Essay: Essay: Geacht MT Leger des Heils Overijssel,

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 8 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: August 19, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Geacht MT Leger des Heils Overijssel,
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 2186 words. Download the full version above.

Naar aanleiding van de nadere uitleg van Effect Advies op de offerte van ons op 3 -3 2015 jl, hebben wij vragen ontvangen namens het MT, door Joke Wisseborn.
In dit schrijven geven wij nadere uitleg op de gestelde vragen.
De vragen zijn:
‘ Er is nu een bulk prijs. Graag een specificatie van de offerte op basis van groepsgrootte van 14 deelnemers en/of mogelijk ook andere scenario’s als groepsgrootte bekend is;
‘ Zouden we een knip kunnen maken in de fasering en waar zou die knip kunnen liggen en wat betekend dit financieel;
‘ Toerusting van de trainers, hebben ze ervaring met de doelgroep? Zijn doordrenkt met de methodiek;
‘ Kunnen jullie de methodiekbeschrijving herstel en krachtgericht werken toesturen’? Mogen we een referentie opvragen bij de GGD en/of OGGZ, zo ja, kun je mij namen sturen van contactpersonen
‘ We hebben binnen de werkeenheid te maken met verschillende meetinstrumenten vanuit de gemeenten, zoals de zelfredzaamheidmatrix, de effectenster en de menselijke maat. Zijn jullie hiermee bekend? en is dit inpasbaar binnen de training ?

Antwoorden op de gestelde vragen:
Kunnen jullie de methodiekbeschrijving herstel en krachtgericht werken toesturen?
Om een antwoord te geven op deze vraag beginnen wij met de visie van het Leger des Heils, opgenomen in het meerjarenplan.
Het 8 fasenmodel als ……. genomen voor de ontwikkeling
Het Leger des Heils Overijssel definieert in haar meerjarenplan Herstelgericht Leven als ‘het herwinnen van een leven in verbondenheid met anderen in de samenleving’. Dit alles gebeurt in de overtuiging, dat met name in de verbinding met anderen in de samenleving het persoonlijk lijden wordt verlicht, de eigenwaarde wordt vergroot en de kwaliteit van leven verbeterd kan worden'(MJB Overijssel 2014).
Het Leger des Heils Overijssel kiest ervoor om bij Herstelgericht Leven (HGL) de nadruk te leggen op zelfredzaamheid en participatie.

Om deze doelstelling te realiseren zet het Leger des Heils herstel- en krachtgericht werken in. De vertaling van Effect Advies van dit programma begint met de ontleding van herstel- en krachtgericht werken, wat betekent dit?

Herstel:
Herstel is een manier waarop cli??nten hun (psychische) kwetsbaarheden een plek geven in hun leven om zo een zinvol leven op te bouwen. Herstel is een uniek proces van persoonlijke verandering waarin ruimte is voor zingeving en het opnieuw betekenis geven aan het leven. Herstellen is wat ons betreft ontwikkeling in plaats van genezing.
‘Herstellen doe je zelf’ is een veelgehoorde uitspraak van cli??nten. Het is belangrijk dat begeleiders beseffen dat dit geen methodiek is voor de begeleider maar dit is iets wat de cli??nt zelf moet doen. De rol van de begeleiders is om dit herstelprocessen te ondersteunen.

Krachtgericht:
Kwetsbare mensen ondersteunen in hun proces tot volwaardig burger in de samenleving; dat is krachtgericht werken. De methode maakt gebruik van de kracht en mogelijkheden van cli??nten en hun hulpbronnen in de gemeenschap. Dit helpt cli??nten de regie over hun leven terug te krijgen of te houden. De formule is simpel: mobiliseer de krachten (talenten, kennis, capaciteiten, hulpbronnen) van cli??nten en stel die in dienst van de doelen en inzichten die zij willen bereiken en de cli??nten zullen een betere kwaliteit van leven ervaren vanuit hun eigen gezichtspunt (Saleebey, 2006).
‘ Bewegingswetenschapper en trainingsacteurs.
‘ Lucien ervaringsdeskundige, werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg.
‘ Arbeidsorganisatiepsycholoog die gespecialiseerd is met dak- en thuislozen.
‘ Truus Bakker, senior tainer, eerdere groepen getraind. Trainen en ontwikkelen.
‘ Anne-Riek Brink, maatschappelijk werkster en orthopedagoog in opleiding.

