Essay: Essay: Nadat de tussentijdse controle is uitgevoerd…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 15 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 16, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Nadat de tussentijdse controle is uitgevoerd...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 3973 words. Download the full version above.

Inleiding

Nadat de tussentijdse controle is uitgevoerd en het jaar afgerond is, wordt de eindejaarscontrole uitgevoerd. Hierbij vindt een controle van de jaarrekening plaats. De eindejaarscontrole wordt uitgevoerd om de getrouwheid van een jaarrekening vast te kunnen stellen en een goed oordeel er over te kunnen geven.
Bij deze eindejaarscontrole worden er verschillende posten gecontroleerd. Zo wordt de voorraad gecontroleerd. De werkzaamheden die hierbij gebruikt worden zijn inspectie en herberekening. Zo wordt de specificatie van de voorraad van 31 december 2013 onder de loep genomen en aan de hand van de begin- en eindbalans worden de posten herberekend. Er moet goed worden gelet of de waardering van de voorraad juist is gedaan. Ook moet het eindsaldo van de voorraad op de eindbalans kloppen. Tot slot moet ook de aansluiting van de balans naar de subadministratie in orde zijn. De verkregen stukken die bij deze controle worden gebruikt zijn: balans per 31-12-2013 en de voorraadspecificatie per 31-12-2013.
De post debiteuren wordt ook gecontroleerd aan de hand van de volgende specificaties die toegestuurd zijn door de hoofd administratie:
1. De balans per 31-12-2013
2. De uitdraai van het grootboek
3. De subadministratie debiteuren per 31-12-2013
4. Een saldilijst per 31-12-2013
5. Een uitdraai van de grootboekrekening bank per 30 maart 2014, de datum waarop de controle wordt uitgevoerd.
Deze verkregen stukken worden door middel van inspectie en herberekening gecontroleerd. De punten waar goed op gelet moet worden zijn ‘.

Ook is de jaarrekening gecontroleerd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd is de controle van de winst en verliesrekening, balans en de kengetallen. Deze zijn uitgevoerd aan de hand van de verkregen rekenbladen en cijfers.
Om de eindejaarscontrole te kunnen uitvoeren zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd op ieder onderwerp. Deze kunt u terugvinden bij elke punt en de bevindingen daarbij.


Voorraadcontrole

Wat is het doel van de voorraadcontrole?
Het doel van de voorraadcontrole is om na te gaan of het juist is gewaardeerd en of de daadwerkelijk op de goederen die zich in de voorraad. Door verschillende aspecten kan het zijn dat de huidige voorraad niet overeenkomt met de post voorraad.

De voorraadcontrole hebben we uitgevoerd op basis van de beschikbare financi??le gegevens. Als eerst hebben we gekeken of de daadwerkelijke voorraad overeenkomt met de administratieve voorraad. Vervolgens hebben we gekeken naar de waardering van de voorraad tegen de juiste prijs. Als laatst hebben we gekeken naar de incourantheid van de voorraad.
Er bestaan twee soorten controledoelstellingen. Deze zijn te onderscheiden in transactiegerelateerde doelstellingen en balansgerelateerde doelstellingen. De voorraden hebben betrekking op de balans we hebben ons gericht op de balansgerelateerde doelstellingen. Er wordt gekeken of de voorraden werkelijk aanwezig zijn binnen de onderneming. Ten tweede wordt er gekeken of de rechten en verplcihtingen voor deze posten ook toegepast worden. het derde punt is het volledigheid dus zijn de voorraden die geboekt moeten worden ook daadwerkelijk geboekt. Het laatste punt is waardering en toerekening hier wordt er een controle uitgevoerd voor de juiste bedragen en de boeking op juiste wijze.

