Profielwerkstuk: Waardoor is onderzoek doen naar de huidige vluchtelingenproblematiek in Nederland lastig? - Essay Marketplace

Profielwerkstuk: Waardoor is onderzoek doen naar de huidige vluchtelingenproblematiek in Nederland lastig?

Inleiding:
Wat wordt het onderzoek?
Waarom wordt dat het onderwerp?
Wat is het belang van het onderzoek?
Misschien een korte beschrijving van het ouder onderzoek, vragen aan Schok?

Hoofdvraag:
Dit alles leidt tot de volgende hoofdvraag van dit onderzoek:
Waardoor is onderzoek doen naar de huidige vluchtelingenproblematiek in Nederland lastig?

Deelvragen:
Om deze hoofdvraag zo goed mogelijk te beantwoorden zijn er verschillende deelvragen opgesteld. Deze deelvragen zullen allen behandeld worden in aparte hoofdstukken. De deelvragen zijn:

1. Wat verstaan wij onder de huidige vluchtelingenproblematiek?
2. Hoe komen vluchtelingencijfers, die gebruikt worden in de politiek, tot stand?
3. Hoe komen vluchtelingencijfers, die door media (kranten) gebruikt worden, tot stand?
4. Hoe betrouwbaar zijn de vluchtelingencijfers van het UNHCR, SCP en VluchtelingenWerk Nederland?

De eerste deelvraag is van essentieel belang, omdat hierin duidelijk wordt wat wij met de verschillende termen bedoelen en omdat hierin een duidelijk beeld geschetst wordt wat de huidige vluchtelingenproblematiek uit dit onderzoek nu eigenlijk is. Dit maakt uiterst duidelijk om welk probleem het onderzoek nu eigenlijk gaat. In dit deel van het onderzoek zal ook besproken worden wanneer iets betrouwbaar is. Dit is belangrijk voor een later deel in het onderzoek.

De tweede deelvraag is belangrijk, omdat hieruit duidelijk wordt waar cijfers vandaan komen en zo wordt duidelijk hoe betrouwbaar deze cijfers uit de politiek zijn. Uit dit deelonderzoek verwachten wij veel, omdat politiek partijen altijd belang hebben bij bepaalde cijfers. Dit is dus optimaal om de invloed van belangen op cijfers te onderzoeken. Hieruit zal duidelijk worden waardoor het lastig is om onderzoek te doen naar vluchtelingenproblematiek.

De derde deelvraag is relevant, omdat hierin duidelijk wordt hoe de gebruikte cijfers door voornamelijk kranten tot stand komen. Dit biedt namelijk essentiële informatie over de betrouwbaarheid van deze cijfers en dat maakt duidelijk waardoor onderzoek naar de huidige vluchtelingenproblematiek in Nederland zo lastig is. Er zijn namelijk bijzonder veel tegensprekende bronnen te vinden.

De vierde deelvraag is interessant, omdat dit drie verschillende organisaties zijn die cijfermatige beweringen doen door middel van eigen onderzoek. Ook hier zullen de belangen onderzocht worden omdat dit informatie geeft over de betrouwbaarheid van de cijfers. Uit deze betrouwbaarheid kunnen conclusies getrokken worden die antwoord geven op de vraag waardoor het lastig is om onderzoek te doen naar vluchtelingenproblematiek. Wij weten in ieder geval uit het originele onderzoek dat lang niet alle instanties even betrouwbaar zijn, omdat ook sommige instanties elkaar tegenspreken.

In deelvraag twee, drie en vier zal ook gekeken worden naar de bruikbaarheid van cijfers. Het zal namelijk opvallen dat, zoals in hoofdstuk 1 beschreven, soms ook andere groepen mensen bedoeld worden met het woord vluchtelingen dan wij bedoelen in dit onderzoek.

