Thomas was een man met pessimistische maar ook zeer invloedrijke meningen. Hij werd bekend door zijn bewustwording van het bevolkingsprobleem: ���Het vermogen van de mens tot bevolkingsgroei is onbegrensd veel groter dan het vermogen van de aarde om voor de mens een bestaan te produceren.��� Het aantal inwoners van de aarde groeit exponentieel (a x a1 x a2 x a3 x ���..) terwijl de voedselvoorraden lineair stijgen (a + a + a +���..). Dit zou dus al snel betekenen dan het getal van de bevolking groter wordt dan het getal van het voedsel, hierdoor is er te weinig voedsel voor te veel mensen en ontstaat er een massahongersnood. Met dit idee publiceerde hij in 1798 het boek An Essay on the Principle of Population. Dit boek bestaat uit 19 hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk schetst hij zijn argument in grote lijnen en in de andere hoofdstukken gaat hij hier dieper op in. In dit stuk geef ik de hoofdlijnen weer. - Essay Marketplace

Thomas was een man met pessimistische maar ook zeer invloedrijke meningen. Hij werd bekend door zijn bewustwording van het bevolkingsprobleem: ���Het vermogen van de mens tot bevolkingsgroei is onbegrensd veel groter dan het vermogen van de aarde om voor de mens een bestaan te produceren.��� Het aantal inwoners van de aarde groeit exponentieel (a x a1 x a2 x a3 x ���..) terwijl de voedselvoorraden lineair stijgen (a + a + a +���..). Dit zou dus al snel betekenen dan het getal van de bevolking groter wordt dan het getal van het voedsel, hierdoor is er te weinig voedsel voor te veel mensen en ontstaat er een massahongersnood. Met dit idee publiceerde hij in 1798 het boek An Essay on the Principle of Population. Dit boek bestaat uit 19 hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk schetst hij zijn argument in grote lijnen en in de andere hoofdstukken gaat hij hier dieper op in. In dit stuk geef ik de hoofdlijnen weer.

De jaren voordat dit boek uitkwam hebben er veel grote en toevallige ontdekkingen plaatsgevonden op het gebied van de natuurwetenschap, de toenemende verspreiding van algemene kennis als gevolg van de boekdrukkunst, de nieuwe en bijzondere inzichten op het gebied van politieke en maatschappelijke onderwerpen, de Franse revolutie, etc. Dit heeft ervoor gezorgd dat bij veel mensen was doorgedrongen dat men in een periode terecht was gekomen van grote en belangrijke veranderingen, die beslissend gingen zijn voor het toekomstige lot van de mensheid.
De grote vraag was of de mens vanaf toen steeds sneller vooruit zal gaan in de richting van onbegrensde mogelijkheden of vast ging zitten in een eeuwigdurende schommeling tussen geluk en ellende en na elke inspanning nog steeds ver verwijderd is van het wenselijke doel. En toch, hoewel iedereen het beste met de mensheid voor heeft, leek de uitkomst nauwelijks dichterbij te komen en was er weinig kans op een oplossing.

