Essay: Essay: Voor het vak Academische vaardigheden hebben wij een kerntaak…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: November 7, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Voor het vak Academische vaardigheden hebben wij een kerntaak...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 948 words. Download the full version above.

Voor het vak Academische vaardigheden hebben wij een kerntaak gekregen om een verhandeling te schrijven. De vraag bij deze verhandeling is dat wij de verschillen en overeenkomsten tussen journalistiek en wetenschap naast elkaar moeten leggen. Om hier een duidelijk antwoord op te geven zal ik eerst kort en bondig uitleggen wat de werkwijzen van journalistiek en wetenschap zijn. Aan de hand hiervan zal ik de verschillen en overeenkomsten uitlichten en daaruit zal ik uiteindelijk een conclusie trekken. De hoofdvraag die centraal staat luidt dus als volgt: wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen wetenschap en journalistiek?

Om te beginnen met mijn verhandeling wil ik beginnen met het uitleggen wat wetenschap nou eigenlijk is. Wetenschappers en journalisten zijn heel verschillend op het eerste aanzicht maar is dat wel zo. Zowel wetenschappers als journalisten willen bijdragen aan de wereld enige kennis te verschaffen. Wetenschappers doen dit aan de hand van bepaalde richtlijnen. Wetenschap moet altijd transparant zijn zodat het controleerbaar en herhaalbaar is. Controleerbaarheid is belangrijk is dat men er zeker van is dat het onderzoek gegrond is en niet zomaar uit de duim gezogen is. Ook Herhaalbaarheid is belangrijk zodat men het weer kan controleren. Zo zie je dat de vorige drie punten ook van uiterst belang zijn. Deze punten zijn extreem belangrijk, want als het niet aan deze punten voldoet mag het geen echt onderzoek genoemd worden. Wetenschappelijke onderzoekers willen in tegenstelling tot journalistische onderzoekers geen fictionele onderzoeken uitbrengen van de werkelijkheid en daar zonder echt bewijs voor te hebben (Ragin, 1994, p.18+19) . Wetenschappers hebben ook een andere schrijfwijze in tegenstelling tot journalisten. De hoofdzakelijkste rede is omdat journalisten hun werk sensationeel moeten houden en wetenschappers houden het educatief. Tot slot gebruiken wetenschappers een bepaalde methodiek die essentieel is met het doen van hun onderzoek (Ragin, 1994, p. 8+9).
Journalistiek is iets wat sensationeel moet zijn en het moet vanaf het eerste moment interessant zijn anders worden de kranten niet gekocht. Dat laatste is toch wel een puntje wat onze kijk op journalistiek kritisch maakt. Omdat het zo gebonden is aan de verkoop kan dat soms ten koste gaan van de kwaliteit, betrouwbaarheid en gegrondheid. Omdat de kranten bedoeld zijn voor zo groot publiek kunnen ze niet op dezelfde manier geschreven zijn als het werk van wetenschappers. Hoewel het onderzoek van journalisten en wetenschappers vaak uit dezelfde hoek komt. Deze hoek is nieuwsgierigheid en pure interesse. Dit is een goeie manier om onderzoek te doen, want op deze manier wordt er meer kennis vergaart en dan kan je die opgedane kennis weer verwerken in je presentatie. Zo merken wij al dat wetenschap en journalistiek nauw verbanden met elkaar hebben. Maar journalistiek wordt niet gebruikt voor eigen doeleinden, dit wordt gebruikt om te publiceren en dan te verkopen. Hierin onderscheidt wetenschap zich. Iedereen kan en mag zijn mening uitten over het onderzoek wat is gedaan. Op deze manier kan een journalist, romanschrijver, fotograaf, documentairemaker, sociaal onderzoeker en filmmaker zijn of haar kijk op de samenleving geven. (Ragin, 1994, p.17+18). Dit kan leiden tot hele verschillinde inzichten, want iedere betrokkene schetst vanuit zijn eigen perspectief een bepaald beeld waarin het betreffende publiek op een bepaalde manier kan worden benaderd. Hierbij is het dus wel van belang bij het lezen van een presentatie om in je gedachten te houden wat de doelen, doelgroepen en gedachtegangen waren van de actoren. Wetenschappers zullen hun werk eerder publiceren aan wetenschappelijke reportages, tijdschriften, schoolboeken en eigen werk.
Met deze publicaties hebben zij een gigantische verantwoordelijkheid af te leggen en daarom moet hun bewijs onderbouwd en gegrond zijn.
Ondanks er veel verschillen zijn tussen journalistiek en wetenschap zijn er ook veel overeenkomsten. Bij het onderzoek doen naar de samenleving in sociaal opzicht zien we die overeenkomsten. Bij dat onderzoek zien we dat zowel onderzoekers en journalisten met de zelfde onderzoeken en onderwerpen komen. Zowel journalisten en wetenschappers willen beide de samenleven wat bijbrengen qua kennis en informatie. Daarnaast proberen beide partijen ook met zo sterk mogelijk onderzoek te komen wat voor beide een moeilijke taak is om hierin zo effici??nt en gestructureerd mogelijk te zijn. Met dit onderzoek verzamelen ze beide zo veel mogelijk informatie om daaruit weer bepaalde conclusies te trekken. Dit is een lastige taak omdat vaak bepaalde potentiele informatie moet worden weggelaten om zo je werk leesbaar te houden en ook makkelijker onderzoek te doen (Ragin, 1994, p19+20). Wetenschappers houden het formeel en journalisten willen het juist sensationeel brengen. Hier volgt in het kort een schema met de overeenkomsten en verschillen.

Overeenkomsten Verschillen

Bouw van het onderzoek

Het idee achter onderzoek

informeren

Het valideren van onderzoeksgebieden is van belang

‘false lead’
(doodlopende/onbruikbare/ onjuiste bronnen)

Selectief data gebruik

Verbanden tussen variabelen Publiek

De controle bij wetenschapers

Wetenschappers doen onderzoek grondig en transparant

Taalgebruik

Journalistiek = sensationeel

Wetenschap = formeel

(Ragin, 1994, p. 20 t/m 29)

Dus hieruit kunnen we concluderen dat journalistiek en wetenschap dichter bij elkaar liggen dan dat in eerste veronderstelling dachten. Er zijn zowel verschillen als overeenkomsten maar daarbij moet naar het perspectief, inzicht en voor welk publiek het is geschreven worden gekeken. Iedereen heeft een andere kijk naar de werkelijkheid en dit kan soms leiden tot enige verwarring. Hoewel de wetenschappers er voor kiezen om met onbetwistbare bewijzen hun onderzoek te gronden doet de journalistiek dit weer niet. De ideologie??n van de wetenschappers in het onderzoek doen is ook weer verschillend qua methodiek vergelijkend met journalistiek. Journalistisme draait het om verkoop en wetenschap om kennis delen met de samenleving. Hoewel journalistiek en wetenschap op elkaar lijken verschillen ze toch ook weer van elkaar op de belangrijke punten die doorslaggevend zijn met het doen van onderzoek.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Voor het vak Academische vaardigheden hebben wij een kerntaak…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-voor-het-vak-academische-vaardigheden-hebben-wij-een-kerntaak/> [Accessed 13-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.