Essay: Vervolgens ook een leiderschapsrol te (kunnen) vervullen vanuit... - Essay Marketplace

Essay: Vervolgens ook een leiderschapsrol te (kunnen) vervullen vanuit…

Vervolgens ook een leiderschapsrol te (kunnen) vervullen vanuit zowel technisch oogpunt alsook vanuit organisatorisch perspecief. Deze ‘dubbelrol’ die Telepage zich eigen dient te maken kan vanuit vier kerntaken nader worden gedefinieerd13:
1) Coordineren van activiteiten gericht op de ontwikkeling van innovatieve oplossingen (o.a. door het conceptualiseren van ideee??n; het continu innoveren, vernieuwen, verbeteren en configureren van reeds bestaande producten en oplossingen)
2) Samenstellen van klantspecifieke totaaloplossingen voor de individuele klant (op basis van zoveel mogelijk gestandaardiseerde modules en componenten, en het optimaliseren van de oplossing wanneer standardisatie niet mogelijk is).
3) Voor deze beide (technische) ontwikkelingstaken stelt de consultant het netwerk van samenwerkende bedrijven (die allen meewerken aan de individuele klantoplossing) per project samen.
4) Managen van het samengestelde netwerk (o.a. het verdelen van werkzaamheden, het maken van onderlinge afspraken en bepalen van de contractuele aard van de samenwerking, etc.)
Kerncompetenties van de consultant
Om de rol van consultant succesvol te kunnen vervullen is het cruciaal om een aantal kerncompetenties (de combinatie tussen vaardigheden en kennis) te beheersen; competenties die passend zijn in een projectgedreven omgeving waar bedrijven gei??ntegreerde totaaloplossingen aanbieden. Op basis van de kerntaken die met de consultant rol worden gei??dentificeerd, kunnen een vijftal kerncompetenties worden gedefinieerd14.
1) ‘Ondernemers’ competenties: vaardigheden die Telepage in staat stellen om een onderscheidende (strategische) propositie aan de klant e??n eventuele project partners te presenteren. Enerzijds vergt dit diepe kennis van marktontwikkelingen, regelgeving en beleid (en veranderingen daarin). Dit geldt zowel voor de eigen branche maar vooral ook voor de klantsegmenten die bediend worden. Anderzijds heeft dit ook betrekking op marketing en acquisitie vaardigheden waarmee Telepage zowel klanten als project partners weet te overtuigen om met haar samen te werken.
2) Relationele competenties: vaardigheden in het coo??rdineren en managen van netwerken van samenwerkende bedrijven en partners. Vanuit een coo??rdinerende rol zal Telepage berust zijn met het selecteren, evalueren en afstemmen van potentie??le samenwerkingspartners. Daarbij staat het herkennen en verenigen van de mogelijk uiteenlopende belangen van verschillende partijen (leveranciers, klanten, service verleners, etc.) centraal. Om de intermedie??rende rol te vervullen vormt het delen van informatie en kennis een essentieel aspect van de relationele competentie.
3) Project-, proces- en risicomanagement competenties: vaardigheden die Telepage in staat stellen om projecten en interne en externe processen in te richten, effectief te besturen en te beheersen. Deze dragen bij aan een succesvolle realisatie van het individuele project; op tijd, binnen het budget, met het verwachte eindresultaat en de vereiste kwaliteit.
4) Technische competenties: vaardigheden gericht op het ontwikkelen en samenstelllen van complexe totaaloplossingen die voldoen aan de (individuele) klantvraag. Dit vereist een gedetailleerde, specialistische en up-to-date kennis van technische mogelijkheden (en wellicht regelgeving) die relevant zijn in de context van de klantbehoefte en ‘vraag.
5) Service competenties: naast het leveren van de totaaloplossing worden aanvullende diensten aangeboden. Deze vaardigheden kunnen uiteenlopen van onderhoud tot exploitatie tot adminstratie en beheer, en kunnen door de consultant (Telepage) zelf worden geleverd of via samenwerkende partners (bijvoorbeeld leveranciers). De coo??rdinatie daarin is echter een verantwoordelijkheid van de consultant en vereist daarom ruime kennis van de mogelijkheden in de markt en de toegevoegde

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.