Essay: Historische context: van sultanschap tot soeverein koningschap

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Historische context: van sultanschap tot soeverein koningschap
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1046 words. Download the full version above.

Als zevende dynastie, regeert de alaoui dynastie al sinds 1666 over Marokko. De dynastie, zowel toen als nu dankt haar lange bestaan aan twee belangrijke factoren; ten eerste religieus conservatisme gekenmerkt door een voorzichtige openheid voor positieve verandering en ten tweede een enorme flexibiliteit in het beheren van staatszaken. Dit laatste wordt vooral gekenmerkt door zekere vormen van machtsverdeling door het gebruik van coöptatie en machtscontrole. Hassan ӀӀ , geboren in Rabat in 1929 als El-Hassan ben Mohammed ben Yousef el-Alaoui, was de invloedrijke koning van Marokko van 1961 tot aan zijn overlijden in 1999. Het is onder het bewind van diens vader, Sultan Mohammed V, dat Marokko in 1956 zijn onafhankelijkheid verklaarde. Een jaar later zal het sultanschap verdwijnen en doet het soevereine koningschap van de huidige constitutionele monarchie zijn intrede.
Het Frans protectoraat in Marokko, dat er sinds 1912 gevestigd was trekt zich terug in 1961 en de langverwachte constitutie komt er, onder het bewind van Hassan ӀӀ. De conservatieve regering Hassan ӀӀ maakte naam omwille van zijn onwil om de politiek macht te delen met de politieke partijen in plaats van te vertrouwen op de elite van de makhzen. Dit leidde uiteraard tot politieke protesten en resulteerde in een gevoelige periode in de politiek. Om nieuwe instemming te vinden bij het Marokkaanse volk doet Hassan ӀӀ beroep op de nationalistische gevoelens bij het volk door een claim te leggen op de Westelijke-Sahara in 1975. Na de groene mars in 1975 bezette Marokko de Westelijke Sahara en werd het zuidelijke deel bij verdrag van Mauritanië overgenomen. Sindsdien opereert de bevrijdingsbeweging Polisario vanuit Algerije om het zuidelijke deel van de Sahara terug op te eisen. Gesteund door Algerije beweert deze beweging de rechten van de “Sahrawi” bevolking te verdedigen. De politieke relaties tussen Algerije en Marokko zijn sindsdien door een grote impasse gegaan. In principe was dit eerder reeds het geval als gevolg van de zogenaamde Zandoorlog van 1963, waarbij Marokko een aantal gebieden van het net onafhankelijk geworden Algerije trachtte te annexeren. Dit is het begin van de koude oorlog over de Westelijke Sahara, waarbij Algerije het Polisario zal steunen door onder andere voor wapenbevoorradingen en het financiële aspect te zorgen. Als gevolg van de zogenaamde Arabische lente in 2011 zal de huidige koning van Marokko, zoon van Koning Hassan ӀӀ, Mohammed VӀ de grondwet aanpassen om de monarchie te centraliseren naar het volk. Hierbij zet de huidige koning voormalige pogingen van zijn vader Koning Hassan ӀӀ verder om machtsevenwicht te introduceren en democratie te promoten.
Economische kerndynamieken toen en nu
Marokkaanse sultan Sidi Mohammed ӀӀӀ zal als één van de eerste (Arabische) staten de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten officieel erkennen door een vriendschap-en vredes verdrag voor te stellen aan de toenmalige president George Washington in 1777. Later, in 1787 zal dit verdrag geratificeerd worden door het VS congres. Datzelfde verdrag werd in 1836 herzien en blijft tot op de dag van vandaag onveranderd en bestaand.
Het buitenlands Marokkaans beleid onder de drie koningen Mohammed V (1927-1961), Koning Hassan II (1961-1999) en koning Mohammed VI (1999-nu), staat gekend als een vriendelijk beleid ten aanzien van andere staten. Hierbij streefden de staatshoofden deels naar een beleid met gedeelde westerse waarden zoals vrijheid en democratie.
