Essay: ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN - Het Imago van Stichting Multus - Essay Marketplace

Essay: ONDERZOEKSVAARDIGHEDEN – Het Imago van Stichting Multus

Inleiding

In dit onderzoeksrapport wordt als eerst de problematiek beschreven, vervolgens komen de hoofdvraag en de deelvragen langs. Daarna zal het karakter, kenmerken en de belangrijkste begrippen van het onderzoek beschreven worden. Er zal geprobeerd worden om een verband te zoeken met de eerdere rapporten over dit onderdeel en zal er naar een oplossing gekeken worden. Achterin zijn ook verschillende modellen te vinden die de auteurs hebben gebruikt bij het maken van dit rapport. Multus is een startersonderneming voor studenten die acteert binnen Saxion. Het is een onderdeel van de opleiding Small Business & Retail Management, waar de studenten de theorie in het praktijk uitvoeren. Ook leren de studenten communiceren met bedrijven en de consumenten. Kortom krijgt de student alle kansen om ervaring op te doen, die zij mee kunnen nemen naar het bedrijfsleven.


Hoofdstuk 1

1.1 Mindmap en actorenmodel, zie bijlage

1.2
Probleemstelling
De naamsbekendheid van Multus is niet hoog, waardoor er weinig klanten zijn en hierdoor weinig omzet is.

1.3
Doelstelling
De belangrijkste factoren die de meeste invloed hebben op het imago van Multus, waardoor er weinig klanten zijn, zijn naambekendheid en de studenten. Het imago zal worden verbeterd door beter te communiceren met consumenten en bedrijven. Hiermee zal de naamsbekendheid worden verhoogd en een hogere omzet worden gerealiseerd. Dit zal gereed zijn in week 3.1 onder opdracht van de Multus directie.

1.4
Centrale onderzoeksvraag
Welke verbeteringen zouden er voor kunnen zorgen dat het imago van Multus omhoog gaat op de markt waarin ze acteren, zodat er meer klanten worden aangetrokken en zo meer omzet wordt gerealiseerd?

Hoofdstuk 2

2.1 Eenheden en kenmerken

Met eenheden hebben we het over de personen, objecten of situaties waar je uitspraken over wilt doen. Alle eenheden samen worden ook wel de populatie genoemd. Met de kenmerken hebben we het over de eigenschappen van die eenheden, (waarop ze verschillen).
De eenheden & kenmerken in de hoofdvraag dat hierboven zijn genoemd zijn;
Eenheden: Consumenten en bedrijven
Kenmerken:
Consumenten
– Niet bekend met Multus.
– Gaan voor het product/bedrijf waar ze het beste gevoel bij hebben
Bedrijven
– Ook niet bekend met Multus. Wel zijn er bedrijven die via Saxion samenwerken met Multus. Dit zijn wel enkel bedrijven binnen Deventer.
– Gaan voor de goedkoopste prijs van het product’
– Vinden levertijd belangrijk in verband met het leveren bij de consumenten.

2.2
Wat is het karakter van het onderzoek?
Het karakter van het onderzoek is verklarend. Er zal in de eerste instantie onderzoek gedaan moeten worden naar de factoren waarin de concurrentie sterker is. Waarom juist deze factoren belangrijk zijn bij de afnemers. Vervolgens kan men een verklaring geven voor de ‘achterstand’ van Multus. Uit deze verklaring zullen de punten naar voren komen waar er een verbetering gerealiseerd kan worden, zoals aangegeven in de onderzoeksvraag.

2.3
Belangrijkste begrippen
– Wie: Kwaliteit van de medewerkers: de medewerkers van Multus veranderen jaarlijks, waardoor de afnemer geen binding kan krijgen met de personen binnen Multus
– Waarom: Imago heeft op korte en lange termijn invloed op de omzet van een bedrijf, in dit geval Multus
– Wat: Omdat de personen jaarlijks veranderen, verandert indirect ook het imago van de Multus. Ze worden niet vertegenwoordigd door dezelfde personen.
– Waar: Vindbaarheid van Multus zelf. Sinds kort zit de Multus in het startershuis, daarvoor was het binnen het gebouw van Saxion. Waardoor de vindbaarheid van Multus en de Multus-personen heel laag was.

