Essay: Paste your text in here…Profielwerkstuk Vietnamoorlog vergeleken met de Irak oorlog

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 28 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Paste your text in here...Profielwerkstuk Vietnamoorlog vergeleken met de Irak oorlog
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 8070 words. Download the full version above.

Inhoud
Profielwerkstuk Vietnamoorlog vergeleken met de Irak oorlog 1
Inleiding 3
Oorzaken en aanleidingen van de oorlogen 4
Vietnam 4
Irak 5
Wat is de aanleiding? 6
De ontwapeningscrisis 7
Verloop beide oorlogen 8
Wat waren de gevolgen voor beide landen? 10
Vietnamoorlog 10
Gevolgen van de oorlog in Irak 12
Hoe staan de landen nu tegen over elkaar 14
Hoe staan Amerika en vietnam nu tegenover elkaar? 14
Hoe staan de verenigde staten en Irak nu tegen over elkaar? 15
Wat zijn de gebruikte gevechtstechnieken en welke wapens zijn gebruikt 15
In hoeverre heeft Amerika iets geleerd van de Vietnamoorlog en dat toegepast in de oorlog in Irak? 18

Inleiding
In dit Profielwerkstuk proberen wij er achter te komen in hoeverre de verenigde Staten wat geleerd hebben van de Vietnamoorlog en hoe ze dit hebben toegepast in de oorlog tegen Irak. Wij hebben er voor gekozen om het over dit onderwerp te houden omdat dit deel van de geschiedenis ons het meeste interesseert. Het is nog niet zo lang geleden en de gevolgen van de Irak-oorlog zijn nog steeds merkbaar. Irak is immers nog steeds een instabiel land, waar veel geweld is en veel aanslagen plaatsvinden. Voor Amerika zijn het twee moeilijke periodes uit de vaderlandse geschiedenis, die hun weerslag hebben gehad op hele westerse wereld. Als toonaangevend land binnen het westers militair bondgenootschap Navo is Amerika ook nog eens richtingbepalend voor het Nederlandse buitenlandbeleid. Langs diverse deelvragen hebben wij een uitdagende speurtocht gevolgd door dit deel van de recente geschiedenis. Zo hebben we diverse thema���s verkend: De manier van oorlog voeren en de wapens, De hedendaagse verhoudingen tussen de landen (Amerika en Irak, Amerika en Vietnam), welke aanleidingen en oorzaken er zijn voor de oorlogen en de gevolgen van de oorlogen. We hopen hierdoor de hoofdvraag te kunnen beantwoorden en er mooi werstuk van kunnen maken.

Oorzaken en aanleidingen van de oorlogen
Vietnam
Om de aanleidingen en oorzaken goed te begrijpen is er wat achtergrondinformatie nodig over Vietnam in de 19e en 20e eeuw. Sinds ongeveer 1850 was Vietnam een kolonie van Frankrijk tot aan de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Tweede Wereld oorlog nam Japan de Franse kolonie over maar het Franse bestuur bleef maar onder toezicht van de Japanners. De kolonie werd overgenomen omdat de japanners tegen over Frankrijk stond doordat ze allebei uitmaakte van een andere bondgenootschap namelijk: Japan had banden met Hitler en zijn bondgenoten onder andere Rusland, en Frankrijk die bondgenoot was van de geallieerden die met Engeland en de VS. Na de oorlog en Frankrijk zich weer richtte op hun kolonie en ze de japanners hadden verdreven bleek dat in Vietnam tijdens de Japanse bezetting een onafhankelijke keizer was uitgeroepen. De fransen die hun kolonie terug wilde kwamen in conflict met de Vietnamese nationalisten en communisten waardoor Vietnam onafhankelijk werd.
Ook in 1945 kwam een einde aan de bezetting van de japanners net als de Duitsers, en hadden de geallieerden besloten dat Vietnam verdeeld werd onder de Britten in het zuiden en de Chinezen bezette het noorden van Vietnam, dit lukte niet. Voordat de geallieerden Vietnam konden bereiken had Ho Chi Minh de onafhankelijke staat uitgeroepen: de Democratisch Republiek Vietnam (ook wel DRV). Toen de Fransen Vietnam weer wilden overnemen van de geallieerden werden zij gesteund door de VS omdat de Ho Chi Minh communistische en nationalistische ideologie��n had. In de VS begon al een behoorlijke haat te komen tegen het communisme en nu was de VS bang voor een uitbreiding van het communisme in Azi�� ook wilde de VS Frankrijk te vriend houden omdat ze een bondgenoot waren en ze goeden economische banden hadden. Door de steun van de VS lukte het Frankrijk om in het zuiden van Vietnam hun macht te herstellen, ze stichtten daar een ���zelfstandige��� Vietnamese staat. Door het grote toezicht van de Fransen kwam er weinig van die zelfstandigheid. In de het noorden van Vietnam konden ze hun invloed niet terug krijgen door de strijd tegen de Vietminh guerrilla beweging die gesteund werden door de Sovjet Unie en China die wapens en munitie stuurden naar deze guerrilla beweging en daardoor waren ze sterk tegen de fransen. Tot 1956 streden ze tegen elkaar daarna kwamen ze tot een overeenkomst wat inhield dat Vietnam tijdelijk in twee��n werd opgedeeld.
In 1960 werd John F. Kennedy president van de VS, hij liet de containment politiek duidelijk blijken door ook in Vietnam soldaten naar Vietnam te sturen. De containment politiek ook wel die indammingspolitiek genoemd, is een onderdeel van het Amerikaanse buitenlandse beleid waar Truman in 1947 mee is begonnen. Het hield in het indammen van het communisme door onder andere juist het kapitalisme te steunen zoals kapitalistische landen te helpen door geld uit te lenen of zelfs soldaten te sturen. Doordat de soldaten van de VS naar Vietnam gestuurd werden was de Vietnam oorlog in feite al begonnen.
In 1963 werd door Kennedy opdracht Ngo Dinh Diem af te zetten en te vermoorden, Ngo Dinh Diem was toen door Amerika verkiesbaar aangesteld maar hij had rechts communistische dictatuur ingesteld wat reden was voor Amerika om hem af te zetten.
Na de dood van Kennedy werd Lyndon B. Johnson president alleen was de situatie verslechterd voor de Amerikanen in Vietnam door de guerrillabeweging Vietcong. De Vietcong was ontstaan toen Ngo Dinh Diem nog aan de macht was, hij wilde namelijk Vietnam nog opgedeeld laten wat Ho Chi Minh(leider van het noorden) juist niet wilde hij wilde weer dat Vietnam ����n land zou worden. Onder andere doordat de Amerikanen Ngo Dinh Diem toen steunden waren de Amerikanen vijanden met Ho Chi Minh en de Amerikanen geen ����n groot Vietnam wilde ontstond de Vietcong die streed voor ����n Vietnam die onafhankelijk was. Lyndon vertelde tijdens zijn verkiezingscampagne dat hij geen Amerikaanse jongens een zinloze dood in wilde sturen maar wel het beschermen van de wereld en Vietnam beschermen tegen het communisme. Het terug halen van Amerikaanse soldaten kon hij echter niet doen omdat dat een teken van zwakte zou zijn en hij zijn politieke carri��re wel kon vergeten, dus besloot hij een aanvraag te doen om een open oorlog met Vietnam te beginnen.
Toen in 1964 een Amerikaans oorlogschip in Noord-Vietnamese wateren op eigen houtje op
Noord-Vietnamese schepen begon te schieten begon de Vietnam oorlog pas echt. Johnson gebruikte dit incident om in het Amerikaanse Congres de Vietnam oorlog echt te beginnen. Hij loog over het incident veel waardoor het Amerikaanse Congres hem bijna onbeperkte macht gaf over de situatie in Vietnam.

