Project 5 - Essay Marketplace

Project 5

‘De veelzijdigheid van de praktijk’
Gemaakt door Julia Wilbrink


Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2

PAP 3

Projectopdracht 5

Onderdelen van het eindproduct
• A Inhoudelijke verdieping
• B Advertentie
• C Voorlichting in het Engels over het onderwerp
• D Plan van aanpak
• E Logboek

Fasering en begeleiding 8
• Bespreken plan van aanpak
• Bespreken van het studenten evaluatie formulier
• Bespreken van de conceptversie
• Bespreken / waarderen eindproduct
• Aanwezigheid docent bij projectvergadering
• Werken tijdens projecturen en beschikbaarheid docent

Beoordeling 10

Bijlage 1 11
2 12
3 13
4 14


Projectopdracht

De NMT(Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) wil een vacaturebank opzetten voor tandartsassistenten. Deze vacaturebank wil men toegankelijk maken voor iedereen die geïnteresseerd is in het beroep van tandartsassistent. Om dit mogelijk te maken wil men weten wat de exacte werkzaamheden zijn op de verschillende werkplekken.

Kies twee van de onderstaande werkvelden uit en help de NMT aan de hand van de vragen op de volgende bladzijde een helder beeld te schetsen van het werk in het, door jou gekozen, specialisme.

Tandheelkundige specialismen:
– Mond- en Kaakchirurgie
– Bijzondere Tandheelkunde
– Jeugdtandverzorging
– Orthodontie
– Implantologie
– Endodontologie
– Parodontologie
– Gnathologie
– Gerodontologie
– Andere tandheelkundige specialismen.

Mijn gekozen tandheelkundige specialismen:
– Orthodontie
– Mond- en Kaakchirurgie

Onderdelen van het eindproduct:

Orthodontie
A. Inhoudelijke verdieping
1. Specialisme
a. Schrijf een duidelijke motivatie waarom je gekozen hebt voor dit onderwerp?
Ik heb gekozen voor dit onderwerp, omdat veel van mijn leeftijdsgenoten er mee te maken hebben gehad. Ik ben wel eens mee gegaan tijdens een afspraak bij de orthodontist en ik vond het erg fascinerend hoe hun te werk gaan en wat voor behandelingen ze daar hebben. Ik zou daar graag meer over willen weten en om erachter te komen of ik dit beroep later zou willen gaan uitvoeren.

b. Wat houdt het specialisme in?
Dat houd in dat iemand zich in een onderdeel van een bepaald vak heeft verdiept. Men heeft zich er dan in gespecialiseerd.

c. Werk deze vraag uit met behulp van vakliteratuur, eigen schoolboeken, internet en folders / brochures over het specialisme.
De orthodontist is de specialist als het gaat om rechte tanden, een mooie lach en een goed functionerend gebit. Gebruik bij problemen de kennis en ervaring van de orthodontist en vraag om advies. De orthodontist kijkt eerst hoe uw tanden of kiezen staan en of een beugel wenselijk is. Wanneer u een beugel nodig hebt, worden er afdrukken van uw gebit en gebitsmodellen gemaakt. Ook maakt de orthodontist gewone kleurenfoto’s (dia’s) en röntgenfoto’s van uw gebit en uw gezicht. Daaruit volgt een behandelplan. Een orthodontische behandeling duurt meestal twee tot drie jaar.

2. Patiënten
Voor welke patiënten is deze afdeling/praktijk? Denk hierbij aan: soorten klachten, ziekten, leeftijdscategorieën, en dergelijke.

Op welke leeftijd naar de orthodontist?
In principe is een orthodontische behandeling op elke leeftijd mogelijk. De conditie en het onderhoud van het gebit moeten wel goed zijn. Voor de jongere patiënten is de beste behandelperiode tussen de tien en vijftien jaar, omdat dan de kaakgroei nog kan worden beïnvloed en er gebruik kan worden gemaakt van de ruimte die vrijkomt tijdens het wisselen.

