Essay: Zekerheid van een Trust

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 16, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Zekerheid van een Trust
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 456 words. Download the full version above.

De Trustees zijn verplicht uw aanwijzingen, zoals die in de Trustakte zullen staan, stipt na te volgen. Zij zijn wettelijk verplicht het belang van de begunstigden zo goed en zorgvuldig mogelijk te dienen en zich niet ten koste van het Trustvermogen te bevoordelen. De rechter in de desbetreffende jurisdictie zal hen anders persoonlijk voor de schade aansprakelijk stellen. Daarenboven riskeren de Trustees een boete en vrijheidsstraf. Als u er desalniettemin moeite mee heeft om de zeggenschap over te dragen, kunt u een zogenaamde Protector aanwijzen. Om uw belang te dienen, kan deze desgewenst elk besluit en elke overboeking van de Trustees goedkeuren of er een veto over uitspreken. Deze Protector kan ook een vriend of familielid van u zijn.

Zeggenschap

De Trustees dienen in formeel-juridische zin geheel onafhankelijk van u te zijn. Dit is wellicht een onwennige gedachte, maar essentieel voor een succesvolle en wettige structuur. De overheid kan u dan nimmer dwingen uw zeggenschap in haar voordeel aan te wenden. Veelal wordt het vermogen zelf echter niet beheerd door de Trust, maar door een holdingmaatschappij waarvan de Trust enig aandeelhouder is. Het bestuur van die holding zetelt in een offshore jurisdictie, waar dan ook de belastingplicht valt. In de regel verleent de directie een volmacht aan een Zwitserse of Luxemburgse bank of vermogensbeheerder om voor de holding een rekening te openen en haar vermogen te beheren. Na een due diligence-procedure kan het Haags Juristen College zijn cli??nten introduceren bij Trustkantoren en banken van standing en statuur.

Vermogensbescherming en faillissement

De Trust is ook een effectief instrument om vermogen te beschermen tegen faillissement, echtscheiding. Omdat de bestanddelen van het Trustvermogen formeel-juridisch niet meer tot uw eigendom behoren, zullen pogingen om hierop beslag te leggen vergeefs zijn. Voorwaarde daarvoor is natuurlijk wel dat u door de overdracht aan een Trust geen bestaande schuldeisers benadeelt.
Ook bij faillissement kan de Trust uitkomst bieden en voorkomen dat heel uw onderneming wordt meegetrokken in het faillissement van klanten of opdrachtgevers. Zonder trustbescherming raken de vermogens- en liquiditeitsposities vaak te zeer verzwakt om de gezonde activiteiten nog te kunnen voortzetten.
Als u in vrienden- of familiekring een lening kan afsluiten om het bedrijf voort te zetten, valt dit geleende geld onmiddellijk in het faillissement en worden de goedwillende helpers concurrente crediteuren. Als ze vennoot of aandeelhouder worden volgt vermelding in het handelsregister en kan elke ambtenaar of nieuwsgierige hun betrokkenheid zien.
Zo niet met een Trust. Vaak wil een financier niet eens dat de ondernemer zelf weet wie zijn helper is – uit discretie, of om zijn vermogen later alsnog terug te trekken en eventueel faillissement aan te vragen.
Anonimiteit

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Zekerheid van een Trust. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/zekerheid-van-een-trust/> [Accessed 28-09-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.