Essay: Warren stelt dat er meer dan 500 definities zijn omtrent …

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Warren stelt dat er meer dan 500 definities zijn omtrent ...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 701 words. Download the full version above.

Warren stelt dat er meer dan 500 definities zijn omtrent het woord duurzaamheid. De algemeen geaccepteerde definitie van duurzaamheid is: “de ontwikkelingen die nodig zijn om te voldoen aan de wensen in de huidige tijd zonder daarbij de wensen van de volgende generaties in gevaar te brengen”.

Deze definitie gaat over het feit dat de maatschappij minder energie bronnen moet gebruiken om de schade aan het milieu te beperken.

People, Planet en Profit, ook wel de drie P’s, is een andere term die voortkomt uit duurzaamheid. De term is in 1998 bedacht door John Elkington. De eerste P, people, gaat over het welzijn van de mens, de sociale interactie. De tweede P, planet, gaat over de invloed van het ondernemen op het milieu. De derde P, profit, gaat over de economische effecten van het maatschappelijk ondernemen . Deze term is in Nederland vooral bekend als Maatschappelijk Verantwoord ondernemen, beter bekend als MVO.

Ydulson stelt dat een groen gebouw een gebouw is met een geringe impact op het milieu en op de mensen die het gebouw gebruiken. Een groen gebouw is ontworpen om minder energie en water te gebruiken. Daarnaast dienen er enkel materialen gebruikt te worden met een geringe invloed op het milieu. Een groen gebouw wordt over het algemeen als zodanig beschouwd wanneer het een LEED Green Building certificaat heeft.

2.3 Energielabels

LEED Green Building Certicaat

LEED is een afkorting van Leadership in Energy and Environmental Design en is in 2009 ontwikkeld door de US Green Building Council. LEED is in Amerika het grootste energiekeurmerk, dit komt vooral doordat de Amerikaanse overheid het voor al haar gebouwen gebruikt. Amerikaanse bedrijven gebruiken LEED ook voor kantoren in het buitenland, zo heeft google haar gebouw op de Zuidas door LEED laten certificeren. Wereldwijd zijn er 70 duizend LEED gecertificeerde gebouwen. Het LEED keurmerk wordt getoetst op het (bouw) proces, materialen en herkomst, de locatie en transport, waterefficiency, ecosysteem, energie en klimaat, binnenklimaat, innovatie en regionale wetgeving. LEED staat sinds 2013 op de milieulijst waardoor bedrijven in aanmerking komen voor de Milieu Investeringsaftrek.

BREEAM

BREEAM is het Europese equivalent van het LEED keurmerk. BREEAM is ontwikkeld door het Centre for Sustainable Construction of British BRE. In 2014 is het Ziggo datacentrum, het 200ste nieuwbouwcertificaat, in Breda door BREEAM gecertificeerd. Wereldwijd zijn er zo’n 250.000 gebouwen met een BREEAM certificaat. BREEAM test gebouwen op de volgende punten: het management, energiegebruik, gezondheid, transport, water, afval, materialen, vervuiling, landgebruik en ecologie. Het gaat bij de puntentelling met name om de milieubelasting van het gebouw.

Energielabel

Het energielabel maakt voor gebruikers inzichtelijk hoe energiezuinig een gebouw is. Het energielabel is gebaseerd op de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Het EPC toont aan hoe energiezuinig een gebouw is, hoe lager het getal des te zuiniger het gebouw. De EPC waarde wordt middels tabel 2 omgezet naar een energieklasse. Voor de bestaande bebouwing gelden de energieklassen G tot en met A. A+ tot en met A++++ zijn enkel voor nieuwbouw panden.

Inijkingstabel voor de energieklassen

Tabel voor energieklassen voor utiliteitsgebouwen

Energieklasse Grenswaarde Eptot / Ep;adm;tot;nb(E/E)

Energieprestatie Utiliteitsgebouwen

A++++ Kleiner of gelijk aan 0,3

A+++ 0,31-0,65

A++ 0,66-1,00

A+ 1,01-1,15

A 1,16-1,35

A Groter dan 1,35

Tabel 2 Energieklasse per EPC waarde

Voor de gebruiker is het energielabel tevens een goede indicatie van de te verwachten exploitatiekosten. Sinds 1 januari 2008 is het voor verhuurders verplicht om aan nieuwe gebruikers, bij verkoop of verhuur, een energielabel te overhandigen. Vanaf 1 juli 2014 dient elk kantoorpand een energielabel te voeren.

2.4 Deelconclusie

Een duurzaam kantoorgebouw is een pand met een weinig negatieve effecten op het milieu en haar gebruikers. Het energie gebruikt dient laag te zijn om dit te behalen. Dit heeft als voordeel dat het minder geld kost en dat de CO2 uitstoot laag is.

Er zijn zoals eerder besproken meerdere keurmerken om de duurzaamheid van een kantoorgebouw te bepalen, bijvoorbeeld:

• LEED;

• BREEAM;

• Energielabel.

Het Energielabel is in dit onderzoek het beste toepasbaar, met dit label wordt het energieverbruik gewaardeerd. Doordat het energieverbruik wordt gemeten wordt ook de CO2 uitstoot gemeten. Op basis van deze kennis kan er specifiek bepaalt worden op welke punten een kantoorgebouw verduurzaamd dient te worden.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Warren stelt dat er meer dan 500 definities zijn omtrent …. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/paste-your-essay-in-here-warren-stelt-dat-er-meer-dan-500-definities-zijn-omtrent-het-woord-duurzaamheid-de-algemeen-geaccepteerde-definitie-van-duurzaamheid-is-de-ontwikkelingen-die-nod/> [Accessed 02-12-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.