Essay: Samenwerkingsovereenkomst

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Samenwerkingsovereenkomst
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1182 words. Download the full version above.

Project de Paralegal

Groep 3

16 september 2015

HBO-Rechten

RV2F

Hogeschool van Amsterdam

Samenwerkingsovereenkomst Project de Paralegal

Leden:

1. Monique Promes

500521860

[email protected]

0639030383

2. Nadia Frans

500710728

[email protected]

[email protected]

0652599072

3. Tanya Efomi

500739856

[email protected]

0634530721

4. Pamela Mungra

500610770

[email protected]

0612903344

1. Considerans

Partijen nemen bij het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst het volgende in

overweging:

Voor de opleiding HBO-Rechten te Hogeschool van Amsterdam moeten de bovengenoemde leden samen een project tot stand laten komen. In het kader van het project moeten er tussenproducten worden geleverd die uiteindelijk één geheel vormen.

Het doel van het project is om o.a. processtukken op te stellen die binnen de werkzaamheden vallen van een paralegal.

Om een goed verloop van het tot stand komen van het project te bevorderen, worden er in dit document verschillende afspraken vastgesteld door de partijen. Het doel van de afspraken in deze samenwerkingsovereenkomst is het bevorderen van de samenwerking tussen de projectleden. Projectleden zullen er alles aan doen om de resultaten zo hoog mogelijk te krijgen. Het doel van het project is terug te vinden in de studiehandleiding ‘Project de Paralegal’.

2. Partijen komen overeen

De volgende afspraken worden door de partijen bij het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst overeengekomen:

Artikel 1: Functies en Functieomschrijving

a. De projectleider [Monique Promes] zal het project leiden en de projectleden begeleiden om een goede en efficiënte samenwerking te bevorderen. De projectleider zal tevens de samenwerkingsovereenkomst handhaven.

b. De communicatiemanager [Nadia Frans] zorgt ervoor dat de communicatie tussen de projectleden en andere externe partijen goed verloopt.

c. De documentatiemanager [Tanya Efomi] zorgt ervoor dat alle documenten op de juiste wijze in elkaar worden gezet, controleert deze op stijl- en spellingsfouten en zorgt dat de documenten worden ingeleverd. Tevens zorgt de documentatiemanager ervoor dat BSCW geordend is en blijft.

d. De planning manager [Pamela Mungra] zorgt er voor dat de planning van het project bijgehouden wordt en dat deze op een zo goed mogelijke manier nagekomen wordt. (zie studiehandleiding ‘Project de paralegal’)

e. Alle projectleden zorgen er samen voor dat het project op goede manier verloopt en dat het voldoende wordt afgerond. Ook zorgen alle projectleden voor verschillende vervulling van de op de verschillende casus aansluitende rollen, gekozen door de groepsleden, tijdens de comparitie van partijen.

Artikel 2: Duur

a. De samenwerking tussen de bovengenoemde partijen zal starten op 9 september 2015, tijdens de eerste les van Project de Paralegal;

b. Het project duurt tot het einde van semester 2 van het studiejaar 2015-2016;

c. Aan het eind van het tweede semester is het project in theorie afgerond.

Artikel 3: Communicatie

a. De communicatie tussen de projectleden onderling vindt voornamelijk plaats via het BSCW en e-mailverkeer. Tevens is er een groepsgesprek op WhatsApp aangemaakt voor snelle communicatie.

Artikel 4: Plichten

a. Elk project-lid dient bij alle bijeenkomsten en (interne) vergaderingen op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn.

b. Elk project-lid dient alle onderling afgesproken deadlines te behalen, zowel intern als extern. De interne deadline is 24 uur voor de externe deadline van het betreffende document.

c. Elk project-lid dient zijn werkzaamheden volledig en op het afgesproken tijdstip in te leveren. Met inachtneming van de criteria in de handleiding Project de Paralegal.

d. Elk project-lid dient minstens een keer per dag de inbox van zijn/haar e-mail(s) te bekijken.

e. Als het bovengenoemde niet of niet correct wordt nagekomen volgen er sancties (zie art. 6) of zijn er uitzonderingen mits er een goede reden is (zie art. 4a)

f. Elk project-lid dient alle werkzaamheden, afspraken en andere projectontwikkelingen geheim te houden.

