Essay: Essay: Sociaal plan: Grafica Labels

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 5 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: October 26, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Sociaal plan: Grafica Labels
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1593 words. Download the full version above.

Inleiding

In dit sociaal plan vind een overzicht van de aanbevelingen die gedaan worden met betrekking op het personeel tijdens de reorganisatie. In dit document is een overzicht te vinden van de begrippen, de voorwaarden en de reglementen waaraan de werknemers en werkgever zich dienen te houden, en een overzicht van de handvaten die toegereikt worden aan de medewerkers tijdens deze periode. In dit document zullen geen gedetailleerde berekeningen aanwezig zijn en ook geen kostenoverzicht. Voor een gedetailleerde financi??le evaluatie en het maximale budget moet de afdeling financi??le aangesproken worden.

Begrippenlijst

Werkgever:’Grafica labels

Werknemers: ‘Alle personen die op basis van een arbeidsovereenkomst (tijdelijk/ onbeperkt/vast en/of op uitzendbasis etc) in dienst zijn bij Grafica Labels. In het document vallen termen als hij, zij er ook onder.’
Reorganisatie:’De verandering van en aanpassingen in de samenstelling van de organisatiestructuur, werkprocessen en formatie met arbeidsrechtelijke gevolgen op meerdere werknemer met als doelstelling een gezonde basis voor de toekomst van de onderneming’
Formatieplaatsenplan:’Een overzicht van de huidige, nieuwe en overtallige functies met een omschrijving van de inhoud, functie eisen en functie waarderingssystemen. ‘
Uitwisselbare functies:’Functies die op basis van inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en competenties vergelijkbaar zijn in verhouding tot beloning en niveau

Vakorganisaties:’FNV KIEM – grafische/pre publishing, uitgeverijen, audiovisuele, verpakkingen en/of kunsten sector’
Bedrijfsvestigingen’Grafica Labels vestigingen Leeuwarden en Heerenveen’
Cao:’De collectieve arbeidsovereenkomst voor het reprografisch bedrijf, als van toepassing in de periode van de start van de reorganisatie. ‘
Boventallige medewerker:’Een medewerker van wie de functie en zijn arbeidsplaats is komen te vervallen door de reorganisatie. Een boventallige wordt vastgesteld in het reorganisatieplan. ‘
Salariskosten:’Het bruto maandsalaris dat tussen de werknemer en werkgever is overeengekomen ‘
LIFO:’Last in First out, een methode die de volgorde van de ontslagen helpt bepalen

Doelstellingen en Werkingssfeer
‘Doelstellingen:
Het sociaal plan heeft de volgende doelstellingen:
Overzicht van tegemoetkomende afspraken voor de boventallige medewerkers

Het bieden van een persoonlijke en zorgvuldige procedure voor het personeel bij deze reorganisatie
Overzicht van de kaders en reglementen en voorwaarden van het sociaal plan ‘
Werkingssfeer: ‘Dit sociaal plan is van toepassing op alle werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wiens functie in de periode van de reorganisatie boventallig is gedefineerd.

Werkingsduur: ‘Dit sociaal plan is van toepassing in de periode van de reorganisatie, 1 januari 2015 t/m 1 juli 2016 ‘
Wijzigingen:’Tussentijdse wijzigingen binnen het CAO, wettelijke regelgeving ed., zal ge??valueerd worden en mogelijk gevolgen hebben op het sociaal plan indien alle partijen daarin een overeenkomst vinden.
‘Geschillen over handhaving van het sociaal plan:
Medewerkers die zich individueel geschaad voelen door de reorganisatie en de gevolgen, kunnen contact opnemen met de afdeling personeelszaken. Dit binnen 15 werkdagen na bekend wording van informatie.

Uitvoering: ‘Indien de belanghebbende partijen tot overeenstemming zijn gekomen met betrekking tot de uitvoering van de bepalingen van dit sociaal plan

Plaatseringsprocedure

1) Aanwijzing boventallige
Boventallige medewerkers worden op basis van de afspiegelingsbeginsel geselecteerd. De medewerkers worden op basis van uitwisselbare functies in 4 categorie??n geplaatst en worden op basis van in dienst treding ingedeeld binnen de nieuwe categorie. De verdeling van de ontslagen binnen de nieuwe uitwisselbare functie categorie??n volgens het LIFO principe gaan.