Bij de balansgerelateerde controledoelstellingen wordt er gekeken naar het bestaan van deze posten. Hierbij wordt er gekeken of de voorraad en de debiteuren ook werkelijk aanwezig zijn in de onderneming. Het tweede controlemiddel houdt in dat de rechten en verplichtingen voor deze posten ook daadwerkelijk nageleefd worden. De derde vraag die gesteld wordt: Zijn voorraden en debiteuren die geboekt moeten worden, ook geboekt? Waardering en toerekening is het laatste punt voor deze controledoelstelling. Dit houdt in dat er wordt gecontroleerd of de voorraad en debiteuren voor de juiste bedragen en op de juiste wijze geboekt zijn.

Bij de controledoelstellingen zijn we uitgegaan van de volgende aspecten:
– Bestaan
– Waardering
– Incourantheid
– Cijfermatige juistheid
De voorraadcontrole is uitgevoerd op basis van de volgende gegevens:
– Balans voorraad per 31-12-2013 en 31-12-2012
– Specificatie voorraden
– Inventarisatie voorraden
– Toelichting incourante voorraden
1.1 Aansluiting tussen balans en subadministratie voorraden
De voorraadcontrole is door middel van een vergelijking tussen de voorraad op papier en de huidige specificaties uitgevoerd. De voorraad staat voor een bedrag van ‘22.000.000,- gewaardeerd op de balans. Uit onderzoek kan worden geconcludeerd dat de voorraad niet is gewaardeerd tegen de inkoopprijs maar tegen de verkoopprijs. In de onderstaande tabel kunt u duidelijk zien wat de huidige situatie daadwerkelijk had moeten zijn. Als de voorraad wordt gewaardeerd tegen de inkoopprijs kunt u zien dat er een verschil ontstaat van ‘3.128.002,64. Wanneer de waarde van de voorraad tegen de verkoopprijs wordt gewaardeerd, is de totale waarde ‘22.000.000,30. Hieruit kunnen we concluderen dat de voorraad niet op de juiste manier is gewaardeerd en er een afwijking in zit.

Geconstateerde voorraadverschil in ‘ 3.128.002,64.

1.2 Vergelijking van inventarisatie en subadministratie
Als er een voorraadadministratie is (mede op basis van de geboekte in- en verkopen ), dan is dat de manier om vast te stellen of de theoretische voorraad volgens de balans goed is.

De huidige specificaties zijn vergeleken in aantallen met de inventarisatie van de voorraad.
Hieronder kunt u duidelijk zien waar de daadwerkelijke voorraadverschil in zit en wat het precies is. De voorraad etiketten, lege flessen en grondstoffen kloppen volgens de inventarisatie. In de voorraad gereed producten is er een voorraadverschil geconstateerd van 1762 stuks.

1.2.1 Waardering
In de onderstaande bijlage is er specifiek gekeken hoeveel eenheden van welke artikel mist. De IST en SOLL situatie zijn met elkaar vergeleken. De IST situatie geeft weer wat het in de werkelijkheid is. De SOLL situatie is geeft weer wat het had moeten zijn. We hebben de voorraad inventarisatie in de SOLL en IST situatie bekeken. Hieronder in dit tabel kunt u dit specifieker zien.

1.2.2 Incourantheid
Tijdens het onderzoek is er ook gekeken naar de incourantheid van de wijnen. Er is geconstateerd dat er een aantal wijnen niet meer houdbaar zijn. Hieronder kunt u zien wat de bewaartermijnen zijn voor de soorten wijnen. Er is te zien dat de ros?? wijnen 2 tot 5 jaar te bewaren zijn. De volgende wijnen zijn niet meer houdbaar en er is een duidelijke specificatie gemaakt van de aantallen en de prijzen van de incourante wijnen.

Bewaartermijnen voorraad:
– Witte wijnen 2 tot 7 jaar
– Rode wijnen 2 tot 15 jaar
– Rose wijnen 2 tot 5 jaar

1.2.3 Cijfermatige juistheid
Als laatste deel van dit onderzoek is er naar de cijfermatige juistheid gekeken van de marges tussen de inkoop- en verkoopprijzen. Hierin is ook een duidelijke specificatie gemaakt tussen de IST en SOLL. De marges die in Frankrijk, Itali??, Spanje en Chili worden gebruikt zijn de juiste marges. Alleen de marges in Zuid-Afrika kloppen niet. Er is hier een afwijking in geconstateerd.

