Essay: Essay: ‘Waarom moest er een gemeentelijke herindeling rond Alphen aan den Rijn komen’?

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 13 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: August 19, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: 'Waarom moest er een gemeentelijke herindeling rond Alphen aan den Rijn komen'?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 3587 words. Download the full version above.

Een fusie tussen gemeenten heeft pas zin als deze gemeenten dezelfde ambities nastreven en er meerwaarde is in het samenvoegen van de organisaties. Bij de fusie moeten de partners elkaar in zijn totaliteit versterken. Er moet dus een duidelijke meerwaarde aanwezig zijn. De beoogde herindeling moet getoetst worden aan criteria die gesteld zijn in het Ministerieel Beleidskaders Gemeentelijke Herindeling.

Motieven voor de herindeling

Bij een gemeentelijke herindeling is de wet Arhi van belang.
De wet Arhi heeft onder andere betrekking op de wijziging van provinciale en gemeentelijke grenzen. Herindeling is een omvangrijk proces en is in de Grondwet geregeld. De kern van de wet Arhi bestaat uit vier onderdelen:
1. Er moet onderscheid zijn tussen herindeling en grenscorrectie.
2. Er moeten processtappen ingeleid worden door de gemeenten, provincies of minister.
3. Er moet financieel toezicht zijn, net als financi??le consequenties duidelijk moeten zijn.
4. De overgang van rechten en plichten van de voormalige gemeenten naar de nieuwe gemeenten moeten worden overgenomen.
Het doel van de wet Arhi is om het proces zoveel mogelijk te begeleiden en alle gevolgen te overzien.

De redenen om te besluiten tot de start van een Arhi-procedure zijn voor de oorspronkelijke drie gemeenten verschillend. Alphen aan den Rijn staat open voor de toenadering van andere gemeenten, omdat Alphen gebaat is bij sterke buurgemeenten en bij een sterke regio. Boskoop heeft grote ambities en is tot de conclusie gekomen dat een fusie nodig is om dit te realiseren. Rijnwoude ziet de fusie als een onderdeel om grotere doelen te bereiken. Voor Rijnwoude is het dus geen doel op zich.

De redenen, zoals hier boven beschreven, om met elkaar in gesprek te treden over de bestuurlijke toekomst zijn dus verschillend. De uitkomst is echter hetzelfde: Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude zijn van mening dat de nieuwe gemeente door haar uitbreiding, een scala aan kansen en mogelijkheden cre??ert. De gemeenten willen wel zelf de regie in handen houden over hun bestuurlijke toekomst.
De meest voor de hand liggende meerwaarde die de nieuwe gemeente heeft zijn:

‘ De nieuwe gemeente moet staan voor een aantrekkelijk en groen vestigingsklimaat voor jong en oud, een optimale dienstverlening, maatwerk in het kernenbeleid, een krachtige gemeente in een sterke regio en een optimale balans tussen het bevorderen van de bedrijvigheid en logistiek enerzijds en anderzijds bescherming van de kwaliteiten van het Groene Hart.
‘ De nieuwe gemeente wordt een sterke partner op strategische terreinen die voor burgers van belang zijn. Dit heeft betrekking op voorzieningen, bedrijvigheid, wonen, verkeer en vervoer, sport en recreatie en natuur en landschap.
‘ De nieuwe gemeente versterkt de dienstverlening van de ambtelijke organisatie en biedt mede daardoor vergroting van de effici??nte en optimalisering van de dienstverlening aan zowel burgers, bedrijven en organisaties.

Ministeri??le beleidskaders gemeentelijke herindeling

Het rijk speelt een belangrijke rol bij een gemeentelijke herindeling. Een voorstel tot wijziging van de gemeentelijke indeling geschiedt bij wet. Voor de beoordeling van een herindeling is er het ministerieel beleidskader gemeentelijke herindeling.

Het beleidskader gemeentelijke herindeling kent de volgende criteria, op basis van deze criteria wordt het herindelingsvoorstel beoordeeld.

