voor grote consequenties hebben voor de economische groei. China is namelijk niet in staat om alles zelf te gaan produceren. Ze zijn nu nog te afhankelijk van de buitenlandse technologie en het afzetgebied. ‘ ik vind de ron van het bovenste stukje op dit moment even niet terug.

De dollarreserves
Door China zijn goedkope arbeidskrachten is het land uitgegroeid tot de werkplaats van de Wereld. Doordat de Chinese munt (yuan) als het ware aan de dollar is gekoppeld daalt de prijs van de Chinese producten. Dit gebeurd, omdat de waarde van de dollar sterk aan het dalen is. De Chinese export groeit daardoor zeer hard. China krijgt dan ook veel dollars binnen. Hiervan kopen ze Amerikaanse staatsobligaties. Ze bezaten in 2007 al meer dan 1200 miljard dollar aan Amerikaanse staatsobligaties. In 2007 had China aangegeven dat ze geen dollars meer hoefden in de vorm van laag renderende staatsobligaties. China verkocht dan ook 1% van hun staatsobligaties. De rente steeg meteen.
China weet dat de waarde van de dollar blijft dalen. Ze zoeken dan ook slimme bestedingen en dollarbeleggingen om hier hun dollars in te steken. De grondstoffen worden in dollars verhandeld. China is dan ook actief op verschillende grondstofmarkten. Dit is dus ook een reden waarom ze zoveel grondstoffen kopen.
China heeft ook geprobeerd om verschillende Amerikaanse bedrijven op te kopen met deze dollars. Dit is niet gelukt, omdat het congres van de VS hier tegen was.
Om deze in waarde dalende dollars kwijt te raken wil China nu ook hun goudreserves gaan vergroten. Voor China is het dus moeilijk om deze dollars kwijt te raken. Dit kan een probleem zijn in de toekomst.

De onderwaardering
De Chinese munt, de yuan, is als het ware gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Ten opzichte van de dollar is de yuan waarschijnlijk te goedkoop. De yuan is dus ondergewaardeerd. Door het laag houden van de yuan blijven de lonen laag en dit is gunstig voor de Chinese export, want het blijft dus aantrekkelijk om de producten in China te produceren en het is dus ook goedkoop om in China producten te kopen. De valutakoppeling, de lage lonen en het grote aanbod van Chinese arbeidskrachten hebben ertoe geleid dat China zoals ik al schreef feitelijk de fabriek van de wereld is geworden. De vraag is of dit laag houden van de yuan door de centrale bank wel goed is.
De munt is dus ondergewaardeerd. Je kunt op verschillende manieren zien of een munt ondergewaardeerd is. Een van deze manieren is om gebruik te maken van de Big Mac-index. Je kijkt naar de prijs van een Big Mac bij McDonald’s-vestigingen in verschillende landen en zet die prijzen volgens de geldende wisselkoersen om in Amerikaanse dollars. Het resultaat zegt iets over de mate van over- of onderwaardering van de betrokken valuta’s. Door deze Big Mac-index kun je zien dat de Chinese yuan sterk is ondergewaardeerd. Een Big Mac in China kost namelijk maar $2,77 en in de VS kost deze burger $4,79. De yuan is dus bijna 50 procent ondergewaardeerd. Deze onderwaardering kan in de toekomst lijden tot problemen, want het kan een later ertoe lijden dat de wereldeconomie niet meer kan herbalanceren. Doordat China en andere ontwikkelingslanden hun munt kunstmatig laag houden zorgt dit ervoor dat rijke landen steeds meer moeten gaan importeren in de toekomst. Dit lijdt tot steeds grotere handelstekorten. De rijkere landen gaan steeds meer importen, omdat het goedkoper is om in de landen zoals hun producten te kopen en te produceren. Het handelstekort met China is nu al de helft van het totale handelstekort van de Verenigde Staten. Door het goedkoop houden van de munt stapelen de dollarreserves ook nog meer op, omdat er nog steeds meer wordt ge??nvesteerd in China en ge??mporteerd vanuit China. ‘ boek: Wat als de dollar valt
Werkloosheid, de ongelijke geografische spreiding van de groei en de onderwaardering van de Chinese munt zijn factoren die een negatief effect kunnen hebben op de economische toekomst van China.
Kans op protesten
Nu reeds maken deze drie problemen de interne situatie explosief, vooral in de steden. Door de extreme ongelijkheid tussen rijk en arm vallen opstanden onder de grote groep werklozen niet uit te sluiten. In combinatie met een steeds groter aantal hooggeschoolde werkloze jongeren gaat van deze groep een enorme mobilisatiekracht uit. Er kan iets kleins gebeuren om een hele stad in oproer te brengen. De politiek erkent dit probleem, maar ze weten nog niet hoe ze dit precies gaan bestrijden. De vraag is hoe Peking in de toekomst weet om te gaan met de hoge verwachtingen en de beperkte groeimogelijkheden.