Conclusie
In onderstaand hoofdstuk worden de verschillen uiteengezet die zijn ontdekt na inventarisatie op gebied van:

– Balans niet juist gewaardeerd
– Verschil voorraad gereed producten
– Incourante voorraad
– Verschil marges

De fout in de balanswaardering is ontstaan doordat de voorraad tegen de verkoopprijzen is gewaardeerd in plaats van de inkoopprijzen.
Het verschil in de voorraad gereed producten is na inventarisatie 1.762 stuk producten. Het verschil in euro’s is ‘10.516,93.

Er is een incourante voorraad aanwezig en volgend jaar zal er nog een artikel incourant worden. De huidige incourante voorraad is de Bourgogne Ros?? Francios met het artikelnummer 2008F009. Dit zijn in totaal 132.000 artikelen. Ook zal in het komende jaar 32.000 stuks met dezelfde artikelomschrijving met het artikelnummer van 2009F009 incourant worden. Het totale waarde van deze 2 incourante voorraad bedraagt ‘ 595.101,15 tegen de inkoopprijs.

Ten slotte is er een verschil geconstateerd in de marges van de inkoop- en verkoopprijzen van de wijnen die uit Zuid-Afrika komen. Het hoort 17% zijn alleen de huidige marge is 13%.


Debiteurencontrole

Voor de eindejaarscontrole wordt ook de post debiteuren onder de loep genomen. Door middel van de balans, de saldospecificaties en de subadministratie van de debiteuren wordt er gekeken of deze cijfers met elkaar overeen komen. Het doel hiervan is om te kijken de post volledig is. Hiermee wordt bedoeld of alle ontvangsten zijn meegeteld en dus ook of ze omzet volledig is gewaardeerd. De post debiteuren bekijken op volledigheid wordt de negatieve controle genoemd.

Er wordt gewerkt via het controleprogramma ‘afloopcontrole debiteuren.’
Allereerst worden de eindbedragen van de balans, van de saldospecificatie en van de subadministratie vergeleken. De verschillen worden geanalyseerd, verklaard en daarna benoemd.
Ten tweede worden de bankontvangsten per 31 december gecontroleerd. De vraag die hierbij wordt gesteld is: ”Welke van de vorderingen die 31 december open stonden, zijn voldaan”? De posten die nog niet zijn afgelopen worden hierbij genoteerd.

Het tweede programma waar er mee gecontroleerd wordt is het controleprogramma ‘Saldobevestigingen debiteuren’.
De eerste werkzaamheid die hier wordt verricht is de controle van het totaalbedrag, of de juiste saldobiljetten naar de juiste debiteur zijn gestuurd en of er op staat dat de bevestigingen naar de accountant gestuurd moeten worden. De tweede werkzaamheid is om te kijken of alle saldobiljetten bij de post bezorgd zijn en of alle saldobiljetten retour zijn ontvangen. De verschillen die bij deze controle vastgesteld worden, worden geanalyseerd, verklaard en uitgelegd. Bij deze controle wordt er vooral gekeken naar de juistheid van het saldo. Dit is de positieve controle.

Vergelijken van saldo’s
Door middel van het controleprogramma ‘afloopcontrole op debiteuren’ is de debiteurenpositie gecontroleerd. De controle is uitgevoerd door saldo’s te vergelijken van balans, saldilijst debiteuren en subadministratie debiteuren. De saldo’s komen niet met elkaar overeen. De saldo’s per 31 december 2013 zijn:

Balans: ‘ 8.446.000,-
Saldilijst debiteuren: ‘ 8.929.000,-
Subadministratie debiteuren: ‘ 8.889.400,-

Als er gekeken wordt naar het verschil tussen het saldo van de balans en het saldo van de saldilijst debiteuren is:
Saldilijst debiteuren: ‘ 8.929.000,-
Balans: ‘ 8.446.000,- -/-
‘ 483.000,-

Het verschil tussen beide saldo’s komen overeen met het factuur uit 2014. Het gaat om factuur 2014004 van Het gezellige wijnlokaal.

