Sinds 15 maart 2011 is Syrië verwikkeld geraakt in een ongekende burgeroorlog... - Essay Marketplace

Sinds 15 maart 2011 is Syrië verwikkeld geraakt in een ongekende burgeroorlog…

Sinds 15 maart 2011 is Syrië verwikkeld geraakt in een ongekende burgeroorlog. Oorspronkelijk begon deze oorlog met kleine protesten en opstanden die voornamelijk georganiseerd werden door jonge Syriërs. Ze vroegen om politieke hervormingen, meer democratie en dus meer burgerrechten, een einde aan het tijdperk van de Ba’ath partij en het laatste maar wel de belangrijkste het einde van de noodtoestand die sinds 1963 bestaat. Kortom, het doel van de meeste Syriërs is de huidige regering van Bashar al-Assad, tevens de secretaris-generaal van de Ba’ath partij, weg te krijgen van de macht (Volkskrant, 2015).

Na deze kleine protesten en opstanden werd het almaar gewelddadiger. Vanuit de verschillende buurlanden van Syrië kwamen verschillende soennitische strijders bijeen om een legereenheid te vormen. Dit soennitische leger, dat bestaat uit moslimbroederschap en salafisten, wilt een gewapende strijd voeren tegen de Syrische overheid. Tijdens de eerste maanden van deze strijd hebben nog een aantal fracties zich aangesloten bij deze burgeroorlog. Een van deze groepen zijn de Syrische Koerden, oftewel Rojava strijders. Deze groep strijders hebben hun kansen geroken en willen graag een autonoom gebied realiseren in Syrië dat bedoeld is voor de Koerdische mensen. Tot op de dag van vandaag is deze burgeroorlog overal in de wereld voelbaar. Dit komt aan de ene kant door de bloedige aanslagen die vrijwel elke dag waarneembaar zijn zoals in de kranten, tv, internet et cetera en aan de andere kant door de toegenomen Syrische vluchtelingen. Door het toegenomen geweld besluiten de vele Syriërs om hun land zo snel mogelijk te verlaten. Dit gebeurt door eerst te vluchten naar een gebied in Syrië waar het iets stabieler is. Vervolgens vluchten deze vluchtelingen in groepjes naar verschillende (Europese) landen (Volkskrant, 2015).

Vluchtelingen

Uit verschillende bronnen blijkt dat in 2014 meer dan drie miljoen Syriërs gevlucht zijn naar de omringende landen. Dit betekent dat de buurlanden van Syrië de eerste vluchtelingen moeten opvangen. Naarmate de vluchtelingenstroom toeneemt, wordt er in de omringende landen steeds meer problemen ervaren. Zo leven de meeste vluchtelingen in Turkije in barre omstandigheden (HLN, 2011). Door deze toestanden willen de Syriërs weer een bestaanszekerheid opbouwen, maar dan in Europa omdat het in de Europese landen veiliger is dan in de buurlanden van Syrië.

Beleidstheorie

In het paper wordt de beleidstheorie van Hoogerwerf gehanteerd, die de beleidstheorie omschrijft als het geheel van causale en andere veronderstellingen waarop een beleid rust (Hoogerwerf, 1984). Waardoor duidelijk wordt dat de beleidstheorie moet worden bezien als het geheel van veronderstellingen dat ten grondslag ligt aan het asielbeleid voor de Syrische vluchtelingen. In de betreffende beleidsnota kan onderscheid gemaakt worden tussen drie verschillende soorten veronderstellingen, namelijk de normatieve, de causale en de finale.

Normatief argument:

De handhaving van het internationaal humanitair recht en de mensenrechten inzake alle met de asiel verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke internationale bescherming van leefomstandigheden van de Syrische vluchtelingen.

Vanwege de aanhoudende burgeroorlog in Syrië stijgt het aantal vluchttelingen.

Staten dienen hun verplichtingen jegens vluchtelingen na te leven, anders schenden deze staten het internationaal (humanitair) recht. Vluchtelingen bescherming is een verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap van staten. Door gebrek aan een gemeenschappelijk asielbeleid kunnen staten moeilijk hun verplichtingen nakomen, vanwege onevenredige verdeling: sommige lidstaten krijgen meer asielverzoeken dan andere, vanwege de toelatingskans, het welvaartsniveau en de ligging van het land.

Causaal veronderstelling

De vluchtelingencrisis dwingt de Europese landen eindelijk tot meer samenwerking.

Door gebrek aan een gemeenschappelijke asielbeleid is het moeilijk voor staten om de internationale bescherming van leefomstandigheden van de Syrische vluchtelingen te bieden.

Finaal veronderstelling

Een uniform (gemeenschappelijke) asielbeleid zal een menswaardige en respectvolle behandelingsvermogen van asielzoekers garanderen

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.