Essay: Mijn ideale samenleving - Essay Marketplace

Essay: Mijn ideale samenleving

Iedereen heeft een maatschappijvisie, de een weet precies welke waarden er in zijn leven centraal staan en de ander heeft er nog nooit eerder over nagedacht. Ik moet eerlijk bekennen dat dit bij mij ook het geval was, maar na lang wikken en wegen heb ik toch een selectie kunnen maken van 5 waarden die voor mij in een samenleving centraal zouden moeten staan. Ik denk dat er met de door mij gekozen vijf waarden een ideale samenleving kan ontstaan.

Vrijheid
John Locke was een Engels Filosoof en arts. Hij werd beschouwd als een van de meest invloedrijke denkers van de Verlichting en stond bekend als de vader van het Klassiek Liberalisme. Hij werd geboren op 29 augustus 1632 en stierf op 28 oktober 1904. Zijn werk heeft de ontwikkeling van de epistemologie, een tak van de filosofie die de kennis en het weten onderzoekt, en de politieke filosofie sterk be??nvloed. Zijn geschriften be??nvloedden Voltaire, Rousseau, vele Schotse Verlichtingsdenkers en Amerikaanse revolutionairen.
Volgens Locke is de staat een product van een in vrijheid gesloten overeenkomst tussen burgers, waarin men afspreekt dat ze een deel van hun natuurlijke rechten overdragen aan de overheid. Locke begint hier bij de natuurtoestand van de mens, die volgens hem inhoudt dat de mens niet goed maar ook niet slecht is. God heeft de aarde aan alle mensen geschonken dus de aarde is van iedereen, dit betekent dan ook dat iedereen overal evenveel recht op heeft. Maar wanneer iemand een goed ??vermengt?? met zijn persoonlijke arbeid, zal het collectieve eigendom ophouden met bestaan en zal het eigendom van dit goed in handen komen van de eerder genoemde bewerker. De conflicten die zullen ontstaan bij deze afgrenzingen van eigendommen zullen de mensen zelf moeten oplossen en daarmee hun recht moeten laten gelden.
Wanneer regeringen en dergelijke de rechten van het volk niet naleven hebben de burgers het recht om hen af te zetten volgens Locke. Er bestaat bij hem dus geen absoluut heersersrecht. De enige staatsvorm die zich aansluit bij deze staatsfilosofie is de constitutionele democratie. Het geheel van de burgerlijke staat van Locke noemde hij de Civil Society, dit hield in dat het volk participeerde door middel van het stemmen op afgevaardigden, voor een representatieve vertegenwoordiging. Ook gold er in zijn staatsopvatting de ??scheiding der machten??. Locke was de eerste die met idee??n kwam over de economische en intellectuele vrijheid, hij wordt ook gezien als de grondlegger van het Liberalisme. Locke vertegenwoordigt dus de waarde ‘Vrijheid’.

Vergevingsgezindheid
Jezus van Nazareth werd volgens de evangeli??n van Lucas en Matte??s in het dorpje Bethlehem geboren uit het maagdelijke meisje Maria. Hij zou in haar zijn verwekt door de heilige geest van God. Maria was verloofd met de timmerman Jozef, een verre afstammeling van koning David. Toen Jozef hoorde dat Maria zwanger was wilde hij de verloving met haar in het geheim verbreken om te voorkomen dat Maria in opspraak kwam, maar s??nachts kreeg hij een droom waarin hem werd verteld met welk doel dit Maria was overkomen en hem waarin hem werd opgedragen om bij haar te blijven.

Volgens de Christelijke leer was Jezus de eniggeboren zoon van God en de door God beloofde Messias. Hij zou de mensen verlossen van hun zonden en de harmonie tussen God en de mensen herstellen, de harmonie die verbroken was als gevolg van de zondeval van de eerste mensen in het paradijs. De Bijbel zegt dat Jezus is geboren om mensen te redden van hun zonden. Doordat Jezus de straf van de zonden die door de mensheid begaan hadden op zich nam, maakte zijn dood de verzoening met God mogelijk volgens de evangeli??n. Deze opvatting wordt beschreven als de verzoeningsleer.

