Essay: Essay: Overamstel

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 7 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: October 11, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Overamstel
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 2034 words. Download the full version above.

1. Inleiding

De ontwikkeling van het gebied Overamstel is inmiddels in volle gang. Het gebied Overamstel is onderverdeeld in een aantal deelgebieden. Deze bestaan voor onze opdracht uit Amstelkwartier fase 1 en 2.
Fase 1 wordt op dit moment uitgevoerd. Een aantal panden zijn reeds opgeleverd en worden inmiddels bewoond. Het hotel en de vrije kavels worden op dit moment gebouwd.

Omdat Overamstel een groot grondgebied is wat uiteindelijk moet worden bebouwd zijn er verschillende fases ontwikkeld waarin het gebied tot stand zal komen. Amstelkwartier fase 2 bestaat uit drie gebiedsconcessies te weten A, B en C. Wij hebben als onderneming het genoegen een plan te ontwikkelen voor Concessiegebied C ten behoeve van Amstelkwartier fase 2. Concessiegebied C beslaat circa 68.000 m2 bebouwing. Deze bebouwing bestaat uit woningen (koop / huur), winkels, kinderdagverblijf, brede school, buitenschoolse opvang en een ontmoetingsplaats voor de buurt.

Ten behoeve van de uitvoering van de concessie wordt er een plan opgesteld die ingaat op de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC) v’?r, tijdens en na de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

2. Doel
Het bouwen van woningen, voorzieningen en het aanleggen van de infrastructuur binnen het concessiegebied moet op een zodanige wijze worden uitgevoerd dat er een goede balans ontstaat tussen het optimaal kunnen uitvoeren van de werkzaamheden waarbij een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van zowel het omliggende gebied als het concessiegebied zelf.
Daarnaast is de communicatie tussen verschillende instanties en omwonenden van groot belang om onduidelijkheden te voorkomen. De gebruikers van het gebied / de gebieden hebben allen hun eigen belang tijdens de uitvoering. Bewoners van het omliggende gebied zullen de Bereikbaarheid en Leefbaarheid het meest belangrijk vinden, ondernemers en bezoekers zullen Bereikbaarheid en Communicatie het meest belangrijk vinden. De gemeente en de aannemer zullen daarnaast de Veiligheid moeten garanderen en een zeer groot belang hebben bij begrip en draagvlak van alle gebruikers.
3. Projectbeschrijving

Huidige situatie gebied C
Zoals op de afbeelding van de vorige pagina te zien is, ligt concessiegebied C in de Zuidbuurt van Amstelkwartier Fase 2. Op de afbeelding hieronder is een fragment van de plankaart te zien. De gebouwen die in paars zijn aangegeven staan op het te bebouwen gebied. Dit is het terrein van Liander, dit terrein was onderdeel van het Zuidergasfabriekterrein. Van de Zuidergasfabriek is echter geen enkel gebouw gehandhaafd. De vier bedrijfsgebouwen zijn allen aan het einde van de jaren ’70 begin jaren ’80 gebouwd. De drie noord-zuid gerichte gebouwen zijn allen van dezelfde omvang en worden aan drie zijden omringd door parkeerplaatsen en materiaalopslag. Aan de zuidzijde grenzen de gebouwen aan de insteekhaven van de Duivendrechtsvaart. Het laatste oost-west geori??nteerde gebouw staat gelijk aan het voormalige oefencentrum van de brandweer.

Fragment plankaart Amstelkwartier

Het terrein zal door de gemeente Amsterdam bouwrijp worden aangeleverd aan de opdrachtnemer. Dit houdt in dat wij als uitvoerend bedrijf geen rekening hoeven te houden met het slopen van panden en het saneren van eventueel vervuilde grond.
Omgeving
Concessiegebied C zal als een van de laatste gebieden van Fase 2 worden uitgevoerd. Dit houdt in dat er niet alleen gekeken zal moeten worden naar de omgeving zoals deze nu is maar ook wanneer er gebouwd wordt. De concessiegebieden A en B zullen grotendeels gebouwd, opgeleverd en bewoond zijn wanneer wij aan gebied C zullen beginnen. Dit brengt extra invloeden met zich mee met betrekking tot de omgeving. In hoofdstuk 3 zal de bereikbaarheid van gebied c nader worden toegelicht.

Vanaf de start tot de oplevering van de uitvoeringsperiode zullen er bouwhekken worden geplaatst om het gehele werkterrein heen. Hierbij zal rekening worden gehouden met de aanvoerroutes, opslag van materialen, leefbare omgeving en de veiligheid en bereikbaarheid van de omliggende gebieden. Ten behoeve van de bereikbaarheid van de bouwplaats zullen er openingen worden gerealiseerd waardoor het bouwverkeer kan bewegen. Voor de uitvoering zal hiervan een bouwplaats tekening worden gemaakt.
Om de buurt zo min mogelijk tot last te zijn zullen alle bouwvakkers hun auto’s en opslagvoorzieningen op het terrein van het concessiegebied opstellen.

