Essay: Stappenplan bij bouwen en verbouwen - Essay Marketplace

Essay: Stappenplan bij bouwen en verbouwen

Wanneer u gaat verbouwen krijgt u te maken met verschillende regels en wetgeving die onder meer betrekking hebben op; veiligheid, gezondheid, de omgeving en de buren. Bijvoorbeeld; bestemmingsplannen, welstandseisen, bouwverordeningen en bouwvoorschriften. Alle gebouwen moeten aan deze regels voldoen zelf wanneer voor deze geen vergunning nodig is.

Stappenplan bij bouwen en verbouwen

Als u gaat bouwen of verbouwen, moet u de volgende stappen volgen:

1. Checken of uw bouwplan past in het bestemmingsplan van de gemeente.
2. Checken of uw bouwplan past binnen de welstandseisen van de gemeente.
3. Checken of uw bouwplan voldoet aan de bouwverordening van de gemeente.
4. Checken of uw bouwplan voldoet aan de bouwvoorschriften.
5. Checken of u een bouwvergunning nodig heeft. Zo ja, deze vergunning om te (ver)bouwen aanvragen.
6. Checken of uw buren bezwaar hebben tegen uw bouwplan.

Bestemmingsplan van de gemeente

Wanneer je wilt gaan verbouwen moet je rekening houden met het bestemmingsplan wat bij de desbetreffende gemeente geldt. In dat plan legt de gemeente vast wat er met een ruimte binnen de gemeente grenzen mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar een woning of bedrijf zich mag vestigen en welke afmetingen daarbij horen.

Welstandseisen van de gemeente

Wat betreft de welstandseisen moet je aan deze ook voldoen, deze zijn per gemeente anders en je kan ze vinden in de welstandsnota. In deze nota vind je de voorwaarden waaraan een bouwplan moet voldoen. Bijvoorbeeld of een bouwwerk architectonisch of qua uiterlijk wel in de omgeving past.

Bouwverordening van de gemeente

Alle bouwplannen moet ook voldoen aan de bouwverordening bij de gemeente. De bouwverordening zoals we die kennen zal gaan verdwijnen en daarvoor in de plaats komen 3 voorschriften:

‘ Stedenbouwkunde voorschriften
‘ Voorschriften om bouw en verontreinigde bodem te voorkomen
‘ Procedurele welstandsvoorschriften

9.2 Bouwvoorschriften

Voor alle bouw en verbouw project krijgen opdrachtgevers te maken met wetten en regels. Bijvoorbeeld met het Besluit omgevingsrecht en het Bouwbesluit. De gemeente handhaaft of deze wetten en regels nageleefd worden door middel van het controleren van de opdrachtgevers.

Bouwregels en -wetten

Opdrachtgevers in de bouw moeten zich houden aan de volgende wetten en regels:

‘ Woningwet

Deze wet vormt de basis voor de bouw- en gebruiksvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012.

‘ Bouwbesluit 2012

Dit besluit bevat voorschriften over (ver)bouw van bouwwerken, over de staat en het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen, over sloop en over veiligheid tijdens bouwen en slopen.

‘ Regeling Bouwbesluit 2012

Deze regeling bevat voorschriften voor onder meer CE-markeringen en de aansluiting van gas, elektriciteit en water.

‘ Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Deze wet bundelt de aanvraag van verschillende vergunningen in 1 omgevingsvergunning.

‘ Besluit omgevingsrecht (Bor)

Dit besluit werkt de Wabo-voorschriften uit, zoals de vergunningplicht en het aanwijzen van het bevoegd gezag en ook de voorschriften voor vergunningvrij bouwen.

‘ Ministeri??le regeling omgevingsrecht

In deze regeling staat welke documenten zoals een bouwtekening, en gegevens zoals een sterkteberekening, vereist zijn bij de vergunningsaanvraag (de zogenoemde indieningsvereisten).

Europese regels in Nederlandse bouwregelgeving

Omdat Nederland aangesloten is bij de Europese Unie heeft ook Nederland te maken met de Europese regelgeving. Een voorbeeld hiervan zijn de bouwproducten, deze producten moeten in heel Europa op dezelfde manier worden getest en beoordeeld. Daarnaast zijn er ook richtlijnen vanuit Europa wat betreft energieprestaties van gebouwen. Dit moet de energieprestatie van gebouwen in de Europese Unie verbeteren.