Op de derde dag na zijn kruisiging staat Jezus op uit de dood. Hij vertelde de mensen dat hij terug wilde keren naar zijn vader (de Hemelvaart), hij zou vanaf daar de gelovigen bij blijven staan. Hij beloofde zijn volgelingen dat zij verder begeleid werden door ??de Heilige Geest?? en dat hij terug zou keren naar de aarde op een tijdstip dat God zou bepalen. Vlak voor zijn hemelvaart benadrukte Jezus het belang dat zijn boodschap van verlossing en bevrijding doormiddel van vergeving van zonden aan de hele wereld bekend moest worden gemaakt. Jezus verkondigt dus de waarde ??Vergevingsgezindheid??.

Gelijkheid
Elie Wiesel is een bekende Holocaust overlevende en een bekroonde romanschrijver, journalist en mensenrechtenactivist. Hij werd geboren op 30 september 1928 in de stad Sighet in Roemeni??. In 1940 werd Sighet een gedeelte van Hongarije en in 1944 werden de Hongaarse joden door de nazi’s naar Auschwitz-Birkenau gedeporteerd. Zijn moeder en 1 van zijn 3 zussen werden daar vermoord, hij en zijn vader werden naar het aangrenzende werkkamp Auschwitz III Monowitz gestuurd. In januari 1945 moesten vader en zoon naar Buchenwald marcheren, bij aankomst overleed Elies vader.

Wiesel sprak zich uit over het lijden van alle mensen, niet alleen van de Joden. Zo protesteerde hij in 1970 tegen de Zuid-Afrikaanse apartheid en gaf hij in 1980 voedsel aan uitgehongerde Cambodjanen. In 1986 ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede, als ‘een boodschapper voor de mensheid’ en ‘een menselijk wezen gewijd aan de mensheid’. Hij verklaarde zijn acties door te zeggen dat de hele wereld wist wat er gebeurde in de concentratiekampen maar niets deed. Dat is waarom hij zwoor dat hij nooit stil zou zijn, wanneer en waar mensen dan ook zouden lijden of vernederd zouden worden. Wiesel: ‘No human race is superior, no religious Faith is inferior. All collective judgements are wrong. Only racists make them.’ Wiesel vertegenwoordigt dus de waarde ‘Gelijkheid’.

Gerechtigheid
Nelson Rolihlahla Mandela werd geboren in Mvezo op 18 juli 1918 in Afrika. Hij was een Zuid-Afrikaans antiapartheidsstrijder en politicus. Hij was vanaf 1944 betrokken bij de strijd van het Afrikaans Nationaal Congres tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Hij werd als leider van de militaire tak van het ANC in 1963 opgepakt en kreeg een levenslange straf opgelegd. Hij kwam vrij in 1990 en het ANC werd gelegaliseerd.

Voor ‘hun inspanningen voor het vreedzame einde van het apartheidsregime en het leggen van de funderingen voor een nieuw democratisch Zuid-Afrika’ kregen Mandela en president de Klerk in 1993 de Nobelprijs voor de Vrede. In 1994 werd Mandela op 75-jarige leeftijd gekozen tot president van de Republiek Zuid-Afrika, in 1999 trad hij af.

In augustus 1953 openden Mandela en zijn vriend Olivier Tambo een eigen advocatenkantoor in het centrum van Johannesburg. Het was toendertijd het enige advocatenkantoor in Zuid-Afrika dat door zwartten werd geleid, en was erg populair bij zwarte cli??nten die zich beklaagden over
politiegeweld. Omdat de resultaten van de geweldloze acties achterbleven en het ANC werd verboden in 1960, stichtte en leidde Mandela de militaire tak van het ANC. Deze vleugel werd opgericht omdat ze dachten dat geweldloze acties zinloos waren omdat die steeds weer met geweld werden gestopt. Mandela zag iedereen die zich tegen de apartheid verzette als een vriend, ongeacht de huidskleur, religie of politieke achtergrond. Hij streed dus voor gerechtigheid voor alle mensen, daarom vertegenwoordigd hij deze waarde.