2) Zoek termijn en voorwaarden
De zoektermijn van de boventallige is afhankelijk van zijn of haar leeftijd. De indeling hiervan ziet er als volgt uit: ‘
t/m 34 jaar maximaal 6 maanden;
van 35 t/m 44 jaar maximaal 9 maanden;
van 45 t/m 49 jaar maximaal 12 maanden;
van 50 t/m 54 jaar maximaal 21 maanden;
van 55 jaar en ouder maximaal 27 maanden

Deze zoektermijn zal eenmalig een deel verlengd worden indien in geval van arbeidsongeschiktheid er voor meer dan 66% van de zoektermijn de medewerker niet naar ander werk heeft kunnen zoeken. Deze verlenging heeft max een periode van 3 maand.

3) Ontslag volgorder
De order waarin de ontslagen van de boventallige medewerkers zich voordoet is op basis van de eind datum van de contracten van de medewerkers. Deze datums zijn inclusief de periode waarin de werknemer naar een andere baan mag zoeken.

4) Vrijstelling werkzaamheden
gebruik maken van de mobiliteitsafdeling
Arbeidsvoorwaarden tijdens de zoektermijn ‘- Medewerkers behouden hun vaste bruto loon tijdens het zoektermijn.
Secundaire vergoedingen die bijdragen aan het zoeken van een werk (studiekosten vergoeding, kinderopvang kosten ed.) worden vergoed tijdens het zoektermijn
Vakantie uren die opgebouwd worden tijdens het zoektermijn moeten tijdens die periode ook worden opgenomen.’

5) Voorwaarden Wijziging Standplaats
Werknemers die tijdens de reorganisatie een andere standplaats toegewezen krijgen worden aan de volgende voorwaarden voorgesteld:
Een aanvulling op de huidige reiskosten
Medewerkers die meer dan een half uur per enkele reis extra gaat reizen, komen in aanmerking voor compensatie in werktijd. Deze compensatie is alleen van toepassing op mensen die met het openbaar vervoer reizen.
Medewerkers die meer dan 45 min per enkele reis extra gaan reizen, komen in aanmerking voor compensatie in werktijd. Deze compensatie is van toepassing op mensen die met eigen vervoer reizen.

Mobiliteit’
1) Mobiliteitsafdeling
Om boventallige medewerkers zoveel mogelijk te ondersteunen bij de reorganisatie wordt er een mobiliteitsafdeling opgericht volgend de protocollaire bepalingen van het CAO 2014. Deze afdeling zal aanwezig zijn tijdens de hele reorganisatie periode. Binnen deze afdeling worden de volgende diensten en middelen aangeboden:
Marktanalyse
Marktbenadering
Toegang en gebruik van computers en telefoon’

2) Outplacement
In het eerste half jaar van de reorganisatie zal de werkgever gebruik maken van een outplacement bureau. Deze zal met alle boventallige kandidaten beschikbaar zijn. Het bureau zal de volgende diensten aanbieden:
Zelfanalyse
Marktanalyse
Marktbenadering
Sollicitatie trainingen ( voor de medewerkers die langer dan 5 jaar bij het bedrijf werken)
Cursussen aanbieden/ aanbevelen op basis van de wensen, ervaring en relevantie van de werknemers ‘
3) Ervaringscertificaat
Werknemers die duidelijk een loopbaandoel hebben gegenereerd tijdens de outplacement periode en de juiste werkervaring hebben maar niet een certificaat hebben, krijgen de mogelijkheid om een
Erkenning van Verworven Competenties (EVC) te behalen op de kosten van de werkgever. Het EVC certificaat biedt de oud-medewerker een sterkere positie op de arbeidsmarkt.
Algemene bepalingen en voorwaarden

1) Plichten van de werkgever

Inspanningsverplichting: De werkgever zal meewerken in het uitvoeren van dit sociaal plan
De werknemer zal allen communicatie duidelijk vertalen van en naar werknemers en vakorganisaties
Duidelijk zijn met betrekking tot welke plannen voor welke vestigingen van toepassing zijn
Duidelijk communicatieplan opstellen en communicatie onderhouden met de werknemers
Biedt de OR de mogelijkheid om een schriftelijk advies in te dienen met betrekking tot de reorganisatie
Biedt medewerkers de mogelijkheid en ondersteuning om mee te werken aan de uitvoering van het sociaal plan.

