Essay: Op de de vraag of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde …

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Op de de vraag of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde ...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 671 words. Download the full version above.

Op de de vraag of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor een werknemer die de 65e leeftijd en/of de AOW leeftijd heeft bereikt van rechtswege eindigt, zonder schriftelijke opzegging of andere handeling zegt de jurisprudentie het volgende. Wanneer er tussen werknemer en werkgever geen schriftelijke opzegging heeft plaatsgevonden zou men denken dat de arbeidsovereenkomst rechtswege eindigt, dus deze eindigt automatisch vanwege het bereiken van de AOW leeftijd. Volgens de uitspraak van de rechtbank in Utrecht is dit niet het geval, er is geen wettelijke regel die bepaalt dat de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eindigt. In de uitspraak van de Rb. Utrecht 19 oktober 2011, ECLI:NL:RBUTR:2011:BU3431is het volgende uitgesproken; de rechtbank heeft overwogen dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet naar rechtswege kan eindigen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wel. Voor beeindiging van een overeenkomst voor onbepaalde tijd is ontbinding nodig, een rechter zal de aanvraag van ontbinding op de AOW leeftijd dan ook afwijzigen, reden hiervoor is dat er door de sterke vergrijzing men wil dat men doorwerkt na het bereiken van de AOW leeftijd. Er is een uitspraak geweest van de Rb. Den Haag 23 april 2009, ECLI:NL:RBSGR:2009:BI2450met hetzelfde oordeel als de rechtbank in Utrecht. In deze uitspraak is ook duidelijk naar voren gekomen dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet van rechtswege eindigt, maar hoe kan men dan wel de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd beeindigen, via de kantonrechter of het UWV?

Zowel werkgever als werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst ontbinden bij de kantonrechter door bijvoorbeeld een verandering in de omstandigheden volgens artikel 7:685 BW. Zelfs door deze omstandigheden kan met de arbeidsovereenkomst niet ontbinden bij het bereiken van de AOW leeftijd. Er zal specifiek genoemd moeten worden welke bijkomende omstandigheden er spelen die de ontbinding rechtvaardigen.

Men kan ook de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd via het UWV opzeggen, Uit de praktijk blijkt dat het UWV soepeler is in ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de AOW leeftijd. In de beleidsregels van de UWV staat namelijk dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst vanwege het bereiken van de AOW leeftijd wel toegestaan is; de aanvraag dient wel voor de AOW leeftijd aangevraagd te worden.

Een andere vorm bij pensioen en ontslag is wanneer dit in de CAO vaststaat of beide partijen werknemer en werkgever zijn dit overeen gekomen en is dit in de arbeidsovereenkomst schriftelijk vastgelegd door bijvoorbeeld een pensioenontslagbeding toe te voegen. Opzegging via de kantonrechter of het UWV is dan niet noodzakelijk, de werknemer stopt met werken op de AOW leeftijd en verricht op geen manier meer werkzaamheden voor de werkgever. In een uitspraak van de Rb. Dordrecht 12 juni 2006, ECLI:NL:RBDOR:2009:BI9086 oordeelde de kantonrechter dat een bepaling in de toepasselijke cao dat de dienstbetrekking voor onbepaalde tijd eindigt met ingang van de eerste dag van de kalendermaand waarin de werknemer 65 jaar wordt, meebrengt dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt. Voortzetting van de arbeidsovereenkomst vindt dan telkens plaats voor de duur van telkens één jaar, omdat het een voortzetting zonder tegenspraak betreft. De Ragetlie-regel vindt volgens de kantonrechter geen toepassing omdat een beëindiging van rechtswege gelijk kan worden gesteld aan een rechtsgeldige opzegging of ontbinding.

Conclusie: Zoals in de bovengenoemde uitspraken moet men er niet vanuit gaan dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van rechtwege eindigt bij het bereiken van de AOW leeftijd, tenzij er veranderingen in de omstandigeheden zijn. Mocht men toch de arbeidsovereenkomst willen ontbinden dan kan dit via de kantonrechter of het UWV. Wat men ook als werkgever kan doen is een pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst opnemen. Zet duidelijk in het beding dat de werknemer zijn werkzaamheden eindigt bij het bereiken van de AOW leeftijd ipv bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd gezien het eea nog gaat wijzigen in de wet ivm de hoge levensverwachting. Bij sommige bedrijven staat in de CAO dat wanneer de werknemer de AOW leeftijd bereikt de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Op de de vraag of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde …. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/op-de-de-vraag-of-een-arbeidsovereenkomst-voor-onbepaalde-tijd-voor-een-werknemer-die-de-65e-leeftijd-en-of-de-aow-leeftijd-heeft-bereikt-van-rechtswege-eindigt-zonder-schriftelijke-opzegging-of-an/> [Accessed 08-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.