Luchtfoto huidige situatie (gebied Overamstel)

Luchtfoto, te realiseren situatie (gebied Overamstel)
Planning
De periode vanaf 1 februari 2015 tot 1 februari 2017 zal door de opdrachtgever worden gebruikt voor het doorlopen van de benodigde bestemmingsplanprocedures, eventuele onteigeningsprocedures en het definitief maken van de concessies. In 2016 kan worden begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de grond. Start uitvoering van concessiegebied A zal vanaf eind 2017 starten. Tussen de opleveringsperiodes van de gebieden A, B en C zijn steeds tussenperiodes van minimaal 15 maanden aangehouden. Dit ter voorkomen van onverzadiging van de markt. De planning is om eind 2018 / begin 2019 te starten met de bouw. De schatting is dat het project circa anderhalf jaar in beslag gaat nemen. De voorlopige planning is als bijlage bijgevoegd.

Door de gemeenten zijn opleveringsdata voorlopig vastgesteld ten behoeve van Fase 2:
– Concessiegebied A: 1 maart 2018;
– Concessiegebied B: 1 juni 2019;
– Concessiegebied C: 1 september 2020.

De concessieperiode begint op de dag van opleveren van het concessiegebied door de gemeente Amsterdam en eindigt precies 30 jaar daarna.

Aangezien het plan voor concessiegebied C bestaat uit verschillende bouwblokken zal de uitvoering in een aantal fasen geschieden. Door de uitvoering op te delen in verschillende fasen is het mogelijk om de woonblokken individueel op te leveren aan de toekomstige bewoners/eigenaren/gebruikers. Dit heeft meerdere voordelen zoals huurinkomsten, verkoop van woningen en het in gebruik nemen van de verschillende voorzieningen die van belang zijn voor de wijk. Bij het indelen van de bouwfasen is het van belang om te onderzoeken welke bouwblokken het eerst af moeten zijn. Er zal rekening moeten worden gehouden met de ondergrondse parkeergarage, winkels en de brede school. In het masterplan zijn de uitvoeringsfasen opgenomen.

De werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit:
– Het afbakenen van het concessiegebied;
– Inrichten van het gebied, inclusief bouwwegen;
– Bewegwijzering aangeven ten behoeve van het bouwverkeer;
– Kabels en leidingen worden aangebracht;
– Daadwerkelijke bouwperiode (zie hiervoor de fasering in het masterplan);
– De totale bouwtijd is circa anderhalf jaar, de ruwbouw varieert per bouwblok;
– Naarmate de bouwblokken worden opgeleverd zal de bouwplaats steeds kleiner worden, de afbakening zal hierop worden aangepast;
– Na de oplevering van het totale gebied zal de periode van 30 jaren in gaan waarin de opdrachtnemer zorg zal dragen voor het gebied.

4. Bereikbaarheid

In dit hoofdstuk zal verder worden ingegaan op de bereikbaarheid ten behoeve van de verschillende doelgroepen. Er worden per doelgroep en/of weggebruiker maatregelen aangegeven.

Bouwterrein ‘ algemeen
– Het bouwterrein is tijdens de werkzaamheden alleen toegankelijk voor personen en vervoer die een relatie hebben met de werkzaamheden. Het bouwterrein is tijdens de uitvoeringsperiode afgezet met tijdelijke maatregelen conform gestelde voorschriften. De afzettingen zullen dagelijks worden gecontroleerd op deugdelijkheid en zullen waar nodig op de juiste wijze worden herplaatst. Buiten de reguliere werktijden zullen de afzettingen gesloten zijn. Het bouwterrein zal rondom worden afgeschermd door middel van een houten schutting die vast in de grond staat. Dit voorkomt het gevaarlijke situaties en een vriendelijke uitstraling naar de omgeving. In de houten schutting zullen enkele gaten worden aangebracht waardoor eventueel nieuwsgierigen kunnen kijken, de schutting zal verder worden beschilderd door kunstenaars waardoor er een vriendelijke uitstraling naar de buurt zal ontstaan.

– De werkzaamheden zullen grotendeels in de reguliere werktijden tussen 7:00 uur en 16:00 uur plaats vinden. Het kan incidenteel voorkomen dat werkzaamheden in verband met bepaalde bewerkingen in de avonduren en/of weekenden zullen plaatsvinden. Voor bewerkingen in de avonduren en / of weekenden zullen vergunningen worden aangevraagd.

– De bouwplaatsinrichting zal binnen de grenzen van het concessiegebied worden ingevuld. Voorzieningen als een ketenpark, opslagcontainers, opslagplaatsen, parkeervoorzieningen, reclameborden, bouwwegen, lichtbronnen, kraan opstelplaatsen en water en elektra zullen worden aangebracht of voorzien binnen de grenzen van het concessiegebied.

– Een aantal weken voor de start van de bouwwerkzaamheden en de bouwplaatsinrichting wordt er in overleg met de gemeente en nutsbedrijven voorzieningen getroffen op het gebied van tijdelijke aansluitingen voor riolering, elektra, water en eventueel telefoon ten behoeve van de uitvoering van het bouwproject. Hierbij moet worden voorkomen dat er kabels en leidingen op het maaiveld in openbaar gebied liggen wat kan zorgen voor onveilige situaties.