– Draagvlak: Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen maatschappelijk draagvlak op lokaal niveau en bestuurlijk draagvlak op lokaal en regionaal niveau. Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen de eisen die aan het draagvlak worden gesteld in geval van herindeling op het initiatief van gemeenten en op het initiatief van provincies.
– Bestuurskracht: De nieuwe gemeente moet in staat zijn haar maatschappelijke taken op te pakken en haar wettelijke taken naar behoren te vervullen, waarbij recht wordt gedaan aan het belang van haar maatschappelijke omgeving.
– Duurzaamheid: De gemeente moet voor een langere periode samenblijven en niet binnen afzienbare tijd opnieuw in een herindelingsdiscussie terecht komen.
– Interne samenhang: De nieuwe gemeente moet een logische, gestructureerde samenhang kennen die identiteit geeft aan de nieuwe bestuurlijke eenheid. Dit op sociaal, economisch en ruimtelijk vlak.
– Regionale samenhang en evenwicht: De nieuwe gemeente moet een bestuurlijke partner zijn die in staat is om een meerwaarde te leveren bij het oppakken van regionale opgaven en/of taken.
– Planologische ruimtebehoefte: Indien zodanige ruimtelijke knelpunten ontstaan voor de vorming van een nieuwe gemeente, kan dit een criterium zijn als die door samenwerking niet op te lossen zijn. De nieuwe gemeente moet daarom een antwoord geven op ruimtelijke knelpunten of deze in ieder geval niet laten verergeren of laten ontstaan.

In het volgende overzicht wordt beoordeeld of de nieuwe gemeente door herindeling van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude voldoet aan de eerder genoemde criteria.

– Draagvlak:
Bij het bepalen van de mate van maatschappelijk draagvlak voor gemeentelijke herindeling zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het betrekken van de inwoners en andere belanghebbenden bij de herindeling. Aan dit criterium wordt voldaan zolang de gemeente inspanningen doet om bewoners zo veel mogelijk in te informeren over het proces.
Onder bestuurlijk draagvlak bij herindeling op eigen initiatief wordt verstaan de democratische rechtvaardiging van deze voorstellen aan de hand van de besluitvorming in de gemeenteraden van alle betrokken gemeenten. Hieraan is voldaan met het besluit van de gemeenteraden om zelf per direct de voorbereiding te starten van de arhi-procedure, om uiteindelijk gezamenlijk te komen tot een herindeling van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude.

– Bestuurskracht:
De uitwerking van de Greenport regio Boskoop en de Oude Rijnzone zijn door de herindeling eenvoudiger geworden om te realiseren vanwege de bestuurlijke eenheid. De nieuwe gemeente wil graag de verantwoordelijkheden nemen die haar sterke positie meebrengt en een centrumrol vervullen voor de omliggende gemeenten. Dat houdt in dat zij taken kan vervullen voor gemeenten die daar zelf minder mogelijkheden voor hebben. De nieuwe gemeente kan ook makkelijker minder wenselijke ontwikkelingen stoppen.

– Duurzaamheid:
De omvang in inwoners en oppervlakte van de nieuwe gemeente, gecombineerd met de mogelijkheden op maatschappelijk en ruimtelijk gebied, bieden een zeer sterke gemeente met ruim voldoende bestuurskracht die voor langere tijd goed toegerust is op haar taken.

– Interne samenhang:
Behoud van de eigen identiteit en leefbaarheid van de samen te voegen gemeenten is een belangrijke opgave. De manier waarop de nieuwe gemeente is samengesteld biedt de mogelijkheid om de unieke kwaliteiten per leefgebied te behouden en/of te versterken. Dit kan doordat er een afgewogen beleid geformuleerd kan worden voor het hele grondgebied. De herindeling biedt de randvoorwaarden voor elkaar aanvullend bestuur en voor minder onderlinge concurrentie.
Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude hebben veel waardevolle economie??n, opgaven en ambities. Op economisch gebied zijn de belangrijkste ambities de ontwikkeling van de Greenport regio Boskoop, de uitvoering van de Transformatievisie Oude Rijnzone en de verbetering van de infrastructuur. De nieuwe gemeente biedt ook nieuwe mogelijkheden. Door de combinatie van de Greenport en de aanwezige logistieke functies rondom de Oude Rijnzone ligt een grotere markt voor de agro-logistiek binnen handbereik.
De overwegend stedelijke gemeente Alphen aan den Rijn en de overwegend landelijke gemeenten Boskoop en Rijnwoude zijn complementair aan elkaar. De nieuwe gemeente verbindt zo het stedelijk met het landelijk gebied en biedt daardoor de mogelijkheid de kwaliteiten van de delen te behouden en/of versterken.
– Regionale samenhang en evenwicht:
Door de herindeling neemt op een aantal terreinen de bestuurlijke drukte af. Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude namen allen deel aan de grote publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden op het terrein van Veiligheid en Gezondheid, namelijk aan de Veiligheidsregio Hollands Midden. De nieuwe gemeente zal gaan deelnemen aan het strategisch samenwerkingsverband regio Holland Rijnland, doordat de gemeente Leiden binnen dit verband vele male groter is dan de overige gemeenten, zal er een beter evenwicht ontstaan.
De Greenport regio Boskoop maakt onderdeel uit van het topgebied Rotterdam, dit is ‘?n van de drie topgebieden waarin het Rijk wil investeren in de infrastructuur. De nieuwe gemeente kan door haar omvang en status meer realiseren in deze samenwerking. Dit gebeurt in samenhang met het samenwerkingsverband Holland Rijnland.