Hoofdstuk 1: Het vluchtelingenprobleem
Wanneer is iets betrouwbaar?
Een bron is betrouwbaar op het moment dat de bron aan verschillende criteria voldoet. Ten eerste moet de auteur geen belangen hebben bij bepaalde informatie. Dit zorgt er namelijk voor dat cijfers mogelijk ‘verkleurt’ zijn. Ten tweede moet er een duidelijke definitie zijn van de termen die gebruikt worden. Deze definitie moet ook goed meetbaar zijn, anders komen de cijfers neer op een schatting. Tot slot is ook economische afhankelijkheid een criterium dat wij hanteren voor betrouwbaarheid. Uit het bronnenonderzoek is namelijk gebleken dat sommige organisaties donateurs nodig hebben om te kunnen bestaan. Dit maakt de informatie minder betrouwbaar, omdat de organisatie voordeel heeft bij meer donateurs en dit bereikt kan worden door andere informatie.

Hoofdstuk 2: Politiek en vluchtelingencijfers

Hoofdstuk 3: Media en vluchtelingencijfers
In dit hoofdstuk staat de volgende vraag centraal:
Hoe komen vluchtelingencijfers, die door media (kranten) gebruikt worden, tot stand?

In dit hoofdstuk staan de verschillende getallen uit bronnen, afkomstig uit de media, centraal. Het zal voornamelijk gaan om kranten, omdat hieruit de afkomst van informatie goed is af te leiden. Het zal in dit hoofdstuk ook gaan om de NOS, omdat zij veel cijfermatige informatie verschaffen over vluchtelingen. Het is ook belangrijk om de definitie van begrippen die worden gebruikt en belangen van auteurs te onderzoeken. In dit hoofdstuk zullen in ieder geval meerdere cijfermatige artikelen onderzocht worden.

Dijselbloem en NRC Next:
Minister Dijselbloem (Ministerie van Financiën) heeft in een interview bij BNR gezegd dat vluchtelingen de Nederlandse staat één miljard euro kosten. Een artikel van de NRC meldt echter dat vluchtelingen de Nederlandse staat 1,25 miljard euro kosten (1). Dit wordt in hetzelfde artikel berekend. De kosten van een vluchteling worden geschat op 25.000 euro. De hoeveelheid vluchtelingen wordt geschat op 50 à 60 duizend. Dit is dus een verschil van minimaal 250 miljoen euro, wat neer komt op 25% (berekening 1). De is behoorlijk verschillende informatie. Wat hieruit blijkt is dat de NRC al niet exact weet hoeveel vluchtelingen zich in Nederland bevinden (1), maar belangrijker nog is het feit dat de kosten 250 miljoen euro hoger berekend worden met de laagste schatting van de NRC. In een reactie op navraag van de NOS zegt Dijselbloem de rekensom van het NRC niet te kennen.

Opvallend aan deze situatie is dat de NRC de informatie over de hoeveelheid vluchtelingen uit het kabinet heeft.(2) Deze informatie komt om precies te zijn van staatssecretaris Klaas Dijkhoff (veiligheid en justitie). Met de rekensom van Dijselbloem zijn er 40.000 vluchtelingen (verwacht over 2015), terwijl Dijkhoff verwacht dat er 50.000 tot 60.000 vluchtelingen zullen zijn. Hieruit blijkt in ieder geval dat ook in het kabinet de gedachten uiteen lopen. Natuurlijk betreft het hier wel een verwachting, maar deze uitspraken zijn al gedaan op 15 oktober 2015 en gingen over datzelfde jaar. Het is dus zeer opvallend dat de gedachten op dat moment in het kabinet nog steeds zo ver uiteen lopen. Na verder bronnenonderzoek is het onduidelijk gebleken wat hier nu precies de oorzaak van is. Een mogelijke verklaring is wel het verschil in definitie.

Frontex:
Opvallend is dat veel media, bijvoorbeeld de NOS en de Volkskrant, Frontex gebruiken als bron wat betreft vluchtelingen. (3) (pdf 1) Dit vraagt dus om extra onderzoek naar Frontex.