Rechte tanden zijn belangrijk voor de gezondheid
Maar het is minstens zo belangrijk dat een gebit met rechte tanden veel meer kans maakt om gezond te blijven! Een regelmatig gebit met rechte tanden zorgt ervoor dat iemand goed kan bijten, kauwen, praten en lachen. Sommige tandposities kunnen leiden tot ernstige schade van het tandvlees, vergroeide kaken tot een asymmetrische gezicht. Bovendien kunnen vooruitstekende tanden bij een val makkelijker beschadigen. De gezondheid staat dus voorop!

Redenen om naar de orthodontist te gaan (algemeen)
Je gaat naar een orthodontist wanneer je tanden ver naar voren of scheef staan, je te weinig of juist te veel ruimte in je gebit heeft of wanneer je tanden en kiezen niet goed op elkaar passen en je niet optimaal kunt kauwen. Vooral de esthetiek van het gebit en een mooie glimlach zorgen ervoor dat velen kiezen om naar de orthodontist te gaan.

Redenen om naar de orthodontist te gaan (volwassenen)
– Ik heb scheve tanden en wil graag weten of hier iets aan gedaan kan worden;
– Ik heb een grote overbeet of een terug liggende of naar voren staande onder- of bovenkaak;
– Ik wil een brug of implantaten maar enkele tanden staan hiervoor niet op de juiste plek;
– Ik mis tanden of kiezen en wil weten of het gat met een beugel gesloten kan worden;
– Ik bijt met mijn ondertanden tegen het tandvlees achter mijn boventanden en dat doet pijn;
– Ik bijt met mijn boventanden helemaal over mijn ondertanden heen en daardoor schaaft het tandvlees van mijn ondertanden af;
– Ik heb nog een tand in het verhemelte die nooit doorgekomen is;
– Ik heb een slechte tand of kies die niet te redden is, kunt u de andere tanden misschien opschuiven;
– Ik klem of knars altijd heel hard met mijn tanden en daardoor heb ik pijn aan mijn kaken of slijten mijn tanden heel snel af;
– Ik heb last van snurken of slaapapneu (OSAS)

3. Verwijzing
a. Waarom vindt de verwijzing plaats naar deze afdeling/praktijk?
De verwijzing vind plaats in een Orthodontische afdeling/praktijk, omdat ze daar alle materialen en apparaten hebben om alle een orthodontische behandelingen uit te voeren. Ook de mensen die er werken zijn gespecialiseerd in het vak en weten wat ze moeten doen en hoe ze het moeten doen.

b. Door wie vindt de verwijzing plaats naar deze afdeling/praktijk?
Je kan zelf een afspraak met een orthodontist maken, maar het is meestal zo dat je dat in overleg met je tandarts doet of dat de tandarts, bijvoorbeeld tijdens een algemene controle, beslist dat er een orthodontische behandeling noodzakelijk is.
Een verwijzing kan zijn voor een orthodontisch advies of voor een orthodontische behandeling.

c. Hoe en wanneer vindt de verwijzing plaats naar deze afdeling/praktijk?
Je gaat ieder halfjaar naar de tandarts. Je wilt dat je gebit en tandvlees in een goede conditie zijn en blijven. Maar je wilt ook mooie rechte tanden en een stralende lach. Ook daarover kan de tandarts je adviseren. Of je gaat meteen naar een specialist: de orthodontist.

Als de stand van de kaken (bijvoorbeeld een grote overbeet) of de stand van de tanden (ruimtegebrek of juist grote spleten) niet goed is, kan een orthodontistische behandeling nodig zijn. De tandarts kan dan een verwijzing naar de specialist (orthodontist) geven. Maar ook zonder verwijzing is iedereen welkom bij de orthodontist voor een advies. Bedenk daarbij: door de extra opleiding is de orthodontist bij uitstek de specialist die een advies kan geven over eenvoudige en ingewikkelde problemen.

4. Behandelingen
a. Welke behandelingen vinden er plaats?
De beugelbehandeling bestaat uit twee fasen. In de eerste, de actieve fase, worden de tanden en/of kaken gecorrigeerd door middel van (het plaatsen van) een beugel. Het doel daarvan is om de kaken, tanden en kiezen mooi in de rij en goed passend op elkaar te zetten. Dat kan met behulp van een vaste beugel die erop gericht is om de tanden zelf recht te zetten. Het kan ook met een losse beugel om de groei van de kaken bij te sturen. Vele combinaties zijn mogelijk.