2.4
Alternatieve begrippen
Gewenste identiteit: De gewenste identiteit van de Multus directie is een gezelschap van ongeveer 120 tot 150 van cre??ren, waar winstgevend ondernemen centraal staat. Hierin is ook de professionele uitstraling belangrijk. Zowel binnen de organisatie, als naar buiten toe.
Geprojecteerde identiteit: De bovenstaande probeert men te realiseren door een nieuwe pand in gebruik te nemen. Ook directe ondersteuning van professionals is een duw naar die richting.
Gepercipieerde identiteit: De gepercipieerde identiteit is aan het verbeteren. De eerste maanden werden er weinig verwacht van de studenten/medewerkers. Sinds de verhuizing naar de Startershuis, begint bij de medewerkers te prikkelen voor meer. Niet alleen bij het ondernemen, maar ook de drang om meer opdrachten op het zelfde moment uit te voeren groeit. Ook vinden de medewerkers het fijn om directe ondersteuning te krijgen van andere professionals, aangezien de Multus-directie niet altijd aanwezig is.

2.5
Eerdere onderzoeken
Kijk daarbij hoe zij het onderzoek hebben uitgevoerd, de methodologische aspecten.
Hans Hoeken en Jan Renkema hebben een onderzoek gedaan naar de invloed van negatieve publiciteit op het bedrijfsimago. Voor het onderzoek hebben ze gebruik gemaakt van proefpersonen(448, waarvan 266 vrouwen en 182 mannen) met een controle groep. Dit getuigt van een toetsend kwantitatief onderzoek.

Mike Verhagen heeft onder begeleiding van Peter Kempe een onderzoek gedaan naar het imago en de gewenste identiteit van de unit Handel & Marketing en Mode van het ROC Eindhoven. Ook dit was een toetsend kwantitatief onderzoek met drie verschillende groepen correspondenten.

Hoofdstuk 3

3.1 Hoofd en deelvragen
Hoofdvraag: Hoe verhoog je de naamsbekendheid van Multus?
Deelvragen:
1. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van een te lage naamsbekendheid?
2. Hoe kan je de naamsbekendheid van Multus verhogen?
3. Wie is Multus?
4. Wanneer zal de naamsbekendheid verhoogd worden.
5. Heeft naamsbekendheid invloed op omzet?
6. Speelt naamsbekendheid een belangrijke rol in het voort bestaan van het bedrijf?
7. Via welke kanalen kan je een naamsbekendheid het beste verhogen?
8. Waarom heeft Multus een lage naamsbekendheid?

3.2
Onderzoekseenheden zijn de personen, bedrijven, situaties en dergelijken waar je iets over wilt zeggen. Bijvoorbeeld als je hoofdvraag luidt als ‘is het ziekteverzuim in Hbo-scholen groten dan in Mbo-scholen’? hierin is de onderzoekseenheid scholen, omdat je over scholen iets wilt zeggen. Er zijn onderzoeksvragen waar niet meteen de onderzoekseenheden uit te halen zijn. Bijvoorbeeld bij een onderzoeksvraag zoals; ‘zijn jongens agressiever dan meisjes’? kan je niet meteen uithalen wat nou de onderzoekseenheid is. Het is niet jongens of meisjes, maar kinderen of jongeren. Hierbij moet je kijken naar de leeftijd waarop je je onderzoek baseert. Het geslacht is hier het kenmerk van de eenheden. In een onderzoeksvraag naar vermoeidheidsklachten van studenten zijn de vermoeidheidsklachten het kenmerk. Want dat zegt iets over het kenmerk.
De onderzoekseenheid in de desbetreffende hoofdvraag is Multus, omdat het draait om Multus. Het onderzoekskenmerk is naamsbekendheid, omdat het onderzoek over de naamsbekendheid van Multus gaat. Dat is dus een zogenoemd kenmerk van je onderzoekseenheid.