irak
Eind van de Golfoorlog 1990-1991
de eerste oorlog tussen Amerika en Irak was nadat de Irakezen die grens met Koeweit over waren gegaan op 2 augustus 1990 De reden hiervoor was dat Koeweit toen meer olie produceerde dan wat was toegestaan. Dit zorgde voor een daling van olieprijzen en een verlies van 1 miljard euro per jaar voor de Irakezen.
Uit de westerse landen werd na de inval van Irak in Koeweit een leger opgesteld en de dag erna werden de troepen erheen gestuurd. Pas op 17 januari 1991 stonden de legers tegenover elkaar. Dit leidde tot de capitulatie van Irak op 26 februari. Er werd gedreigd om Saddam Hoessein van de troon te stoten, maar dit gebeurde niet en de Irakees kon rustig verder regeren, De VN besliste wel dat het leger zou blijven tot alle en kernwapens vernietigd zouden zijn. In de volgende wapenstilstand was een van de eisen dat Irak zijn massavernietigingswapens weg zou. In het luchtruim van Irak waren Amerika en Engeland de baas. Ook kwamen er allemaal regels om de Irakese import en export te beperken. Op 13 oktober 1998 eindigde Irak de toestemming voor de inspecties. Niemand vertrouwde Irak en met name Sadam Hoessein niet, er waren nog een hoop vragen zonder antwoord na de slechte samenwerking tussen de inspectie en Saddam Hoessein. Op de dag dat de inspecteurs Irak verlieten (16 december 1998) begon de missie Desert fox, Amerikaans en Engelse vliegtuigen moesten bepaalde doelwitten in Irak bombarderen

De aanslagen van 11 september 2001
Op 11 september 2001 werd er een terroristische aanslag gepleegd op de twin towers van het WTC en het op het Pentagon in de buurt van Washington. Ook stortte er een vliegtuig neer vlak bij shanksville, Pennsylvania. Bij deze aanslagen werd er gebruik gemaakt van normale personenvliegtuigen, volgens de offici��le cijfers zijn er bijna drieduizend mensen gedood uit 63 landen
Ondertussen zijn er veel theorie��n over hoe de aanvallen zijn verlopen en nog belangrijker, wie heeft het gedaan? Dit is omdat de Amerikaanse regering misbruik heeft gemaakt van de terroriste aanvallen, de plannen voor de oorlogen lagen al klaar voordat de terroristische aanslagen waren gepleegd

Wat is de aanleiding?

Oorlog tegen het terrorisme
De oorlog tegen terrorisme is de strijd tegen het terrorisme die door Amerika is gecre��erd en die gesteund word door andere westerse landen als een reactie op de aanslagen van 11 september 2001, de aanslagen zijn opge��ist door al-qaida, een terroristische beweging onder de hoede van de sjeik Osama Bin Laden, deze terreurgroep verzet zich tegen alles wat westers is en pleegt vooral in Amerika aanslagen, De aanslagen waren voor de vs de directe reden om de oorlog aan het terrorisme te verklaren. Bush vond dat je in deze strijd niet neutraal kon zijn, of je vocht samen met Amerika tegen de terroristen of je was tegen Amerika. Als idee van de verenigde staten nam de veiligheidsraad van de verenigde naties een resolutie aan tegen het terrorisme. De NAVO vond dat na de aanslagen van 11 september 2001 artikel 5 van toepassing was met dit artikel werden de aanslagen in de verenigde staten gezien als een oorlogsverklaring tegen de hele NAVO.

De regering onder Bush nam enkele maatregelen tegen het terrorisme
��� Er een lijst uitgebracht waar de meeste gezochte terroriste op stonden
���Oorlog tegen afghanistan (oktober 2001 ��� Patroit act ��� Opzeggen van het verdrag met rusland ��� De bushdoctrine, die De verenigde staten toestemming gaf om andere landen aan te vallen als Amerika in gevaar was

in begin 2003 vertelde bush in zijn speech voor het congres dat hij bewijs had dat de Irakezen de wapeninspecteurs zouden tegenwerken, en dat Irak wel over massavernietigingswapens zou beschikken. Volgens bush waren er meer dan duizend Irakezen die belastende documenten zouden verbergen om de VN voor de gek te houden. Ook zou Irak volgens bush aan biologische wapens hebben gewerkt in verplaatsbare laboratoria, waar die nu zijn is niet bekend. Volgens Amerikaanse diplomaten wisten de Irakezen van te voren welke locaties bezocht zouden worden door de inspecteurs. Zo verklaarde functionarrisen dat spionage apparatuur bewijs had verzameld dat Irak de locaties enkele dagen van te voren opruimde.

Aanleidingen voor de oorlog met irak zijn dus:
��� De Irakese dictator Saddam Hoessein was een groot gevaar voor andere landen , omdat hij massavernietigingswapens hebben.
��� De massevernietigingswapens zouden een directe dreiging zijn voor de veiligheid in de westerse lande;
��� De Politici in Irak zou banden hebben met terroristische groepen, vooral met al Qaeda
��� Saddam Hoessein was een zeer wreed persoon en gebruikte zelfs gifgas tegen zijn eigen mensen.

De eerste drie redenen zijn nooit bewezen, alleen dat Saddam Hoessein gifgas tegen zijn eigen bevolking gebruikte is bewezen
De ontwapeningscrisis

De ontwapeningscrisis van Irak was een internationale crisis tussen Irak en met name de Amerika in 2002, Die uiteindelijk zou strandden in de oorlog met Irak in 2003. In oktober 2002 kreeg President bush de toestemming om oorlog te voeren tegen Irak, Bush liet aan de VN Veiligheidsraad zien wat zijn plannen waren en die nam in november 2002 een resolutie aan waardoor de Irakezen nog een laatste kans werd geboden om mee te werken, Zouden ze niet meewerken zouden er ���ernstigere gevolgen komen���. Irak wilde niet meewerken aan deze resolutie en dus vonden Amerika en Engeland begin 2003 dat Saddam Hoessein zijn laatste kans had verspild. Terwijl enkele ander landen zoals Duitsland en Frankrijk vonden dat de inspectie nog iets meer tijd zou moeten krijgen. Toen bleek dat in de VN waarschijnlijk geen meerderheid zou komen voor de resolutie die een oorlog zou rechtvaardigen besloten de Amerika en Engeland een ultimatum op te stellen zonder toestemming van de van de Veiligheidsraad. Op 20 maart 2003 viel Amerika samen met de landen waardoor ze gesteund werden ( Coalition of the Willing) Irak binnen, dit moment word gezien als het begin van de oorlog in irak. De missie Iraqi Freedom was begonnen. De oorlog werd ook door nederland gesteund
Conclusie:
De verenigde Staten zijn al eerder in oorlog met Irak geweest, toen ging het om Koeweit. De aanleiding voor de 2de oorlog tussen Verenigde staten en Irak waren de terroristische aanvallen op 11 september 2001. Amerika werd hierin door bijna alle westerse landen gesteund.