Volgens Thomas kan je in alle eerlijkheid uitgaan van twee veronderstellingen:
De eerste luidt dat voedsel noodzakelijk is voor het bestaan van de mens.
De tweede luidt dat de passie tussen de seksen nodig is en zal blijven bestaan.
Deze twee wetten lijken al in onze natuur bevestigd te zijn zolang de mens bestaat. Er is nog nooit een schrijver geweest die meende dat de mens op deze aarde uiteindelijk zonder voedsel zal kunnen leven. Ook is er nog nooit verandering geweest in de passie tussen de seksen.
Ook groeit de bevolking volgens hem, wanneer er geen belemmeringen zijn, volgens meetkundige reeks, ofwel exponentieel. De hoeveelheid middelen van bestaan groeit echter volgens een rekenkundige reeks, ofwel lineair. Iedereen die ook maar iets van getallen weet zal inzien hoe de groeikracht is van de eerste grootheid vergeleken met die van de tweede. Volgens de in onze natuur gevestigde wet die zegt dat voedsel nodig is voor het bestaan van de mens, moet het effect van deze twee ongelijke krachten gelijk worden gehouden. Dat houdt in dat de bevolkingsgroei voortdurend wordt afgeremd door de schaarste aan middelen van bestaan. Deze schaarste moet zich ergens laten zien en zo zal beslist een groot deel van de mensheid zwaar getroffen worden.
Als de levenskiemen op onze aarde voldoende voedsel zouden krijgen en alle ruimte om zich te ontwikkelen, dan zouden zij uiteindelijk miljoenen werelden kunnen vullen. Maar zowel planten als dieren worden in aantal beperkt door de onontkoombare natuurwet. De gevolgen van deze beperkende wet voor planten en dieren zijn verspilling van zaad, ziekte en voortijdige sterfte. De gevolgen voor de mens zijn ellende en ondeugd. Het eerstgenoemde, ellende is een volstrekt onontkoombaar gevolg. Ondeugd is een zeer waarschijnlijk gevolg, De mens zou als gevolg van hongersnood dingen gaan stelen en misschien wel ergere dingen. De deugd zijn zware taak is verleidingen tot het kwaad te weerstaan. Bij sommige mensen zou dit lukken en bij andere jammer genoeg niet.

Er is nog nooit een staat was geweest waarin de inwoners van de lagere klassen van de maatschappij niet bang hoefden te zijn hun gezin niet te kunnen onderhouden, en die van de hogere klassen niet bang hoefden te zijn dat zij er maatschappelijk op achteruit zouden gaan. In zo een staat, waar grote gelijkheid zou zijn en waar de middelen van bestaan zo overvloedig zouden zijn dat men er in alle lagen op kon vertrouwen hun gezin te kunnen onderhouden, daar zou de groeikracht van de bevolking niks uitmaken en zou de mens zich sneller uitbreiden dan we tot nu toe hebben gezien. Maar zo een staat bestaat jammer genoeg niet���.
Malthus zei dat dus dat de bevolking, wanneer er geen belemmeringen zijn, toeneemt volgens een meetkundige reeks, ofwel exponentieel, en de hoeveelheid middelen van bestaan voor de mens volgens een rekenkundige reeks, ofwel lineair en liet dat zien. Hij zei namelijk: ���Wanneer we de redenering toepassen op de aarde als geheel en daarbij ons voorstellen dat de belemmeringen voor de bevolkingsgroei in de hele wereld zouden worden weggenomen. En als de middelen van bestaan die zich elke 25 jaar zouden toenemen met een hoeveelheid gelijk aan die op dit moment in de gehele wereld wordt geproduceerd, dan zou dit betekenen dat het productievermogen van de aarde volstrekt onbegrensd is, en dat de opbrengst zou groeien met een snelheid die zelfs bij de allergrootste inspanningen van de mensheid ondenkbaar is.

Deze natuurlijke ongelijkheid van de groeikracht van de bevolking enerzijds en die van de opbrengst van de aarde anderzijds, en die grote natuurwet die het effect van deze twee krachten voortdurend gelijk moet houden, vormen de grote, en in mijn ogen onoverkomelijke, moeilijkheid op de weg naar een volmaakte maatschappij. Alle argumenten zijn hierbij vergeleken van ondergeschikt belang. Ik zie niet hoe de mens zou kunnen ontsnappen aan de kracht van deze wet. Noch de droom van gelijkheid, noch de strengst denkbare regulering van de landbouw kan de druk van deze wet zelfs maar voor een eeuw wegnemen. En daarom lijkt deze wet op beslissende wijze de weg af te snijden naar een maatschappij waarvan alle inwoners in welstand leven, gelukkig en onbezorgd zijn, en niet al te hard hoeven te werken om zichzelf en hun gezin van de noodzakelijke middelen van bestaan te voorzien.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.