Essay: In de tekst van professor Bovens, Naar een Algemene Klokkenluiderswet , betoogt hij dat het wetsvoorstel geen volledige oplossing vormt voor de onrust rond de bescherming van klokkenluiders. Het wetsvoorstel bestaat uit drie componenten, namelijk het Huis, een Fonds en rechtsbescherming. In het oorspronkelijke wetsvoorstel zijn de taken van het Huis: advies en ondersteuning en daarnaast ook nog het beoordelen van de meldingen en onderzoek verrichten naar de misstanden.

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • In de tekst van professor Bovens, Naar een Algemene Klokkenluiderswet , betoogt hij dat het wetsvoorstel geen volledige oplossing vormt voor de onrust rond de bescherming van klokkenluiders. Het wetsvoorstel bestaat uit drie componenten, namelijk het Huis, een Fonds en rechtsbescherming. In het oorspronkelijke wetsvoorstel zijn de taken van het Huis: advies en ondersteuning en daarnaast ook nog het beoordelen van de meldingen en onderzoek verrichten naar de misstanden.
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 802 words. Download the full version above.

Het onderzoek naar de misstanden wordt verricht door de Nationale ombudsman. Bovens vraagt zich in zijn tekst af of de Nationale ombudsman er in zal slagen om de private sector door te dringen. [hier nog iets mee doen]. Volgens Bovens moeten de rollen advies en onderzoek gescheiden worden, omdat deze rollen niet te verenigen zijn. Zijn reden hiervoor is dat van de adviseur verwacht wordt empathie en betrokkenheid te tonen jegens de klokkenluider, terwijl de rol van de beoordelaar juist vraagt om een kritische houding en distantie. Het tweede component van het wetsvoorstel is het Fonds. Bovens meent dat dit een goed idee is ter compensatie van de kosten die de klokkenluider lijdt. Dit Fonds zou gefinancierd moeten worden door de werkgevers en niet door de belastingbetalers, aangezien de werkgevers de oorzaak zijn van de schade die de klokkenluider lijdt. Het laatste component van het wetsvoorstel is rechtsbescherming. Bovens merkt op dat de wet alleen de mensen beschermt die via het Huis zijn gegaan, mensen die meteen naar de betreffende onderzoeksinstanties gaan, genieten geen wettelijke bescherming. Juist terwijl die onderzoeksinstanties opgericht zijn met het doel misstanden te onderzoeken.

Tot slot heeft Bovens een overzicht gemaakt van wat hij denkt dat in de Algemene Klokkenluiderswet moet komen. Deze moet regelen: dat elke werknemer en ambtenaar die op zorgvuldige wijze een misstand heeft gemeld bij de bevoegde instanties, rechtsbescherming geniet; dat de wet een omschrijving moet bevatten van zowel het soort misstanden dat de schending van plichten jegens de werkgever kan rechtsvaardigen als de zorgvuldigheidseisen waaraan een werknemer moet voldoen; dat de mate van bescherming afhankelijk gemaakt wordt van de ernst van de misstand, de aard van de melding en de mate van zorgvuldigheid van de werknemer; dat de arbeidsrechter de wet handhaaft; dat de rechter mogelijkheden worden geboden om maatregelen op de werkgever te leggen ter compensatie van de nadelen die de werknemer ondervindt als gevolg van de melding.

Bovens maakt terecht de opmerking dat van de mensen die werken in het Huis niet kan worden verwacht dat zij zowel empathie als distantie kan vertonen ten opzichte van de zaak van de klokkenluider. Bovens, lijkt er al vanuit te gaan dat mensen niet in staat zijn om zowel objectief onderzoek te verrichten als empathie te vertonen jegens de klokkenluider zelf. Maar elke onderzoeker is een mens, en lijkt mij in staat te moeten zijn een onderscheid te maken tussen iemand emotioneel steun te bieden als een objectief onderzoek te doen. Is het sociologisch participerend onderzoek, dan ook geen wetenschappelijk gedegen onderzoek?

Bovens commentaar dat de belastingbetaler niet zou moeten opdraaien voor het onzorgvuldig handelen van de werkgevers, gaat niet helemaal op. Het fonds is namelijk bedoeld voor werknemers die, gezien artikel 4 van de Wet, een redelijk vermoeden hebben van een misverstand binnen de organisatie waarbij zij werkzaam zijn of zijn geweest. Van een misverstand is er sprake als het maatschappelijke belang in het geding is. Dus klokkenluiders dienen het algemeen belang, de samenleving is ermee gediend als klokkenluiders naar buiten treden, is het dan niet alleen maar logisch dat de samenleving door middel van belasting mee betaald aan het fonds? Hieruit blijkt alleen maar al het verschil van ‘law in the books’ en ‘law in action’. Ons huidige rechtssysteem is gebouwd op het idee van collectiviteit, we betalen belasting omdat dat ten goede komt van ons allemaal, wetende dat dit geen individuele prestatie op zal leveren. De norm die gesteld is, wijkt af van wat wij daadwerkelijk doen, namelijk ons steeds individualistischer opstellen, hiervoor kan de reactie van Bovens als voorbeeld dienen. En het enige resultaat zonder fonds is, dat de werknemer zelf moet gaan procederen om zijn compensatie eventueel te halen bij zijn (voormalige) werkgever. Dit zal de klokkenluider alleen maar meer kosten brengen dan baten, en zal eventuele andere klokkenluiders alleen maar afschikken om naar buiten te treden, wat nadelig is voor het algemeen belang.

De laatste kritiek van Bovens is geheel terecht. Het is tamelijk vreemd dat de wet alleen mensen beschermt die via het Huis zijn gegaan en niet degenen die meteen naar de betreffende onderzoeksinstanties zijn gegaan. Juist terwijl die instanties ervoor opgericht zijn. Bovens stopt hier met redeneren, aannemend dat deze logica van redenering voldoende is. Echter, wat is eigenlijk het nut dan nog van die wet? Er zijn allerlei instanties die als functie hebben om onderzoek te doen naar dergelijke misstanden. En er wordt een geheel nieuwe instantie gecreëerd om die jurisdictie heeft over alle misstanden. Verhoogt dit niet alleen maar de werkdruk van een dergelijke instantie. De andere instanties doen onderzoek naar misstanden van belastinggeld, om vervolgens nog een instantie op te richten van belastinggeld. Leidt dit niet alleen maar tot meer kosten?

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, In de tekst van professor Bovens, Naar een Algemene Klokkenluiderswet , betoogt hij dat het wetsvoorstel geen volledige oplossing vormt voor de onrust rond de bescherming van klokkenluiders. Het wetsvoorstel bestaat uit drie componenten, namelijk het Huis, een Fonds en rechtsbescherming. In het oorspronkelijke wetsvoorstel zijn de taken van het Huis: advies en ondersteuning en daarnaast ook nog het beoordelen van de meldingen en onderzoek verrichten naar de misstanden.. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/in-de-tekst-van-professor-bovens-naar-een-algemene-klokkenluiderswet-betoogt-hij-dat-het-wetsvoorstel-geen-volledige-oplossing-vormt-voor-de-onrust-rond-de-bescherming-van-klokkenluiders-het-wetsv/> [Accessed 09-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.