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken werken we o.a. met het volgende uitgangspunten:
‘ Gelijkwaardige relatie tussen cli??nt en begeleider , hierbij wordt uitgegaan van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. De menselijke benadering waarbij de begeleider naast de cli??nt staat, vormt de basis voor herstel- en krachtgericht begeleiden.
‘ Iedere medewerker dient herstel- en krachtgericht werken niet alleen in het hoofd en handen maar ook in het hart hebben. Door de toegevoegde waarde voor de cli??nt en voor de begeleider zelf te zien en te ervaren (overtuiging), zal de begeleider op deze wijze gaan en blijven werken.
‘ Het vergroten van kennis van pathologie bij (psychische) ziektebeelden, inclusief verslaving.
‘ Het methodisch ondersteunen van de begeleider door het 8 fasenmodel. Het ondersteund de medewerker in het planmatig werken vanuit een herstel en krachtgerichte visie.
‘ Het herstel en krachtgericht werken borgen in de organisatie.

Realiseren uitgangspunten: Waarderend organiseren koppelen aan het 8 fasen-model
Gelijkwaardige relatie tussen cli??nt en begeleider.
In de training voor de medewerkers primair proces werken we o.a. met de presentietheorie (A. Baart, een theorie van de presentie)
De presentiebenadering gaat over het er zijn voor de ander, zodat een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd, de ander zich gezien en gehoord voelt en zich volwaardig mens voelt. Alleen al doordat er iemand is die je ziet als volwaardig mens, kan er beweging in de goede richting ontstaan. In de presentiebenadering wordt die beweging niet afgedwongen, de ander hoeft niet te veranderen. Door de ander onvoorwaardelijk te accepteren, ontstaat er ruimte aan wat zich niet laat maken of afdwingen.
De presentiebenadering benadrukt sterk het belang van een houding van volledige acceptatie naar de ander toe. Mensen in een kwetsbare situatie worden vaak gewezen op alles wat niet goed gaat, wat anders moet en op waarin ze in negatieve zin afwijken van de norm. Deze houding benadrukt hun zwakte. Juist als hulpverleners ze benaderen als volwaardig mens, zien ze hun eigen kracht weer en krijgen ze vertrouwen in de mogelijkheid om hun leven weer op een voor hen zinvolle manier in te vullen. Dat maakt ruimte voor wensen en verandering.

Trainingselementen Gelijkwaardige relatie tussen cli??nt en begeleider hierbij zijn:
‘ Basisattitude van de hulpverlener door de 5 B’s;
o Bekwaam (kennis en kunde)
o Betrokken (oprechte interesse)
o Betrouwbaar (eerlijkheid vanuit de eigen emotie, afspraak is afspraak)
o Bewust (goed kunnen reflecteren, bewust zijn van eigen handelen)
o Betekenisgevend begeleiden ( het ondersteunen van de cli??nt bij de zoektocht naar een zinvolle invulling van het leven, het levensverhaal van de cli??nt vormt hier mede input voor)

Trainingselementen voor het verder ontwikkelen van de basisattitude en de vaardigheden om herstel- en krachtgericht te werken zijn:
‘ Neuropsychologie (hoe, wanneer en welke voorwaarden zijn nodig om nieuwe verbindingen (leren) in het brein aan te leggen).
‘ De werking van positieve psychologie bij de ontwikkeling van de cli??nt en de ontwikkeling van de begeleider.
‘ Krachtgerichte gesprekstechniek.
‘ Het kunnen inzetten van Eigen Kracht conferentie met cli??nt en het netwerk van de cli??nt.
‘ Observeren in het hier en nu, door middel van oefeningen en rollenspellen.
‘ Kennis over leerstijlen over en het herkennen van de leerstijl van een cli??nt, met als doel beter aan te sluiten (denker, beslisser, doener en bezinner).