3.4
Hoofdvraag: Hoe verhoog je de naamsbekendheid van Multus?
Deelvragen:
1. Wie is Multus?
2. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van een te lage naamsbekendheid voor Multus?
3. Hoe kan je de naamsbekendheid van Multus verhogen?
4. Speelt naamsbekendheid een belangrijke rol in het voort bestaan van het bedrijf?

3.5
Deelvragen:
1. Wie is Multus? Samenhang/ verbandvraag.
2. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van een te lage naamsbekendheid voor Multus? Samenhang/ verbandvraag.
3. Hoe kan je de naamsbekendheid van Multus verhogen? Samenhang/ verbandvraag.
4. Speelt naamsbekendheid een belangrijke rol in het voort bestaan van het bedrijf? Samenhang/ verbandvraag.

Hoofdstuk 4

4.1 Eenheden
1. Publiciteit van Multus
2. Imago bij de medestudenten op de Saxion
3. Bestuursvorm
4. Vergelijking start Multus met heden
5. Toekomst van Multus
6. Toekomst van Multus
7. Vergelijking van een bedrijf voor een reclamecampagne en na een reclamecampagne
8. Is er een speciaal kanaal voor onderwijs gerelateerde bedrijf?
9. Vergelijking van een bedrijf voor een reclamecampagne en na een reclamecampagne
10. Aantrekkelijkheid onder bedrijven.

4.2 Definitie van eenheden en kenmerken
1. Hoe bekend is Multus? Opereert het wel bij de juiste tak van het onderwijs? Is er een opleiding die meer geschikt is voor Multus?
2. Kennen de andere studenten Multus? Hoe bevalt het hen? Is het voor ze aantrekkelijk om een studie te volgen die samenwerkt met Multus?
3. Hoe wordt Multus bestuurd? Worden de studenten genoeg ondersteund? Hoe snel reageert de directie op gebeurtenissen rondom Multus.
4. Hoeveel winst bezorgde Multus de eerste jaar? En nu?
5. Heeft Multus straks nog bestaansrecht?
6. Hoe kan het zover komen dat men twijfelt over het bestaansrecht van Multus?
7. Wat zijn de veranderingen van het aantal orders? Heeft de reclamecampagne zich uitbetaald?
8. Is er een speciaal kanaal dat vooral mensen aantrekt die iets als Multus zoeken? Een tijdschrift? TV zender? Krant?
9. Zijn het aantal zoekopdrachten opeens hoger? Wat kan Google Analytics hierover zeggen?
10. Is er wel een vraag voor een bedrijf als Multus? Zo niet, waarom?

4.3 ‘ Indicatoren
1. Mond op mondreclame
2. Aanmeldingen Small Business and Retail Management
3. Reactietijd docenten
4. Eindbalans
5. Eindbalans
6. Begin en eindbalans
7. Aantal orders
8. Relevant nieuwsbron
9. Google analytics
10. Relevant bedrijven met Multus

Hoofdstuk 5
5.1 Conceptueel model zie bijlage
5.2 Vorm van onderzoek
1. Kwalitatief. Het kan niet worden uitgelegd in cijfers, maar wel verlegd worden met de juiste argumentatie(opleiding etc.)
2. Kwantitatief. Een enqu??te is nodig.
3. Kwantitatief. De reactie tijd kan gemeten worden.
4. Kwalitatief. De balansen zijn wel kwalitatief, maar het hele plaatje kan uitgelegd worden in woorden.
5. Kwalitatief. De balansen zijn wel kwalitatief, maar het hele plaatje kan uitgelegd worden in woorden.
6. Kwalitatief. De balansen zijn wel kwalitatief, maar het hele plaatje kan uitgelegd worden in woorden.
7. Kwantitatief. Het gaat hier enkel over de beweging in cijfers.
8. Kwalitatief. Het gaat hier enkel over nieuwsbronnen en niet over een meting ervan.
9. Kwantitatief. Er wordt gekeken naar aantal zoekopdrachten.
10. Kwalitatief. Het gaat niet over het aantal bedrijven maar de tak waarin ze opereren.