Tijdens de behandeling wordt er regelmatig een beugelcontrole uitgevoerd. Op deze manier kunnen de vorderingen worden bijgehouden en waar nodig kan de beugel worden bijgesteld of aangepast.

In de tweede fase, ook wel retentiefase genoemd, wordt het bereikte resultaat zo goed mogelijk vastgehouden met een retentiebeugel. Na de behandeling kunnen tanden nog verschuiven; dit gebeurt ook bij mensen die nooit een beugel hebben gedragen. Uw orthodontist zal u informeren hoe ongewenste verschuivingen zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden.

b. Hoe lang duren deze behandelingen?
Meestal duurt de actieve beugelbehandeling twee tot drie jaar. Soms is echter ook een veel kortere behandelingsduur mogelijk. Daarna volgt een retentieperiode van minstens één jaar. De duur van de behandeling en het resultaat zijn afhankelijk van een aantal factoren.

Als eerste zijn gebitsontwikkeling, de groei, het aanpassingsvermogen, het doorzettingsvermogen en de medewerking van de patiënt van invloed. Bovendien is de biologische reactie van het gebit, de kaken en de mondspieren op de beugelbehandeling bij iedere patiënt verschillend. Het is daarom meestal lastig aan te geven hoe lang de orthodontische behandeling precies zal gaan duren.

Daarnaast is voor het bepalen van de duur van de behandeling belangrijk of de stand van de kaken goed is of niet. Bij kinderen kan bijvoorbeeld een voorbehandeling nodig zijn om eerst de stand van de kaken te corrigeren (blokbeugel), daarna kunnen de tanden zelf rechtgezet worden. Deze vorm van behandelen duurt ongeveer twee à drie jaar en komt veel voor bij de correctie van grote overbeten. Soms bestaat de behandeling alleen uit kleine correcties van de stand van de voortanden. Dergelijke behandelingen duren meestal niet langer dan een jaar. Voor de start van de behandeling geeft de orthodontist hierover informatie.

Na de behandeling kunnen ook nog veranderingen in het gebit optreden. Daarom adviseert de orthodontist vaak de retentiebeugel nog wat langer door te dragen.

c. Hoe vaak vinden deze behandelingen gemiddeld per patiënt plaats?
Gemiddeld moet je twee tot drie jaar een beugel dragen. Dat is niet altijd dezelfde. In je hele beugelperiode heb je vaak verschillende beugels nodig.
Meestal moet je één keer per maand voor je beugel terugkomen. In het begin duren deze bezoeken ongeveer een half uur. Later worden ze steeds korter.

5. Instrumentarium en materialen
Welke instrumenten en materialen worden er gebruikt en waarvoor worden ze gebruikt?

6. Beroepsdisciplines
a. Welke beroepsdisciplines werken er?
1. Orthodontist(en)
2. Assistent(en)
3. Secretaresse(s)
4. Baliemederser(st)er(s)
5. Mondhygiëniste(n)

b. Geef per beroepsdiscipline aan welke opleiding men hiervoor heeft gevolgd?
1. Om orthodontist te worden, dien je eerst de universitaire opleiding tot tandarts te volgen
2. Om een assistent van een orthodontist te worden moet je eerst een opleiding tandartsassistente volgen en daarna een cursus volgen

c.
d. 1. Om orthodontist te worden, dien je eerst de universitaire opleiding tot tandarts te volgen.
2.
3.
4.
5.
e. Wat zijn de werkzaamheden van elke genoemde beroepsdiscipline afzonderlijk?
1. -Onderzoeken van kaak en gebit op afwijkingen
-Verschaffen van voorlichting over behandeling en tandverzorging
-Produceren van gebitsafdrukken met behulp van gips
-Maken van röntgen- en kleurenfoto’s van gebit, kaak en mond
-Plaatsen van een beugel (slotjesbeugels, buitenbeugels, uitneembare beugels of retentiebeugels)
-Opstellen van een behandelplan
-Van tijd tot tijd controleren van de beugel en eventueel verrichten van aanpassingen
-Verwijderen van de beugel
-Voeren van overleg met assistent(en) en collega-tandspecialisten
2.