Verloop beide oorlogen
Vietnamoorlog
Met B. Johnson aan de macht en zijn aanhang van het Amerikaanse Congres was de Vietnam een Amerikaanse oorlog geworden. De oorlog moest echter snel gewonnen worden door de Amerikanen omdat B. Johnson binnenlands grote plannen had voor Amerika zelf waar veel geld voor nodig was. De uitgangspunten waren de oorlog snel winnen zonder nucleaire wapens te gebruiken, weinig Amerikaanse slachtoffers en de oorlog moet binnen het Vietnamese grondgebied blijven. Het doel was Vietnam een democratische staat te maken zonder bedreiging van het communisme. Er was nog een mogelijkheid om van de oorlog af te zien maar dat gebeurde niet omdat Amerika niet hun gezicht in de internationale politiek te verliezen als wereldmacht.
In Vietnam was de aanhang van de Vietcong enorm gegroeid maar de Amerikanen dachten nog steeds veel sterker te zijn en daarom waren er geen alternatieve oorlogsstrategie��n ontwikkeld. Om de wereld vrede te behouden sloot VS en akkoord met China om een militair conflict te voorkomen.
De eerste acties van het Amerikaanse leger waren het tegen gaan van de wapenleveringen van Noord-Vietnam aan de Vietcong die in het zuiden waren door bombardementen uit te moeren met de Amerikaanse luchtmacht. Dit begon in 1965, in het zelfde jaar stuurde Amerika ook grondtroepen naar Zuid-Vietnam. Veel van de bombardementen werden uitgevoerd met napalmbommen, dit zijn brandbommen die een groot oppervlakte snel in de brand kan zetten. Bij de bombardementen kwamen veel Vietnamese burgers om en er raakte veel gewond zo hoopten de Amerikanen de steun van Noord-Vietnam aan de Vietcong te stoppen. Deze tactiek werd ���Rolling Thunder��� genoemd, dit werd ook toegepast in het zuiden van Vietnam. Deze tactiek hebben de Amerikanen 3 jaar gebruikt zonder succes want de aanhang leek juist groter te worden en de Vietcong streed nog veller terug tegen de Amerikanen.
Ook op de grond konden de Amerikanen het niet winnen dit is terug te zien in het aantal soldaten dat naar Vietnam is gestuurd namelijk in 1995 180.000 soldaten en op het hoogtepunt van de oorlog 543.000 soldaten. Het falen van het Amerikaanse leger heeft meerdere reden:
-De Vietcong was een lastig doelwit omdat de soldaten zich goed konden verschuilen omdat het hun terrein was en ook op konden gaan in de bevolking, de Amerikanen waren daarentegen een duidelijk doelwit voor de Vietcong door hun grote legerbasissen waardoor hun acties erg doeltreffend waren.
-De steun van het Zuid-Vietnamese leger was gering omdat het een klein leger was wat slecht kon samenwerken met de Amerikanen.
-Er waren veel Amerikaanse soldaten in de legerbasissen nodig om ze te beschermen op deze basissen stonden namelijk de bommenwerpers waar Amerika de oorlog mee dacht te winnen. Het beschermen was erg lastig tegen de Vietong omdat ze elk moment konden aanvallen en de vijand kon overal zitten omdat de soldaten vaak vermomd waren als burgers.
-Voor de Amerikanen was het erg lastig oorlog voeren tegen een guerrilla beweging, dit hadden ze namelijk nog nooit gedaan en daar waren ze slecht op voorbereid. Er waren geen grote veldslagen maar kleinschalige onverwachte aanvallen waarna de guerrilla���s het oerwoud in konden ontkomen en zo konden de Amerikanen de guerrilla���s moeilijk opsporen.
De rol van de media heeft een grote rol gespeeld in de oorlog, in Amerika werd aanvankelijk erg positief gepraat over de oorlog en de media suggereerde zeker dat Amerika aan de winnende hand was. Dit kwam bijvoorbeeld doordat de VS lijsten met gesneuvelde soldaten van de vijand te producen waarbij ze de daadwerkelijke aantallen verhoogde dan wat ze eigenlijk waren. Maar het aantal Amerikaanse slachtoffers blijf ondertussen sterk stijgen. Ondertussen ontstond er ook veel frustratie bij de Amerikaanse soldaten omdat ze zo slecht grip hadden op de vijand. Ook vielen er veel onschuldige burger slachtoffers wat sterk werd opgepikt door de Amerikaanse media. Het beeld in de Amerikaanse media veranderde naar meer negatievere cijfers en de media begon Johnsons politiek tegenover Vietnam in twijfel te trekken. Door het negatieve nieuws wilden steeds minder mensen in dienst te gaan voor deze oorlog hierdoor begon de Amerikaanse regering de bevolking te dwingen, onder andere waren armen en zwarte mensen de dupe. Dit leidde tot veel onvrede onder de bevolking waardoor het aantal mensen wat in dienst wilden gaan nog verder steeg. In 4 jaar tijd steeg het aantal mensen wat militaire dienst weigerde van 4 naar 43 procent.
In 1968 werd voor de Vietnamese nieuwjaar een wapenstilstand afgekondigd van een week, echter negeerde de Vietcong dit en maakte er juist gebruik van om een grootschalige onverwachte aanvallen te doen. Veel dorpen en steden werden aangevallen en de Vietcong terroriseerde het gehele land, deze aanvallen werden ook wel Tet-offensief genoemd omdat het Vietnamese nieuwjaar ���viering van Tet��� genoemd word. De Amerikanen wisten met veel moeite stand te houden en er waren aan beide kanten veel slachtoffers ook bij de Vietcong, ondanks de overwinning van de Amerikanen was het geloof dat ze oorlog zouden winnen enorm gedaald, en dit gedeelte van de oorlog werd ook op de Amerikaanse tv uitgezonden wat bij de mensen thuis nog meer twijfels over de oorlog bracht. Door de vele meningsvormingen en omdat mensen nu pas echt zagen hoe het nou was in Vietnam moest Johnson openlijk voordragen dat hij vredesonderhandelingen wilden gaan doen met de Vietcong. Dit kwam door vele opstanden die door de tv-uitzendingen nog veel groter waren geworden.
B. Johnson was zijn populariteit verloren door zo veel soldaten toch naar Vietnam te sturen, toen hij aftrad als president nam Richard Nixon in 1969 het van hem over. Hij beloofde de oorlog snel en eervol(zonder gezichtsverlies) be��indigen en dus snel de Amerikaanse troepen terugtrekken. Hij begon alleen door nog meer troepen naar Vietnam te sturen maar dit deed hij om Zuid-Vietnam sterk genoeg te maken om de communisten te verslaan zonder de hulp van Amerikaanse soldaten. Later stuurde hij nog meer legermaterieel en adviseurs om Zuid-Vietnamese soldaten te trainen waarna hij zo���n 60.000 soldaten terug haalde. Wel gingen de bombardementen door, ze werden juist meer ingezet. Om de Noord-Vietnamezen sneller te dwingen tot onderhandelingen ging de VS de banden verbeteren met China en de Sovjet Unie. De Amerikanen hoopten zo de steun van deze twee landen aan de Vietcong te verminderen. Ondanks deze pogingen van de Amerikanen veranderede er niet veel in Vietnam en vredesbesprekingen resulteerde in niets. Pas toen de bombardementen van de Amerikanen stopte in 1972 ging men weer serieus praten met elkaar over een oplossing, dit gebeurde in Parijs. Echter verliep dit erg moeizaam maar uiteindelijk in 1973 kwamen ze tot een vredesovereenkomst. Amerika stelde voor hun troepen terug trekken waarop Noord-Vietnam graag in wilde gaan. Vlak nadat de Amerikanen vertrokken waren startte de oorlog tussen Noord-Vietnam en Zuid-Vietnam weer. De Vietcong veroverde veel nieuw Vietnamees terrein en in April gaf de Noord-Vietnamese president zich onvoorwaardelijk over. Dit betekende dat nu de oorlog officieel over was en de communisten gewonnen hadden.

