Guide: Essay: Voorstel tot invoering Ephorus bij afstudeer scripties

Guide details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 19, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Tags: Dutch
 • Essay: Voorstel tot invoering Ephorus bij afstudeer scripties
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this guide:

This page of the guide has 669 words. Download the full version above.

Achtergrond

Fraude preventie is een belangrijk onderdeel van het toetsbeleid. Immers, frauduleus handelen door studenten (en docente, maar dat is hier buiten scope) kan direct leiden tot onterechte positieve beoordelingen. Een systematische, automatische check op plagiaat is daarom ook gewenst bij essenti??le toetsonderdelen, zoals het stageverslag en de afstudeerscriptie. In dit voorstel beperken we ons tot scripties, hoewel eigenlijk vrijwel alles ook geldt voor de afstudeerverslagen.

Ephorus

In diverse cursussen wordt al systematisch gebruik gemaakt van Ephorus. Ephorus levert diensten die onderwijsinstellingen helpen om plagiaat te voorkomen, die eigenaren van content helpen bij de bescherming tegen onjuist hergebruik, en die studenten helpen om eerlijk en helder met informatie om te gaan. (zie: www.ephorus.com) De Hogeschool Utrecht heeft een licentie die het toestaat om binnen de opleidingen van Ephorus gebruik te maken. De afweging of Ephorus de meest geschikte automatische tool is, valt buiten scope van dit traject: wij nemen deze tool als HU-standaard voor gegeven.

Gebruik van Ephorus in praktijk

Hert gebruik van Ephorus is simpel en weinig tijdsintensief. De tool kent twee mogelijkheden: integratie via SharePoint, en een webinterface. Er zal nog nader bekeken moeten worden welke interface het handigste is voor scripties.

Na uploaden van de scriptie (in Word formaat, PDF, RTF of HTML) zoekt Ephorus naar overeenkomsten in publieke internetbronnen en in de databases van onderwijsinstelling(en). Studenten kunnen hierdoor niet langer werk kopi??ren van het internet en van medestudenten. Als een onderwijsinstelling lid is van een database pool, wordt er ook naar overeenkomsten in databases van andere leden van de database pool gezocht.
OP basis van de vergelijking komt Ephorus met een rapportage. Hierin staat o.a. het percentage aan tekst dat in andere bronnen gevonden is (potentieel plagiaat) en de bron waarin dat gevonden is. Het vergt dan wel een analyse van de resultaten voordat ‘plagiaat’ kan worden geconcludeerd.
Schatting is dat het uploaden, controleren en analyseren van de resultaten ca. 15minuten kost. (tenzij her potentieel echt sprake van fraude is, dan moet er een uitgebreidere analyse plaatsvinden).

Problemen met Privacy en geheimhouding

Een probleem is dat Ephprus standaard de documenten opslaat in een database. Iedere Ephorus klant (onderwijsinstelling) krijgt een eigen database waar al hun documenten en rapportages in worden geplaatst . De klant is en blijft altijd eigenaar van die database, alle documenten, alle rapportages, alle persoonsgegevens en alle eventuele andere gegevens in die database. Ephorus geeft nooit gegevens door aan een derde partij, tenzij daar nadrukkelijk en schriftelijk toestemming voor is gegeven door de klant. Gegevens betreft hier documenten, rapportages, persoonsgegevens, en alle andere eventuele data in de database van de klant.

Voor vertrouwelijke documenten is er de optie om documenten als zodanig te uploaden. Vertrouwelijk betekent dat het document als ‘onzichtbaar’ wordt gemarkeerd. Daarmee wordt het document niet gebruikt als bronmateriaal voor plagiaatscans, en kan het document dus nooit getoond worden of toegankelijk zijn via rapportages of via andere wegen.

Er is ook is de mogelijkheid om alle documenten van een specifieke categorie door Ephorus te laten verwijderen Dit is echter handwerk, en moet alleen in uitzonderlijke gevallen worden toegepast.

Qua geheimhouding lijkt Ephorus dus voldoende waarborgen te geven voor alle type scripties waar onze studenten bij betrokken worden. Slecht in zeer uitzonderlijke gevallen (staatsgeheim?) kan eer dan individueel worden besloten om geen check te laten plaatsvinden.

Aanbeveling

De aanbeveling is om standaard plagiaat controle op te nemen in het afstudeerproces. De financi??le en tijdsmatige inspanningen zijn gering. De opbrengsten in extra kwaliteit, fraudepreventie en detectie en borging van eindniveau is hoog.

Nog uit te zoeken is op welke technisch wijze (Sharepoint of webinterface) de documenten het beste ge??pload kunnen worden. Het lijkt handig om een speciale ‘scriptie check’ website te maken, zodat elke scriptie op dezelfde wijze en via de zelfde ingang gecheckt wordt. Vanwege de HU licentie en rechtenstructuur lijk het aanbeveling om het te laten doen door de interne afstudeer examinator.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the guide above)

About this guide:

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Voorstel tot invoering Ephorus bij afstudeer scripties. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-voorstel-tot-invoering-ephorus-bij-afstudeer-scripties/> [Accessed 17-06-21].

Review this guide:

Please note that the above text is only a preview of this guide.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.