We hebben dus gezien dat er veel belemmeringen zijn voor de economie van China. Werkloosheid, de ongelijke geografische spreiding van de groei en de onderwaardering van de Chinese munt zijn factoren die een negatief effect kunnen hebben op de economische toekomst van China.
Wij denken dan ook dat China in de toekomst veel last van deze belemmeringen gaat krijgen. op een gegeven moment zal dit ervoor zorgen dat China niet meer zo heftig gaat groeien. China kan hier maatregelingen tegen gaan nemen, maar daar staat opoffering tegenover. Ze zullen bijvoorbeeld minder kunnen gaan produceren als ze de industri??le productie naar het midden van het land zullen verschuiven.
De groei zal dus niet altijd blijven doorgaan.

Samenvatting & conclusie

In de inleiding hebben we de vraag gesteld: Hoe is China zo groot geworden en hoe gaat het zich verder ontwikkelen? Deze onderzoeksvraag kunnen we nu na de informatie die we verzamelt hebben beantwoorden. We hebben namelijk veel informatie gevonden met behulp van de deelvragen. Door de eerste twee deelvragen kunnen we het eerste deel van de onderzoeksvraag beantwoorden. We weten door het verleden van China te bestuderen dat China op de afgelopen twee eeuwen na al een goed ontwikkeld land was. Het evenaarde of overtrof Europa. Het werd echter een zelf ingekeerd land. Toen Mao Zedong aan de macht kwam zette China economisch al een grote stap voorwaarts. De echte groei kwam doordat het Communisme van China steeds meer ruimte maakte voor westerse idee??n. Door een aantal factoren zoals de een hoge urbanisatiegraad, het veel importeren van grondstoffen en hun goedkope arbeidskrachten is China op het punt gekomen waar ze nu zijn.
Verder vroegen we ons af of de economische groei wel goed was voor China. We hebben kunnen zien dat deze economische groei ook veel nadelen met zich meebrengt. De energieleverantiering, het verschil tussen arm en rijk, de luchtvervuiling en de watervervuiling kunnen een groot probleem gaan veroorzaken in de toekomst.
Daarnaast hebben we gezien dat de banden van China met de rest van de wereld goed zijn. China heeft een grote invloed op de wereld. Ze zijn een van de grootste importeurs en exporteurs.
Bij de laatste deelvraag hebben we een extra stelling bedacht. Onze stelling was: er zijn te veel belemmeringen voor China in de toekomst om nog lang door te groeien. Deze stelling hebben we ook bewezen in de laatste deelvraag. De werkloosheid, de ongelijke geografische ligging en de onderwaardering van de Chinese munt gaat in de toekomst zorgen voor veel problemen. Wij verwachten dus dat de economische groei van China uiteindelijk ook minder gaat worden.
Door antwoord te geven op deze deelvragen hebben we ook de onderzoeksvraag kunnen beantwoorden. China is dus zo groot geworden door een aantal factoren zoals de goedkope arbeidskrachten, het veel importeren van grondstoffen en de hoge urbanisatiegraad.
Voor de toekomst verwachten wij dat China niet zo door kan blijven groeien, want er zijn te veel belemmeringen die voor problemen kunnen zorgen.

Bronvermelding

1. http://mens-en-samenleving.infonu.nl/internationaal/79715-de-economie-van-china.html
2. http://www.ukessays.co.uk/essays/education/china-is-langzamerhand.php#ixzz3OnnDe6DH
3. http://mens-en-samenleving.infonu.nl/internationaal/79715-de-economie-van-china.html
4. http://electronicswatch.org/nl/nog-altijd-slechte-werkomstandigheden-bij-chinese-toeleveranciers-van-it-merken_14704
5. http://www.keesfloor.nl/artikelen/weer/china/
6. http://www.lenntech.nl/china-waterverontreiniging.htm
7. http://marketupdate.nl/nieuws/economie/grafiek-china-vindt-nieuwe-handelspartners/
8. http://www.internationalespectator.nl/system/files/20080300_is_art_vermeer.pdf
9. http://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/china/handel-en-economie/handelscijfers
10. http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/internationale-handel/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-4014-wm.htm
11. http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/internationale-handel/publicaties/belangrijkste-handelspartners-nederland/archief/2013/2014-china-2012-ih-art.htm
12. Lesbrief wereldeconomie
13. Lesbrief arbeidsmarkt

Literatuurlijst
1. A. Joustra & J. Galema, Doetinchem, 2008
‘China, wegwijzer voor een land in opkomst & gids voor de Olympische spelen’.
2. M. Ellman, Leiden/Antwerpen, 1980
‘De Chinese economie, een aantal verkenningen’.
3. S. Paulin, L??nen/Bonn/M??nchen, 2008
‘De draak ontwaakt, China vandaag’.
4. W. Middelkoop, Amsterdam, 2008
‘Als de dollar valt’.
5. G. Noels, Nederland, 2010
‘Econoshock’.

Bijlage 1:
Plan van aanpak
1. Onderwerp bedenken
2. Onderzoeksvraag bedenken
3. Hypothese formuleren
4. Literatuur opzoeken en daarbij kijken welke inhoudsopgave de auteurs
gebruiken in hun boeken, hiermee eigen inhoudsopgave geformuleerd
5. Beginnen met schrijven van inleiding en daarmee mijn keuze voor het
onderwerp uitleggen
6. Beginnen met literatuur gebruiken voor parafrasering en citaten
7. Hoofdstuk schrijven d.m.v. literatuur en internet rapporten
8. Conclusie en samenvatting schrijven
9. Bronvermelding en literatuurlijst in orde maken

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.