Frontex is het Europese grens en kust beschermingsagentschap. (4) Frontex is eigenlijk in het leven geroepen om de grenzen te beschermen. Frontex heeft ook een eigen FSC (Frontex Situation Center). Hier wordt constant in de gaten gehouden wat er precies gebeurt qua migratie. (5) Op de site wordt in ieder geval geclaimd dat de informatie zo gedetailleerd en actueel mogelijk is. Er is ook geen reden om aan te nemen dat dit niet waar is, omdat de grens van de EU met landen buiten de EU ook een harde grens is. Er is dus behoorlijk goed bij te houden wie er Europa in komt. Dit gebeurt namelijk op het eiland/land van aankomst. Hierna is het echter lastiger om te bepalen hoe veel vluchtelingen er precies per land zijn, omdat vluchtelingen vrij kunnen reizen door de EU.

Frontex heeft ook geen belangen bij bepaalde informatie. Het is namelijk een losstaande organisatie gefinancierd door de EU. Zij zijn dus ook niet afhankelijk van bijvoorbeeld donateurs.

Dit alles zorgt ervoor dat Frontex een betrouwbare bron is waarop kranten en dus de samenleving behoorlijk goed kan vertrouwen.

NOS:
De NOS geeft zeker op de nieuwssite veel informatie over de vluchtelingencrisis. In heel veel van deze gevallen bevat deze informatie ook cijfers. In het artikel ‘De vluchtelingencrisis in vijf grafieken’ zijn vijf grafieken vermeld en daarbij de bron. (6) Drie van de grafieken zijn gebaseerd op Eurostat. De overige twee zijn gebaseerd op UNHCR en het CBS, IND.

Eurostat publiceert dus duidelijk veel cijfermatige informatie over vluchtelingen. Eurostat doet statistisch onderzoek. Het doel van Eurostat is het voorzien van informatie voor een directoraat-generaal van onder andere de Europese Commissie. (7) Dit lijkt in ieder geval een betrouwbare bron te zijn, omdat het geen belangen heeft bij vluchtelingencijfers. De grafieken van Eurostat gaan over asielzoekers / asielaanvragen. Dit is goed te meten, omdat die namelijk per land goed worden bijgehouden en duidelijk gedefinieerd zijn. Dit is dus een betrouwbare bron. Nadeel van deze cijfers is dat het niet gaat over de grope vluchtelingen die in het originele onderzoek bedoelt zijn.

Het CBS is ook een onafhankelijke organisatie. Het enige wat het CBS doet is in betrouwbare statistische informatie voorzien voor maatschappelijke debatten. Zij hebben dus geen belangen bij bepaalde cijfers. (8) Zij hebben duidelijke eigen definities en gebruiken het woord vluchteling ook niet in hun publicaties. Dit alles maakt de cijfers erg betrouwbaar. (8, hoofdstuk 4)

De IND (Immigratie- en Naturalisatie Dienst onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) is de dienst waar verblijfsvergunningen worden aangevraagd. (9) De informatie die van het IND gebruikt is betreft alleen de asielaanvragen en gezinsherenigingen. De organisatie die dit regelt is het IND en de gebruikte termen hebben een duidelijk afgebakende definitie. De IND heeft ook geen belangen bij bepaalde informatie, want zij kunnen hiermee nergens een voordeel halen. (10) Ook dit is dus betrouwbare informatie. Dit is echter geen bruikbare informatie voor het vluchtelingenprobleem dat onderzocht werd in het originele onderzoek.

UNHCR wordt in hoofdstuk 4: instanties en vluchtelingencijfers onder de loep genomen.