5.3 Steekproef
1. Alle eenheden
2. Steekproef, enqu??te.
3. Steekproef. Vergelijking met andere docenten.
4. Steekproef. Vergelijking met andere jaren.
5. Steekproef. Vergelijking met andere jaren.
6. Steekproef. Vergelijking met andere jaren.
7. Steekproef. Vergelijking met een andere tijdsperiode, maar wel met eenzelfde tijdsduur.
8. Alle eenheden.
9. Steekproef. Vergelijking met de fase voor het onderzoek.
10. Alle eenheden.

5.4 Vormen van Onderzoek
1. Wie is Multus?

Bij deze onderzoeksvraag wordt survey (kwalitatieve) onderzoek toegepast. Dit wil zeggen dat je informatie zoekt over onderzoekseenheden. Dit kan zijn via een enqu??te over of men op de hoogte is over het bestaan van het bedrijf Multus.

Vorm van data verzameling;
De data zal worden verzameld uit het bevragen van de mensen over hoe ver ze van op de hoogte zijn over het bestaan van Multus. Zo zal je een effectief beeld hebben van je bekendheid binnen de populatie.

Respondenten;
Er zullen ongeveer 150 respondenten bij dit onderzoek betrokken worden, voor een effectief beeld van de bekendheid.

2. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van een te lage naamsbekendheid voor Multus?

Bij deze onderzoeksvraag zal er een experiment plaats vinden. Bij dit onderzoek verzamel je gegevens van proefpersonen in een gecontroleerde situatie. Met deze gegevens kun je op een resultaat komen voor het gestelde onderzoek. Dit geeft je een beeld van hoe men er over denkt.

Vorm van data verzameling;
De data zal worden verzameld door het observeren van deze proefpersonen (werknemers), hoe zij dit ervaren en wat voor invloed de lage naamsbekendheid op hen heeft. Dit zal een beeld geven over de invloed op de werknemers.

Respondenten:
Er zullen ongeveer 30 respondenten bij dit experiment betrokken worden, voor een beeld van de invloed van een lage naamsbekendheid op de werknemers.

3. Hoe kan je de naamsbekendheid van Multus verhogen?

Bij deze onderzoeksvraag wordt survey (kwalitatieve) onderzoek toegepast. Je gaat dus informatie zoeken over onderzoekseenheden. Dit kan zijn door een enqu??te op te stellen met een aantal vragen te stellen om idee??n te verzamelen voor het verhogen van de naamsbekendheid. Met deze enqu??te zal er ook indirect bekendheid ontstaan bij de mensen.

Vorm van data verzameling;
De data zal worden verzameld uit het bevragen van de mensen, voor idee??n voor verhoging van de naamsbekendheid. Zo krijg je vele idee??n van mensen waarmee je een beeld zal krijgen hoe de populatie hier over denkt en hoe je dit het beter kunt aanpakken.

Respondenten;
Er zullen ongeveer 150 respondenten bij dit onderzoek betrokken worden voor samenhangende idee??n onder de populatie, voor een betere naamsbekendheid.

4. Speelt naamsbekendheid een belangrijke rol in het voort bestaan van het bedrijf?

Bij deze onderzoeksvraag zal er een experiment plaats vinden. Waarin je onderzoekt hoe verre de naamsbekendheid een rol speelt voor het voort bestaan van het bedrijf. Dit om een beeld te krijgen hoe je het onderzoek gaat aanpakken en waar je moet beginnen.

