Essay: Schaliegas gevonden?! - Essay Marketplace

Essay: Schaliegas gevonden?!

Onlangs hebben we signalen van schaliegas ontvangen rond het zuiden van Noord-Holland in Badhoevedorp. De vraag is, zijn deze signalen voortekenen voor een mogelijke schaliebron?
Of is dit een loos alarm?
Schaliegas is een onconventioneel gas, een onconventioneel gas is gas dat zich een de poreuze bodemlagen bevind. Deze lagen zijn afsluitend en geven het gas dan ook niet de ruimte om vrij te komen in de lucht. Wegens dit hadden de boorputten met een verticale boortechniek geen succes met het winnen van schaliegas. Hierom hebben ze wellicht een andere methode gevonden waarmee ze meer bereikten. Deze methode heet Fracking.
Fracking
Als eerst word er een grote buis in de grond ge??njecteerd die onder hoge druk een grote hoeveelheid aan vloeistof, die zand, water en chemicali??n bevat, het gesteente in spuiten tot dat barst. Wanneer het gesteente is gebarsten, ontstaan er scheuren. Deze scheuren houden stand door het ingespoten zand. Zo kan het gas zich gemakkelijker en sneller naar de boorputten begeven. Na dit worden het water en de chemicali??n weer voor het grootste deel uit de grond verwijderd.

Schaliegas begeeft zich ca. 3 ?? 4 kilometer onder de grond. De vloeistoffen die met een hoge druk het gesteente in wordt gespoten bestaat voor ca. 90% uit water, 2% uit chemicali??n en de overige 8% bestaat uit zand. De scheuren die in het gesteente gevormd worden lopen een aantal kilometers door.

Waarom er zoveel belangstelling is voor schaliegas
Schaliegas staat de afgelopen tijd flink in de belangstelling wegens een debat in de tweede kamer. Hierbij gaat het erover of er wel of geen boorvergunningen zullen worden afgegeven.

Er is een oplossing gevonden voor het probleem van het harde schaliegesteente, maar weet de mens ook een antwoord op de andere grote nadelen die schaliegas bij zich draagt? Hieronder volgen een aantal nadelen van schaliegas, die het ertoe maakt dat er tot noch toe geen vergunning is in Nederland voor het winnen van schaliegas.

Nadelen voor het winnen van schaliegas door middel van Fracking
‘ Additieven (toegevoegde stoffen), waarvan gebruikt worden gemaakt wanneer Fracking plaats vindt, kunnen radioactief, giftig en kankerverwekkend zijn, wat schadelijk is voor mens en milieu.
‘ Een aantal jaar geleden hebben er al een aantal lichte aardbevingen plaatsgevonden als gevolg van het wegnemen van gassen uit de aardbodem. Wanneer een gas vanuit de grond wordt ontnomen, valt de druk die van het gas afkomstig was, ook weg en ontstaan er lichte verzakkingen die kunnen lijden tot een lichte aardbeving.
‘ Ook vermoeden mensen dat wanneer er wordt ge??nvesteerd in goedkoop schaliegas, dat de ontwikkelingen naar duurzame technologie vertraagd word. Wat een probleem kan zijn wanneer we last krijgen van fossiele brandstoffen tekort.
‘ Wanneer er gebruik wordt gemaakt van Fracking om schaliegas te winnen lopen de drinkwatervoorraden van Nederland een groot risico. Dit omdat gassen zoals methaan ons drinkwater mogelijk kunnen aantasten.
‘ Methaan tast niet alleen ons drinkwater aan, maar heeft ook desastreuze gevolgen voor onze ozonlaag indien we daar niet op zouden letten. Methaan heeft namelijk een grotere impact op de ozonlaag dan CO2 heeft.
‘ Het vervoer voor het gewonnen gas zorgt ook weer voor luchtverontreiniging en geluidsoverlast waar de omwonende last van zouden kunnen krijgen.
‘ Horizonvervuiling is een ander probleem waar sommige mensen veel waarde aan hechten, er zijn echter voor het winnen van schaliegas een groot aantal aan boorputten nodig.
‘ Ook het werken met schaliegas kan gevaarlijk zijn, dit is voornamelijk riskant voor de aanwezigen op het boorterrein.
‘ Voor de boringen is extreem veel energie nodig, wat slecht is voor het milieu, en ook een belachelijke hoeveelheid water er voor nodig waardoor het grondwaterpeil waarschijnlijk sterk zal stijgen, wat in het nadeel is bij de boeren.
‘ 3% van het gewonnen gas komt vrij langs de boorbuizen en weer in de lucht terecht, wat slecht is voor het milieu en zonde van de energie.
Gelukkig zijn er niet alleen nadelen, maar ook een aantal voordelen voor het winnen van schaliegas. De hieronder genoemde voordelen maken dat er toch mensen zijn die wel voor het winnen van schaliegas zijn.

