Essay: Essay: Preventie en het beperken van gezondheidsrisico’s is een belangrijk…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 6 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: October 29, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Preventie en het beperken van gezondheidsrisico's is een belangrijk...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1739 words. Download the full version above.

Stap 1: Afbakenen van een thema
Preventie en het beperken van gezondheidsrisico’s is een belangrijk onderdeel van de zorg. Daarbij is het doel van een MIKA (Melding Incidenten Klantenzorg en Arbozorg), het beheersen en waar mogelijk het verminderen van het aantal incidenten van zorgvragers. Dit houdt het in dat een MIKA informatie geeft over de incidenten bij zorgvragers, dit kan een medicijnfout of het vallen van zorgvrager zijn e.d.
Onze zorgvragers vormen een risicogroep qua leeftijd en ziektebeeld, waardoor het voorkomen van incidenten niet helemaal uit te sluiten is. MIKA meldingen moet er daarom op gericht zijn risico’s in kaart te brengen en te minimaliseren.
Hierbij spelen verschillende factoren een rol:
‘ gekeken moet worden naar de individuele zorgvrager,
‘ de woonomgeving,
‘ eventueel gebruikte hulpmiddelen,
‘ evaluatie MIKA registratie in de kwaliteitsmeter

Als er in ons team een incident plaatsvindt, dienen we een melding te maken.
Het doel hiervan is:
‘ Om incidenten te zien op klant, team niveau
‘ Om inzicht te krijgen in de aard en het aantal mika’s.
‘ Wat de oorzaak is en onder welke omstandigheden. Is er een patroon in te herkennen.
‘ Door registratie van incidenten kunnen gemelde incidenten geanalyseerd worden.
‘ Om hier vervolgens passende acties op uit te kunnen zetten om incidenten in de toekomst te kunnen vermijden
‘ Dat bij ernstige incidenten management wordt ge??nformeerd, zodat een melding aan de Inspectie kan worden gedaan
Het incident wordt dan ingevuld in de kwaliteitsmeter op Intranet en doorgegeven aan een collega die de MIKA noteert. Er is een overzicht waar alle MIKA’s genoteerd staan. Buiten de wijkverpleegkundige en degene die de MIKA heeft gemaakt en de collega die de meldingen ontvangt om, hebben andere teamleden geen zicht op de complete MIKA incidentenlijst. Een melding wordt wel op ONS gezet maar hier wordt vervolgens erg weinig mee gedaan.
Bij sommige zorgvragers gebeurt, dat er regelmatig een incident gemeld wordt. Dit probleem heeft dus ook betrekking op de zorgvrager. Als de incidenten en hiermee de risico’s niet overzichtelijk zijn voor iedereen heeft dit voor de zorgvrager negatieve consequenties. Doordat niet iedereen goed op de hoogte is bv. door vakantie of ziekte kunnen acties over het hoofd gezien worden. Dit heeft weer invloed op de kwaliteit van de zorg voor de zorgvrager. Door analysering van MIKA meldingen en het bewaken en bijsturen kan de EVV er het zorgplan in dossier aanpassen.
5
Stap 2: Vaststellen van huidige situatie
Op dit moment worden alle MIKA meldingen doorgegeven aan een collega die dit registreert. Het overzicht van alle binnengekomen MIKA meldingen is alleen zichtbaar voor haar en de wijkverpleegkundige.
Het wordt door een medewerker die het gesignaleerd heeft op ONS (eigen site voor medewerkers Sensire) gezet maar er wordt verder weinig tot niets mee gedaan.
De wijkverpleegkundige benoemt de MIKA meldingen in de teamvergadering. Er wordt hier even over gepraat maar daar blijft het dan ook vaak bij.
Dit komt door:
* geen (jaar/maand)overzicht van incidenten die toegankelijk is voor iedereen binnen het
team en dan is niet iedereen van alle gemelde incidenten op de hoogte.
* je kunt als team geen analyse maken van de MIKA’s die binnen zijn gekomen. Dit kan dan
alleen gedaan worden door degene die inzicht heeft in het MIKA overzicht.
* de cli??ntenbespreking lopen al uit doordat er veel situaties die ingebracht zijn, besproken
moeten worden.
* niet iedereen is altijd bij een cli??ntenbespreking aanwezig.