Er is ook een verschil tussen het saldo van de balans en het saldo van subadministratie debiteuren. Het verschil tussen beide saldo’s is:

Subadministratie debitueren: ‘ 8.889.400,-
Balans: ‘ 8.446.000,- -/-
‘ 443.400,-

Het verschil komt door een optelfout die is gemaakt bij de facturen van Groothandel Wijntap. Er is een bedrag van ‘ 942.800,-uitgekomen wat eigenlijk ‘ 982.400,- had moeten zijn. Dat is een verschil van ‘ 39.600,-. Door het factuur 2014004 van ‘ 483.000 te verminderen met het verschil, komt het op bedrag uit van ‘ 443.400,-. Door deze fouten is het verklaarbaar waar het verschil in zat.

Het verschil tussen het saldo van saldilijst debiteuren en het saldo van subadministratie debiteuren bedraagt ‘ 39.600,-. Het verschil is al eerder toegelicht.

Openstaande facturen
De volgende stap van het controleprogramma is dat er gecontroleerd moet worden of er nog vorderingen openstaan en/of zijn voldaan. Het gaat om vorderingen die per 31 december nog openstonden. De controle is op basis van de gegevens van grootboekkaart bank. Hier is gekeken of alle facturen zijn betaald. Openstaande facturen per 31 december 2013:
Subadministratie debiteuren per 31 december 2013
Bedragen in euro
Relatie Factuurnummer Factuurdatum Vervaldatum Bedrag
De Wijndiscounter 2013556 31-10-2013 30-11-2014 ‘ 1.191.000,00
2013573 22-12-2013 22-1-2014 ‘ 1.219.000,00
totaal ‘ 2.410.000,00

Groothandel de Rhone 2013557 1-11-2013 1-12-2013 ‘ 244.000,00
2013566 15-11-2013 15-12-2013 ‘ 508.000,00
2013578 23-12-2013 24-1-2014 ‘ 118.000,00
totaal ‘ 870.000,00

Groothandel Wijntap 2013542 15-9-2013 15-10-2013 ‘ 368.000,00
2013543 16-9-2013 16-10-2013 ‘ 112.000,00
2013567 16-11-2013 16-12-2013 ‘ 302.400,00
2013568 17-11-2013 18-11-2013 ‘ 200.000,00
totaal ‘ 942.800,00

Het gezellige wijnlokaal 2014004 4-1-2014 4-2-2014 ‘ 483.000,00
totaal ‘ 483.000,00

Inkooporganisatie de Tap 2013572 23-12-2013 23-1-2014 ‘ 1.473.600,00
totaal ‘ 1.473.600,00

Op de Wijnfles BV 2013571 21-12-2013 21-1-2013 ‘ 210.000,00
totaal ‘ 210.000,00

Vino Franco 2013510 18-7-2013 18-8-2013 ‘ 18.000,00
2013580 27-12-2013 27-1-2014 ‘ 22.000,00
totaal ‘ 40.000,00

Vof Fijn wijn 2013559 2-11-2013 2-12-2013 ‘ 400.000,00
totaal ‘ 400.000,00

Wijnhandel de vrolijke drinker 2013539 12-9-2013 12-10-2013 ‘ 130.000,00
2013540 13-9-2013 13-10-2013 ‘ 130.000,00
2013569 17-11-2013 17-12-2013 ‘ 266.600,00
2013602 28-12-2013 18-1-2014 ‘ 143.400,00
totaal ‘ 670.000,00

Wijnhuis de Kurk 2013603 29-12-2013 29-1-2014 ‘ 400.000,00
2013604 2-1-2013 2-2-2014 ‘ 10.000,00
totaal ‘ 410.000,00

Wijnhuis Drinkgraag 2013605 30-12-2013 30-1-2014 ‘ 980.000,00
totaal ‘ 980.000,00