Vrede
John Lennon werd geboren op 9 oktober 1940 in Liverpool. Hij was een Engels popmusicus, vredesactivist en oprichter van ‘The Beatles’. Hij had samen met Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr een belangrijke rol in de popmuziek. Toen de groep uit elkaar ging in 1970 begon Lennon aan een succesvolle solocarri??re. Drie weken na de uitkomst van zijn album ‘Double Fantasy’ werd hij vermoord.

Nadat de Beatles uit elkaar waren gevallen werd Lennon een belangrijk voortrekker van een maatschappelijke beweging voor de vrede. Hij liet veel mensen inzien dat het voeren van oorlog niet noodzakelijk was en werd daarom als bedreiging gezien voor de Amerikaanse maatschappij. John Lennon vertegenwoordigt de waarde ‘Vrede’.

Samenhang
In mijn ideale samenleving zullen de waarden vrijheid, vergevingsgezindheid, gelijkheid, gerechtigheid en vrede centraal staan. Ten eerste vrede, om een fijne en veilige samenleving te cre??ren voor iedereen is vrede essentieel. Om deze vrede te kunnen bewaren zijn de waarden vrijheid, vergevingsgezindheid, gelijkheid en gerechtigheid erg belangrijk. Iedereen moet vrij zijn om te kunnen zijn wie hij is, zonder dat dit wordt bestraft, ingeperkt of bekritiseerd. Maar ook binnen die vrijheid ervan bewust zijn dat iedereen recht heeft op deze vrijheid, dus jouw streven naar vrijheid mag een ander hier niet in beperken. Dan komen we bij gelijkheid, zoals eerder genoemd bij de waarde vrijheid moet iedereen dezelfde rechten hebben en mag je elkaar niks ontnemen. Niemand is superieur aan de ander, wat zijn of haar geloof of afkomst ook is, dus niemand heeft meer recht op iets dan de ander. Vervolgens gerechtigheid, om de gelijkheid en de vrede in stand te houden is rechtvaardigheid erg belangrijk. Wanneer iedereen rechtvaardig is en elkaar respecteert en tolereert zal iedereen tevreden zijn. En uiteindelijk vergevingsgezindheid, om de vrede te bewaren wanneer iemand een van de andere waarden schend is het in staat zijn om te vergeven erg belangrijk, om zo ruzies en ontevredenheid te voorkomen.

Financi??le onderbouwing
In mijn ideale samenleving zal de overheid geen grote rol spelen, dus de collectieve lastendruk zal niet hoog zijn. Ik ben van mening dat de overheid de individuele vrijheid beperkt en vind daarom dat er weinig overheidsbemoeienis moet zijn. Dit lijkt misschien niet haalbaar wanneer je rekening houdt met de waarde gelijkheid, maar bij gelijkheid gaat het vooral om dezelfde rechten en respect voor elkaar hebben en minder om de financi??le inkomsten. Natuurlijk heeft iedereen recht op goede levensomstandigheden en een inkomen om dit te bekostigen, maar wanneer iemand een goede baan heeft en hier hard voor werkt mag diegene best wat meer verdienen.

Al met al zal mijn ideale samenleving gebaseerd zijn op de waarden vrijheid, vergevingsgezindheid, gelijkheid, gerechtigheid en vrede. Door deze waarden in stand te houden zal er een harmonieuze samenleving ontstaan waarin iedereen gerespecteerd en getolereerd wordt, waarin niemand minder is dan de ander en iedereen vrij is om te zijn wie hij is.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.