Essay: Paste yoBij de opleiding doe je veel theoretische kennis op door vakken als sociologie, ontwikkelingspsychologie en wetenschapsfilosofie. Daarnaast heb je ook praktijkopdrachten en stages (al vanaf eerste jaar). De opleiding duurt 4 jaar en is op 12 hogescholen te volgen. Naast werken als hulpverlener kun je ook werken bij tijdschriften zoals Ouders van nu of kindertelevisieprogramma’s.

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Paste yoBij de opleiding doe je veel theoretische kennis op door vakken als sociologie, ontwikkelingspsychologie en wetenschapsfilosofie. Daarnaast heb je ook praktijkopdrachten en stages (al vanaf eerste jaar). De opleiding duurt 4 jaar en is op 12 hogescholen te volgen. Naast werken als hulpverlener kun je ook werken bij tijdschriften zoals Ouders van nu of kindertelevisieprogramma’s.
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 643 words. Download the full version above.

G.

De opleiding Pedagogiek is praktijdgericht (veel stage) maar je doet ook veel theoretische kennis op. Er zijn veel beroepsmogelijkheden. Je kunt allerlei kanten op, zoals begeleidende functies in de jeugdzorg, kinderopvang en buurtnetwerken.

A.

Het aantal kinderen met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen in het basisonderwijs neemt toe. Op de vraag of een oplossing kon zijn meer mensen in te zetten antwoordde een deskundige dat het een oplossing kon zijn, alleen heeft hij de mensen niet. Toch zijn die er wel, en dat zijn de hbo-pedagogen. Zij kunnen gemakkelijker zien wat er met het gedrag van een kind aan de hand is, omdat ze anders naar kinderen kijken dan de leerkrachten. Dat pedagogen ingeschakeld worden in het onderwijs is een voordeel voor iedereen. De leerkrachten doen waar zij voor opgeleid zijn (kinderen onderwijzen) en pedagogen doen waar zij voor zijn opgeleid (begeleiding van kinderen om bepaalde redenen). Wanneer ouders niet weten hoe ze de kinderen moeten aanpakken zullen zij ook in het voordeel zijn met een pedagoog, want ouders kunnen ook ondersteund (voorlichting en vakbekwaamheid) worden door pedagogen. Wat betreft de kinderen kan het nooit fout zijn. De kinderen worden geholpen door pedagogen die verstand hebben van pedagogische begeleiding van kinderen.

Aandacht voor pedagogiek komt op gang in crèches. Normaal worden normen en waarden aangeleerd, met pedagogiek is er meer oog voor het kind zelf en de ontwikkeling. Het kind en zijn behoeftes staan centraal. Je moet je proberen te verplaatsen in de belevingswereld van het kind. Zo wordt het tempo van werken anders en voelen kinderen dat je rust hebt naar ze te luisteren. De kinderen worden rustiger, tevredener en ze spelen beter. De leidsters vinden de nieuwe manier van werken makkelijker.

In 2007 concludeerde de jeugdinspectie dat in de jeugdzorg veel mis was met het pedagogisch klimaat. Het lukte instellingen niet altijd een veilig leef-, behandel- en werkklimaat te realiseren. Opvoeding stond hierbij niet centraal en communicatie over omgangsvormen en gedragsregels was er niet altijd (Inspectie jeugdzorg, 2007). Dit zou veranderen als er aan de zes uitgangspunten voor een pedagogisch klimaat zou voldoen. Dat is gericht op verbeteren van het welzijn en ontwikkeling van kinderen. Zo groeien zij op tot individuen die kunnen functioneren in de samenleving. Deze uitgangspunten gaan kort gezegd over veiligheid en ondersteuning bieden, ruimte voor leren en ontwikkelen en regels en grenzen stellen. Het gaat hierbij dus volledig om het helpen van het kind.

A.

Directeuren van verschillende scholen willen geen hbo-pedagoog omdat die betaald moet worden. Een stagiaire daarentegen heeft alleen begeleiding nodig. Daarom is er voor hbo-pedagogen nog steeds geen plaats in het onderwijs. Het onderwijs erkent daarnaast wel een intern begeleider, maar niet de functie van een hbo-pedagoog. Alleen een orthopedagoog die af en toe langs komt. Hbo-pedagoog is dus in het onderwijs geen wettelijk erkende functie. Er worden wel hbo-pedagogen opgeleid, en ze zijn ook nodig in het onderwijs, maar toch kunnen ze er niet komen.

C.

Als pedagoog is de kans op een baan afgenomen en is nu matig blijkt uit onderzoek van het ROA (de arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2018)

D.

Sommige pedagogen, voornamelijk promovendi, maken angst, intimidatie en kleinering (door leidinggevenden) mee tijdens hun werk. Als je klaagt over de hoge werkdruk, kun je ontslagen worden. Volgens medewerkers hangt er een slechte sfeer en geen veilige leeromgeving, er is een stressvol werkklimaat en werkoverbelasting. ‘Het klimaat is niet prettig en ik kan bevestigen dat er met ontslag gedreigd is’, zegt een andere medewerker. ‘Het is niet mogelijk om problemen te bespreken.’Wahid Shadid, de vertrouwenspersoon, stelde in zijn jaarverslag vast dat bij drie van de vijf instituten onvrede onder de medewerkers heerst.

Het duurt gemiddeld meer dan zes maanden om een baan te vinden als pedagoog.

ur essay in here…

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Paste yoBij de opleiding doe je veel theoretische kennis op door vakken als sociologie, ontwikkelingspsychologie en wetenschapsfilosofie. Daarnaast heb je ook praktijkopdrachten en stages (al vanaf eerste jaar). De opleiding duurt 4 jaar en is op 12 hogescholen te volgen. Naast werken als hulpverlener kun je ook werken bij tijdschriften zoals Ouders van nu of kindertelevisieprogramma’s.. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/paste-yobij-de-opleiding-doe-je-veel-theoretische-kennis-op-door-vakken-als-sociologie-ontwikkelingspsychologie-en-wetenschapsfilosofie-daarnaast-heb-je-ook-praktijkopdrachten-en-stages-al-vanaf-ee/> [Accessed 11-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.