Essay: Motivatie kunnen we verdelen in extrinsieke ... - Essay Marketplace

Essay: Motivatie kunnen we verdelen in extrinsieke …

Motivatie kunnen we verdelen in extrinsieke en intrinsieke motivatie. Extrinsieke motivatie heeft
te maken met beloningen zoals salaris, promotie, baanzekerheid en werkomstandigheden. Intrinsieke motivatie heeft te maken met beloningen zoals uitdagend werk, waardering, erkenning en zorgzame werkomgeving.

Motiveren is aansluiten bij het belang van de medewerker! Een goede manier voor een leidinggevende
om medewerkers te kunnen motiveren zijn; openheid, het tonen van belangstelling en betrokkenheid.
Overtuig je medewerkers over de noodzaak van de gewenste verandering en maak inzichtelijk wat voor resultaat de gewenste verandering heeft.

Er zijn verschillende motivatietheorie??n en modellen. Zo ziet Maslow motivatie als behoeftehi??rarchie.
Maar omdat resultaat/taakgericht werken bij De Kernen vooral van toepassing is, is het toepassen van
de doeltheorie (Locke et al) raadzaam om de gewenste verandering bij De Kernen te bewerkstelligen.

De doeltheorie
‘Een doel is wat een individu tracht te bereiken; het is het object of richtpunt van een handeling’ (Locke
et al, 1981). De doeltheorie verklaard dat het gedrag wat wordt toegepast wordt be??nvloed door de doelen
of intenties die mensen hebben. Mensen proberen bepaalde doelen te bereiken om in bepaalde behoeften te voorzien.
Het vaststellen van specifieke doelen, het vaststellen van deadlines, het duidelijk stellen van werktaken
en het bepalen van prestatietargets kunnen de motivatie / prestaties van de medewerkers verhogen.
Hoe uitdagender (maar niet onmogelijk) de doelen zijn, hoe beter dat mensen deze doelen behalen.
In het geval van de gewenste verander kwestie zullen de werkprestaties dan ook verbeteren.

Wat te doen voor de leidinggevende
– Maak doelen uitdagend en haalbaar. Doelen die niet haalbaar zijn zullen negatief uitwerken op prestaties;
– Doelen moeten duidelijk en herkenbaar zijn. Dit om gedrag te kunnen sturen en motivatie hoog te houden;
– Participatie in het bepalen van doelen zal tot betere prestaties leiden;
– Goede, tijdige, accurate feedback en beloning over de behaalde resultaten zal tot betere prestaties leiden.

Om extra motivatie en commitment onder de medewerkers te krijgen is het ook raadzaam om (tussentijdse) vormen van beloning toe te passen. Hierbij kun je denken aan erkenning van goed werk en/of successen, extra verantwoordelijkheden aanbieden, bonussen aanbieden en een goede beoordeling bij functionering gesprekken geven. Het regelmatig delen van successen met de afdeling zal ook een positieve invloed hebben op de motivatie en commitment van de medewerkers.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.