Vorm van data verzameling;
De data voor dit experiment zal verzameld worden aan de hand van bestaand materiaal binnen de organisatie en door het observeren van de eerder afgenomen enqu??tes. Door deze vorm van dataverzameling heb je een direct beeld van de interne en externe factoren die invloed hebben op het bedrijf Multus.

Respondenten;
Er zullen bij dit experiment respondenten zoals de directeur, financi??le staf en HRM bij betrokken worden. Dit voor allen interne informatie. Hiernaast word ook nog gebruik gemaakt van de vooraf afgenomen enqu??tes. Dit voor alle externe informatie

Hoofdstuk 6

6.1 Onderzoeksontwerp & methodische verantwoording
Aan de kwaliteit van onderzoek worden twee aspecten onderscheiden: Betrouwbaarheid en validiteit. De validiteit wordt ook wel geldigheid genoemd. Bij validiteit wordt duidelijk of er daadwerkelijk informatie is opgeleverd over de variabelen die we wilden waarnemen. Als er op correcte wijze een antwoord op de onderzoeksvraag wordt gedistilleerd dan is de validiteit hoog waarschijnlijk in orde van het verslag. In deze onderzoek wordt dat gewaarborgd door het gebruiken van juiste informaties en bronnen. Dit zorgt voor een goeie betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. Ook is het belangrijk dat er meerdere onderzoeken worden gebruikt, want een bron is niet voldoende om een onderzoek mee te starten.

6.2 Ethische aspecten
Voor zover wij weten zijn er geen Ethische aspecten waar we rekening mee moeten houden. Het is immers een onderzoek waaruit gaat blijken wat verbeterd kan worden in de onderneming. Deze onderzoek heeft geen ethische aspecten.

6.3 Analyse en beschrijving

Deelvragen:
Hoe kan je de naamsbekendheid van Mutlus verhogen?
Uit onze resultaten blijkt dat dit door verschillende manieren kan. Er is geconstateerd dat er door reclame een betere naamsbekendheid voort komt. Door middel van een reclame kan je je naam bekend maken bij je klanten. Deze gegevens zijn na aanleiding van onderzoeken geanalyseerd.

Wie/wat is Multus?
Multus is een jonge onderneming die door studenten op staande voet wordt gehouden. De gegevens zijn reel geanalyseerd door middel van informatie die we tot ons beschikking hadden.

Wat zijn de gevolgen van een te lage naamsbekendheid?
Gevolgen van een te lage naamsbekendheid onder je doelgroep zijn o.a. het weinig genereren van omzet. Wij hebben dit door middel van cijfers geanalyseerd.

Wat kunnen de oorzaken van een te lage naamsbekendheid zijn?
De oorzaken van een te lage naamsbekendheid onder je doelgroep kunnen onder andere het te weinig geld investeren aan marketing zijn. Omdat je niet te veel geld investeert in het maken van reclames, advertenties etc. sta je niet bekend bij je doelgroep. Je moet immers naar hun toe stappen en niet wachten totdat zij Multus ontdekken. Deze gegevens hebben we via bronnen geanalyseerd.

6.4 Onderzoeksgegevens
De onderzoeksgegevens worden op verschillende manieren beschreven. Ze worden zowel in een mind map beschreven als in een conceptueel model. Ook worden ze door middel van een wie wat wanneer vragen beantwoord.


Gebruikte artikelen

Imago-onderzoek ‘Gemeenteraad Uithoorn onzichtbaar’
REGIO | 10 mei 2012 | 2 | Door de dichtbijredactie (Witte Weekblad)
UITHOORN – De gemeenteraad heeft een onderzoek laten uitvoeren naar haar imago. Kosten: 12.000 euro.
Was het niet beter (goedkoper, directer en persoonlijker) geweest als gemeenteraadsleden zelf in gesprek waren gegaan met burgers?