Irak

Amerika begon met het Bombarderen van de Irakese hoofdstad Bagdad, Maar ook steden in het noorden van Irak, Mosul en Kirkuk, werden gebombardeerd. De Shock en Awe die verwacht was (een techniek waarbij het leger verlamden word door een serie zware lucht aanvallen, waardoor ze zich zullen overgeven). Kwam er niet. De bombardementen waren in het begin vooral gericht op doelen van de Irakese politiek. Na enkele dagen werden de aanvallen nog heftiger , de hoofdstad, Bagdad, lag constant onder vuur. De Amerikaanse grondtroepen kwamen via Koeweit het zuiden van irak binnen. Er werd erg hevig gevochten in de steden Basra en Najaf. Al redelijk snel werd de val van basra bekend gemaakt, maar dit was maar schijn, Fedayeen-strijders bleven de steden terroriseren en het duurde meer dan twee weken voordat de geallieerden echt konden zeggen dat het veilig was. Wat er meeviel voor de geallieerden was dat er geen gebruik werd gemaakt van chemische wapens waar van te voren wel angst voor was. Ze hadden al vaccins gemaakt indien er dat soort wapens gebruikt zouden worden. Toch ging niet alles van een leien dakje. Zo was er het felle verzet waar de coalitie mee moet omgaan, een andere teleurstelling was dat er geen front kon worden gemaakt in Noord-Irak. Turkije stond namelijk niet toe dat de verenigde staten vanuit hun grondgebied Irak zouden binnenvallen. Ze wouden zich niet bemoeien met de oorlog voor een deel omdat ze bang waren dat de Koerden uit Turkije en Irak samen zouden gaan werken tegen de Turkse regering. Ook werden de soldaten niet echt gastvrij ontvangen door de Irakese bevolking maar dit valt wel te begrijpen, toen de bevolking in de eerste Golfoorlog in opstand kwam, werden zij in de steek gelaten dor het Amerikaanse leger. De bedoeling was om zo snel mogelijk Bagdad te veroveren maar dit liep een vertraging op door een probleem met de bevoorrading van het Amerikaanse leger. Er waren geen massavernietigingswapens en er vielen een hoop onnodige slachtoffers aan beide kanten. Voor tegenspelers des te meer de reden om de inval in Irak te bekritiseren. Tijdens de oorlog in Irak was Mohammed Al-Sahaf het gezicht van de Irakese regering. Hij sprak dagelijks de internationale pers over hoe het er aan toeging in zijn land. De laatste verschijning van al-Sahaf op televisie was op 8 april 2003. Amerika had het vliegveld van Bagdad al enkele dagen in zijn macht en het leek erop dat het een lange en hevige strijd zou worden. Dit was niet zo, veel sneller dan ook maar iemand verwacht had trokken de Amerikaanse soldaten Bagdad binnen, er was nauwelijks verzet. Op 9 april werd de val van Bagdad bekend gemaakt. Van de Irakese regering was niks meer te bekennen, dit was voor de Irakese bevolking een signaal dat het nu eindelijk over was met de dictatuur, nu werden de geallieerden soldaten wel met blijdschap ontvangen. De val werd gekenmerkt door het omvertrekken van het zes meter hoge standbeeld van Saddam Hoessein in het centrum van Bagdad. Dit werd over de hele wereld op live televisie uitgezonden.
Conlusie:
De oorlog verliep redelijk snel, de Verenigde staten begonnen meteen zware bombardementen waardoor de Irakezen verzwakt raakten, toch was er wel een grote tegenstand. Heel snel kreeg Irak een nieuwe regering doordat Saddam Hoessein vluchtte.

Wat waren de gevolgen voor beide landen?
Vietnamoorlog
Nu we meer weten over de oorlog is het ook beter te begrijpen wat de gevolgen waren van de oorlog op de thuisfronten tijdens ��n na de oorlog. De Vietnamoorlog had grote sporen achtergelaten in de Verenigde Staten en in Vietnam.
Amerika:
Na en tijdens hadden de Amerikanen een groot gezichtsverlies geleden. Dit kwam onder anderen omdat er verschillende schandalen van oorlogsmisdaden naar buiten waren gekomen, de Amerikanen die stonden voor werelddemocratie hadden ook slechte dingen gedaan. Dit schudde veel mensen wakker omdat de Amerikanen niet altijd beter handelde dan de Communisten waar ze juist tegen streden. Veel mensen waren het niet eens met de manier waarop Amerika had gehandeld in de Vietnamoorlog.
Ook heeft Amerika een deuk in hun imago opgelopen omdat zij (toen) het modernste leger waren en desondanks verloren, dit was de eerste oorlog wat ze verloren hadden. Ook de soldaten die terug keerde uit Vietnam hadden het niet makkelijk, ze werden niet hartelijk ontvangen maar ze werden met verwijt aangekeken als oorlogsmisdadigers. Omdat er veel zwarten in het leger waren die de dienstplicht niet konden ontduiken was er veel frustratie onder de zwarte bevolking. Om het te verzachten kregen alle soldaten die terug kwamen van de oorlog een studiebeurs van de regering waardoor blanke en vooral zwarte jongens een carri��re konden opbouwen.

Ook waren er grote economische gevolgen voor Amerika, de oorlog kostte veel geld waar de Amerikaanse economie onder leed. Er ontstond een grote inflatie omdat de regering een groot geldtekort had, dit was ook in Europa te voelen. Ook politiek ontstonden problemen nadat de oorlogsschandalen naar buiten kwamen, de uitvoerende macht moest namelijk vele zaken geheim houden die betrekking hadden op de oorlog om Amerika niet in een slecht daglicht te zetten en de bevolking rustig te houden. Een grote rede was het bestrijden van het communisme maar dit werd later een bijzaak omdat Amerika het imago hoog wilde houden waardoor de oorlog veel langer duurde dan nodig was.
Conclusie: er waren dus voor de beide landen grote economisch en politieke gevolgen, de oorlog heeft voor beide landen veel geld gekoste en heeft in Vietnam veel verwoest wat voor nog meer economische schade heeft gezorgd.

