Essay: Essay: Total cost of ownership (Dutch)

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 17, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Total cost of ownership (Dutch)
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 501 words. Download the full version above.

Onderzoeksmethoden

Bij het schrijven van dit onderzoeksrapport is gebruik gemaakt van een kwantitatief onderzoek waar vervolgens een secundaire analyse op losgelaten is. Voor het kwantitatieve onderzoek zijn alle relevante data in een data dump gezet waarna deze in een gegevensbestand gezet zijn en vervolgens statistisch zijn geanalyseerd. Voor het deel van de benodigde achtergronden en informatie is gebruik gemaakt van deskresearch met daarbij de inhoudsanalyse en literatuur analyse. Verschillende management boeken en artikelen alsmede achtergronden gevonden via het internet zijn gebruikt in de analyses.

Total cost of ownership en vergelijking kosten huidige-gecentraliseerd beheer
In dit hoofdstuk is beschreven wat een bed kost in alle kostensoorten. Dit houdt concreet in dat er gekeken is naar de levensduur van bedden en de hoeveelheid benodigd onderhoud, schoonmaak en complementaire kosten. Om te bepalen wat elk bed kost in de verschillende kostensoorten is het van belang te weten hoe frequent en voor welke tijdsduur per frequentie een bed in gebruik is en daarnaast voor welke gradatie van gebruik. Niet elk bed gaat even lang mee als het andere bed, maar er moet uitgegaan worden van een gemiddelde gebruiksfrequentie en duur van een bed. De kosten bij aanschaf alsmede die van schoonmaak en onderhoud zijn bekend en vallen te berekenen door te kijken hoeveel tijd een onderhoudsbeurt of schoonmaakbeurt duurt en dit aan de hand van het relevante uurloon te verdisconteren. Eveneens valt te zeggen dat door afschrijving kosten ontstaan. De hoogte hiervan is te bepalen door te kijken naar de frequentie van onderhoud, na elke onderhoudsbeurt wordt het bed voor een stuk afgeschreven.
Huidig versus gewenste situatie met of zonder track and trace
De huidige situatie is bepaald door te kijken naar de total cost of ownership waarin alle werkzaamheden en kosten van een bed en het beheersen daarvan zijn verdisconteerd naar een prijs per bed. Om een uitspraak te kunnen doen over de kosten van de gewenste situatie, met of zonder gebruikmaken van een track and trace systeem is gekeken naar precedenten en de manier waarop centrale beheersystemen over het algemeen worden ingevoerd. Tevens is de relevante achterliggende theorie terug te vinden in vakliteratuur. Voor de gewenste situatie is uitgegaan van de vastgestelde prijzen van materiaal waarop het invoeren van een ander systeem en de daar bijhorende veranderingen op het gebied van onderhoud en schoonmaakfrequentie is toegepast. Wederom is gebruik gemaakt van een uurtarief en tijdsduur van onderhoud en schoonmaak. De grootse verandering is te vinden in de aanschaf van track and trace systemen en de daardoor veranderende frequentie van schoonmaak en onderhoud.
Meerjarenoverzichten
Om een advies te kunnen geven is de kostenstructuur zoals benoemd in de gewenste situatie ge??xtrapoleerd over een aantal jaar. Zo kan worden bepaald wat de werkelijk kosten op de (middel) lange termijn zijn. Dit extrapoleren is gedaan op een lineaire wijze en uitgegaan van ceteris paribus van economische factoren in de komende jaren zoals aanschafprijzen en loonsverhogingen.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Total cost of ownership (Dutch). Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-total-cost-of-ownership-dutch/> [Accessed 14-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.