Essay: Dit document is ontstaan in samenwerking tussen de Politie en de Koninklijke Marechaussee ... - Essay Marketplace

Essay: Dit document is ontstaan in samenwerking tussen de Politie en de Koninklijke Marechaussee …

Voorwoord
Dit document is ontstaan in samenwerking tussen de Politie en de Koninklijke Marechaussee op verzoek van deze beide organisaties. De totstandkoming van dit document was niet mogelijk zonder de belangeloze inzet van allen die hieraan hebben bijgedragen. Soms door het verlenen van medewerking aan een interview, soms door het beantwoorden van een enkele vraag. Gemeenschappelijk kenmerk van alle personen die hieraan hebben bijgedragen is dat allen, zonder uitzondering, dit belangeloos deden met als doel bij te dragen aan het uiteindelijke doel van beide organisaties; het bestrijden van criminaliteit en onrecht in onze samenleving.
Dit document dient naast het hierboven geformuleerde doel tevens als examenstuk voor de Tactische Leergang Leidinggevenden – recherche voor een van ondergetekenden. Het is de bedoeling geweest met dit stuk uitvoering te geven aan een door de Politieacademie geuite wens praktijk en opleiding in verregaande mate te laten samenvallen. Langs deze weg wil ik als ge??xamineerde dan ook met name de Politieacademie bedanken voor hun inzet in het realiseren van deze wens.
Inleiding
Het domein Vreemdelingen omvat een aantal zeer omvangrijke en complexe onderwerpen die hoog op de nationale agenda staan. De bestrijding van de problematiek binnen dit domein kenmerkt zich door de noodzaak voor een ketenbrede aanpak die de eigen overheidsorganisatie overstijgt. Dit gegeven maakt de noodzaak voor samenwerking door verschillende overheidsorganisaties overduidelijk. De diversiteit en omvang van het domein Vreemdelingen maakt echter dat de noodzakelijke samenwerking op verschillende niveaus en door verschillende onderdelen van Politie en Koninklijke Marechaussee leidt tot ondoorzichtigheid van de gekozen aanpak.
Met het ontstaan van de Nationale Politie is de wens gekomen inzicht te krijgen in de organisatie-onderdelen binnen de Politie en de Koninklijke Marechaussee die binnen dit domein acteren. Daarnaast is de wens ontstaan inzicht te verkrijgen in eventuele overlap en/of dubbelingen door deze organisaties. Dit onderzoek beoogt inzicht te geven in de expertisecentra en andere samenwerkingsorgaan binnen het domein Vreemdelingen. Het beoogt verder aan te geven waar sprake is van overlap en/of dubbelingen en doet aanbevelingen om de aanpak van de problematiek binnen dit domein verder te verbeteren.
Doelstelling
De initieel geformuleerde opdracht luidt als volgt: maak de verschillende multidisciplinaire expertisecentra/informatieknooppunten binnen het domein vreemdelingen, inclusief mensenhandel, mensensmokkel, documenten en identiteitsfraude, waarin zowel Politie als Koninklijke Marechaussee vertegenwoordigd zijn, inzichtelijk. Beschrijf wie wat doet, op welke (juridische) basis, hoeveel fte er werkzaam is in welke functies, of men nog opereert binnen het oorspronkelijk toebedachte kader etc. De doelstelling van dit onderzoek is vervolgens om te komen met een voorstel, waarin de informatie- en expertisecentra zo min mogelijk overlap vertonen (haal de dubbels eruit), een logische ordening/ophanging binnen de organisaties hebben en een duidelijke afbakening van taken kennen, zodat de een de ander versterkt en aanvult.
Het doel van dit onderzoek is om aanbevelingen te doen waarmee de verschillende informatie- en expertisecentra kunnen komen tot het doelmatig delen van informatie. Daartoe is het noodzakelijk om bestaande structuren tegen het licht te houden en aanbevelingen te formuleren ter herstructurering van taken en organisatie(onderdelen). Een randvoorwaarde die hierbij is gesteld, is dat hierbij de Koninklijke Marechaussee (en overige ketenpartners) aangaande het domein vreemdelingen, inclusief mensenhandel/mensensmokkel, documenten en identiteitsfraude mee worden genomen in het reorganisatieproces bij de Politie. Ook dienen hierbij bevindingen in eventuele bestaande en lopende evaluaties worden

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.