Vietnam:
Zuid-Vietnam zag snel nadat de Amerikanen vertrokken waren hoe zwak ze eigenlijk waren, ze werden na een snelle nederlaag verslagen door Noord-Vietnam. Veel Zuid-Vietnamezen vluchtte op het laatste moment nog naar Amerika en Europa. Andere werden onder communistische dictatuur in heropvoedingskampen gestopt. Door het communistische systeem en dus de collectivisering ging het nog slechter met de economie dan dat het al ging in Vietnam. Door de vele verwoeste gebouwen hadden mensen het erg zwaar en gewonden als gevolg van de oorlog konden slecht geholpen omdat er te weinig middelen voor waren. Ook omdat de Amerikanen chemische ontbladeringsmiddelen gebruikte was de grond vervuild geraakt en werd zelf landbouw lastig. Ook lang na de oorlog vielen er nog steeds slachtoffers door mijnen die verstopt waren door de Amerikanen en er werden lang nog kinderen geboren met afwijkingen door de chemische wapens die gebruikt waren door de Amerikanen.
Tijdens de oorlog vluchtten veel burgers naar de steden omdat de kleine dorpen vaak onder vuur werden genomen door de Amerikanen omdat de Vietcong zich vaak in zulke dorpen verschuilde. Het platteland liep dus leeg en de steden werden overspoeld met vluchtelingen. Veel Vietnamezen hebben een trauma overgehouden aan de oorlog en er is een grote haat ontstaanf tegenover de Amerikanen die niet zomaar verdwijnt.
Gevolgen van de oorlog in Irak
Op 1 mei 2003 was het ���offici��le��� einde van de Oorlog in Irak, Er werd toen een speciale eenheid opgericht, Stabilisation Force Iraq. Deze eenheid werd opgericht om de Irakezen te helpen om hun land opnieuw op te bouwen. Engeland en de verenigde staten zorgde voor de meeste soldaten, maar ook 28 andere landen stuurden hun troepen naar Irak. Nederland zelf deed niet mee aan de oorlog maar hielp wel bij het opnieuw opbouwen van Irak. In begin juli 2003 werden de eerste Nederlandse soldaten naar Irak gestuurd, zo���n 25 soldaten, uiteindelijk zouden er 1200 militairen uit Nederland in Irak aankomen. De Nederlandse soldaten moesten ervoor zorgen dat de vrede werd gehandhaafd in het woestijn gebied Al-Muthanna. Dit lag in het Engelse deel. Ook was er een tijdelijke regering Coaliton Provisional Authority, ook wel CPA, deze regering werd geleid door Paul Bremer. Zelfs toen er een datum was voor het einde van de oorlog was er nog steeds erg veel geweld in Irak. Voornamelijk tussen de millitairen en de rebellen

Misdragingen geallieerden
In die tijd tot hoe het nu is, gebeurde er nog erg veel ondenkbare dingen. Maar dit was niet alleen door de Irakezen, Een bekend, maar ongelofelijk verschrikkelijk voorbeeld hiervan was de Abu Ghraib gevangenis. Het was onder de leiding van Saddam Hoessein al geen pretje om in de gevangenis te zitten. Onder de macht van Saddam Hoessein werd de Abu Ghraib gevangenis een van de wreedste gevangenissen in heel Irak. De meeste onmenselijke vormen van martelingen en executies waren daar eerder gewoonte dan uitzondering. Maar door acties van Amerikaanse soldaten werd de gevangenis een van de bekendste van de wereld. In 2004 werd bekend dat enkele soldaten uit de verenigde staten de gevangenen op een onmenselijke manier behandelden, er werden foto���s gelekt van blote gevangenen die geforceerd werden tot seksuele handelingen, Onder de dreiging van martelingen. Wat vooral erg beschamend was voor de moslim cultuur was dat er een vrouwelijke soldaten lachend tussen een stel naakte Irakezen stond. Ook zijn er foto���s van een dode Irakees met daarnaast een lachende militair die zijn duim opsteekt. Volgens de inlichtingsdiensten zijn er nog veel meer van zulke foto���s die niet zijn uitgebracht. Zoals foto���s waarop gevangen worden aangevallen door dieren, en gevangenen die worden verkracht door hun medegevangenen. Bush vond dit onacceptabel en beloofde dat de daders gestraft zouden worden. Hij zei ook dat dit niet was hoe het leger van de verenigde staten in elkaar zet, zowel hij als de minister van defensie in die tijd hebben hun excuses aangeboden, een aantal soldaten zijn direct uit het leger gezet en enkele van hun moesten voor de rechtbank komen en stond een zware gevangenisstraf te wachten door hun aandeel in de vreselijke dingen die daar gebeurd zijn. In mei bracht de verenigde staten haar onderzoek naar de misdragingen bekende, hieruit werd opgemaakt dat het geen incidenten waren maar dat er nog veel meer dingen waren gebeurd die echt niet konden. Heel veel afbeeldingen zijn niet gepubliceerd omdat deze te heftig zouden zijn voor de burgers. Engelse soldaten stonden in 2005 voor de rechter, het grootste deel van de aangeklaagden bekenden hun misdrijven in ruil voor een vermindering van hun gevangenisstraf. Uiteindelijk werden alle engelse soldaten op een na schuldig bevonden en veroordeelt tot een celstraf van 3 jaar, ook werden ze oneervol ontslagen uit het engelse leger.

Herverkiezingen
Eind juni 2004 gaf de tijdelijke regering de macht over aan een tijdelijke Irakese regering, deze regering stond onder leiding van Iyad Allawi en president Ghazi al-Yawar. Zij zorgde er voor dat Irak klaar was voor de herverkiezingen in begin 2005, na deze verkiezingen werd er een regering opgesteld onder leiding van Ibrahim Jaafari en Jalal Talabani. Zij maakten een nieuwe grondwet die enkele maanden later werd ingevoerd.
Most wanted
Na de oorlog werd een meest gezochte personen lijst opgesteld van de meest gezochte Irakezen, het waren er 50, eerder waren het er 52 en dat zijn precies het aantal kaarten in een kaartspel, om deze reden kreeg elke persoon een eigen kaart, de nummer 1 Saddam Hoessein, was de schoppen aas
Het proces