– Planologische ruimtebehoefte:
Door de samenvoeging van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude ontstaat er een duurzame bestuurlijke oplossing voor de op dit moment gemeentegrens overstijgende ruimtelijke, maatschappelijke en economische vraagstukken.

De fusie van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude voldoet aan de criteria van draagvlak, bestuurskracht, duurzaamheid, interne samenhang, regionale samenhang en evenwicht en planologische ruimtebehoefte van de ministeri??le beleidskaders gemeentelijke herindeling.

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude kunnen vanuit hun aanwezige kracht en door bundeling van deze kracht een sterke nieuwe gemeente vormen. Deze nieuwe gemeente zal door toename van de innovatiekracht en flexibiliteit goed in staat zijn om te reageren op maatschappelijke ontwikkelingen en om haar ambities te realiseren.

De nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn

Deelvraag 2
‘Hoe is het proces van de gemeentelijke herindeling verlopen’?

Het besluit om samen ‘?n gemeente te gaan vormen, is een erg ingrijpend besluit. Aan zo’n besluit gaat dan ook een zorgvuldig proces vooraf met onderzoeken en ori??ntatie. In het volgende overzicht wordt het proces geschetst vanaf het moment dat de drie gemeenten, Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude, besloten hebben om te onderzoeken op welke wijze ze elkaar het best kunnen versterken.

Voorbereidingsfase tot herindelingsontwerp

Medio oktober 2010 hebben de gemeenteraden van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude hebben een raadswerkgroep gevraagd op welke manier de ambities van de drie gemeenten het best gerealiseerd kunnen worden. Tijdens een raadsbijeenkomst in november 2010 is het resultaat van deze werkgroep besproken. Dit was in het rapport ‘Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude zetten hun vizier op scherp.’ Tussen 6 en 9 december 2010 besloten de drie gemeenteraden afzonderlijk dat een fusie bestuurlijk en functioneel hun voorkeur heeft boven zelfstandig blijven.

De gemeenteraden van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude spraken af om:
‘ Per direct de voorbereiding te starten voor de arhi-procedure met de drie gemeenten om gezamenlijk te komen tot een herindeling per 1 januari 2014.
‘ De colleges van de gemeenten de volgende opdrachten te geven:
– De colleges moeten gezamenlijk een plan van aanpak opstellen, die gericht is op een feitelijke herindeling per 1 januari 2014.
– Op basis van het rapport ‘Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude zetten hun vizier op scherp’ een herindelingsontwerp te maken in de komende vier maanden. Deze tijd moet daarnaast benut worden voor een nadere analyse en gedeeld toekomstperspectief op de volgende punten: afstand van het bestuur tot de burger en de financi??le consequenties en lasten voor de burger, risicoanalyse, duurzaamheid en voorzieningenniveau.
– De inwoners zorgvuldig bij het herindelingsproces te betrekken en te informeren via verschillende media.
– Een klankbordgroep in te stellen met raadsleden uit de 3 raden die maandelijks bijeenkomt.
– Uiterlijk 1 juli 2011 het herindelingsontwerp door de drie gemeenteraden vast te laten stellen.
– Na vaststelling het herindelingsontwerp ter inzage te leggen.
– De colleges gezamenlijk hun inzichten te laten verwerken in het herindelingsontwerp om zo te komen tot een herindelingsadvies.
– Aan de gemeenteraden het herindelingsadvies aan te bieden ter vaststelling.

‘ Per 1 mei 2012 het herindelingsadvies als gemeenteraad vast te stellen en samen met de gemeenteraden van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoud aan te bieden aan de provincie Zuid-Holland. Hiermee wordt de arhi-procedure in gang gezet.
‘ Gedeputeerde Staten voor 14 december te informeren over dit besluit.