In Amstelveen organiseert de raad bijvoorbeeld regelmatig ‘praat met de raad’, waarbij burgers worden uitgenodigd met raadsleden in gesprek te gaan. En deze krant probeert al maanden een raadsledenrubriek van de grond te krijgen, maar daar zit nog niet echt schot in.
Misschien hebt u er zelf wel aan meegedaan: het imago-onderzoek van de gemeente. Vandaag legt de werkgroep raadscommunicatie het onderzoeksrapport aan de gemeenteraad voor. Belangrijkste conclusie: de gemeenteraad is voor de meeste inwoners onzichtbaar. Ook de overige conclusies zijn niet mild, maar volgens de werkgroep is wel ruimschoots zicht op verbetering.

Dat hopen we dan maar, want het onderzoek heeft aardig wat gekost. Waarom de gemeenteraad een imago-onderzoek nodig vond, is enigszins onduidelijk. In elk geval dateert de beslissing daartoe al uit december 2010. De werkgroep raadscommunicatie, bestaande uit gemeenteraadsleden van vele politieke partijen, heeft het imago-onderzoek laten uitvoeren door de gemeente Uithoorn. Het onderzoek moet ‘handvatten bieden voor het realiseren van de in de nota raadscommunicatie gestelde ambities’.
Die ambities zijn achtereenvolgens 1. De herkenbaarheid van de leden van de raad en de rol van de gemeenteraad bij de Uithoornse burgers vergroten; 2. de raad profileren als laagdrempelig orgaan waar inwoners terecht kunnen wanneer ze inzet verwachten vanuit de raad; 3. het contact bevorderen tussen raad en burgers; en 4. de betrokkenheid van de burgers bij de werkzaamheden van de raad vergroten.

Het imago-onderzoek heeft zich gericht op de volgende vragen: 1. hoe herkenbaar de raadsleden zijn, 2. of inwoners weten waar ze terecht kunnen voor de inzet van raadsleden en 3. hoe betrokken burgers zijn.
De uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd als een zogenaamde nul-meting. De bedoeling is dat het onderzoek de aankomende vier jaar elke twee jaar wordt herhaald. In het onderzoek is gebruik gemaakt van diepte-interviews en van een enqu??te.