In December 2003 werd de meest gezocht man van Irak, Saddam Hoessein. In eerste instantie leek het bijna ongmogelijk om deze man te vinden, omdat hij al snel was gevlucht, dit lukte het leger van de Verenigde Staten toch, ze hadden de meeste gezochte persoon van Irak, misschien wel van wereld, opgepakt. De woordvoerder van de verenigde staten op dat moment, Paul bremer, begon zijn toespraak met een zin die niet snel vergeten zal worden: Ladies and gentleman, We���ve got him. Omdat het om een van de gevaarlijkste personen van de wereld ging werden er enkele DNA-tests uitgevoerd, uit deze tests bleek dat het inderdaad Saddam Hoessein was. Saddam Hoessein werd gevonden in de kelder van een huis in Adwar. Deze arrestatie vond plaats door een aantal invallen doaar in de omgevingen, ten tijde van de arrestatie zag Saddam er erg moe en onverzorgd uit.
De naam van de missie waardoor Saddam Hoessein kon worden opgepakt was Red dawn. Ongeveer zeshonderd soldaten vestigde zich in twee schuilplaatsen, deze gingen bij de namen Wolverine 1 en Wolverine 2. In de buurt van Wolverine 2 zagen soldaten een klein gat in de grond dat was gecamoufleerd mnet bakstenen en aarde, in de kleine ruimte onder de grond vonden ze Saddam Hoessein, er was een speciaal systeem aangelegd zodat de Irakees genoeg zuurstof zou krijgen. Ook vonden de soldaten bijna ����n miljoen dollar in de kelder

Het bleek niet makkelijk om tot een rechtszaak tegen de dictator te komen. Advocaten die zich bemoeiden met de rechtszaak werden uiteindelijk dood teruggevonden. De hele rechtzaak heeft ongeveer een jaar geduurd. Saddam Hoessein stond terecht voor een speciale rechtbank die was opgericht door de Verenigde staten, Die er tientallen miljoenen dollars in hebben gestoken. De rechters hadden een training gekregen van de engelsen en de verenigde staten. Hier hadden sommige mensen nog wat vraagtekens bij. De verenigde naties wilden bijvoorbeeld niet meewerken. Bijna de gehele Irakese bevolking keek uit naar de dag dat Saddam Hoessein eindelijk zijn verdiende loon zou krijgen voor alles wat hij gedaan had. Toch waren er nog enkele Irakezen die tot het laatste moment loyaal waren. Voor de veiligheid van de irakese bevolking mochten er geen burgers aanwezig zijn bij het proces, maar mochten ze het wel zien op televisie, dit werd uitgezonden met een vertraging zodat Saddam Hoessein er geen showtje van kon maken.
In november 2006 werd de dictator en terrorist schuldig bevonden op massamoord van 148 mensen in een klein dorpje in Irak, dit was in 1982, Hij werd veroordeelt tot de doodstraf door middel van ophanging, daarnaast werden ook zijn broer en de belangrijkste rechter in de tijd veroordeelt tot de doodstraf. 26 December besliste de rechtbak dat Saddam Hoessein binnen een maand moest worden opgehangen, vier dagen later op 30 December is hij om het leven gebracht.

Het verzet

Vanaf de dag dat de Amerikanen en Engelsen de macht kregen in Irak, waren er veel mensen die er tegen in opstand kwamen, ook werden er velen aanslagen gepleegd, dit zullen we verder toelichten in het volgende kopje. De bevolking zag de amerikanen namelijk als een bezetter, die Irak wilde overnemen. Uiteindelijk zijn er meer slachtoffers gevallen in de eerste fase van de oorlog dan in de tweede fase.
Tijden de regeerperiode van Saddam Hoessein was de Ba���athpartij de baas, deze partij bestond vooral uit Soennieten (een stroming in de islam) en deze onderdrukte de Sjiieten (een ander stroming in de islam). Toen saddam Hoessein niet meer de baas was kwamen er steeds meer Sjiieten in verzet, zij wilden van Irak weer een islamitische staat maken waren het geloof het allerbelangrijkste was, de baas van deze groep was Mugtada al-Sadr
De andere groep in irak, de Soennieten, onder leiding van Saddam Hoessein waren het vooral Soennieten in de Ba���athpartij, deze mensen hadden speciale voorrechten, en hadden meestal veel meer geld dan Sjiieten. Bij het verslaan van Saddam Hoessein vervielen deze voorrechten ook,

Er kwam ook hulp van andere landen. Over de hele wereld kwam steeds meer verzet tegen de Irak-oorlog. Veel normale Irakezen en ex-militairen kwamen in opstand tegen de verenigde staten, ook uit omliggende landen kwamen er rebellen die zich verzette tegen de verenigde staten.

ontvoeringen
Een manier om aandacht te trekken was door bepaald personen te ontvoeren, een heel bekend voorbeeld hiervan is Nick berg, een amerikaan, Enkele dagen na zijn ontvoering werd zijn onthoofding op live-tv uitgezonden, De gijzelaars wilden dat de gevangen uit de Abu-Ghraib gevangenis

Een andere manier om aandacht te trekken is door iemand te ontvoeren. De meest bekende ontvoering is dan ook die van de Amerikaan Nick Berg. Na zijn ontvoering werd enkele dagen later op televisie zijn onthoofding uitgezonden. De gijzelaars eisten vrijlating van gevangenen uit de Abu-Ghraib gevangenis.

Conclusie:
Hoewel de offici��le einddatum voor de oorlog 1 mei was, werd er ook na de oorlog nog veel gevochten en was niet iedereen blij met de manier hoe Irak nu bestuurd werd hierdoor ontstonden er veel aanslagen, gingen veel mensen in verzet en werden er ook mensen ontvoert enkel om een punt te maken. Wel zorgde de oorlog voor nieuwe verkiezingen en werd de dictator Saddam Hoessein ge��xecuteerd. Het was niet alleen maar positief in 2004 bleek dat Amerikaans soldaten vreselijke dingen hadden gedaan met Irakese gevangenen.

Hoe staan de landen nu tegen over elkaar?
Hoe staan Amerika en vietnam nu tegenover elkaar?
Vandaag de dag is de relatie tussen Amerika en Vietnam vele malen beter, de verhoudingen tussen de twee landen zijn gestabiliseerd. Dit komt omdat in 1993 Vo Van Kiet minister-president werd in Vietnam, dit was voor Amerika reden om de handelsembargo���s op te heffen. In het jaar 2000 kwam president Bill Clinton in Vietnam als staatbezoek om de relatie te verbeteren. Hij was de eerste president die daar kwam sinds het einde van de oorlog. Clinton bleef 4 dagen en hij wilde in zijn bezoek duidelijk maken dat hij wilde dat Vietnam mee deed in de globalisering van de economie, ook hoopte hij de binnenlandse politiek sneller te laten democratiseren. Clinton heeft de graven bezocht van de gesneuvelde soldaten en heeft een toespraak gehouden voor studenten in een Universiteit. Door dit bezoek hebben veel mensen de oorlog achter zich kunnen laten, echter kwam er geen spijtbetuiging tijdens het staatbezoek.
Conclusie: Amerika en Vietnam zijn dus geen vijanden meer maar de relatie blijft nog altijd niet optimaal.

Hoe staan de verenigde staten en Irak nu tegen over elkaar?
Tegenwoordig is de band tussen de verenigde staten en Irak nog steeds heel erg slecht. Er is dan wel geen oorlog meer nogsteeds verdenken de verenigde staten irak ervan dat ze kernwapens hebben en zijn ze dan ook erg voorzichtig.