Na het vergelijken van de grootboekkaart bank met openstaande facturen van 2013, zijn de volgende facturen geconstateerd die nog openstaan:

Relatie Factuurnummer Factuurdatum Vervaldatum Bedrag
Groothandel Wijntap 2013543 16-9-2013 16-10-2013 ‘ 112.000,00
Het gezellige wijnlokaal 2014004 4-1-2014 4-2-2014 ‘ 483.000,00
Inkooporganisatie de Tap 2013572 23-12-2013 23-1-2014 ‘ 1.473.600,00
Vino Franco 2013510 18-7-2013 18-8-2013 ‘ 18.000,00
Wijnhandel de vrolijke drinker 2013540 13-9-2013 13-10-2013 ‘ 130.000,00
Wijnhuis de Kurk 2013604 2-1-2013 2-2-2014 ‘ 10.000,00

Na het constateren van openstaande facturen, is er gekeken wat de redenen kunnen zijn van het niet ontvangen van betalingen. Het gaat om volgende facturen en bevindingen:

Factuur 2013543: Volgens de geplaatste opmerking op het saldobiljet, is het bedrag overgemaakt op 10 november 2013. Het bedrag is niet terug te vinden in het administratie. Er is een dubbele betaling geweest op 28 februari 2014. Groothandel Wijntap heeft twee keer hetzelfde bedrag overgemaakt. Als het bedrag dat dubbel betaald is wordt verminderd met het bedrag dat betaald moest worden, heeft de Groothandel Wijntap een vordering van ‘ 190.400,-.
Factuur 2014004: Er is niks bekend over deze factuur.
Factuur 2013572: Volgens de geplaatste opmerking op de saldobiljet, is er een notitie dat de Inkooporganisatie de Tap het bedrag zal betalen.
Factuur 2013510: Er is niks bekend over deze factuur.
Factuur 2013540: Opvallend aan deze factuur is dat het factuur hetzelfde bedrag heeft als het factuur 2013539. Het factuur 2013539 heeft een factuurdatum van 12 september 2013. Het factuur 2013540 heeft de volgende dag als factuurdatum. Het is mogelijk dat deze facturen dubbel zijn aangemaakt.
Factuur 2013604: Het bedrag is niet overgemaakt volgens het bankoverzicht door Wijnhuis de Kurk. Wat opmerkelijk is aan het bedrag van ‘ 10.000,- is dat het wel is overgemaakt door Wijnhandel de vrolijke drinker. Het is mogelijk dat het factuur verkeerd is verstuurd.

Debiteuren
Tijdens de controle zijn er een aantal aspecten naar voren gekomen. Het gaat om fouten en bevindingen die zijn vastgelegd. Dat zijn de volgende aspecten:
‘ Factuur 2013556 heeft een factuurdatum van 31 oktober 2013 en een vervaldatum van 30 november 2014. Dit is een betalingstermijn van een jaar wat eigenlijk niet kan.
‘ Factuur 2013568 heeft een factuurdatum van 17 november 2013 en een vervaldatum van 18 november 2013. De betalingstermijn zou een maand moeten zijn en niet een dag.
‘ Factuur 2014004 hoort niet in de subadministratie debiteuren per 31 december 2013 te staan. Het factuur is van 2014 en hoort bij een subadministratie van 2014.
‘ Factuur 2013571 heeft een factuurdatum van 21 december 2013 en een vervaldatum van 21 januari 2013. Dit is niet mogelijk. De vervaldatum zal niet 21 januari 2013 zijn maar 21 januari 2014.
‘ Factuur 2013602 heeft een factuurdatum van 28 december 2013 en een vervaldatum van 18 januari 2014. Bij dit factuur is er geen sprake van een normale betalingstermijn van 30 dagen. Bij een betalingstermijn van 30 dagen zou het een vervaldatum van 28 januari 2014 moeten zijn.
‘ Factuur 2013604 heeft een factuurdatum van 2 januari 2013 en een vervaldatum van 2 februari 2014. Het factuurdatum van 2 januari 2013 moet 2 januari 2014 zijn of het vervaldatum moet 2013 zijn in plaats van 2014.
‘ Bij subadministratie debiteuren is het totaal van Groothandel Wijntap verkeerd opgeteld. Het totaal moet zijn ‘ 982.400,- in plaats van ‘ 942.800,-.
‘ Vol Fijn Wijn heeft een bedrag van ‘ 690.000 overgemaakt op 30 januari 2014. Op 15 november 2013 is deze betaling ook gedaan. Dit is dubbel betaald en moet dus terug betaald worden.