Door navraag te doen bij teamleden hebben wij er weinig mee gedaan en er is hierover nooit echt nagedacht.

Wel wordt er door teamleden goed gerapporteerd. Daarin (rapportage)staan de incidenten wel in vermeld, maar na het opruimen van oude rapportage is dat ook niet meer te zien. In de cli??ntenvergadering wordt dit ook benoemd maar er is geen overzicht van gemelde incidenten van alle zorgvragers die voor iedereen in het team toegankelijk is.
De teamafspraken die zijn gemaakt:
Mika wordt gemeld door diegene die een calamiteit aantreft. Verwerkt dit in de kwaliteitsmeter. (10 min declareren op de klant). Stuurt Ida een bericht via ONS-portaal of SMS. Ida brengt deze in tijdens klantenbespreking. * Bij ernstige calamiteiten direct wvpk op de hoogte stellen.

*Hier kun je verbetering inbrengen door iedereen inzicht in een mika-overzicht te geven kun je er als teamlid al over na/meedenken. Ook kun je als verzorgende al gerichter observeren en signaleren, adviseren e.d. bij desbetreffende zorgvrager.

6
Stap 3: Bepalen van de knelpunten
De knelpunten die ik tegen ben gekomen zijn:
We missen een overzicht waar alle registraties van incidenten in staan en die toegankelijk is voor alle teamleden.
Dit om als team samen mee te kunnen denken en om evt. actie te ondernemen mocht dit nodig zijn.
Als er actie wordt ondernomen kan dit samen besproken worden in cli??ntenvergaderingen en later evt. vastgelegd worden in het zorgdossier (aanpassing zorgplan) door EVV er.

Door afwezigheid (vakantie of ziekte) van teamleden ontbreekt er een stuk informatie.
Dit komt de kwaliteit van zorg niet ten goede.

Er wordt wel gerapporteerd maar door het opruimen van oude rapporteringen in de zorgmappen kan deze informatie net uit het zorgdossier zijn gehaald waardoor zorgverleners dat stukje informatie missen.
Door een totaal overzicht kun je zien bij welke zorgvrager een incident heeft plaats gevonden maar ook is dan te zien bij welke zorgvragers geregeld een incident plaatsvindt en welke incidenten dat zijn geweest (analyseren). Dit kunnen dan de aandachtspunten zijn die je meeneemt in cli??ntenvergadering of in het zorgplan.
Een voorbeeld:
Een zorgvrager valt, er wordt een MIKA melding gemaakt. Op de ONS (medewerkers site Sensire) wordt hierover een berichtje gezet. Er wordt gerapporteerd maar oude rapportages zijn eruit gehaald, als bv. een medewerker ziek is of vakantie heeft worden deze rapportages niet meer gelezen.
Maar ook als er een nieuwe medewerker komt of invaller kan hij/zij deze geregistreerde incidenten niet terugvinden.

Bij het leveren van goede zorg is het voor een medewerker van belang welke risico’s er zijn en met welk risico je rekening dient te houden.
Je observeert en signaleert hierdoor bewuster naar de zorgvrager toe. Dit is alleen maar een voordeel van de gegeven zorg en je kunt door het nemen van acties of voorlichting, advies de risico’s hierdoor verminderen.

7
Stap 4: Bepalen van de eisen en doelen

Met dit verbeterplan wil ik binnen zes weken bereiken dat alle medewerkers van het team De Hofmaat inzicht hebben in de MIKA registratie lijst.
Mijn doel is dat door een nieuw duidelijk overzicht te maken(zie bijlage 2 en 3), de samenwerking en het overleg en daardoor evt. aanpassing in het zorgplan een incident tot het minimale gebracht kan worden bij de zorgvragers.
Binnen 4 weken weet elk teamlid hoe hij/zij de MIKA meldingen die geregistreerd zijn kan inzien.
Binnen 4 weken kunnen we de evt. binnengekomen MIKA’s bespreken. Doordat iedereen nu inzicht heeft, is iedereen op de hoogte. Er kan bekeken worden hoe dit incident heeft kunnen gebeuren en wat hier de oorzaak van is om evt. verdere acties te kunnen ondernemen. Iedereen kan nu meedenken. Afspraken hierover kunnen dan gezamenlijk vastgelegd worden.
Vervolgens wil ik na 6 weken evalueren in een cli??ntenbespreking of iedereen het overzicht kan openen op de teampagina en of de teamleden de registratielijst duidelijk en overzichtelijk vinden.