In de raadsvergaderingen van 27 januari 2011 hebben de gemeenteraden het plan van aanpak vastgesteld tot en met 1 juli 2011, de vaststelling van het herindelingsontwerp. Het plan van aanpak behelst het uitvoeren van een referendum in Benthuizen, van een aanvullende financi??le risicoanalyse en van een herindelingsscan.

Het referendum onder de inwoners van Benthuizen heeft plaatsgevonden op 2 maart 2011 tegelijk met de Provinciale Staten verkiezingen. Het referendum ging over de bestuurlijke toekomst van Benthuizen. De opkomst was 80%, van deze 80% was ruim 70% voor aansluiting bij de nieuwe gemeente, die gevormd gaat worden door Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude.

In maart 2011 is er door de colleges gezamenlijk een strategische visie voor de toekomstige gemeente opgesteld. In deze zelfde maand hebben de gemeenteraden in een gezamenlijke raadsconferentie gesproken en gediscussieerd over de strategische visie op de nieuwe gemeente. In april 2011 is deze strategische visie aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van de drie gemeenten voorgelegd.

Het herindelingsontwerp is besproken in een gezamenlijke raadsconferentie in mei 2011 en is vervolgens bij gelijkluidend besluit vastgesteld door de afzonderlijke gemeenteraden in hun vergaderingen. De beslispunten zijn:
‘ Het herindelingsontwerp vaststellen dat door de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude is opgesteld.
‘ Het college verzoeken om samen met de andere colleges de zienswijze procedure op te starten en het herindelingsadvies zo snel mogelijk ter vaststelling aan den gemeenteraden voor te leggen. Dit laatste uiterlijk op 1 april 2012.
‘ Het college verzoeken het herindelingsadvies uiterlijk op 1 mei 2012 aan de provincie aan te bieden. De provincie zendt dit door naar de minister.

Voorbereiding van de herindeling

Na de vaststelling van het herindelingsontwerp in juni 2011 is de voorbereiding van de samenvoeging van de gemeenten per 1 januari 2014 gestart. Er is een Plan van Aanpak opgesteld, waarin wordt beschreven: de belangrijke stappen en uitgangspunten van het proces. Op basis van het Plan van Aanpak is er een procesorganisatie geformeerd, die bestaat uit een klankboordgroep, een projectgroep, een stuurgroep en diverse werkgroepen.
De strategische visie, die is opgenomen in het herindelingsontwerp, is uitgewerkt in een dienstverleningsconcept en een besturingsfilosofie. Deze documenten vormen de basis van de nadere vormgeving voor de nieuwe gemeente.

Deelvraag 3
‘Wat is de toekomstvisie van de nieuwe gemeente
Alphen aan den Rijn’?

De toekomstvisie van de nieuwe gemeente is bepaald. De toekomstvisie luidt als volgt:
‘ De nieuwe gemeente beschermt en versterkt het Groene Hart.
‘ De nieuwe gemeente is een gemeente met een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor burgers en bedrijven en met een goede infrastructuur.
‘ De nieuwe gemeente biedt een veilig woonklimaat en werkt aan maatwerk in wijken en kernen in samenwerking met de inwoners.
‘ De nieuwe gemeente heeft oog voor de sociaal-maatschappelijke aspecten op gebied van welzijn, zorg, sport, recreatie en cultuur en onderwijs.
‘ De nieuwe gemeente heeft speciale aandacht voor het combineren van de Greenport regio Boskoop tot een agro-logistiek centrum.
‘ De nieuwe gemeente stimuleert hoogwaardige economische activiteiten.
‘ De nieuwe gemeente levert optimale dienstverlening.
‘ De nieuwe gemeente wordt een sterke gemeente in een sterke regio met een verantwoord financieel beleid.

Deze visie is op een viertal pijlers uitgewerkt:
‘ Maatschappij, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor jong en oud.
‘ Ruimte, een duurzame gemeente in het Groene Hart.
‘ Economie, de verbinding van sierteelt, verkeer en vervoer.
‘ Bestuur, maatwerk voor iedere kern en optimale dienstverlening.

Maatschappij, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor jong en oud

Het doel van de nieuwe gemeente is jong en aantrekkelijk zijn. Jong als nieuwe gemeente en aantrekkelijk om inwoners te behouden en nieuwe inwoners te binden. Dit houdt in enerzijds aantrekkelijk zijn voor de jeugd en anderzijds goede zorg verlenen voor ouderen en kwetsbaren. Voor de groeiende groep welgestelde ouderen worden initiatieven gefaciliteerd voor woonvoorzieningen.

