Juridisch kader - Essay Marketplace

Juridisch kader

Inleiding

In dit hoofdstuk gaan wij in op het juridisch kader. Dit houdt in dat wij alle wet- en/of regelgeving, die betrekking heeft op de Jeugdwet, beschrijven. De jeugdwet is op 17 oktober 2013 door de tweede kamer aangenomen. Op 18 februari kwam de jeugdwet ook met succes door de Eerste Kamer. Hierna volgde op 1 maart 2014 de publicatie in het Staatsblad. De jeugdwet is in werking sinds 1 januari 2015 (Ministerie van Volksgezondheid,2014).

Jeugdwet:

In de Jeugdwet staan verschillende taken die de gemeentes hebben zoals:

– Jeugdhulpaanbieders aanstellen

– Voorzieningen bieden op het gebied van jeugdhulp

– Zorgen voor jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering

– Aanpak van kindermishandeling (Rijksoverheid,2015).

Enkele doelen van deze jeugdwet zijn:

– De jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk betrekken bij het proces zodat zij de controle blijven houden over hun leven en naar oplossingen zoeken

– Gebruik van medicijnen beperken en de zorgvraag verminderen

– Kwetsbare kinderen hulp bieden op maat

– Samenhangende hulp voor ieder individueel gezin (Rijksoverheid,2015).

Jeugdhulp:

Sinds de inwerkingtreding van de jeugdwet in 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Hierbij bieden ze bijvoorbeeld hulp aan huis als er problemen zijn binnen een gezin. Ook hebben gemeenten de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden bij jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen (Rijksoverheid, 2015).

Jeugdreclassering:

Dit is de begeleiding van jongeren die een proces-verbaal hebben gehad van de politie of leerplichtambtenaar. Hierbij krijgen zij een persoonlijk begeleidingsplan met als doel om nieuwe fouten te voorkomen. Jeugdreclassering is er voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar. Alleen kinderrechters, het openbaar ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en de justitiële jeugdinrichtingen kunnen jeugdreclassering opleggen. Dit blijft hetzelfde.

Tot eind 2014 voeren de Bureaus Jeugdzorg en gespecialiseerde instellingen de jeugdreclassering uit. Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente er verantwoordelijk voor dat er voldoende instellingen zijn die jeugdreclassering uitvoeren. Vanaf 2015 mogen alleen gecertificeerde instellingen jeugdreclassering uitvoeren. De Bureaus Jeugdzorg en gespecialiseerde instellingen die het certificaat halen, mogen jeugdreclassering blijven geven. De gemeente moet dan wel een contract met hen afsluiten (Ministerie van Volksgezondheid,2015).

Decentralisatie:

De jeugdwet bepaald dat de gemeenten in 2015 verantwoordelijk worden voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hadden de gemeenten al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid.

Het kabinet neemt een aantal maatregelen, zodat gemeenten hun nieuwe taken goed kunnen uitvoeren. Zoals:

– Minder regeldruk voor inwoners. De regels moeten zo eenvoudig mogelijk zijn. Inwoners met ingewikkelde problemen kunnen terecht bij 1 aanspreekpunt.

– De geldstromen aan gemeenten voor de taken in het sociaal domein worden eenvoudiger ingericht. Gemeenten krijgen uiteindelijk 1 budget om de participatie in de maatschappij te bevorderen. Besteding van en verantwoording over dit budget wordt op deze manier overzichtelijker voor gemeenten.

De gemeenten hebben het voortouw en een eigen verantwoordelijkheid bij decentralisatie van overheidstaken. Het merendeel van deze taken zullen gemeenten op lokaal niveau uitvoeren. Daarvoor moeten gemeenten op bestuurlijk, ambtelijk en financieel gebied samenwerken. Alleen op die manier kunnen gemeenten hun nieuwe verantwoordelijkheden adequaat invullen en hun taken goed uitvoeren. Andere taken in het sociale domein zullen regionaal worden opgepakt (Rijksoverheid,2015).

Zorgverzekeringswet:

De zorgverzekeringswet biedt toegang tot verschillende soorten zorg, waaronder: de huisartsenzorg, persoonlijke verpleging en medisch specialistische zorg. Deze zorg is enkel toegankelijk via een huisarts of een wijkverpleegkundige. Zij doen de indicatiestelling (CJGA Apeldoorn, Z.D.).

Wet langdurige zorg: Dit is de zorg voor jongeren met een ernstige beperking of een stoornis. Zij hebben 24-uurs zorg, of permanent toezicht nodig heeft. Bijvoorbeeld jeugdigen met een lichamelijke beperking of een zintuiglijke beperking. Dit is alleen toegankelijk via het CIZ (indicatiestelling) en zorgkantoren (CJGA Apeldoorn, Z.D.).

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.