7. Werkzaamheden van de assistente
Werk deze vraag uit op basis van een interview dat je hebt afgenomen met een tandartsassistente die op deze afdeling/in deze praktijk werkt, en een assistente uit een algemene praktijk. De vragen en het verslag van het interview komen in de bijlage van het project.

Verwerk in een schema duidelijk wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de werkzaamheden van de assistente in de beide specialistische praktijken en in een algemene tandartspraktijk.

Mond- en Kaakchirurgie

B. Advertentie
Stel per specialisme een advertentie op met een profielschets waaraan een assistent, werkzaam binnen dit specialisme, dient te voldoen. Wat moet een assistente in dit specialisme nu anders kennen of kunnen dan in een algemene praktijk? Dit moet duidelijk zijn in de advertentie
a. Zorg dat alle belangrijke informatie erin staat, o.a. salaris, pensioenvoorziening en evt. CAO.
b. Zorg ervoor dat de advertentie de aandacht van de lezer trekt!

C. Voorlichting in het engels over het onderwerp
Schrijf een A4 in het Engels over beide onderwerpen van je project. Hierin dien je Engelstalige geïnteresseerden voorlichting te geven over het werk van TA in het door jou gekozen werkveld.

D. Plan van aanpak
Maak vooraf aan het project je plan van aanpak voor deze periode. Je werkt nu wel alleen maar je moet er wel voor waken dat alles op tijd af is. Het plan van aanpak voeg je toe als bijlage

– orthodontist(en)
– assistent(en)
– secretaresse(s)
– baliemedewerk(st)er(s)
– mondhygiëniste(n)

PAP Project5 :
‘De veelzijdigheid van de praktijk’
Persoonlijke gegevens
Naam student Julia Wilbrink | 00241703
Opleiding Tandartsassistente
Datum 18-09-2015
Naam opdrachtbegeleider Emma Sellink
Naam onderwijsinstelling RijnIJssel

Plannen
Wanneer? Wat? Hoe? Waar? Hoelang? Waarom?
Week 1
11-09 Ik ga het project starten en ik begin met het maken van een Plan van Aanpak. Ik ga eerst bedenken hoe ik te werk wil gaan tijdens dit project. Ik kijk goed naar de opdrachten in de reader en plan alles in een schema. Hierdoor krijg ik een overzichtelijk schema. Thuis 45 min Omdat ik hiermee overzicht heb voor wat ik wanneer af moet hebben. Ook weet ik wat ik nog allemaal moet voldoen aan dit project.
Beginnen met projectopdracht A Ik lees eerst de bedoeling van de opdracht. Ik kies 2 tandheelkundige specialismen die mij leuk lijken.
Ik zet de vragen van de opdracht in een Word-document. Onder elke vraag zet ik mijn antwoord. OLC
&
Thuis 60 min Dit doe ik zodat ik meer te weten kom over tandheelkundige specialismen. Zodat ik makkelijker kan kiezen voor mijn BPV in mijn 3e leerjaar.
Week 2
18-09 We bespreken onze plan van aanpak. Ik luister naar de feedback die ik krijg over mijn PAP. Ik pas mijn Plan van Aanpak eventueel aan. OLC 15 min, Om een goede PAP te krijgen als eindresultaat.
Projectopdracht A afmaken Ik beantwoordt de vragen zo goed mogelijk en zet het bestand op mijn USB voor latere gebruik. OLC 45 min Nu heb ik een overzicht van de overeenkomsten en de verschillen tussen de werkzaamheden.

