Essay: Hoe verloopt het proces voor, tijdens en na het vaststellen van dyslexie?

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Hoe verloopt het proces voor, tijdens en na het vaststellen van dyslexie?
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1019 words. Download the full version above.

• Dyslexie herkennen
• Onderzoek en de dyslexieverklaring
• Behandeling van dyslexie
• Gevolgen van dyslexie
Het herkennen van dyslexie
Mensen met dyslexie hebben een probleem met het aanleren en toepassen van lezen en spellen. Hoe eerder dit wordt ontdekt bij een kind, hoe eerder de aanpak van de problemen kan beginnen. Daardoor is er een grotere kans op succes. Er zijn een paar algemene kenmerken waar je dyslexie aan zou kunnen herkennen. Kinderen met dyslexie kunnen moeite hebben met:
• Het verschil horen tussen bepaalde klanken
• Klanken in volgorde zetten
• Aandacht houden bij klankinformatie
• Onthouden van losse gegevens
Leesproblemen
Meestal kun je de leesproblemen van kinderen met dyslexie herkennen wanneer ze hard op gaan lezen. Dyslexie is alleen een stoornis voor het technisch lezen, maar je kan er wel last van hebben wanneer je begrijpend leest. Kinderen met dyslexie lezen een stuk langzamer, maar ze moeten er wel veel meer energie in steken.
Spellingsproblemen
Kinderen met dyslexie maken veel spellingsfouten, ze hebben daarom spellingsregels nodig. Ze proberen vaak de spelling van een woord te onthouden. Dit is een zware belasting voor het geheugen.
Schrijfproblemen
Ook schrijfproblemen is iets wat bij dyslexie past. Veel kinderen schrijven onleesbaar, maar de kinderen die wel een leesbaar handschrift hebben, schrijven vaak erg langzaam.

Onderzoek en de dyslexieverklaring
Hoe wordt dyslexie onderzocht?
Voordat er een officieel onderzoek naar dyslexie bij kinderen gestart wordt, moet het onderwijs het kind doorverwijzen. De school heeft opgemerkt dat er lees- en spellingsproblemen zijn. De school gaat eerst zelf proberen de achterstand weg te werken, wanneer dit niet lukt, mag het kind worden doorverwezen naar een orthopedagoog of psycholoog voor het onderzoek.
Voorafgaand aan het onderzoek, wordt er eerst een intakegesprek gehouden met het kind en zijn/haar ouders. Hierin worden vragen gesteld over het functioneren van het kind en de gezondheid. Ook wordt er besproken hoe de ouders kunnen helpen met de aanpak als het kind dyslexie blijkt te hebben.
Na het intakegesprek volgt het onderzoek. Voordat ze met het onderzoek beginnen, wordt het niveau van het lezen en spellen bepaald, wat wordt vervolgd door het onderzoek. In dit onderzoek gaan ze kijken naar vaardigheden waar kinderen met dyslexie op uitvallen. Ook onderzoeken ze de snelheid van woordherkenning en de nauwkeurigheid hiervan. Daarnaast wordt de algemene intelligentie van het kind bepaalt en wordt er gekeken naar andere problemen die vaak samengaan met dyslexie (denk aan ADHD en rekenproblemen).
Als het hele onderzoek afgerond is, worden alle gegevens geanalyseerd en volgt er een conclusie. De conclusie kan 3 verschillende richtingen uitgaan.
• Leesproblemen die met extra begeleiding, voldoende aangepast kan worden.
• Ernstige dyslexie, waar een gespecialiseerde behandeling nodig is.
• Een ander probleem, waar dyslexie een onderdeel van is.
Wat is een dyslexieverklaring?
Een dyslexieverklaring is een papiertje dat aangeeft dat je dyslexie hebt. Een dyslexieverklaring is levenslang geldig, en op alle opleidingen te gebruiken. Het wordt uitgegeven door een orthopedagoog of psycholoog, deze mensen zijn hiervoor speciaal opgeleid. Een dyslexieverklaring is niet verplicht, maar wel erg handig voor kinderen op school. Vanaf begin groep 4 kan er een dyslexieverklaring worden afgegeven. In een dyslexieverklaring staat onder andere welke behandeling, begeleiding en voorzieningen nodig zijn in het onderwijs.
Wat heb je aan een dyslexieverklaring?
Een dyslexieverklaring is handig als een kind of volwassene een opleiding volgt. Door het laten zien van je dyslexieverklaring wordt er rekeningen met je gehouden en zijn er een paar dingen die je kunt verwachten:
• Extra tijd bij proefwerken
• Proefwerken kunnen worden uitvergroot
• Proefwerken kunnen op de computer gemaakt worden
• Windows Media Player gebruiken voor luistertoetsen
http://www.stichtingdyslexienederland.nl/dyslexieverklaring.aspx