Voordelen van het winnen van schaliegas door middel van Fracking
‘ Schaliegas is goedkoop en gemakkelijk te vervoeren.
‘ Het winnen van schaliegas levert natuurlijk gas op, waarvan brandstoffen kunnen worden geproduceerd.
‘ Met de verkoop van schaliegas kan Nederland een groot bedrag aan geld verdienen, wat economisch gezien goed is voor de welvaart van het land.
‘ Het winnen van schaliegas levert een grote hoeveelheid aan werkgelegenheid op, voor het aanleggen van boorputten, het vervoeren van het gewonnen schaliegas enzovoort.
‘ Nederland is niet meer afhankelijk van de rijke olielanden, maar kunnen nu zelfvoorzienend worden en dus onze eigen brandstoffen regelen.
‘ Schaliegassen zijn in vergelijking met andere fossiele brandstoffen vrij schoon, indien er niet teveel methaan bij vrijkomt.
‘ Gasturbines, machines die gas omzetten in energie, zijn gemakkelijk op te starten en af te remmen.

De politieke standpunten tegenover schaliegas

De politieke partijen CDA en de VVD melden beide dat ze niet tegen het winnen van Schaliegas zijn, mits het schoon en veilig gebeurd. Het CDA vindt het belangrijk dat het schone drinkwater van Nederland er niet door wordt aangetast. Daarnaast stemmen ze alleen bij het winnen van schaliegas in wanneer het de overgang naar duurzame energie niet wordt belemmerd.
Wegens dit vindt het CDA dat er wel een duidelijk en uitgebreid overleg moet plaatsvinden voordat ze definitief bij het winnen van schaliegas instemmen.
Bij Aardbevingen die in het verleden plaats hebben gevonden zijn er huizen in waarde gedaald, door beschadigingen. Mede hierdoor voelen inwoners zich niet prettig bij boring in nabijgelegen boorvelden. Het CDA voelt zich verantwoordelijk voor deze inwoners en wil ze zoveel mogelijk beschermen tegen de negatieve effecten van het boren.
De VVD meldt dat ze nog liever een tijdje wachten met een definitief oordeel vellen tot de uitslag van een onderzoek die nog steeds gaande is bekend wordt gemaakt.

Groen Links is als partij fel tegen het boren van schaliegas. Zij vinden het hebben van schone energie belangrijker is dan het hebben van goedkoop vervuild energie. Wegens een verhoogd risico op vervuild drinkwater heeft ook tot gevolg dat veel drinkwaterbedrijven zich tegen het boren van schaliegas hebben gekeerd.
Groen links weigert vergunningen voor het (proef)boren uit te delen.

Nu ook de PvdA weigert tegen het winnen van Schaliegas in Nederland, is de meerderheid van de tweede kamer tegen het boren van schaliegas.
Eerder was de PvdA niet strikt tegen het winnen van schaliegas, mits het maar veilig ging. Toch is de PvdA drastisch van mening veranderd, zij zijn er dan ook van overtuigd dat het winnen van schaliegas niet veilig kan verlopen en daarom wil de PvdA geen onnodige risico’s lopen.

Waar schaliegas zich bevindt
Wereldwijd

In de bovenstaande afbeelding is met kleur aangegeven waar zich grote voorraden aan schaliegas bevinden, de rode kleuren geven grote gasvelden aan. Hierop is ook te zien dat Frankrijk een grote voorraad aan schaliegas onder de grond bezit. De schatting is dat er in de bodem van Frankrijk zich circa 5100 miljard m?? aan schaliegas bevindt.

Maar niet alleen Frankrijk, ook de V.S. bezitten grote hoeveelheden aan Schaliegas. Met dank aan de succesvolle gaswinning door middel van Fracking, heeft de V.S. in 2012 ca. 680 miljard m3 aan gas gewonnen! Met deze getallen verslaat de V.S. Rusland ??n Saoedi Arabi?? als grootste gasproducent! Op de afbeelding die hiernaast is weergegeven is te zien waar de schaliegasvelden zich onder de VS ongeveer allemaal bevinden.

In Nederland
Hoeveel schaliegas zich precies in Nederland begeeft is niet geheel bekend, de schattingen lopen ongeveer uiteen tussen de 200 en 500 miljard m3. Per jaar consumeert Nederland ca. 45 miljard m3 aan schaliegas. Met deze getallen hebben we uitgerekend dat we dan genoeg hebben om Nederland te kunnen voorzien van Schaliegas tussen ca. 4,5 en 11 jaar.
Op de hiernaast weergegeven afbeelding is met groen aangegeven waar het schaliegas zich in Nederland bevindt, hier kun je ook zien dat het grootste deel van het schaliegas dat Nederland bezit in de Noordzee ligt. Dit vormt echter geen enkel probleem voor het winnen van het gas zelf.
ext in here…

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.