Antwoord op de deelvraag:
Kranten letten goed op de bronnen van informatie. Zij halen hun cijfers van betrouwbare organisaties (Frontex) of bij de regering (kabinet). Opvallend is wel dat ook het kabinet niet altijd even eenduidig is en dat sommige kabinetsleden elkaar wel eens hebben tegengesproken over vluchtelingen. Zelfs de meest belangrijkste bronnen geven soms onhandige informatie.
De informatievoorziening vanuit kranten is accuraat en zou daarom als betrouwbaar bestempeld kunnen worden. Dit is te verklaren door het feit dat kranten mensen in dienst hebben die hun bronnen controleren (redactie). Hierdoor worden artikelen dus gebaseerd op de meest betrouwbare bronnen. Dit geldt ook voor de NOS. Toch moet ook hier opgepast worden met definities. Verschillende kranten kunnen uiteraard verschillende definities gebruiken. Het is opvallend dat de bronnen van kranten vrijwel nooit het woord vluchteling gebruiken. Dit is te verklaren doordat dit een onduidelijk begrip is. Toch is onderzoek naar vluchtelingenproblematiek met kranten als bronnen lastig, omdat de krant vaak wel het woord vluchteling gebruikt. Hierdoor moet eerst teruggegaan worden naar de oorspronkelijke bron om duidelijkheid te creëren.
Tot slot is er nog een probleem bij veel bronnen uit kranten. De informatie heeft een duidelijke en goed meetbare definitie. Dit zorgt er echter in veel gevallen voor dat dit niet over het vluchtelingenprobleem gaat dat in het originele onderzoek onderzocht werd. Dit maakt onderzoek doen naar deze vluchtelingenproblematiek erg lastig.

Hoofdstuk 4: Instanties en vluchtelingencijfers
In dit hoofdstuk staat deze vraag centraal:
Hoe betrouwbaar zijn de vluchtelingencijfers van UNHCR, het SCP en VluchtelingenWerk Nederland?

Er is hiervoor contact gezocht met verschillende organisaties. Deze organisaties vermelden cijfers uit eigen onderzoek. In dit hoofdstuk wordt navraag gedaan naar de cijfers en wordt de herkomst onderzocht. Dit zijn de organisaties waarmee contact is geweest:
SCP: Sociaal Cultureel Planbureau
UNHCR: United Nations High Commisioner for Refugees
Clingendael (Tim Masselink, gespecialiseerd in relaties tussen Europese landen)
Vluchtelingenwerk Nederland
In dit hoofdstuk wordt ook navraag gedaan bij de verschillende instanties over hun definitie van het woord vluchteling en wordt zo geprobeerd meer duidelijkheid te creëren omtrent de verschillende cijfers. De organisaties hebben allemaal verschillende belangen. Zo kan ook het beste onderzocht worden of deze belangen invloed hebben op resultaten uit onderzoek.

Er is ook nog contact gezocht met de Rijksoverheid. Dit ging via een site van de Rijksoverheid. (14) Zij heeft aangegeven dat er niet wordt meegewerkt aan profielwerkstukken. Het zal dus onduidelijk blijven op welke bronnen beleidsmakers zich baseren.

Allereerst is het belangrijk om te weten wat de verschillende organisaties doen. Het SCP is het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het SCP doet gevraag en ongevraagd sociaal wetenschappelijke onderzoeken en rapporteert aan de regering, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. (3)

Het UNHCR is een onderdeel van de Verenigde Naties. Het UNHCR heeft de mogelijkheid om hulp te bieden aan vluchtelingen wereldwijd. Het UNHCR biedt ook bescherming aan vluchtelingen. Als laatste probeert het UNHCR duurzame oplossingen te vinden voor vluchtelingenproblematiek. (4)

Clingendael heeft verschillende experts op het gebied van buitenlands beleid van de overheid. Zij zoeken veel uit op het gebied van diplomatie en internationale conflicten. (5)

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Zij doen dit vanaf het moment van aankomst in Nederland tot en met de volledige integratie van de vluchtelingen. (6)

UNHCR en SCP
Het UNHCR schatte het aantal vluchtelingen in Nederland in 2014 op 85.000 inclusief asielzoekers. Terwijl het SCP over datzelfde jaar schatte dat er tussen de 200.000 en 250.000 vluchtelingen in Nederland verbleven. Dat is minstens 2 keer zo veel. (2) Dit is nagevraagd bij beide organisaties.

