Essay: Paste your text in Deelvraag 1

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Paste your text in Deelvraag 1
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 420 words. Download the full version above.

Wat waren de belangrijkste veranderingen van de industri��le revolutie voor de arbeider in de 19e eeuw?
Voor de industri��le Revolutie
Er werd eeuwen lang met de hand gewerkt denk maar aan jagers en boeren, hun voornaamste inkomensbron van eten en geld was de landbouw, maar denk bijvoorbeeld ook aan de tijd van een Wereld economie in deze tijd werd de handel ook steeds belangrijker maar nog steeds verdienden ze het geld met de landbouw, in hun kolonies werden er door de slaven specerijen verbouwd die niet in Europa te vinden waren en daarom redelijk duur zijn. Nog steeds geen stoommachine of iets te bekennen. Voor de industri��le revolutie was de voornaamste inkomensbron de landbouw en daar was ook veel en zwaar werk voor arbeiders omdat alles met de hand ging of met de belangrijkste hulpmiddelen zoals handwerktuigen en trekdieren. De mensen woonden in dorpen buiten de stad
Na de industri��le revolutie
In de industri��le revolutie werden machines uitgevonden die werden aangedreven door stoom en later ook gas of elektriciteit. De industri��le revolutie begon in de 18e eeuw in Groot-Brittanni�� met simpele uitvindingen in de textielnijverheid en de mijnbouw. Door de uitvinding in de textielnijverheid ontstond een textielindustrie in Lancashire waardoor de eerste moderne fabriek ontstond. De stoommachines zorgden dat er sneller grootschaliger en producten met een betere kwaliteit. In 1825 kon er per uur al 350 keer zoveel katoendraad spinnen als in 1750 bovendien was het ook van betere kwaliteit. Meeste mensen woonden in de stad.
Veranderingen door de industri��le revolutiedoor de industri��le revolutie kwam er een andere revolutie namelijk de agrarische revolutie , dit is de verbetering van de landbouw doordat de landbouwmethodes werden beter door de machines. Hierdoor kwam er meer productie met als gevolg dat er meer mensen konden worden gevoed en daardoor steeg de bevolking ook. Een nadeel ervan is dat er veel mensen hun baan kwijtraakten in de landbouw daardoor ontstond urbanisatie veel mensen die hun baan kwijtraakten in de landbouw verhuisden naar de stad.

Er werd binnen Europa verhuisd, van land naar het andere en van het platteland naar de stad. Zo werden Boeren van het Duitse platteland bijvoorbeeld bouwvakkers in het snel groeiende Berlijn; meisjes uit de Franse provincie werden dienstmeisje bij voorname families in Parijs. Hoewel de eerste fabrieken vaak op het platteland verrezen, in de nabijheid van steenkool- en ijzermijnen,
De verstedelijking was een van de meest belangrijkste verandering van de industri��le revolutie

Eeuw Wereldbevolking in procenten die in de stad woonden Londen Berlijn
1600 >10% onbekend Onbekend
1700 >10%<12% Onbekend onbekend 1800 12% 1 miljoen 172.000 1900 20% 6,5 miljoen 1,8 miljoen Deze grafiek is gebaseerd op de tekst hieronder die ik gevonden heb op de site: http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/29192/de-industriele-revolutie.html
In 1600 woonde naar schatting nog geen 10 procent van de wereldbevolking in steden; twee eeuwen later was dat nog steeds niet meer dan 12 procent; in 1900 reeds 20 procent. Londen telde in 1800 al meer dan 1 miljoen inwoners; in 1850 was dat meer dan verdubbeld en in 1900 meer dan verzesvoudigd tot 6,5 miljoen. Berlijn groeide in dezelfde periode van 172.000 inwoners naar 1,8 miljoen; New York van een bescheiden 60.000 inwoners in 1800 naar 3,4 miljoen in 1900. Elders in de wereld ontstonden nieuwe handelscentra als Alexandri��, Calcutta, Shanghai en Buenos Aires.
.