Iedere medewerker dient herstel- en krachtgericht werken niet alleen in het hoofd maar ook in het hart te hebben

Fasen van herstel
In een proces van herstel lopen door mensen doorgaans dezelfde stadia vergelijkbaar met mensen met een fysieke aandoening; ontkenning, worsteling, verdriet, acceptatie, omgaan met, aanpassen, bijstellen verwachtingen, etc. De specifieke aandoening is hierbij minder relevant. Wij werken hierbij met het model van Spaniol, ‘Fasen van herstel’.

Optie: Aansluiten op de fase waarin de cli??nt zich bevindt in het herstelproces
Wat belangrijk is om te herkennen in welke fase een cli??nt zich bevind ten opzichte van het model fasen van herstel (model Spaniol). Een cli??nt kan in verschillende fasen tegelijk verkeren, afhankelijk van het levensgebied. Misschien sluit de woonsituatie optimaal aan op de wensen, maar is vrijetijdsbesteding nog een groot probleem. Bij ieder mens verloopt het herstelproces dus anders en kan de uitkomst ook anders zijn.
De vier kernwaarden van het model fasen van herstel zijn:
‘ De cli??nt staat centraal, niet de diagnose.
‘ De cli??nt is persoonlijk en actief betrokken bij het plannen en uitvoeren van de zorg.
‘ De cli??nt mag en kan zelf zijn richting kiezen, keuzes bieden.
‘ Hoop en groeipotentie staan centraal in de aanpak.
De vier fasen van herstel zijn:
1. overweldigd worden door de stoornis.
2. worstelen met de stoornis.
3. leven met de stoornis.
4. leven voorbij de stoornis.

Het 8 fasenmodel

Het 8-fasenmodel is een goede methode voor het bevorderen van kracht- en herstelgericht werken. Tijdens de training zullen we dit model intrainen en vertalen naar de praktijk.

Het model en managementteam
Herstel- en krachtgericht begeleiden raakt alles wat er gebeurt binnen de organisatie. Om hier een fundament op aan te leggen en het invoeren van het 8 fasenmodel, starten we met het Managementteam, zij zorgen voor een goede voedingsbodem. Samen met hen kijken we naar waar de kracht ligt binnen de organisatie en richting de cli??nt, wat zij willen behouden (kracht) of versterken. Ook kijken we met het managementteam naar de rol van Effect Advies. Afspraken worden gemaakt over zaken als het totale trainingstraject, de communicatie etc. We sluiten aan bij de managementstijl, waarderend organiseren.

Trainingselementen zijn:
‘ Een management conferentie waar de verkenning plaats vindt op welke wijze en mate krachtgericht begeleiden wordt ingevoerd. Wat gaat er goed, wat kan versterkt worden. Aandacht voor coachend leidinggeven en de faciliterende rol van de organisatie We sluiten af met de bepaling waar de organisatie staat met het herstel- en krachtgericht werken.

Voorbereiding 8 fasenmodel
Zelfredzaamheidsmatrix
Het 8 fasenmodel is een methode om de implementatie van Herstelgericht werken in te voeren. Het is op zich geen blauwdruk voor een organisatie. Belangrijk is om te kijken in hoeverre het primaire proces aansluit op het 8 fasenmodel (van aanmelding tot exitgesprek).
De verschillende fasen worden ge??nventariseerd en er wordt gekeken naar de instrumenten die gebruikt worden. (o.a. Clever Nieuw). Dit wordt naast de criteria van het 8 fasenmodel gelegd. De uitkomst hiervan bepaalt of en op welke wijze er aanpassingen worden uitgevoerd.
Binnen Clever Nieuw staan de leefgebieden van het Leger des Heils omschreven en welke vragen er gesteld kunnen worden per leefgebied. Deze vragen zijn deels krachtgericht beschreven, hier hebben wij een bijdrage aan mogen leveren. Per leefgebied zullen wij concrete vragen formuleren, met als doel om de hulpverlener idee??n ter ondersteuning te geven.

Dossiervoering
Het 8 fasenmodel wordt mede ingevoerd door het werken met formulieren die de hulpverlener ondersteund in het herstel- en krachtgericht werken. Ons uitgangspunt hierbij is dat er met zo min mogelijk formulieren wordt gewerkt, dat ze eenvoudig in gebruik zijn en dat belangrijke onderdelen die nodig zijn in Clever Nieuw ter onderbouwing van de zelfredzaamheidmatrix, worden meegenomen.