SCP:
Het SCP heeft geantwoord en meldt dat zij betrouwbare en statische informatie geeft. Dit doen zij in het belang van de samenleving. Zij verklaren het enorme verschil door het feit dat er geen definitie is bijgevoegd. Zij geven ook als reden dat het daarom niet goed te beoordelen is of de genoemde aantallen kloppen. Het genoemde aantal van het SCP klopt, volgens het SCP. Dit onderzoek leidde tot uitleg van de gebruikte terminologie van het SCP. Deze is terug te vinden op de site van het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek). (8)

De definitie die wordt toegepast op de vluchtelingen is:
Iemand is vluchteling zodra er een asielvergunning is verleend.
‘Een asielvergunning wordt verleend wanneer de asielzoekers gegronde redenen hebben te vrezen voor vervolging wegens ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een sociale groep, zoals homoseksuelen, of politieke overtuiging. Een vergunning kan ook worden verleend wanneer asielzoekers bij terugkeer naar hun land het risico lopen te worden gemarteld, of als terugkeer niet kan worden verlangd vanwege bepaalde (traumatische) gebeurtenissen die in het land van herkomst hebben plaatsgevonden of omdat terugkeer van bijzondere hardheid wordt geacht in verband met de algemene situatie in het land van herkomst.’ (8) Iets verder op dezelfde pagina wordt vermeld dat zodra de asielvergunning verleend is, de asielzoeker wordt aangemerkt als vluchteling. Dit zijn dus ook volledig geïntegreerde vluchtelingen. Bovendien betreft dit niet de mensen zonder asielvergunning in bijvoorbeeld tentenkampen. Dit getal zegt dus weinig over de huidige vluchtelingencrises.

Er zijn geen belangen van het SCP bij het onderzoek dat zij hebben uitgevoerd, omdat het wetenschappelijk onderzoek doet, waar het zelf geen voordeel uit kan halen.

UNHCR:
UNHCR heeft niet gereageerd op onze vraag tot verklaring van de cijfers. Hierdoor kan niet worden onderzocht waar deze cijfers op gebaseerd zijn en waarom deze cijfers enorm afwijken van de cijfers van het SCP. Helaas kan hierdoor ook niet worden vergeleken met de verklaring van het SCP.

Het belang van UNHCR is echter wel duidelijk. Ondanks dat dit een organisatie van de VN is heeft deze organisatie belangen bij de cijfers over vluchtelingen. UNHCR vraag namelijk op hun site om te doneren en dat is op de site ook mogelijk. (9) Op de site van UNHCR is er ook nog een petitie te vinden, zodat overheden ‘moeten’ handelen en vluchtelingen moet helpen (10). De organisatie heeft dus zeker belangen bij cijfers over vluchtelingen.

Clingendael
Er is meerdere malen contact gezocht met de organisatie Clingendael. Dit is een organisatie die gespecialiseerd is in overheidsrelaties. De overheid bepaald het beleid omtrent vluchtelingen en dit baseren zij op cijfers, die zij ergens vandaan halen. De heer Masselink had dus duidelijkheid kunnen bieden en kunnen verklaren waarom de cijfers die gebruikt worden zo worden gebruikt. Helaas heeft het contact tot niets geleidt, omdat de heer Masselink niet meer reageert.

Vluchtelingenwerk Nederland
VluchtelingenWerk Nederland presenteert op hun site cijfermatige feiten over vluchtelingen. (13)

Eerder in dit onderzoek zijn de definities uitgelegd van de verschillende termen voor vluchtelingen. Problemen bij onderzoek naar vluchtelingenproblematiek wordt echter niet alleen veroorzaakt door verschillende getallen. Er worden ook verschillende definities gehanteerd voor hetzelfde woord.

Verschillende instanties gebruiken dus verschillende termen voor vluchtelingen. Zo gebruikt Vluchtelingenwerk Nederland dit als definitie voor het begrip vluchteling:
‘Volgens het Vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of seksuele voorkeur. De vluchteling kan in eigen land geen bescherming krijgen tegen deze vervolging.’ (1) De vraag die dit als eerste oproept is: Wordt een immigrant met als rede van migratie oorlog in zijn thuisland dan niet aangemerkt als vluchteling? Het is namelijk niet zo dat in geval van oorlog er niet per se sprake is van vervolging. Dit is dus rede voor navraag bij vluchtelingenwerk Nederland.