Week 3
25-09 Projectopdracht B maken Ik zoek op internet en in boeken op waaraan een assistente in deze 2 gekozen tandheelkundige specialismen moeten voldoen. Thuis 90 min Nu weet ik aan welke eisen ik later ongeveer moet voldoen als ik later dit beroep kies.
Ik ga een A4 in het Engels schrijven over beide onderwerpen van mijn project. Ik dien Engelstalige geïnteresseerden voorlichting te geven over het werk van TA in mijn gekozen werkvelden. Thuis 55 min Zo verbeter ik mijn Engels en leer ik
voorlichting geven over mijn toekomstige beroep.
Week 4 Conceptversie inleveren Ik zorg dat alles netjes in orde en volgorde in een mapje zit. Dit lever ik in bij de docent. Klas 5 min Alle opdrachten bekijken. En eventueel aanpassen.
Week 5 Bespreken concept versie. Met iedereen zijn of haar versie bespreken Klas 45 min Vergelijken met andere en bedenken wat je eventueel zou kunnen verbeteren voor de volgende keer.
Definitieve versie inleveren Definitieve versie inleveren bij docent in klaslokaal Klas 5 min Inleveren voor cijfer.

Afspraken over deze beroepsprestatie:

Datum: 18 september 2015

Benodigde tijd: 5 weken

Handtekening student: ______________________

Handtekening opdrachtbegeleider: ______________________

E. Logboek
Hierin houd je bij: wanneer, waar, hoelang en wat je gedaan hebt.
Dit voeg je toe als bijlage.

Aanvullende informatie:

• Iedere vraag werk je uit op een nieuw A4, in Arial, lettergrootte 11.
• Daarbij een overzicht van gebruikte bronnen, boeken, tijdschriften, internetsites, brochures, geïnterviewde praktijken, etc.
• Overzichtelijke indeling
• Duidelijke schema’s
• Paginanummering
• Voettekst


Fasering en begeleiding

1. Fasering

Fasering Activiteit Begeleiding
Week 1
Start project
Plan van aanpak inleveren Uitleg projectopdracht
Week 2
Bespreking Plan van aanpak
Week 3

Week 4 Inleveren conceptversie bij een door de docent aangewezen medestudent, De medestudent geeft feedback
Bespreken concept versie + de ontvangen feedback met docent
Week 5 week 5 inleveren definitieve versie Evaluatiegesprek
Week 6 Start tweede deel Plan van Aanpak
Week 7 Inleveren conceptversie
Bespreken concept versie
Week 8 Inleveren conceptversie bij een door de docent aangewezen medestudent, De medestudent geeft feedback
Bespreken concept versie + de ontvangen feedback met docent
Week 9 Afronden en definitieve versies inleveren, inclusief de feedback die je hebt gekregen van je medestudent. Evaluatiegesprek
Week 10 Inleveren verbeteringen/aanpassingen
Alle specialisaties in beeld door studenten. Je krijgt één onderwerp aangewezen waar je iets over gaat vertellen.

• Het plan van aanpak is aan het eind van week 1 klaar en wordt dan ingeleverd.
• Het plan van aanpak moet goedgekeurd worden door de projectbegeleider. Zonder goedkeuring kun je niet verder. De bespreking gebeurt via de mail.
• De conceptversie van het werkstuk dient aan het eind van week 4 ingeleverd te worden, uitgeprint. De projectbegeleider geeft hierop feedback. Op basis van de feedback moet het concept worden bijgesteld en kan de definitieve beoordeling gegeven worden.
• De definitieve versie van het werkstuk inclusief het logboek wordt op maandag in week 5 ingeleverd bij de projectbegeleider.
• Het evaluatiegesprek vindt plaats in week 5. Dit gesprek wordt gepland door de projectbegeleider.

2. Begeleiding

De begeleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
• Bespreken van het plan van aanpak
• Bespreken conceptversie
• Bespreken / waarderen eindproduct
• In de uren dat “project” op jullie rooster staat, werken jullie op school aan de projectopdracht. Tijdens deze uren is er een docent aanwezig om vragen te beantwoorden

3. Bronnen en leermiddelen

Bronnen zijn:
• Websites, tijdschriften, een tandartspraktijk
• Geraadpleegde literatuur over wetgeving
• Boeken van je boekenlijst
• Spreekuren vakdocenten op aanvraag.

Leermiddelen
• Gebruik van leermiddelen in OLC


De Beoordeling

De beoordeling van het Plan van Aanpak(week 2) leidt tot de uitspraak Go / No Go.