Bouwverkeer en gewoon verkeer
– Het bouwverkeer maakt zo veel mogelijk gebruik van het bestaande wegennet. Door de bouwwegen hierop aan te sluiten zorgen we ervoor dat het bouwverkeer snel van en naar de bouwplaats kan rijden zonder dat er opstoppingen worden veroorzaakt.
– Op de bouwplaats komt minimaal ‘?n inrit en minimaal ‘?n uitrit die aangesloten zijn op een doorgaande bouwweg. Dit voorkomt dat vrachtverkeer moet draaien, of achteruit moet rijden op zowel de openbare weg als op de bouwplaats zelf.
– Het laden en lossen van het bouwverkeer zal op het bouwterrein plaats vinden en niet op de openbare weg.

De hoofd aanvoerroute zijn de nabij gelegen rijkswegen A10/E19 en de A2, deze twee rijkswegen komen samen op het knooppunt Amstel. Door de afslag Amsterdam-Amstel te nemen komt het verkeer op de Johannes Blookerweg die door middel van een doorgaande bocht over gaat in de Verlengde van Marwijk Kooystraat. Op de kruising kan worden afgeslagen naar de Spaklerweg waaraan het Amstelkwartier is gelegen. Naast de A wegen bied de Gooiseweg een prima aanvoerroute die overgaat in de A10.

Prefabricage
Om een snelle bouwtijd te genereren en een goed kwalitatief product op te leveren kiezen wij er voor om het overgrote gedeelte van de bouw in prefab elementen uit te voeren. Deze bouwwijze zorgt voor een langere werkvoorbereiding maar voor een korte uitvoeringsperiode, weinig afval, bekistingen en minder vrachtwagens op de weg. De prefab onderdelen worden door middel van mobile tele- en rupskranen op hun plek gehesen. In verband met de omvang van het projectgebied wordt er niet gekozen voor een torenkraan omdat deze niet het hele gebied kan bereiken waardoor er al snel twee nodig zijn terwijl mobile kranen uitstekend bij het werk kunnen qua hoogte en bereik.

Just In Time bevoorrading
Des te verder het gebied wordt uitgewerkt des te minder ruimte is er om het vrachtverkeer op te vangen op de bouwplaats. Dit willen wij voorkomen door een goed communicatie tussen de toeleveranciers. Door gebruik te maken van Just In Time (JIT) bevoorrading wordt er voor gezorgd dat de juiste bouwmaterialen op precies het goede moment kunnen worden geleverd op de bouwplaats. Daarnaast zullen we gebruik maken van een tussenopslag. Op een dergelijke opslag kunnen lokale leveranciers hun producten stallen en zal er door een transportbedrijf op het juiste moment de juiste materialen worden aangeleverd op de bouwplaats.
Een mogelijkheid tot het voorbereiden van deze producten op de tussenopslag is ook mogelijk. Het product is hierdoor beter en effici??nter te vervoeren en er wordt voorkomen dat de bouw onnodig stil ligt door gebrek aan materiaal.

Combi-transporten
Door het zo veel mogelijk onderling combineren van het transport van bouwmateriaal kunnen we het aantal transportbewegingen reduceren. Dit voorkomt onnodig veel vrachtwagens op de weg en op de bouwplaats, de vrachtwagens die w??l rijden, rijden met volle vrachten die optimaal worden benut. Deze wijze van transporteren heeft wel een aantal voorwaarden. Zo moeten materialen gecombineerd vervoerd kunnen in verband met plaats, bevestigingsmogelijkheden, kans op breuk, gewichtsverdeling van het voertuig etc. Door een transportbedrijf te betrekken in het bouwproces welke in overleg met de uitvoering en de leveranciers de transport voor een groot deel voor zijn rekening neemt kunnen het aantal transportbewegingen worden gereduceerd. Deze aanpak zorgt daarnaast ook voor een co2 reductie wat goed is voor het milieu en past bij de aanpak van dit project.

Autoverkeer
Ten behoeve van de ontsluiting van het Amstelkwartier wordt er een nieuwe ontsluitingsweg, zgn. stadsstraat, aangelegd die van de Spaklerweg via een brug over de insteekhaven naar de rijksweg A2 loopt.
Deze stadsstraat zorgt ervoor dat het verkeer minder hinder ondervind van de bouw van concessiegebied C. Soms zal het verkeer overlas hebben van in- en uitrijdend vrachtverkeer. Wachtend vrachtverkeer willen we door bovengenoemde maatregelen zo veel mogelijk beperken.

5. Leefbaarheid

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de maatregelen die worden getroffen om overlast voor de omgeving te beperken. Er worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer afspraken gemaakt in het bestek welke hinder wel en niet mag worden veroorzaakt voor wat betreft stank, geluid en licht. Daarnaast worden er duidelijke afspraken gemaakt waaruit duidelijk wordt, wie er verantwoordelijk is voor de handhaving en het actieve beheer van de omgeving. Hierdoor wordt onnodige en hinderlijke vervuiling van de omgeving tegen gegaan.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Overamstel. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-overamstel/> [Accessed 05-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.