Deze navraag leidde dit onderzoek naar de definitie van het UNHCR zelf:
‘Vluchtelingen vallen onder een strikt afgebakende definitie binnen het internationaal recht. Vluchtelingen zijn mensen die zich buiten hun thuisland bevinden vanwege een gegronde vrees voor vervolging, conflict, geweld, of andere omstandigheden die de publieke orde ernstig verstoren, en die daarom internationale bescherming nodig hebben. Hun situatie is vaak zo problematisch en gevaarlijk, dat ze nationale grenzen oversteken op zoek naar veiligheid in buurlanden. Hierdoor krijgen zij internationale erkenning als vluchteling, en daarmee toegang tot hulp en bescherming van staten, de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) en andere organisaties. Zij krijgen deze status omdat het voor hen te gevaarlijk is om terug te keren naar hun thuisland. Voor deze mensen kan het weigeren van asiel mogelijk dodelijke gevolgen hebben.’ (7) Hieruit kunnen wij concluderen dat VluchtelingenWerk Nederland dus het Vluchtelingenverdrag aanhaalt voor hun definitie, maar UNHCR het internationaal recht. Vluchtelingen volgens het UNHCR kunnen dus ook vluchten voor oorlog (conflict). Dit roept de vraag op of VluchtelingenWerk wel de juiste definitie gebruikt.

Na navraag claimt VluchtelingenWerk dat hun definitie op de site goed is. Zij claimen dit, want: ‘Vervolging, betreft ook oorlog en geweld, waarvoor men bij de autoriteiten van het land van herkomst geen bescherming kan krijgen.’ Dit antwoord volstaat eigenlijk niet, want vervolging is uiteraard niet hetzelfde als oorlog en geweld. Omdat het contact met VluchtelingenWerk Nederland uiterst moeizaam verloopt is dit gedeelte van het onderzoek helaas stopgezet.

De belangen van stichting vluchtelingenwerk zijn groot als het gaat om vluchtelingen. Vluchtelingenwerk heeft namelijk donateurs nodig, maar ook vrijwilligers. Zonder deze mensen bestaat vluchtelingenwerk niet meer en kunnen zij vluchtelingen dus niet meer helpen. (11)(12) Dit wordt op de site duidelijk, omdat er persoonlijke verhalen worden aangehaald. Er zijn natuurlijk ook nog vragen te stellen bij de representativiteit van verschillende bronnen van Vluchtelingenwerk Nederland. Deze vragen ontstaan doordat de site van verschillende pagina’s bevat met persoonlijke verhalen van vluchtelingen. Een voorbeeld hiervan is tekstbron 1. Het verhaal uit deze bron verteld gaat over een vluchteling. Het gaat in de bron om de eigen ervaringen van de vluchteling. Hierbij is de representativiteit dus een groot onderwerp, want wie zegt dat dit verhaal voor heel veel vluchtelingen geldt? Die kans is uiteraard nul en daarom kunnen wij hieruit concluderen dat VluchtelingenWerk Nederland zeker de belangen van de organisatie behartigd.

Antwoord deelvraag:
Een antwoord op de deelvraag is, natuurlijk dat de instanties zelf onderzoek hebben gedaan. Dit maakt het resultaat erg gevoelig om op een voordelige manier gepresenteerd te worden. We kunnen in ieder geval concluderen dat de afhankelijkheid het allerbelangrijkste is voor de resultaten. Als een organisatie voordeel heeft bij bepaalde resultaten, kan het best zo zijn dat er een andere definitie voor het woord vluchtelingen gekozen wordt.

Opvallend is uiteraard wel dat UNHCR een aanzienlijk lager aantal vluchtelingen presenteert dan het SCP. Het SCP is een volledig onafhankelijke organisatie en de cijfers hiervan zijn zeer betrouwbaar. Dit komt, omdat de definitie van het woord vluchteling duidelijk is afgebakend en goed te meten is. Het gaat namelijk om het aantal verleende asielvergunningen. UNHCR is, ondanks dat het een organisatie van de VN is een afhankelijk instituut. Dit maakt hun cijfers zeker niet betrouwbaar. Daarbij komt dat zij niet gereageerd hebben op onze vraag naar verklaring. Bovendien is er een onduidelijke definitie van het woord vluchteling gegeven op de site van UNHCR.