8
Stap 5: Beeldvorming van de nieuwe situatie
Ik geef aan de hand van een instructie hoe je de MIKA registratie lijst kunt openen en hoe het overzicht tot stand is gekomen.
Bij vragen en onduidelijkheden kunnen andere teamleden zich tot mij wenden.
Na 6 weken is iedereen op de hoogte van binnengekomen MIKA meldingen en registratie hiervan en kan men zelfstandig op intranet de map in de teampagina van De Hofmaat met het bestand MIKA registratie openen.
Bij elke cli??ntenbespreking kunnen alle teamleden de MIKA registratie openen om te kijken of er een incident is geweest. Teamleden kunnen van te voren meedenken over de oorzaak en evt. oplossing van de binnengekomen MIKA incidenten voorleggen aan het gehele team.
Hierna wil ik dit evalueren in een cli??ntenbespreking wat de teamleden ervan vinden en/of het doel bereikt is. Ik zal dan antwoord geven op vragen en /of onduidelijkheden.

9
Stap 6: Formuleren van overbruggingsvoorstellen
Met dit kwaliteitsverbeterplan heb ik laten zien hoe belangrijk het is dat alle teamleden het MIKA registratie overzicht kunnen inzien.
De bestaande situatie is dat MIKA registratie alleen zichtbaar is voor de collega die de MIKA meldingen ontvangt en de wijkverpleegkundige.
De nieuwe situatie is dat iedereen uit het team inzicht heeft in de MIKA registratie en overzicht. Hierdoor kunnen teamleden meedenken over evt. nodige acties of bv. het geven van voorlichting aan zorgvrager en mantelzorg. Deze kunnen dan vastgelegd worden in het zorgdossier bij de zorgvrager door EVV er. Tevens wordt door dit overzicht zorgverleners bewuster in het observeren en signaleren van zorgvragers.
Het voorstel:
‘ Ik geef instructie over het openen van MIKA mapje.
‘ Ieder teamlid kijkt voor cli??ntenvergadering op intranet in MIKA map (teampagina de Hofmaat)
‘ Ieder teamlid denkt actief mee over evt. acties.
‘ Ik fungeer als coach bij eventuele vragen/opmerkingen.
‘ Bij elke cli??ntenvergadering wordt een MIKA melding op een actieve wijze besproken.
‘ Na 6 weken wordt dit ge??valueerd tijdens cli??ntenvergadering. Ook kunnen vragen /opmerkingen besproken worden.
‘ Na 2 maand evalueren of het doel bereikt is.

10
Conclusie
Het team De Hofmaat krijgt met een MIKA overzicht de gelegenheid op een beter inzicht over gemaakte incidenten (MIKA meldingen). Teamleden kunnen hierdoor meedenken, bewuster observeren, signaleren en samenwerking om zo risico’s op tijd te bespreken. Dit kan dan leiden tot evt. een veranderde zorgvraag. Of zelfs dat door het MIKA overzicht vroegtijdig ingegrepen kan worden zodat incidenten voorkomen kunnen worden door bv. voorlichting en advies bij zorgvragers en mantelzorg.
Teamleden zijn op de hoogte via intranet en de MIKA registratiemap op eigen teampagina De Hofmaat waar het overzicht in geplaatst wordt.
Op deze manier kunnen wij als team met elkaar de kwaliteit van zorg voortdurend verbeteren.

Nawoord
Ik heb dit onderwerp aangedragen en in overleg met hoofdwijkverpleegkundige en praktijkopleider heb ik dit kwaliteitverbeterplan gemaakt.
Het was leuk om te doen, ik miste dit in het geheel bij ons team. Het gaf mij het gevoel dat ik dan wat gemist had bv. na vakantie. Nu ik dit overzicht heb gemaakt hoor ik van collega’s dat ze dit een goede zet vonden.
Ik heb hierbij gewerkt aan de volgende competenties:
‘ Bevorderen en bewaken, bijsturen van de kwaliteit van zorg
‘ Instructie en procedures opvolgen

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Preventie en het beperken van gezondheidsrisico’s is een belangrijk…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-preventie-en-het-beperken-van-gezondheidsrisicos-is-een-belangrijk/> [Accessed 05-12-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.