2) Plichten van de werknemer
Inspanningsverplichting: De werknemer zal meewerken in het uitvoeren van het sociaal plan en zal hier aan meewerken. Dit door middel van
Actief zoeken naar vacatures
Actief solliciteren
Actief gebruik maken van de faciliteiten en handvaten die door de werkgever toegereikt worden
Passende functies aanvaard

3) Fiscale Afwikkelingen
Alle vergoedingen die vermeld worden, zijn op basis van bruto vergoedingen. De werkgever zal zich houden aan algemene wettelijke verplichtingen en toepassingen van inflaties en correcties die zich tussentijds kunnen voordoen. ‘
4) Wettelijke kaders:
In di sociaal plan is reken gehouden met de volgende documenten en wet en regelgeving:
Wet Melding Collectief Ontslag
De Wet op de Ondernemingsraden
Het CAO
Belanghebbende vakorganisaties
Be??indigingen Arbeidsovereenkomst en compensatie ‘
Procedure
Na de mededeling naar de boventallige medewerkers zal de procedure tot be??indiging van de arbeidsovereenkomsten in gang worden gezet. Eerste contacten met het UWV, kantonrechter en bonden worden gemaakt. De werknemer is zelf verantwoordelijk voor het leveren van gevraagde documentatie bij de UWV.

Opzegtermijn voor de werkgever ‘
Voor de boventallige medewerkers wordt tijdig gecommuniceerd wanneer het contract ter einden zal lopen. Dit binnen de kaders van het CAO en tussen werkgever en werknemer overeengekomen opzegtermijn. Indien een van de twee partijen een aanpassing hier in wil doorvoeren moet dit in overleg met de andere partij. ‘
Opzegtermijn voor de werkgever
Indien de werknemer een functie heeft gevonden buiten de onderneming maar binnen het zoektermijn, zal de werkgever zich niet houden aan de geldende opzegtermijn. In onderling overleg zal besproken worden wanneer het dienstverband eindigt.

Referentie en getuigschriften
Om medewerkers verder te ondersteunen in het vinden van nieuwe werkgelegenheid is het mogelijk om referenties en getuigschriften te verstrekken over het functioneren van de werknemer. Dit op verzoek van de werknemer bij de direct leidinggevende.

Kwijtschelding studiekosten
Voor medewerkers die bij de werknemer een studieschuld hebben openstaan ivm eerder gemaakte afspraken voor de opleiding, worden kwijtgescholden.

Ontslagvergoeding
Om in aanmerking te komen voor een ontslagvergoeding zijn de volgende voorwaarden getroffen:
Medewerkers houden zich aan de plichten van dit sociaal plan
Medewerkers houden zich binnen wettelijke kaders

Voor de hoogte van de ontslagvergoeding wordt er gebruik gemaakt van de kantonrechtersformule namelijk:
A x B x C = ontslagvergoeding, ‘A staat voor arbeidsjaren, ‘B voor beloning en
C voor correctiefactor.’
De uiteindelijke vergoeding per boventallige medewerker wordt met de desbetreffende medewerker gecorrespondeerd

Bibliografie

https://www.abvakabofnv.nl/3944/197682/pdf-sociaal-plan-uwv2011-2014.pdf

http://www.chegg.com/homework-help/definitions/last-in-first-out-method-lifo-37

http://www.cobegabari.it/servizi/grafica-marketing-design/

http://www.encyclo.nl/begrip/reorganisatie

http://www.fnv-kiem.nl/files/caos/Cao%20Reprografie%20tm%201%20juli%202015.pdf

http://www.fnv.nl/mijn-vraag/fusie-en-reorganisatie/sociaal-plan/wat-staat-er-in-een-sociaal-plan

http://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/cao/vakbonden

http://www.kenniscentrumevc.nl/

https://www.jurofoon.nl/ontslag/ontslagvergoeding-berekenen-met-de-kantonrechtersformule.asp

https://www.ondernemersplein.nl/regel/sociaal-plan/

http://www.opbouw.nl/files/pdf20140521.pdf

http://www.sociaalplan.nl/opstellen-van-een-sociaal-plan.html

http://www.sociaalplan.nl/onderdelen-sociaal-plan.html

http://www.steunpuntarbeidszaken.nl

http://werk.nl

https://www.werk.nl/werk_nl/werkgever/meerweten/reorganisatie/instrumenten/lijstperstap

https://www.werk.nl/werk_nl/werkgever/meerweten/reorganisatie/juridischeaspecten/wetenregelgeving#d547173e43

https://www.werk.nl/xpsitem/ptl1720373

http://www.woorden-boek.nl/woord/reorganisatie

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Sociaal plan: Grafica Labels. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-sociaal-plan-grafica-labels/> [Accessed 15-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.