De stad stond voor een nieuwe manier van produceren en consumeren, maar ook voor een nieuwe manier van samenleven, waarbij de normen en waarden van het platteland niet langer golden. Al snel klonken dan ook waarschuwingen voor het zedenbedervend karakter van de stad met haar misdaad, prostitutie en armoede. Maar de stad was ook de plaats waar kranten verschenen, waar idee��n werden uitgewisseld en gelijkgezinden zich organiseerden in allerlei belangenorganisaties, verenigingen en politieke partijen ��� voor veel autoriteiten een niet minder grote bron van zorg.
Hierdoor werd de stad heel overbevolkt en werden de welzijn omstandigheden slechter. Denk maar aan de hygi��ne en de omstandigheden in een fabriek, het was gevaarlijk werk. er kwam ook een Transportrevolutie waardoor het mogelijk werd om meerdere producten te vervoeren. Denk hierbij aan de eerste stoomtrein mijnwegen.
Een andere belangrijke gevolg van de industri��le revolutie is de kinderarbeid. Kinderen vrouwen en mannen werkten allemaal in de fabriek om hun kost te verdienen. Later werd de kinderarbeid verboden door de kinderwet.

Conclusie
Voor de Industri��le revolutie werkten een heel groot deel van de bevolking in de landbouw daar waren ook veel arbeiders voor nodig omdat er nog geen machines zoals tractors bestonden. Het merendeel woonden ook in dorpen buiten de steden.
Toen de industri��le revolutie begon ontstonden er fabrieken, door de industri��le revolutie ontstond ook de transport revolutie wat er voor zorgden dat producten makkelijker en sneller konden worden verplaatst en door de agrarische revolutie verloren veel mensen hun baan in de landbouw en trokken naar de stad om daar in fabrieken te gaan werken (urbanisatie). Door de urbanisatie werd de stad overbevolkt, hierdoor leefden mensen in een klein huis en was het erg onhygi��nisch in de stad.

Deelvraag 2: Wat deden arbeiders zelf aan de sociale problemen?
Om deze deelvraag goed te kunnen beantwoorden is het het beste om eerst uit te zoeken en uitteleggen wat de sociale kwestie inhoudt. Dus daar ga ik nu mee beginnen.
De sociale kwestie
De sociale kwestie is het gevolg van de industri��le revolutie. Onder de sociale kwestie valt het slechte woon- en arbeidsomstandigheden, vrouwen- en kinderarbeid, hongerlonen (heel erg lage lonen) en massale werkloosheid. Dus de arbeiders hadden hele slechte leefsomstandigheden.
Loon en uitgaven
Gemiddelde uitgaven per week van het arbeidersbudget man vrouw en 5 kinderen die samen een loon van 8 gulden in de week verdient. Per persoon verdienen ze ongeveer 1,15 gulden per week en 3,45 gulden per week als je hier niet kunt zien dat ze werden uitgebuit hebben we hieronder de weekuitgaven opgesomd om te zien wat de Gemiddelde uitgaven per week van het arbeidersbudget man vrouw en 5 kinderen waren

Huishuur 1.00
begrafenisfonds 0.30
Belasting 0.10
Personele belasting 0.05
Ziekenfonds 0.24
Ondersteuningsfonds 0.10
Turf en hout 1.00
Klompen (4 personen) 0.17
Was 0.20
Koffie 0.20
Melk 0.28
Petroleum 0.11
Tabak 0.20
Scheer en kerkcenten 0.10
Roggebrood 0.98
Witbrood 1,26
Boter 0.40
Middagmaal (erten of rijst of aardappelen 1.31
Totaal 8.00

Hieruit kun je opmaken dat ze echt alleen het noodzakelijke konden kopen, geen luxegoederen zoals bijvoorbeeld een voetbal of radio noem het maar op alleen alles wat noodzakelijk was werd gekocht door het minimale loon wat ze kregen.

here…

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Paste your text in Deelvraag 1. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/paste-your-text-in-deelvraag-1/> [Accessed 09-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.