Een verklaring voor het feit dat UNHCR meld dat er aanzienlijk minder vluchtelingen in Nederland zijn is dus de onduidelijke definitie.

Over VluchtelingenWerk Nederland kunnen helaas niet veel conclusies getrokken worden. Zij hebben eigenlijk het onderzoek lastig gemaakt. Duidelijk is wel dat de organisatie afhankelijk is van donateurs en er dus zeker baat bij heeft om het probleem anders te presenteren. Verder is de definitie van VluchtelingenWerk Nederland voor het woord vluchtelingen ook na uitvoerig mail contact onduidelijk gebleven.

Tot slot maken dus ook instanties het moeilijk om onderzoek te doen naar vluchtelingenproblematiek. Er is bij het merendeel van de betrokken instanties slecht contact, of er wordt niet gereageerd. Er kunnen hier geen echte conclusies over worden getrokken, omdat er weinig instanties zijn onderzocht, maar het is wel erg opvallend. Dit zou dus zeker in een vervolg onderzoek onderzocht kunnen worden.

Het mailcontact dat met deze organisaties heeft plaatsgevonden is bijgevoegd in de bronnenlijst.
Tekstbronnen zijn te lezen in de bronnenlijst.

Conclusie:

Bronnenlijst:
Literatuur:
Hoofdstuk 1:

Hoofdstuk 2:

Hoofdstuk 3:
http://nos.nl/artikel/2063234-kosten-opvang-vluchtelingen-lopen-op-tot-1-miljard-euro.html (1, 3-11)
http://nos.nl/artikel/2062947-dijkhoff-verwacht-tot-60-000-asielzoekers.html (2, 27-11)
http://nos.nl/artikel/2035508-in-cijfers-de-vluchtelingenstroom-naar-europa.html (3, 27-11)
http://frontex.europa.eu/ (27-11)
http://frontex.europa.eu/intelligence/information-management/ (5, 27-11)
http://nos.nl/artikel/2063227-de-vluchtelingencrisis-in-vijf-grafieken.html (6, 28-11)
http://ec.europa.eu/eurostat/about/overview (7, 28-11)
https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/organisatie (8, 28-11)
https://ind.nl/over-ind/informatie-scholieren-studenten/Paginas/Het-werk-van-de-IND.aspx (9, 28-11)
http://www.indjaarverslag.nl/indjaarverslag2015 (10, 28-11)

pdf:
… pdf bestand van de elo bijvoegen

Hoofdstuk 4:
https://www.vluchtelingenwerk.nl/feiten-cijfers/wie-vluchteling (1, 10-11)
http://www.kis.nl/vraag-en-antwoord/hoeveel-vluchtelingen-zijn-er-nederland (2, 3-11)
http://www.scp.nl/Organisatie/Wat_is_het_SCP (3, 12-11)
http://www.unhcr.nl/over-unhcr/wat-doen-we.html (4, 12-11)
https://www.clingendael.nl/mission-statement (5, 12-11)
https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen (6, 12-11)
http://www.unhcr.nl/unhcr-in-nederland/nieuws/artikel/8a11bf033370bde4f0d66bfd1865fe30/-67606b714d.html (7,12-11)
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2012/43/migranten-vreemdelingen-en-vluchtelingen-begrippen-op-het-terrein-van-asiel-en-buitenlandse-migratie (8, 26-11)
https://doneer.unhcr.nl/#_ga=1.111432007.217739398.1479665720 (9, 27-11)
http://www.unhcr.org/refugeeday/ (10, 27-11)
https://www.vluchtelingenwerk.nl/steun-ons/word-vrijwilliger (11, 27-11)
https://www.vluchtelingenwerk.nl/webform/geef-voor-vluchtelingen (12, 27-11)
https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/public/u895/Vluchtelingeningetallen2016.pdf (13, 27-11)
https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier (14, 27-11)