Conclusies

De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn: 1. het merendeel van de inwoners vindt de gemeenteraad onzichtbaar; 2. inwoners weten niet precies wat de gemeenteraad doet; 3. inwoners menen niet gehoord te worden; 4. inwoners willen duidelijk hebben waarom bepaalde beslissingen worden genomen; 5. inwoners willen z??lf de discussie aangaan met raadsleden.
Het onderzoek heeft 12.000 euro gekost. Als periodieke herhaling van het onderzoek wordt gewenst, moet met terugkerende kosten rekening worden gehouden. Ook het overnemen van de aanbevelingen uit het rapport kan leiden tot extra kosten. Eventuele kosten zullen eerst in het fractievoorzitters-overleg besproken worden.
Inwoners worden over de conclusies uit het rapport ge??nformeerd via de raadspagina en website.
De werkgroep raadscommunicatie stelt voor de conclusies van het rapport te onderschrijven, aanbevelingen over te nemen en de werkgroep raadscommunicatie de aanbevelingen te laten uitwerken. Die uitwerking wordt in het najaar van 2012 aan de raad voorgelegd waarbij ook aandacht wordt besteed aan de financi??le aspecten.
Volgende week een verslag over het imago-onderzoek van onze correspondent Bas Joosse.
Onderzoek naar imago van ICT-bedrijven in Nederland
Door Gabi Gaasenbeek, zondag 10 november 2002 17:34,
Bron: Computable, submitter: bosboefje
Bij Computable is een onderzoek gedaan naar de beste Nederlandse ICT-bedrijven van het afgelopen jaar. Uit dit onderzoek zijn verschillende overzichten gekomen. De eerste zogenaamde ‘harde’ lijst bestaat uit de beste honderd bedrijven met als maatstaf de omzet, het aantal werknemers en de omzet per werknemer. Daarnaast hebben duizend lezers van het tijdschrift drie maal een imago-top 100 samengesteld: Welke bedrijven zijn het innovatiefst, wie is de beste zakenpartner en wat is de ultieme werkgever. Het boven water krijgen van de gegevens over de prestatie van veel bedrijven was nog niet makkelijk, veel bedrijven laten daarover niet veel los. Soms is daarom bij internationale bedrijven een berekening gemaakt op basis van de resultaten die wereldwijd zijn bereikt. De bedrijven die in de lijst voorkomen hebben de mogelijkheid gekregen om onwaarheden met cijfers aan te tonen.
Met het aantal van 42 domineren de dienstverleners de lijst. Softwareontwikkelaars en hardwareproducenten zijn met respectievelijk vijftien en dertien namen een stuk minder vaak vertegenwoordigd. Weinig markten zijn zo veranderlijk als de ICT sector, grote namen als Landis en KPNQWest zijn dit jaar uit de lijst verdwenen gewoonweg omdat de bedrijven niet meer bestaan. Andere bedrijven zijn overgenomen of gefuseerd zoals HP en Compaq. Deze zullen in het overzicht over 2002 dan ook niet meer apart worden opgenomen. Wat het meest opvalt aan de lijst met de meest krachtige bedrijven is de onderneming die de nummer ‘?n positie heeft ingenomen: KPN Telecom, een bedrijf met een behoorlijke schuldenlast. De positie van de telecomgigant is echter niet zo penibel meer en over de dreiging van een faillisement wordt niet meer gesproken:
De ICT-markt is extreem beweeglijk. Dit betekent dat een momentopname als de Computable 100, waarin we een beeld geven van de stand van zaken in 2001, dit jaar al belangrijke mutaties laat zien. Landis en KPN Qwest bijvoorbeeld bestaan ondertussen niet meer en zijn daarom niet in de lijst opgenomen. Andere bedrijven, zoals Navision en Aino, zijn inmiddels overgenomen door respectievelijk Microsoft en Centric. Ook Compaq en Hewlett-Packard komen in een overzicht over 2002 niet meer apart voor. Daarnaast zijn een aantal uitkomsten paradoxaal. De opvallendste paradox is de nummer 1, KPN Telecom. Op het eerste gezicht is het vreemd dat een zo zwaar met schulden beladen bedrijf de lijst met honderd krachtigste ICT-ondernemingen aanvoert. In 2001 zou dat tot een heroverweging geleid kunnen hebben, maar nu blijkt het resolute optreden van ceo Ad Scheepbouwer de latente kracht van het bedrijf te onderstrepen. De recente afwaarderingen hebben de positie van KPN versterkt, en de speculaties over een dreigend faillissement zijn grotendeels verdwenen. Hoe re??el de kracht is van de nu opgenomen ICT-bedrijven blijkt uiteraard vooral uit de mutaties in een volgende editie van de Computable 100.
Het tweede onderdeel van het onderzoek bestond uit een enquete onder de lezers van Computable. Ruim duizend respondenten namen de moeite en vulden de vragenlijsten in. Uit een lijst van 150 in Nederland actieve ICT-bedrijven kozen de deelnemers respectievelijk de vijf beste zakenpartners, meest gewaardeerde werkgevers en innovatiefste ondernemingen. De score die toegekend kon worden was een vijf voor de hoogste positie en een ‘?n voor de laagste. Opvallend is dat op de nummer ‘?n positie van alledrie de lijsten dezelfde naam terugkomt: IBM.

Gebruikte onderzoeken
http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=47631 Negatief in het nieuws ‘ Hans Hoeken & Jan Renkema
http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=80613 Image en identiteit ‘ Mieke Verhagen

Bijlage 1

Ruwe en gestructureerde mindmap

Causaal veldmodel

Actorenmatrix

Stakeholdersanalyse (belangrijkste naar minst belangrijk)

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.