Wat zijn de gebruikte gevechtstechnieken en welke wapens zijn gebruikt

De gebruikte wapens in de Vietnamoorlog waren verwoestender dan elk ander conflict zich daarvoor heeft afgespeeld, van chemische wapens, een grote luchtmacht tot de infanterie. De Amerikanen beschouwden zich samen met Zuid-Vietnam superieur vooral door hun sterke luchtmacht. Zuid-Vietnam wat werd gesteund door Amerika gebruikte voornamelijk Amerikaans militair materieel, Noord-Vietnam gebruikte wapens die geproduceerd werden in Rusland en China. Ook werden nu op grote schaal alternatieve oorlogstactieken gebruikt zoals het gebruik van giftige chemische ontbladeringsmiddelen door de Amerikanen. Door de Vietcong werd op grote schaal boobytraps gebruikt die vaak ter plekke geproduceerd konden worden door natuurlijke materialen te gebruiken als bamboe.
Amerika:
De luchtmacht werd dus vaak ingezet, er zijn duizenden bombardementsvluchten uitgevoerd in Noord- en Zuid-Vietnam. De luchtmacht domineerde in de lucht onder andere door de B-52 bommenwerper die speciaal ontwikkeld werd door Boeing. Samen met de kleine en wendbare gevechtsvliegtuigen als de F-4 Phantom en de Huey helikopters waren ze ontzettend sterk in de lucht. Deze Huey helikopter was een belangrijk middel voor de Amerikanen omdat het makkelijk kon landen op kleine plaatsen en langzaam op lage hoogtes kon vliegen. Vaak werd de helikopter ingezet voor transport van troepen maar ook voor vervoer van materieel was het veel ingezet middel. Ook kon het als ondersteuning dienen voor grondtroepen omdat er speciaal aangepaste wapens op gemonteerd kon worden zoals raketten en mini-guns. De Huey Helikopter werd een icoon voor de Vietnamoorlog omdat hij zo vaak werd gebruikt en voor zo veel verschillende doeleinden gebruikt kon worden.
Napalm was een van de meest verwoestende explosieven wat de Amerikanen gebruikten, het werd als bommen op vliegtuigen en straaljagers gebruikt en op de grond gebruikt als vlammenwerpers en brandbommen. Niet alleen verwoestte de brand door de napalmbommen veel grond ook kwamen er veel giftige gassen vrij waardoor het wapen nog dodelijker werd.
Op het gebied van artillerie en infanterie-wapens liepen de Amerikanen voor op de Noord-Vietnamezen omdat ze veel moderner materieel hadden. De Amerikanen hadden tanks met machinegeweren die steun leverde aan de grondtroepen, deze tanks werden minder gebruikt dan gehoopt omdat veel gevechten op moerassige grond of dichtbegroeide terreinen verliepen. Er werden veel wapens en voertuigen gebruikt die ontworpen waren tijdens de Tweede Wereldoorlog zoals de Houwitzer artillerie geschut, wat door 8 personen tegelijk bemand moest zijn.
De M60 machinegeweer is een van de meest gebruikte infanteriewapens van de Amerikaanse troepen. Het werd op de grond gebruikt bij de infanterie maar ook werd het geweer op tanks geplaatst, ook gebruikte de Amerikanen het als turret in een helikopter. Nadelen van het wapen waren het gewicht van het wapen en de munitie, door het vele gewicht kon er maar beperkt munitie mee per infanterist. Het standaard wapen van de infanteristen was het M-16 geweer wat gas-aangedreven was net als het M60 machinegeweer. De M-16 was een erg wendbaar wapen en kon als semi-automatisch en als automatisch gebruikt worden waardoor het ook op lange aftanden accuraat bleef.
Ook waren de Amerikaanse troepen uitgerust met handgranaten, die met de hand gegooid konden worden en afgeschoten konden worden door speciale granadelaunchers die onder de wapens bevestigd waren. Zo konden grondtroepen op afstand doelen uitschakelen. Ook gebruikte de Amerikanen mijnen om hun basissen te beschermen ze werden rondom de kampen geplaatst en werden geactiveerd door struikeldraden of handmatig geactiveerd. Ook werd er enorm veel gebruik gemaakt van chemische wapens, er werd bijna 60 miljoen liter aan herbicides over 4,5 miljoen hectare land gebombardeerd. Dit gebeurde in een deel van operatie ���Ranch Hand��� waarin de ontbladeringsbommen gebruikt werden om de beschutting van de Vietcong te vernietigen. Ook werden er veel gewassen gebombardeerd zodat de vijandige troepen veel minder te eten zouden krijgen, dit had met name grote gevolgen voor de bevolking. Later bleek dat het middel veel gezondheidsproblemen veroorzaakten als tumoren, huiduitslag, en aangeboren afwijkingen.

Noord-Vietnam (de communisten)
Bijna alle wapens, uitrusting en uniformen die gebruikt werden door de Vietcong en de Noord-Vietnamese troepen waren afkomstig uit Rusland en China. Doordat de Amerikanen zo veel gebruik maakten van hun luchtmacht werd de Vietcong goed uitgerust met anti-air wapens om de vliegtuigen uit te schakelen. De tegenhanger van het M-60 machinegeweer is de DP 7.62 lichte machinegeweer die juist door de Vietcong veel gebruikt werd. Het standaard geweer voor de troepen was de AK-47 dit is een een voudig maar zeer dodelijk wapen, het wapen staat bekend als ���landbouwersgeweer��� omdat het door iedereen gebruikt kon worden. De AK-47 werd gebruikt omdat het erg duurzaam was en door elke soldaat onderhouden kon worden. De gevechtskleding was niet het zelfde als bij de Amerikanen namelijk militaire uniformen met camouflage maar juist burgerkleding of landbouw kleren waardoor ze slecht te herkennen waren voor de Amerikanen als vijand.
De Vietcong gebruikte ook dikwijls explosieven die ze van de Amerikanen buit hadden gemaakt. Vaak produceerde ze hun eigen explosieven en maakte ook veel boobytraps zoals verborgen bamboesperen of een kruisboog die geactiveerd werd door een struikeldraad. De meest gebruikte boobytrap was de punji-sticks val, dit is een val gemaakt in een gat in de grond waar bamboesperen in gestoken waren.

Gebruikte gevechtstechnieken en wapens
Er werd voornamelijk vanuit de lucht aangevallen omdat er op deze manier veel minder soldaten zouden sterven, en op deze manier met een bom een groot gebied kon worden platgelegd. Ook waren de Amerikanen bang voor biologische ��� of kernwapens.