Artikel 4a: Uitzondering op de Plichten

a. Elk project-lid dient, indien zij niet aanwezig kan zijn, tijdig en met een goede reden aan te geven dat zij niet aanwezig kan zijn. Met tijdig wordt bedoeld minimaal een half uur voor de afgesproken vergadering.

b. Artikel 4a sub a geldt ook als het project-lid te laat is.

c. Artikel 4a sub a geldt ook als een project-lid de afgesproken interne deadlines niet kan behalen.

d. Artikel 4a sub a geldt ook als een project-lid ziek is.

e. Als het bovengenoemde niet of niet correct wordt nagekomen volgen er sancties (zie art. 6).

f. Als de opdrachten van het afwezige, zieke of te late lid niet voltooid zijn, zorgen de andere projectleden voor een goed einde van deze producten. Deze opdrachten worden evenredig verdeeld onder de overige projectleden.

Artikel 5: Algemene besluitvorming

a. Bij het maken van afspraken worden alle projectleden betrokken en mogen zij meestemmen over een kwestie. Indien een projectlid noodzaak ziet om de projectbegeleidster bij een beslissing te betrekken, is dit toegestaan.

b. Tijdens het nemen van een besluit zullen de belangen van de leden van het project worden meegewogen.

c. Een besluit treedt in werking zodra de meerderheid, dus 3 van de 5 projectleden, het met elkaar eens zijn. Indien er een gelijke stemming is, heeft de projectleider een extra stem.

d. Zonder bespreking worden er geen besluiten genomen.

e. Als er onderling geschillen ontstaan, kan er verzocht worden aan de projectbegeleidster of zij in deze geschillen kan bemiddelen.

Artikel 5a: Uitzonderingen op de besluitvorming

a. Indien er sprake is van een geschil waardoor de samenwerking zodanig beschadigd is, dat een goede samenwerking niet meer mogelijk is, is de projectleider bevoegd om project-lid/leden uit te sluiten van de besluitvorming. Het belang om het project op een goede manier af te ronden moet hierbij centraal staan.

b. Het uitsluiten van besluitvorming wordt van tevoren gemeld aan de projectbegeleider (Mevrouw L. Punt)

c. Indien een project-lid het project verlaat voordat het project is afgerond, heeft de projectleider een extra stem (art. 5 sub c) om tot een meerderheid te komen.

Artikel 6: Sancties

a. Als de plichten uit art. 4 sub b en c en art. 4a niet worden nagekomen zonder melding met geldige reden vooraf aan de projectleider, volgt hierop gelijk een officiële waarschuwing. Indien de projectleider zijn verplichtingen niet nakomt, kunnen de overige leden van het project samen overeenkomen om hem een officiële waarschuwing te geven. Dit gaat doormiddel van een stemming, waarbij de meerderheid van de stemmen de doorslaggevende factor is.

b. Wanneer er niet voldaan wordt aan de plichten uit art. 4 die niet zijn genoemd in art. 6 sub a wordt er eerst een gesprek aangegaan met het betreffende project-lid.

c. Elke willekeurige partij kan op de eerstvolgende vergadering het niet nakomen van afspraken aan de orde stellen; er kunnen er nieuwe afspraken worden gemaakt, die in de notulen worden opgenomen. Deze afspraken moeten lijden tot een verbetering van de desbetreffende persoon.

d. Bij het niet nakomen van een van de genoemde afspraken in deze samenwerkingsovereenkomst of afspraken die later in de notulen zijn opgenomen, wordt er een officiële waarschuwing gegeven.

e. Bij een tweede keer van het niet nakomen van een afspraak in deze samenwerkingsovereenkomst, wordt het desbetreffende groepslid na overleg met de projectbegeleidster uit de projectgroep gezet.

f. De projectleider is bevoegd om een officiële waarschuwing op te leggen.

3. Ondertekening

Aldus overeengekomen en in viervoud ondertekend te Amsterdam op 16 september 2015:

Monique Promes

…………………………………………..

Nadia Frans

…………………………………………..

Tanya Efomi

…………………………………………..

Pamela Mungra

…………………………………………..

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Samenwerkingsovereenkomst. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/samenwerkingsovereenkomst/> [Accessed 09-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.