Saldobiljetten
Er zijn 4 saldospecificaties gestuurd naar debiteuren. Van elke debiteur is er een bevestiging terug ontvangen. Daarop is er een aantal opmerkingen gekregen. Per debiteuren is volgende opmerkingen en afwijken vastgesteld:

De Wijndiscounter:
Het is door De Wijndiscounter bevestigt dat er 2 facturen openstonden. Ook is er aangegeven dat per 31 december 2013 een bedrag van ‘ 1.369.000,- openstond. Dit is overgemaakt op 15 januari 2014. Als er gekeken wordt in het administratie is er niets terug te vinden. Het bedrag van ‘ 1.369.000,- is op 16 september 2014 overgemaakt dus dubbel betaald door De Wijndiscounter. Het bedrag moet terugbetaald aan De Wijndiscounter.

Groothandel Wijntap:
Groothandel Wijntap bevestigt dat er drie facturen zijn die openstaan en gaf aan dat factuur 2013543 is betaald op 10 november 2013. De betaling is niet terug te vinden. Het is verstandig om opnieuw contact op te nemen met Groothandel Wijntap om aan te geven dat er niets is ontvangen.

Wijnhuis Drinkgraag:
Wijnhuis Drinkgraag heeft bevestigd dat er een factuur was die openstaat.

Inkooporganisatie de Tap:
Inkooporganisatie de Top heeft een saldospecificatie ontvangen die niet voor hun was bedoeld. De saldospecificatie behoord eigenlijk aan Vol Fijn Wijn. Er is wel een bevestiging ontvangen van Inkooporganisatie de Tap dat een factuur van ‘ 1.437.600,- openstond.

Conclusie & Advies
Er zijn veel fouten ontdekt in het debiteurenadministratie. Fouten zijn te verklaren maar geeft een verkeerde beeld over vorderingen. Het zou verstandig zijn om regelmatig te controleren en goed te communiceren met de klant over betalingen. Door vaker te controleren en regelmatig te communiceren met de klant, kan er gekeken worden welke klant het bedrag wel of niet betaald heeft. Bij niet ontvangen van vorderingen kan er gekozen worden om sancties te leggen om het geld wel te ontvangen.

Er zijn nog een aantal facturen die nog open staan van 2013. Om deze vorderingen te innen, zou het verstandig zijn om incassobureau of factormaatschappij te inschakelen. En er kan gedacht worden om een voorziening op te bouwen voor dubieuze debiteuren.


Analyse van de jaarrekening

In dit hoofdstuk komt de analyse van de jaarrekening aan boord. Dit is met behulp van de winst en verliesrekening en de balans uitgevoerd. Analyseren van uw jaarrekening is nodig om te bepalen hoe uw bedrijf ervoor staat. Wanneer u de financi??le informatie uit uw jaarverslag wilt analyseren kijkt u zowel naar de informatie uit de jaarrekening als naar de overige informatie die deze cijfers meer in inhoud geven. Ook is er gebruik gemaakt van kengetallen om tot een conclusie te kunnen komen en de conclusie te kunnen onderbouwen. Een kengetal, ook wel financi??le ratio genoemd is een getal dat de verhouding weergeeft tussen twee gegevens op een bepaald moment of gedurende een bepaalde periode. Het voordeel van kengetallen als analyse-instrument is dat bedrijven of andere belangstellenden relevante onderdelen met elkaar kunnen vergelijken en hieruit conclusies trekken of eventueel actie ondernemen.