Aansluiten op criteria LdH
Voor iedere fase van het 8 fasenmodel worden de criteria van het Leger des heils meegenomen. Als voorbeeld de eerste fase ‘de aanmelding’. Van belang hierbij is dat de medewerker weet welke aanmeldingscriteria er gelden voor de verschillende eenheden binnen het Leger des Heils. Wanneer kom je in aanmerking voor een crisisplek etc.

8 fasenmodel aangepast voor LdH
Samen met de werkgroep HGL worden bovenstaande activiteiten voorbereid en uitgevoerd. Het resultaat hiervan is een aangepast 8 fasenmodel op het Leger des Heils Overijssel, waarbij de formulieren, criteria en de werkwijze zijn bepaalt, ontwikkeld en de procedure vastgelegd.

De output van de voorbereidingsfase ontwikkeld en vastgesteld door het Managementteam en de werkgroep hersteld Gericht Leven, vormen de input voor het intrainen van het 8 fasenmodel.

Trainen 8 fasenmodel
Tijdens de trainingen wordt er veel aandacht besteed aan de wijze waarop je het 8 fasenmodel gebruikt. Hierbij zijn niet alleen de formulieren leidend maar is de basisattitude en de herstel- en krachtgerichte vaardigheden van groot belang.

Trainingselementen zijn:
‘ Hoe en wanneer welke formulieren te gebruiken.
‘ Krachtgericht taalgebruik en het krachtgericht formuleren van doelen binnen de 8 fasenmethode etc.
‘ Hoe begeleid je een cli??nt bij het uitvoeren van het begeleidingsplan? Hoe leer je cli??nten meer sociale vaardigheden, huishoudelijke vaardigheden etc.

Het herstel en krachtgericht werken borgen in de organisatie.
‘ Tijdens de analyse fase van het 8 fasenmodel wordt o.a. de zelfredzaamheid van de cli??nt in kaart gebracht aan de hand van het ontwikkelde formulier gebaseerd op de zelfredzaamheid matrix (ZRM). Tijdens de evaluatiefase wordt nog een keer de zelfredzaamheid in kaart gebracht. Het verschil tussen 2 scores geeft inzicht in de voortgang en ontwikkeling van de cli??nt. Tevens geeft deze uitkomst informatie voor het management en de gemeentelijke instantie.
‘ Het uitvoeren van audits””””’..
‘ Het invoeren van spiegelbijeenkomsten””””’

Trainingselementen zijn:
‘ Uitleg over de achtergrond van de zelfredzaamheid matrix (ZRM) en de manier waarop de hulpverlener de verschillende domeinen scoren. Tijdens de training wordt er geoefend aan de hand van casussen.
‘ Uitleg over de wijze waarop audits worden uitgevoerd en hoe het managementteam rapporteert en beslissingen neemt aan de hand van de uitkomst.
‘ Uitleg over de werkwijze van de spiegelbijeenkomsten en hoe de uitkomsten te bespreken binnen het team en te komen tot gewenste aanpassingen binnen de werkwijze van het team

Samenvatting:
In het traject zijn de volgende uitgangspunten, theorie??n en methodieken leidend:
‘ De hersteltheorie.
‘ De rol van de begeleider.
‘ Aansluiting bij de cli??nt: presentie, herkenning van herstelfase, de cli??nt en zijn verhaal, etc.
‘ De faciliterende rol van het management, de organisatie.
‘ 8 fasen model; methodisch werken.
‘ Clientparticipatie, eigen regie versterken van de cli??nt.
‘ Versterking van en het betrekken van het systeem van de cli??nt.
‘ Hertselgericht werken vraagt om een kanteling van denken, dit vraagt tijd, bezinning, dialoog en herhaling.

Samenvatten trainingselementen:
‘ Reeds ontwikkeld kaartspel van herstel- en krachtgericht werken.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Geacht MT Leger des Heils Overijssel,. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-geacht-mt-leger-des-heils-overijssel/> [Accessed 05-08-21].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.