Prettig woon- en werkklimaat
Een aantrekkelijke gemeente zijn voor huidige en nieuwe inwoners houdt ook in het behouden en realiseren van een prettig woonklimaat. Leefbaarheid, voorzieningen en veiligheid staan hierbij centraal. Leefbaarheid is afhankelijk van de betrokkenheid van inwoners, de participatie in de samenleving en een hechte sociale gemeenschap. Voorzieningen worden er op gericht om jongeren en jonge gezinnen te behouden en aan te trekken.
Voor een prettige woonomgeving is essentieel het gevarieerde aanbod in sport, kunst en cultuur. Het behoud van evenementen en een toegankelijk buurthuis draagt ook bij aan een prettige woonomgeving. Het uitgangspunt is dat al deze voorzieningen voor alle inwoners toegankelijk moeten zijn. De nieuwe gemeente heeft zelfs de ambitie om een gemeente te zijn, waarin zoveel mogelijk (buiten)sporten beoefend kunnen worden. Veiligheid is ook een belangrijk onderdeel van prettig woonklimaat. Per kern worden accenten vastgesteld om de veiligheid te vergroten.

Vervlechting wonen en natuur
Het groene karakter komt de stad in door woongebieden te vervlechten met de natuur. Groene recreatie gebieden zoals het Bentwoud moeten beter bereikbaar worden. Het verbinden van wandel-, fiets-, en waternetwerken levert meer belevingswaarde van de gebieden op. Er wordt zorgvuldig met binnenstedelijk groen omgegaan. Hiermee wordt de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn invloedrijker in het Groene Hart.
De nieuwe gemeente ontwikkelt een zeer aantrekkelijk woon- en werkklimaat voor jongeren en jonge gezinnen. Deze jongeren en jonge gezinnen moeten voor de gemeente behouden worden. Voor de steeds groter wordende ouderen wordt er een passend woningaanbod gecre??erd. Dit bevordert een evenwichtige bevolkingsopbouw en voldoende sociaal-economisch draagvlak voor woonvoorzieningen.

Ruimte, een duurzame gemeente in het Groene Hart

Het grondgebied van de nieuwe gemeente maakt deel uit van het Groene Hart van de Randstad. Op grote schaal gezien ligt de nieuwe gemeente op de as Rotterdam-Amsterdam. Op deze as bevinden zich de Rotterdamse haven, Schiphol, de greenports Westland en Aalsmeer en de Zuidas. De nieuwe gemeente vormt hiertussen een groen-blauwe ‘oase.’

De natuurlijke ligging biedt volop mogelijkheden: een bereikbare vestigingslocatie voor bedrijven, rustig wonen in agrarisch gebied met afwisselde landschappen en volop mogelijkheden tot landelijke recreatie in natuurlijk landschap. Het water van de Oude Rijn en de Gouwe zorgt naast mogelijkheden voor vervoer en recreatie, ook voor natuurlijke barri??res. De hoge mobiliteitsdruk komt door de ligging in de Randstad tussen diverse grote steden. De economische aantrekkingskracht van het gebied heeft ruimte nodig. Leefbaarheid en landschap moeten ook behouden blijven, ondanks de eisen van de economie en bereikbaarheid. Door deze doelen samen uit te voeren ontstaat een duurzame gemeente die een belangrijke rol in het Groene Hart speelt.
Het Groene Hart

De nieuwe gemeente benoemt duurzaamheid als speerpunt bij beleid en uitvoering. De nieuwe gemeente heeft ook de doelstelling om klimaatneutraal te zijn in 2018. Deze aspecten krijgen uitwerking in innovatie op het gebied van duurzame bedrijven en bij het toepassen van duurzame grondstoffen, materialen en energie bij alle ontwikkelingen in de gemeente op het gebied van bouw en infrastructuur.
Economie, de verbinding van sierteelt, verkeer en vervoer

De combinatie van de Greenport regio Boskoop biedt samen met het logistieke knooppunt een kans voor de nieuwe gemeente. Er ligt een grotere markt binnen handbereik door de ligging op de as tussen de Rotterdamse haven en Schiphol en tussen de Greenports Westland en Aalsmeer. Nederland is in agrarische producten wereldwijd het tweede exportland. De nadruk verschuift van productie naar de regiefunctie op het gebied van handel en logistiek, met het behoud van de eigen productie. Het houdt in dat er minder gewassen geheel in Nederland geteeld worden en dat er meer productie is die via Nederland verhandeld wordt en zo waardevermeerdering krijgt. Door Greenport en logistiek te verbinden wordt ingespeeld op deze veranderende markt, die wordt omschreven met de term agro-logistiek.