Winst en verliesrekening

Een winst- en verliesrekening wordt ook wel een resultatenrekening of exploitatierekening genoemd. Het geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van een onderneming over een bepaalde periode. Dit overzicht eindigt met de over die periode behaalde winst of verlies.
Bij de controle van de winst en verliesrekening zijn ons de volgende punten opgevallen:
– De omzet van 2013 is als ‘60.270.000,- begroot maar de daadwerkelijke omzet bedraagt ‘58.985.000,- er is een negatief verschil van ‘1.285.000,-
– De omzet van 2013 is in vergelijking met de omzet van 2012 gestegen met ‘4.368.275,-
– Inkoopwaarde van de omzet van 2013 was als ‘50.000.000,- begroot maar de daadwerkelijke inkoopwaarde bedraagt ‘48.975.483,-
– De inkoopwaarde van de omzet van 2013 is met ‘4.817.299,- gestegen in vergelijking met de inkoopwaarde van de omzet van 2013.
– Het bruto bedrijfsresultaat is in 2013 ‘10.009.517,- In vergelijking met 2012 is het verschil ‘449.024,- negatief ook is het minder dan de begrote bedrijfsresultaat.
– De som der bedrijfslasten is als ‘5.072.262,- begroot in 2013 de daadwerkelijke bedrijfslasten in 2013 is ‘5.458.862,- Dit is een negatief verschil van ‘386.600,- in 2012 bedroegen de bedrijfslasten ‘5.662.777,-
– De totale som der bedrijfslasten is de begroting overschreden.
– Het resultaat na belasting is ‘626.287,97 dit is ‘533.077,03 minder dan de begrote resultaat na belasting.
– In de winst en verliesrekening staan de bedragen ( in euro’s) terwijl de bedragen in de balans (in euro *1000) staan. Hierbij moet je opletten op de bedragen die naar de balans gaan bijv. de afschrijvingen op materi??le vaste activa.

Balans

Het is voor elk bedrijf verstandig een balans bij te houden. Een balans bestaat uit een overzicht van de bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaald moment. Hierdoor kun je in ‘?n oogopslag zien hoe je bedrijf ervoor staat. Bij de controle van de balans zijn ons de volgende punten opgevallen:
– De waarde van de gebouwen en terreinen is gestegen met ‘5.662.000,- de oorzaak hiervan is de investeringen die hierop zijn gemaakt.
– De debiteurensaldo is gestegen met ‘568.000,- dit wil zeggen dat er moet gestreefd worden om dit zo laag mogelijk te houden.
– De materi??le vaste activa is gestegen met ‘1.228.000,-
– De crediteuren zijn gestegen met ‘2.280.000,- de oorzaak hiervan is dat de inkopen zijn gestegen.
– De afschrijvingen van de gebouwen en terreinen zij gelijk gebleven. Er is wel ge??nvesteerd in gebouwen en terreinen de afschrijvingen zouden automatisch ook aangepast moeten worden dat is niet gebeurd.
– De liquide middelen zijn gedaald met ‘760.000,-
– De eigen vermogen is gestegen met ‘2.418.000,- Dit komt omdat er is gereserveerd in eigen vermogen.

Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft de mate van winstgevendheid aan. Onder rentabiliteit wordt verstaan de verhouding tussen het inkomen dat verdiend is en het vermogen waarmee dit inkomen is verkregen. Uitgedrukt in een percentage. Wanneer er bijvoorbeeld wordt gezegd dat de rentabiliteit van een bepaald vermogen 5% heeft bedragen, dan wordt hiermee bedoeld dat het inkomen dat met dit vermogen is verdiend gelijk is aan 5% van het vermogen.

– In 2013 bedroeg de RTV 6,36%. Dit houdt in dat u per ge??nvesteerde euro van het totaal vermogen 6,36 eurocent hebt verdiend.
– In 2013 bedroeg de REV 9,64%. Dit betekent dat er per ge??nvesteerde euro van het eigen vermogen ‘0,0964 winst is behaald.
– Het percentage wat uit deze berekening komt geeft aan dat per elke euro vreemd vermogen er ‘0,0591 betaald moet worden.