Massavernietigingswapens
Na de invasie van Irak werd een plan opgesteld om de massavernietigingswapens op te zoeken. De verenigde staten richtte de Iraq survey group op. Er werden alleen oude wapens gevonden van voor de eerste Golfoorlog (1990-1991). Ook beweerde de verenigde staten dat Irak Uranium had gekocht (radioactief materiaal). Deze bleken later vervalst. Ook bleek dat het congres van Irak, onder Ahmed Chalabi, Papieren had vervalst die beweerden dat er massavernietigingswapens.
Later gaven verschillende Amerikaanse politici toe dat er misschien helemaal geen massavernietigingswapens waren.
Iraq Survey group, de ISG, kwam uit eindelijk in oktober 2004 met een rapport van bijna duizend pagina���s dat er helemaal geen bewijs was dat er massavernietigingswapens zouden zijn, toch sloot de verenigde staten niet uit dat ze er toch wel zouden zijn. Het grote probleem was dat zelfs de top van het leger niet wist of Irak nou massavernietigingswapens had of niet. Saddam Hoessein wist hiervan en zei daarom tegen de mensen dat Irak ze wel had, Zelfs vlak voor dat hij werd opgepakt heeft hij dit tegen een van zijn ministers gezegd, dit bleek achteraf te zijn om zijn soldaten tevreden te houden

Andere wapens
Saddam Hoessein had een bijzonder wapen, de scud-raket. De scud-raket was zo bijzonder omdat deze ongelofelijk lange afstanden kon afleggen, tot wel 700 kilometer, ook konden de koppen van de raket niet alleen normale explosieven bevatten maar ook chemische of biologische wapens, na de inval van Amerika vuurde Saddam Hoessein een paar raketten af op Tel-Aviv en Haifa (Isra��l). Saddam Hoessein deed dit om de steun van de andere Arabische landen te krijgen. Isra��l wilden een tegenaanval doen maar de verenigde staten overtuigde Isra��l om geen tegenaanval te doen, de scud raketten richtte over het algemeen weinig schade aan en sommige van deze raketten haalde Isra��l zelfs niet.

Conclusie:
Er werd altijd gedacht dat Irak kernwapens zou hebben maar dit is nooit bewezen. Wel beweerde Saddam Hoessein dat hij hierover zou beschikken. Wat wel is bewezen is dat Saddam Hoessein over raketten, deze raketten leken heel erg gevaarlijk maar dit bleek uiteindelijk wel mee te vallen.

In hoeverre heeft Amerika iets geleerd van de Vietnamoorlog en dat toegepast in de oorlog in Irak?

Ten tijde van de Vietnamoorlog werd er vanuit gegaan dat het een makkelijke overwinning zou worden, de Verenigde Staten hadden de insteek om het communisme in Vietnam, en eigenlijk het communisme in de hele wereld te verdrijven ( bijvoorbeeld Truman-doctrine). Echter bleek het nog lang niet zo gemakkelijk te gaan als gedacht voor de Verenigde Staten. Uiteindelijk bleek de tegenstoot van Noord-Vietnam veel sterker en groter dan gedacht. Doordat de guerrillabeweging Vietcong in noord-Vietnam de steun kreeg van een van de grootste wereldmachten, namelijk Rusland waren ze veel sterker dan gedacht werd. Het Amerikaanse leger was slecht voorbereid op de manier van oorlog voeren van de Vietcong, de Vietcong kon namelijk een snelle aanval plegen en daarna snel ontkomen door de jungle in te vluchten. Deze tactiek werd veel gebruikt door de guerrillastrijders. In de eerste tijd van de oorlog gebruikte de Verenigde Staten voornamelijk aanvallen vanuit de lucht, bombardementen (rolling thunder). Deze hadden echter weinig effect doordat de Vietcong zich goed kon verschuilen onder de bevolking. Een keerpunt in de oorlog is wanneer John F. Kennedy vermoord wordt. Hij word vervangen door Lyndon B. Johnson en deze nieuwe president stuurt nog meer Amerikaanse troepen naar Vietnam om sneller de oorlog te kunnen be��indigen omdat ondertussen het heel veel geld heeft gekost en de Amerikaanse bevolking er ook wel genoeg van krijgt. Dit kwam door berichten van de media die steeds negatievere berichten lieten horen over Vietnam waaruit bleek dat de Amerikanen niet zo sterk waren als ze zelf beweerden. Doordat steeds minder mensen door de negatieve berichten het leger in wilden voerde Lyndon B. Johnson de dienstplicht weer in. Vooral de Afro-Amerikaanse bevolking was hiervan dupe. Dit zorgde voor veel onrust in het thuisfront. Toen Nixon het overnam van Johnson in 1969 wilde de Nixon de oorlog eervol en zonder gezichtsverlies voor de Verenigde Staten be��indigen. Uiteindelijk kwamen de politieke leiders van beide landen tot een akkoord in Parijs ( De Parijse akkoorden). Volgens dit akkoord moesten de Verenigde Staten binnen 60 dagen Vietnam verlaten. Hier hadden de Amerikanen geen problemen, die waren de oorlog ook wel beu.
Tijdens de oorlog in Irak wilde de Verenigde Staten het anders aanpakken dan in Vietnam en er voor zorgen dat de oorlog zo snel en zo vlekkeloos mogelijk zou verlopen. In plaats van tegen een heel leger te vechten zoals in Vietnam (de Vietcong) focuste de Verenigde Staten zich vooral op ����n persoon (Saddam Hoessein). Met zijn dood zouden bijna alle problemen opgelost worden in Irak. Ook vochten de Verenigde Staten niet met grote legertroepen maar met kleine en gespecialiseerde task forces. Dit werkte erg doeltreffend aangezien Saddam Hoessein al snel onderdook. In november 2002 werd door de VN unaniem besloten dat er wapen inspecties in Irak zouden plaatsvinden, in april van het jaar 2003 werd het Irakese Regime verslagen, Saddam hoessein werd toen niet meer gezien totdat hij in december (dus slechts 8 maanden daarna) werd gearresteerd. Ook waren de wapens veel geavanceerder. Daarnaast werden er veel minder soldaten ingezet waardoor er veel minder slachtoffers vielen aan de Amerikaanse kant, de bombardementen waren ook veel preciezer waardoor er ook weer minder burgerslachtoffers vielen. Doordat in de Vietnamoorlog er veel burgers werden getroffen door Amerikaanse bombardementen kwam er een grote afschuw voor de Amerikanen, in de oorlog in Irak was dit minder dankzij de precisie, maar nog steeds waren er wel mensen die zich verzette tegen de Amerikanen (aanhangers van Saddam Hoessein). Toch verliep niet alles helemaal vlekkeloos, Zo vonden er zoals eerder besproken in dit werkstuk afschuwelijke en mensonterende activiteiten plaats in de Abu Ghraib gevangenis. Dit werd wel netjes opgelost door de toenmalige president Bush die hiervoor een onderzoek liet starten en werden er enkele soldaten veroordeelt en oneervol uit het leger ontslagen.
Conclusie:
Uiteindelijk hebben De verenigde Staten een paar dingen geleerd van de Vietnamoorlog. Ze kwamen er bijvoorbeeld achter dat het veel effectiever is om kleine groepen in te zetten voor ����n bepaalde taak in plaats van een heel leger erop af te sturen. Ook waren de bombardementen veel preciezer en alleen op plekken waar ook echt terroristen aanwezig waren. Ook verliep de oorlog in Irak veel sneller door slimme tactieken en harde aanpak van de Amerikanen

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Paste your text in here…Profielwerkstuk Vietnamoorlog vergeleken met de Irak oorlog. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/paste-your-text-in-here-profielwerkstuk-vietnamoorlog-vergeleken-met-de-irak-oorlog/> [Accessed 15-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.