In Juni 2004 zal er onderhandeld worden over een vrijhandelsakkoord tussen de VS en Marokko dat later, op 1 Januari 2006 in werking zal treden. Het zogenaamde “FTA” of “Free Trade Agreement’ is een uitgebreid economisch handelsakkoord die de belangrijke economische en politieke hervormingen die in Marokko aan de gang zijn ondersteunt en tevens zorgt voor betere commerciële mogelijkheden voor de Amerikaanse export naar Marokko. Dit laatste wil men bereiken door het verminderen en op termijn ook het elimineren van handelsbarrières .
Ook met Europa onderhoudt Marokko onder andere handelsrelaties die van belang zijn. De samenwerking met: Frankrijk, Spanje, Portugal, Verenigd Koninkrijk en Duitsland is van groot belang voor de Marokkaanse economie. De belangrijkste protagonisten zijn hier Spanje en Frankrijk, twee landen waar Marokko een koloniaal verleden mee gedeeld heeft ten tijde van het Spaans-Franse protectoraat (1912-1961). Met betrekking tot Europese samenwerking is het belangrijk om te weten dat Marokko zich als een gematigd moslimland identificeert en als gevolg daarvan samenwerkt met zowel de EU als de VS om terrorisme en religieuze radicalisatie te bestrijden.
Een recente pijler in de handelssamenwerking met Europa, is het Euro-Mediterraans vrijhandelsakkoord dat de Europese Unie met zeven landen waaronder ook koninkrijk Marokko, tussen 1998 en 2005 heeft gesloten. Dit partnerschap ging van start met de verklaring van Barcelona in 1995 . Deze heeft in de eerste plaats tot doel een gemeenschappelijke ruimte van vrede en stabiliteit in het Middellandse Zeegebied tot stand te brengen. Deze doelstelling wordt vervuld door middel van multilaterale politieke dialoog in aanvulling op de bilaterale dialogen die voorzien zijn in de Euro-mediterrane associatieovereenkomsten. Deze hebben in de eerste plaats als doel een passende context voor de politieke Noord-Zuid dialoog te zorgen en vervolgens dient het in de tweede plaatst ook als grondslag voor de geleidelijke liberalisering van het handelsverkeer in het Middellandse Zeegebied. Tussen elk van die zeven partnerlanden en de EU worden er voorwaarden voor samenwerking op verschillende gebieden (bijv. op cultureel en sociaal vlak) vastgesteld.
De samenwerkingen met multinationals van bepaalde EU-landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, Spanje en Duitsland doen vermoeden dat Marokko net zoals bijvoorbeeld Egypte over een neoliberaal kapitalistisch systeem beschikt om haar economie te motiveren. Het Marokkaanse volk zal tijdens de Arabische lente geleidelijk aan dit systeem, waar in Marokko de armen steeds minder middelen krijgen, aanklagen.
Iets over de relaties met Afrika vermelden?

Neoliberale globalisering en protesten
De neoliberalisering van de Marokkaans markt werd mede in de hand gewerkt door de SAP (Structurele Aanpassingsprogramma’s) van het IMF waaraan Marokko moest voldoen in ruil voor financiële steun. Een eerste doorvoering van dergelijke SAP vond plaats in 1983. Hiervoor kreeg Marokko een lening van het IMF op voorwaarde dat de Marokkaanse staat aan een aantal eisen zou voldoen conform de vrijemarktvisie van haar internationale donoren. Ook zou de staat bezuinigingen moeten doorvoeren en bijgevolg de gestegen tewerkstelling in de publieke sector moeten reduceren. Deze bepalingen zorgen ervoor dat de interne vrije markt gestimuleerd wordt. Om dit te bekomen moest de Marokkaanse overheid haar rechtswezen assimileren met als gevolg dat er meer internationale interesse volgde voor economische investeringen.
r essay in here…

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Historische context: van sultanschap tot soeverein koningschap. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/historische-context-van-sultanschap-tot-soeverein-koningschap/> [Accessed 04-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.