Het behandelen van dyslexie
Voordat je met het behandelen van dyslexie begint, stelt een dyslexie deskundige een behandelplan op. Dit behandelplan is na aanleiding van het dyslexieprotocol. In dit protocol wordt de behandeling van het kind beschreven door middel van de meest betrouwbare kennis van dit moment.
Doel van de behandeling
Er zijn twee doelen voor het behandelen van dyslexie. Het eerste doel is een minimaal lees- en schrijfniveau te ontwikkelen. Dit minimale lees- en schrijfniveau is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Dit heet een functionele geletterdheid. Het tweede doel is kunnen omgaan met de beperking. De deskundige gaat bezig met het kind om zich voor te bereiden voor eventuele sociale en emotionele gevolgen. Ook zorgt een deskundige ervoor dat het kind kan omgaan met een iets lager niveau van lezen en schrijven.
http://www.steunpuntdyslexie.nl/dyslexie-behandelen/onderzoek-en-behandeling-niet-vergoed/behandeling/#
De behandelvormen
Er zijn twee verschillende vormen binnen de dyslexiecentra om dyslexie te behandelen.
• Orthodidactische benadering, hier wordt het leren lezen en spellen centraal gesteld.
• Psycholinguïstische benadering, hier richten ze zich op het blijvend verbeteren van het lezen en spellen.
Duur en kosten van de behandeling
De duur van de behandeling is erg afhankelijk van de ernst van het probleem. Ook de inzet van het kind en zijn/haar ouders speelt hierbij een rol. Lees- en spellingsproblemen kunnen nooit volledig worden opgelost, maar door hard werken en goede inzet kan je nieuwe vaardigheden leren en een goed resultaat bereiken. De behandeling varieert van 40 tot 60 behandelingen. De behandelingen duren 1 uur, thuis moet je per dag ongeveer 10 à 20 minuten oefenen.
De kosten van het onderzoek verschillen van 700 tot 1100 euro. Per behandeling betaal je tussen de 60 en 70 euro.
Qua kosten voor de behandeling van dyslexie zijn er ingewikkelde regelingen. Aan de ene kant is het een probleem in het onderwijs, maar aan de andere kant kan je het zien als een stoornis. Er is een regeling ontstaan dat de behandeling van dyslexie kan worden vergoed door zorgverzekeraars.
Vergoeding
Wanneer het vermoeden is dat het kind ernstige, enkelvoudige dyslexie heeft, kunnen de kosten vergoed worden door de basisverzekering. Ook wanneer een kind een bijkomende stoornis heeft, die niet belemmerend is voor het onderzoek van dyslexie, kan het in aanmerking komen voor een vergoeding. Dit is in 2012 opgenomen bij het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling. Als de stoornis wel belemmerend is voor het onderzoek, komt het kind niet in aanmerking voor een vergoeding. Er wordt aangeraden om eerst het andere probleem te laten behandelen.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Hoe verloopt het proces voor, tijdens en na het vaststellen van dyslexie?. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/hoe-verloopt-het-proces-voor-tijdens-en-na-het-vaststellen-van-dyslexie/> [Accessed 08-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.