Stichting Uniek Curaçao

Achtergrondinformatie

Het stagebedrijf

Stichting Uniek Curaçao is een Curaçaose/Antilliaanse organisatie bestaande uit vrijwilligers en stagiaires. Door dat de stichting geen overheidssubsidies ontvangt, genereert deze haar voortbestaan door inkomsten uit projectsubsidies, opdrachten ten behoeve van natuurbeheer en de verkoop van kleine producten en publicaties. Het is een non-profit organisatie met een creatief, educatief en recreatief karakter. De stichting wordt geleid door een directeur die ondersteund wordt door een kleine groep vaste vrijwilligers en een bestuur. De bestuursleden zijn over het algemeen experts op verschillende vakgebieden en zijn mede hierdoor van belang voor de organisatie. De meeste mensen die werkzaam zijn voor de organisatie zijn stagiairs uit Curaçao of Nederland en vrijwilligers op parttime basis. Het doel van Stichting Uniek Curaçao is het beheren van zoveel mogelijk bijzondere en natuurlijke locaties op Curaçao en deze te beschermen tegen vernietiging. Hierbij proberen ze de lokale bevolking zoveel mogelijk bij de projecten te betrekken en ze voor te lichten over de belangen van dergelijke projecten.

Aanleiding voor het onderzoek

In november 2010 is Curaçao getroffen door de orkaan Tomas. Deze orkaan zorgde ervoor dat het weken achtereen ongekend veel heeft geregend op Curaçao. Door deze ongekende hoeveelheid water is het duidelijk geworden dat de waterhuishouding op Curaçao bij lange na niet voldoet aan de eisen die bijvoorbeeld gesteld worden in Nederland. Als gevolg van deze orkaan zijn grote delen van het eiland overstroomd, wat schade heeft aangericht aan huishoudens, bedrijven en natuurgebieden.

De informatie die momenteel beschikbaar is over de locaties van verschillende natuurlijke en niet natuurlijke dammen is maar gedeeltelijk beschikbaar. Ook wat de staat van onderhoud is, en in hoeverre de dammen nog functioneren is niet geheel bekend.

Samenvatting van de werkwijze

In dit rapport zal worden toegelicht wat voor soort dammen op het eiland zijn aangelegd in de loop der jaren en hoe de staat van onderhoud hiervan is. Tijdens veldexcursies zullen diverse dammen worden bezocht. GPS locaties zullen worden opgeslagen zodat de locaties van de dammen geïnventariseerd kunnen worden, daarna zullen de gegevens worden verwerkt in een map. Tijdens de excursies kan worden vastgesteld hoe het gesteld is met de conditie van de dammen, waar de grootste problemen vandaan komen en waardoor de dammen doorbreken. Tot slot worden er duurzame oplossingen geopperd die haalbaar zijn voor het herstel/versterken van de damlichamen.

Geologische en hydrologische kenmerken

Ter introductie van het onderzoek zal eerst een beschrijving gegeven worden van de natuurlijke omstandigheden waarin dit onderzoek wordt uitgevoerd. Eerst zullen de topografische en hydrologische aspecten worden beschreven, hierna de bodem omstandigheden. Toegelicht met afbeeldingen om het duidelijker te maken.

Topografie

Curacao is een eiland in de zuidelijke Caribische Zee, voor de kust van Venezuela (60km). Het is 1 van de vijf eilanden die tot de Antillen behoren. Curacao telt zo’n 150.000 inwoners. Met een lengte van 61 km en de breedte varieert van 5 tot 14 km. De totale oppervlakte bedraagt 448 km2. De vegetatie op het eiland is vrij schraal. Dit komt door de minimale regenval van gemiddeld 560 mm per jaar. Het eiland bestaat voor het grootste gedeelte uit vulkanisch gesteente en koraalkalksteen.

Geologie

Curacao is onderverdeeld in vier geologische formaties.

Van het oudste gesteente naar het jongste:

1. Curacaose lava formatie (CLF): Stollingsgesteente

2. Knip gesteente: Metamorf gesteente (grotendeels gevormd uit organische sedimenten)

3. Midden Curacao Formatie (MCF): Klastisch (fluviatiel) sedimentgesteente

4. Kalkgesteente (Seroe Domi Formatie en de Kalkterrassen): Organisch sedimentgesteente

De lava formatie bestaat uit basalt en vertegenwoordigd de oudste geologische eigenschap van het eiland. Deze formatie werd onder zeeniveau gevormd tijdens de Krijt Periode. Het basalt is op sommige plekken op zijn minst 5 km dik.

De knip formatie bestaat voor het grootste gedeelte uit oude radiolaria (organisme) die naar de bodem zakten en een laag vormden die bestaat uit silicium in plaats van kalksteen. De daaropvolgende diagenese verharde deze lagen en hieruit ontstond de Silex (vuursteen) laag. Het beste voorbeeld hiervan is de Christoffel berg, de grootste berg op het eiland.

De midden Curaçao Formatie is ontstaan door een reorganisatie van geologische kenmerken die tot dusver werden gevormd.

De kalksteenformaties bestaan uit de Ser’ i Domi formatie en de kalksteen terasses die ~ 5Ma zijn gevormd.

Hydrologie

De aanwezigheid van zoet water op Curacao hangt af van de overvloed en tijd distributie van de neerslag . ook de opslag potentie boven en ondergronds zijn van belang hier. Opslag capaciteit hangt af van de aanwezigheid van specifieke geologische en topgrafische kenmerken, maar wordt gelimiteerd doordat a) de totale neerslag verschillend is, b) het neerslagpatroon varieerd, c) de specifieke topografische kenmerken zijn op elk eiland anders, d) de bodem samenstelling varieerd, e) de ondergrond varieerd, f) de vegetatie varieerd.

Een significante factor voor de kwantiteit van het grondwater valt te koppelen aan de grootte van het eiland. Doordat Curacao omringd is door de zee en een vrij heuvelachtig landschap herbergt, ligt het voor de hand dat er meer gevaar bestaat voor het ondergronds weglekken van zoetwater in de zee.

2015-10-15-1444921432 (2)

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.