Status beoordeling Ontwikkelingsgericht
Kerntaak LLB K2 Stuurt eigen loopbaan
Werkproces 2.2 Onderzoekt welk werk er is en bij hem/haar past
Competenties D Aandacht en begrip tonen
G Relaties bouwen en netwerken
M Analyseren
N Onderzoeken
Beoordelaars Beoordeling eindproduct door projectbegeleider
Beoordelingscriteria Zie beoordelingstabel (bijlage 2)
Eindbeoordeling Voldoende indien er maximaal drie items uit de tabel
onvoldoende gescoord zijn.
Eindbeoordeling wordt geregistreerd bij kwalificatiebureau

Bijlage 1

Het plan van aanpak en de samenwerkingsovereenkomst

Een plan van aanpak is een stappenplan, in een schema, wat leidt tot het eindproduct.

Hierin is verwerkt:
• Wie: welk lid van de projectgroep
• Wat: wat moet je doen om aan je projectopdracht te voldoen; welke stappen moeten daarvoor gezet worden.
• Waar: op welke plek voer jij je werkzaamheden uit.
• Wanneer: in welke week en op welke dag ga jij je werkzaamheden uitvoeren
• Hoelang: hoeveel tijd ben je kwijt met het uitvoeren van je werkzaamheden
• Waarom: wat wil je te weten komen en/of bereiken met de werkzaamheden die je verricht.

De samenwerkingsovereenkomst is een overeenkomst waarin de projectgroep afspraken maakt met elkaar.

Hierin is verwerkt:
• De namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen
• De regels van aan – en afwezigheid
• De manier waarop leden van de projectgroep met elkaar omgaan
• De manier waarop leden elkaar aanspreken als er iets mislukt
• De manier waarop er met meningsverschillen wordt omgegaan
• De regels van deelname: het is de bedoeling dat alle projectleden even veel werkzaamheden verrichten
• De regels van verslaglegging: hoe worden verslagen gemaakt en wie mag de verslagen lezen.
• Vertrouwelijke informatie blijft binnen de projectgroep!

Bijlage 2

Beoordelingstabel

Tabel 1: Eindproduct Werkstuk V O
A. De inhoud van het werkstuk
• De motivatie voor de gekozen onderwerpen is duidelijk omschreven.
• Het onderwerp is met voldoende diepgang uitgewerkt.
• Het geeft duidelijkheid over verwijzing van patiënten en inzicht in het soort patiënten, dat hier gebruik van maakt.
• Het geeft beschrijving van behandelingen.
• Het beschrijft de diverse beroepsdisciplines.
• Het geeft overeenkomsten en verschillen met een algemene tandartspraktijk.
• Het is duidelijk welke instrumenten en materialen er gebruikt worden en wat de functie ervan is.
• Het geeft inzicht in specialistische werkzaamheden van de tandartsassistent, die zich in dit specialisme voor doen.
• Het is verwoord in helder en duidelijk Nederlands.
• Helder overzicht van gebruikte bronnen, boeken, internetsites, bezochte adressen, etc.
• De inhoud is digitaal verwerkt en voorzien van correcte voetnoot
• Het beeldmateriaal is functioneel.
• De lay-out is helder, overzichtelijk en uitnodigend.
B. Advertentie
• Bevat voldoende/relevante informatie
• Bevat correcte informatie
• Beschrijft duidelijk de specifieke eigenschappen die worden verwacht.
• De advertentie is aantrekkelijk vormgegeven.
C. Voorlichting
• Is inhoudelijk correct
• Is uitgevoerd in correct Engels
• Wordt ter beoordeling aan de docent Engels aangeboden
D. Verslag van de onderzoeksmethode / werkwijze / het stappenplan
• Helder overzicht van gemaakte stappen en werkwijze om informatie te verzamelen.
• Correct Nederlands
E. Logboek
• Bevat gevraagde informatie: wanneer, waar, hoelang, wat.
• Bevat een reflectie op het plan van aanpak
Eindbeoordeling Werkstuk

Voor een voldoende beoordeling mogen er maximaal 3 items onvoldoende gescoord worden.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.