In de hefboomwerking worden de kosten van vreemd vermogen vergeleken met de rentabiliteit van het totaal vermogen. Dit wordt gedaan of de hefboom positief of negatief is. Als de RTV groter is als de KVV maak je winst en is er een positieve hefboomwerking.

Liquiditeit

Onder de liquiditeit van een onderneming verstaan we de mate waarin een onderneming in staat is om uit de lopende ontvangsten haar lopende betalingsverplichtingen te voldoen. Om de liquiditeit uit de balans van een onderneming af te leiden kun je gebruik maken van de volgende kengetallen.

De Current ratio is een kengetal dat aangeeft of de onderneming in staat is haar kortlopende schulden te betalen met vlottende activa

De Quick ratio geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen uit de vlottende activa kunnen worden betaald.

Het netto werkkapitaal als verschil tussen de vlottende activa en het korte vreemde vermogen van de onderneming

– De current ratio is gedaald van 3,79 naar 2,80 dit komt doordat de liquide middelen zijn gedaald en er een daling is in de voorraden. Ook speelt de stijging van kort vreemd vermogen een rol.

– De quick ratio is gedaald van 1,02 naar 0,79. Als de quick ratio onder de 1 komt betekent dat je niet in staat bent om je kortlopende schulden te betalen met je vlottende activa minus de voorraad. De redenen van de daling van de quick ratio komt voornamelijk door de stijging van de vreemd vermogen kort.

– De netto werkkapitaal is met ‘4.472.000,- gedaald. Dit komt vooral door de stijging van de vreemd vermogen kort.

Solvabiliteit

Met solvabiliteit wordt aangegeven in hoeverre een onderneming de financi??le verplichtingen aan verschaffers van vreemd vermogen kan nakomen met behulp van alle activa. Hierbij gaat het dus niet om alleen de kortlopende schulden zoals dit het geval is bij liquiditeit maar om alle schulden.

– De debt ratio is met 0,02 gedaald in 2013. Een daling van de debt ratio betekent dat de solvabiliteit is verbeterd. Het voornamelijk redenen hiervan is dat het totale vermogen in verhouding meer is gestegen dan de vreemd vermogen.

Conclusie

De omzet is in 2013 gestegen in vergelijking met de omzet van 2012 alleen dit heeft niet tot een hogere netto resultaat geleidt. De redenen hiervan is dat de inkoopwaarde van de omzet is gestegen. De begroting is hoger dan verwacht misschien is het verstandig om het de komende jaren wat lager te houden. Er zal ook beter ingekocht moeten worden. De inkoopwaarde van de omzet is verhouding met de omzet gestegen. Dit heeft veel invloed voor de netto resultaat.

Op de balans zijn we enkele punten tegengekomen die ons aandacht hebben getrokken. De afschrijvingen zijn niet juist. De liquide middelen zijn zwaar gedaald met ‘760.000,-. En de bedragen die op de winst en verliesrekening staan (in euro’s). De bedragen op de balans staan voor (in euro *1000) dit is niet juist.

De current ratio geeft een gezonde beeld. Het saldo van de liquide middelen is gedaald en dit heeft invloed op de quick ratio. Door een te lage liquide middelen saldo is de onderneming niet in staat om aan al haar verplichtingen op korte termijn te kunnen voldoen. De stijging van de eigen vermogen heeft invloed gehad op de stijging van de solvabiliteit.

Ons advies is hierbij om de verbeter punten bij te werken om een getrouw beeld te krijgen over de jaarrekening. Door een aantal aspecten die ontbreken in uw tussentijdse controle en het verkoopproces. Is het op dit moment niet mogelijk om uw jaarrekening als een getrouw beeld te beoordelen.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Nadat de tussentijdse controle is uitgevoerd…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-nadat-de-tussentijdse-controle-is-uitgevoerd/> [Accessed 13-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.