De nieuwe gemeente kiest er voor om de bijzondere combinatie van de Greenport regio Boskoop en logistieke functies te verbeteren. De ligging tussen twee logistieke Mainports en drie Greenports kan worden uitgebuit. Een greenport kan blijven bestaan door herstructurering, innovatie, versterking van kennis en investeringen in de infrastructuur. De ontwikkeling van industrie en logistiek vindt vooral plaats in het gebied rond de Oude Rijn en de Overslag Terminal Alpherium. Combinatie van agro-business en logistiek kan gestimuleerd worden door het verbinden van kennis en infrastructuur. Er wordt ook ingezet op een hoogwaardige economie en werkgelegenheid met minder ruimtebeslag. De aantrekkelijkheid van de gemeente wordt hiermee versterkt en voorkomt eenzijdigheid in het aanbod van bedrijvigheid.

Bereikbaarheid
Voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen is het oplossen van knelpunten in de bereikbaarheid een belangrijk speerpunt voor de nieuwe gemeente. Investeringen in de infrastructuur zijn nodig om leefbaarheid en bereikbaarheid in de toekomst te verbeteren, voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van Noord-Zuid en Oost-Westverbindingen en het versterken van het openbaar vervoer. De knelpunten door de groeiende verkeersstroom in Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude-dorp, Boskoop en in en rondom Alphen aan en Rijn worden hiermee aangepakt.
Een andere manier om de bereikbaarheid te verbeteren is een betere inzet van het openbaar vervoer. De nieuwe gemeente wil ervoor gaan zorgen dat er goede dienstregelingen komen en betere aansluitingen. Het gebruik van de fiets wordt ook door de nieuwe gemeente gestimuleerd. Er wordt een lokaal en regionaal fietspadennet gecre??erd. Het gebruik van de fiets vermindert parkeerdruk, biedt meer ruimte op de weg en is beter voor het milieu.

Bestuur, maatwerk voor iedere kern en optimale dienstverlening

De nieuwe gemeente zal stad en dorp met elkaar verbinden. Vertrekpunt daarbij is de zorgzame gemeenschapszin en een actief gemeenschapsleven. Dit is erg belangrijk voor de kwaliteit van het leven in de nieuwe gemeente. In de periode van 2014 tot 2018 wordt enerzijds maatwerk naar de verschillende kernen geleverd en anderzijds een optimale dienstverlening geboden. Naar buiten toe vormt de nieuwe gemeente een sterke partij, die de belangen van inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen kan behartigen.

Na de samenvoeging van de drie gemeenten blijven ook bestaande voorzieningen in de kernen en wijken het uitgangspunt. De kernen vormen gemeenschappen en hebben allemaal hun eigen kwaliteiten die door het kernenbeleid versterkt worden. Dit houdt in maatwerk in het kernenbeleid, want niet alleen zullen de behoeften van inwoners per kern verschillen, ook moeten andere hulpmiddelen gebruikt worden om de grotere stadskern Alphen aan den Rijn leefbaar te houden.

Vanaf 2015 zijn gemeenten de ingang voor de gehele overheid. Burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen kunnen met ‘?n hun vragen over de gehele overheid terecht bij de gemeente. De nieuwe gemeente kan op een goede en volwaardige wijze deze nieuwe rol invullen.
E??n van de belangrijkste speerpunten van de nieuwe gemeente is optimale dienstverlening in 2018. De nieuwe gemeente streeft er naar om vraaggerichte publieke dienstverlening te bieden, waarbij wordt gedacht vanuit de behoefte van de klant. Er wordt kwalitatief hoogwaardig werk geleverd en de burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen kunnen kiezen op welke manier ze contact op nemen met de gemeente (bijvoorbeeld post, telefoon etc.) Na het contact moet de burger, het bedrijf of de maatschappelijke instelling vinden dat ze snel en goed geholpen zijn. Deze contacten worden snel en effectief afgehandeld.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: ‘Waarom moest er een gemeentelijke herindeling rond Alphen aan den Rijn komen’?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-waarom-moest-er-een-gemeentelijke-herindeling-rond-alphen-aan-den-rijn-komen/> [Accessed 08-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.