Mailcontact:
SCP 1:
SCP 2:
SCP 3:
SCP 4:
VluchtelingenWerk Nederland 1:
VluchtelingenWerk Nederland 2:
VluchtelingenWerk Nederland 3:
VluchtelingenWerk Nederland 4:
UNHCR 1:
Clingendael 1:
Clingendael 2:
Clingendael 3:
Clingendael 4:
Clingendael 5:
Clingendael 6:
Rijksoverheid 1:

Tekstbronnen:
1:
Mohammad (25), Syrië: ‘Ik ben een jaar van mijn leven verloren’

In Syrië leidde Mohammad een gelukkig leven. Hij woonde met zijn familie in Damascus en was druk met zijn studie civiele techniek. Tot hij op een dag werd opgeroepen om in het leger te vechten. ‘Als ik dat had gedaan, had ik of onschuldige mensen moeten doden, of was ik zelf gedood.’

Drie opties
‘Er waren voor mij drie opties: het leger ingaan, mezelf verbergen of vluchten. Als je het leger ingaat, teken je je doodvonnis en dat wilde ik niet. Het was een nare beslissing, maar ik besloot te vluchten. Tijdens de reis was ik verdrietig en bang en had ik continu het gevoel in gevaar te zijn. Dagenlang lag ik in een kist achterin een busje. Ik had geen idee waar ik was en hoelang we nog moesten rijden. Ik kon me niet voorstellen dat we ooit ergens veilig zouden aankomen. Toen ik uiteindelijk in Nederland arriveerde, was ik enorm opgelucht.’

Onduidelijkheid
‘In bijna een jaar tijd woonde ik in vijf verschillende opvangcentra. Al die verhuizingen en regels heb ik nooit begrepen. In de centra werd er gesproken over een systeem waaraan we ons moesten houden. Maar welk systeem en voor wie dan? Ik voelde me vaak onbegrepen en eenzaam. Ik miste mijn familie en wilde terug naar Syrië, maar daar loop ik gevaar. Ik ben een jaar van mijn leven verloren, omdat ik in de opvangcentra niks heb kunnen doen.’

Elke dag leren
‘Sinds september heb ik een appartement in Amsterdam. VluchtelingenWerk heeft me geholpen met al het papierwerk. Nu leer ik elke dag twintig Nederlandse woorden, zodat ik zo snel mogelijk de taal kan spreken en verder kan met mijn leven. Gelukkig helpt mijn taalcoach van VluchtelingenWerk hierbij. Hij is veel ouder dan ik, maar toch hebben we een goede band. De eerste keer dat we afspraken, nodigde hij me uit voor het avondeten. En toen hij bij mij op bezoek kwam, heb ik Arabisch voor hem gekookt. Hij vond het lekkerder dan Nederlands eten! Zelf heb ik nog nooit typisch Nederlands gegeten, ik zou niet weten wat ik dan moet maken. Daarom wil ik graag mensen van mijn leeftijd ontmoeten. Dan kan ik gelijk de Nederlandse taal leren.’

Dromen
‘Mijn droom is om de wereld te verbeteren, maar misschien is dat wat te hoog gegrepen. In ieder geval wil ik de manier van denken van mensen veranderen. Dat er meer wordt nagedacht over waarom mensen dingen willen, doen en zeggen. Om dat te bereiken moet ik beter worden in communicatie – taal is zo belangrijk! Ik heb in Nederland een nieuwe kans gekregen en ga mijn best doen om alles eruit te halen wat erin zit.’
https://www.vluchtelingenwerk.nl/persoonlijke-verhalen/vluchteling/mohammad-25 (27-11)

Berekening 1:
Gegevens:
hoeveelheid vluchtelingen = 50.000 à 60.000
kosten = 25.000 per vluchteling
totale kosten (aldus ministerie van financiën) = 1.000.000.000

Berekening:
totale kosten vluchtelingen NRC = 50.000 * 25.000 = 1.250.000.000
Dit is berekent met de kleinste schatting, dus het verschil tussen de informatie van minister Dijselbloem en het NRC is minimaal 250.000.000 euro.

Verschil in kosten (NRC en Dijselbloem) in %=1.250.000.000/1.000.000.000 *100%=125%
Het verschil is dus ook minimaal (gerekend met 50.000 vluchtelingen) 25%.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.