Handhaving bouwregelgeving door gemeente

De gemeente heeft de taak de bouwregelgeving te handhaven door toe te zien of de voorschriften worden nageleefd. Van vergunningaanvraag tot het opleveren van het bouwwerk. In het handhavingsplan wat de gemeente opstelt staat hoe ze dit doen. De gemeenten krijgen vanuit de Rijksoverheid voorbeeld handhavingsplannen waarop ze die van hun eigen gemeente kunnen baseren. Sinds 1 oktober 2012 is er vanuit de provincies toezicht op de gemeenten op dit onderwerp.

9.3 Toekomst bouwregelgeving

De Rijksoverheid heeft als doel het versimpelen en verminderen van de bouwregels. De overheid wil daarnaast ook dat opdrachtgevers, ontwikkelaars en architecten zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de bouw.

Vernieuwing bouwregelgeving

Door de huidige economische situatie en ontwikkelingen is er minder vraag naar woningen en andere gebouwen. De bouwbranche heeft daardoor de taak meer vraaggericht en innovatief te werken. De overheid wil de bouwregels via 3 manieren veranderen:

‘ Bestaande regels verminderen en versimpelen, zoals dit gebeurd is met het Bouwbesluit 2012
‘ Bouwbedrijven en opdrachtgevers meer verantwoording laten nemen voor het naleven van de regels
‘ De verdeling van verantwoordelijkheden tussen marktpartijen en overheid duidelijker maken

Adviezen commissie Dekker

Mede door de adviezen van de commissie Dekker (mei 2008) is de vernieuwing van de bouwregelgeving tot stand gekomen. In het rapport wat deze commissie Dekker 7 aanbevelingen gedaan. Een van deze aanbevelingen is de introductie van een private toets om de kwaliteit te waarborgen van de bouw. Deze toets komt naast de gemeentelijke bouwplantoets en vormt een duaal stelsel.

Meer verantwoordelijkheid bij opdrachtgevers en bouwbedrijven

De overheid wil dat de bouwbedrijven en opdrachtgevers meer verantwoording nemen wat betreft de kwaliteit van de bouw. Dit is nodig omdat er nu vaak sprake is van een onduidelijke rolverdeling bij het toezicht op het bouwproces. Welke partij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het gebouw en de waarborging van de bouwkwaliteit? En wat de rol gaat zijn van de lokale overheid hier in?

Bouwplannen niet meer naar gemeente

De overheid wil dat de opdrachtgevers voortaan hun plannen niet meer voor moeten leggen bij gemeenten. Dit willen ze bereiken door dat de opdrachtgever zelf met de oplevering garant staan voor de bouwkwaliteit. Over dit onderwerp is het ministerie van Binnenlandse Zaken momenteel nieuwe wetten en regels aan het ontwikkelen. Deze zullen naar alle verwachting in 2015 gaan gelden. In deze plannen krijgen de opdrachtgevers zelf de keuze; zelf de bouwkwaliteit toetsen of dit laten doen door tussenkomst van de gemeente.

Tools om bouwkwaliteit te waarborgen

Het is nu al mogelijk als opdrachtgever om via verschillende tools de bouwkwaliteit te waarborgen. Voorbeelden hiervan zijn:

‘ Opleveringskeuring
‘ Gecertificeerd Bouwbesluittoets
‘ Verzekerde garanties

Als deze blijken succesvol en bruikbaar te zijn dan zal de overheid deze verder uitwerken. Daarvoor werkt Binnenlandse Zaken nauw samen met bouworganisaties, opdrachtgevers en adviseurs.

Herbezinning bouwregelgeving

Bij de herbezinning van de bouwregelgeving gaat de overheid verder dan de adviezen van de Commissie Dekker. Die adviezen gaan vooral over het toezicht op de naleving van de regels. De overheid wil ook de afwegings- en handelingsruimte van bouwprofessionals binnen het hele bouwproces vergroten.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.