Essay: Identiteit - Essay Marketplace

Essay: Identiteit

Onze identiteit vindt zijn oorsprong in onze historie. We zijn van oudsher een Nederlands bedrijf die een krachtig en duidelijk institutioneel marktpositie heeft opgebouwd in vermogensbeheer van vastgoed en hypotheken via zowel discretionaire investeringen als in beleggingen via fondsen. Het is een profiel dat ons uniek maakt in de Nederlandse markt en waar we naar de toekomst toe aan vast willen houden.

Onze identiteit wordt daarbij gedeeltelijk bepaald door onze aandeelhouder Achmea. We herkennen ons in de co”peratieve gedachte van het bedrijf en de daaraan verbonden ambitie om als meest vertrouwd gezien te worden en de klant altijd voorop te stellen. Om de meest vertrouwde te kunnen worden moet een organisatie consistentie kunnen leveren: in service, kosten en prijs. Waarmaken is belangrijk: de verwachtingen van de klant overtreffen door voortdurend te verbeteren.

De klant zelf bepaalt een ander stuk van het DNA van Syntrus Achmea RE&F. Wij realiseren ons continu dat we werken met de premiegelden van verzekeraars en pensioenfondsen, van vrachtwagenchauffeurs, bankmedewerkers, agrari”rs en mensen in de zorg. Het zijn stuk voor stuk beroepsgroepen waar keihard gewerkt wordt tegen een niet altijd even brede vergoeding. Het maakt dat wij zorgvuldig met geld omgaan, niet roekeloos investeren en continu rekenschap willen en kunnen afleggen over door ons besteed verzekerings- en pensioengeld. Wij ontlenen onze trots aan het mogelijk maken van een goed pensioen en een betaalbare verzekering, voor nu en morgen.

Ten slotte is het voor identiteit bepalend dat we als bedrijf in de maatschappij staan. We vinden het belangrijk om een goed contact te hebben met al onze stakeholders. Aan onze klanten en aan onze gebruikers (huurders) vragen we hun mening over onze dienstverlening en positionering en waar mogelijk proberen wij die te verbeteren. Bij onze positie in de maatschappij hoort ook dat wij een duidelijke voortrekkersrol hebben op het gebied van ESG-beleid in ons vastgoed en hypotheekproposities, maar ook in onze eigen bedrijfsvoering. We zijn misschien niet altijd de innovator, maar in ieder geval de early adaptor waar het gaat om groene innovaties, gezondheid en sociaal beleid in de keten. Klanten herkennen die rol in ons gedrag en in onze investeringsvoorwaarden en ‘voorstellen, maar ook in de wijze waarop we zijn gehuisvest en de inrichting hebben vormgegeven.

Missie

De vier onderdelen van onze identiteit vertalen zich tezamen in onze missie: Syntrus Achmea managet voor institutionele beleggers op een actieve, integere en duurzame wijze portefeuilles van vastgoed en hypotheken en weet daarmee een duurzaam rendement te genereren waarmee zijn klanten aan hun lange termijnverplichtingen kunnen voldoen. We maken onze afspraken met onze klanten waar, ontzorgen onze klanten en zijn in control: betrouwbaar, transparant, blinken uit in risicomanagement & compliance en zijn toch ook gericht op het beheersbaar houden van onze kosten. Door onze klanten worden we gewaardeerd als meest vertrouwde vermogensbeheerder op het gebied van vastgoed en hypotheken

We meten het ”meest vertrouwd” zijn af aan het aantal klanten en de omzet die ze ons toevertrouwen. Deze kwantitatieve criteria zijn echter niet voldoende, daar horen ook de volgende kwalitatieve afspraken bij:

1. Meest vertrouwd leggen we uit als koploper op het gebied van integriteit, proces- en risicomanagement. We zijn wat dit betreft opinion leader en geven altijd het goede voorbeeld. Onze mensen zijn goed getraind en stuk voor stuk ambassadeurs van ons bedrijf.
2. Meest vertrouwd betekent ook dat we onze klanten snel en betrouwbare rapportages sturen. Fouten in die rapportages zijn een uitzondering, maar kunnen altijd voorkomen. Van iedere fout wordt evenwel geleerd en voorkomen wordt dat we dezelfde fout twee keer maken.
3. Meest vertrouwd betekent ook dat we onze afspraken nakomen, onderling, maar ook richting klanten. Afspraken die kunnen gaan over invulling mandaat, oplossen van problemen en ontzorgen. Afspraken nakomen begint overigens bij het zelf maken van realistische en dus haalbare afspraken.
4. Meest vertrouwd gaat ook over het leveren van een goede performance. Onze klanten moeten er op kunnen vertrouwen dat onze performance zeker op lange termijn beter is dan de de benchmark (gemeten over 10 jaar). Als een uitvloeisel hiervan mogen onze klanten er ook op vertrouwen dat we relevante trends in de markt tijdig weten te signaleren en kunnen vertalen naar gevolgen voor het beleggingsbeleid van de klant. Onze uitleg van performance is daarbij breed, niet alleen financieel, maar ook wat betreft verbetering in energieprestaties, gezondheid en sociaal beleid in de keten (inclusief duurzaamheid).
5. Meest vertrouwd heeft ten slotte ook een interne uitstraling, naar de eigen medewerkers. Mensen weten dat we een werkgever zijn waar ze op kunnen bouwen, waar er een veilige omgeving is die gericht is op ontplooiing, waar men elkaar durft aan te spreken wanneer er dingen niet goed gaan of beter kunnen. Meest vertrouwd betekent dat we een werkomgeving cre”ren waar mensen samenwerken. Speerpunten in ons werkgeverschap zijn helderheid (qua doelstellingen en targets), voorbeeldgedrag, uitvoerbaarheid, betrokkenheid bij het bedrijf en bij het team, aanspreekbaarheid en handhaving van de onderlinge afspraken.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.