Essay: Pembangunan Lestari - Essay Marketplace

Essay: Pembangunan Lestari

1.0 PENGENALAN
Pembangunan Lestari didefinisikan sebagai pembangunan yang dilaksanakan untuk menghindari pelupusan sumber dan memastikan kerosakan minimum ke atas alam semulajadi. Pembangunan Lestari mengikut definisi UNESCO (2002) diertikan sebagai ”balancing the fulfillment of human needs with the protection of the natural environment so that these needs can be met not only in the present, but in the indefinite future’, yang membawa maksud keperluan manusia dengan perlindungan alam sekitar dalam ditemukan tidak sahaja untuk masa ini, tetapi juga untuk masa depan yang tidak menentu. Pembangunan lestari merupakan pembangunan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar daripada musnah. Pemuliharaan membawa maksud membaik pulih sumber-sumber alam sekitar seperti air, hutan, tenaga, udara, mineral dan lain-lain yang telah digunakan tanpa membiarkan sumber-sumber itu pupus. Pemeliharaan pula meliputi aspek penjagaan dan perlindungan untuk mengekalkan sumber-sumber semula jadi daripada diteroka dengan rakus oleh manusia. Idea pembangunan lestari dibentuk berasaskan konsep dan prinsip pembangunan secara berterusan dan bermatlamat untuk memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang.
Pembangunan Lestari adalah kemampuan untuk memberi sokongan untuk memelihara sistem kehidupan sepenuhnya dalam manusia dan kehidupan lain di planet ini iaitu kemampuan untuk menyalurkan keperluan-keperluan unutk hidup secara berterusan dalam semua jenis benda hidup. Dalam konsep pembangunan lestari, penekanan diberikan kepada keseimbangan antara memenuhi keperluan manusia dengan keupayaan sistem semulajadi untuk membekalkan produk dan perkhidmatan tanpa degradasi. Pada tahun 1973, Kerajaan Malaysia telah menubuhkan Kementerian Teknologi, Penyelidikan dan Kerajaan Tempatan. Dalam usaha untuk mencerminkan penekanan kerajaan terhadap sains dan teknologi (S&T) dan inovasi, Kementerian ini telah dirombak dan dikenali sebagai Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar (MOSTE) pada tahun 1976. Pada tahun 2004 Kementerian ini telah dirombak dan dikenali sebagai Kemeneterian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI). Misi MOSTI adalah untuk mewujudkan sebuah persekitaran yang berdaya saing untuk kemajuan dalam bidang sains dan teknologi dengan maksud menjana pengetahuan kemewahan dan meningkatkan kualiti hidup melalui pembangunan lestari. Kementerian ini dipandukan oleh misinya untuk meningkatkan persaingan Malaysia dalam bidang sains dan teknologi supaya rakyat Malaysia menjadi bangsa yang berdaya saing di peringkat antarabangsa dan terus komited terhadap pengurusan alam sekitar untuk jangka masa panjang.
2.0 PERKEMBANGAN KONSEP PEMBANGUNAN LESTARI DAN KEPERLUAN KERJASAMA PEMBANGUNAN LESTARI
Konsep pembangunan lestari muncul ekoran daripada kesedaran tentang kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan sumber alam sekitar. Isu pembangunan telah dibincangkan secara serius dalam Sidang Kemuncak bumi yang diadakan di Rio De Janerio pada tahun 1992 dan di Johannesburg pada 26 Ogos hingga 4 September 2002. Persidangan pada tahun 1992 telah merintis pada wujudnya Agenda 21 yang merupakan pelan tindakan yang mengandungi satu set prinsip-prinsip yang menyeluruh untuk membantu pihak kerajaan dan institusi dalam melaksanakan dasar-dasar dan program-program pembangunan lestari di negara masing-masing.
2.1 PERSIDANGAN STOCKHOLM
PERSIDANGAN STOCKHOLM 1972
Tujuan persidangan ini adalah untuk mencapai satu keputusan tentang pendekatan global yang diperlukan bagi mencari penyelesaian terhadap situasi kemerosotan alam sekitar yang semakin hari semakin bertambah. Persidangan ini telah diadakan pada 5-16 Jun, 1972 di Stockholm, Sweden. Tema yang digunapakai adalah ‘Prinsip dan Alam Sekitar Manusia’ (Human Environment and Principles). Persidangan ini adalah anjuran daripada pihak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) atau United Nations. Persidangan ini telah dihadiri oleh seramai 6000 orang meliputi para delagasi dari 113 negara dan 700 pemerhati dari 400 badan-badan bukan berkanun. Tujuan persidangan ini dilakukan adalah bagi mencapai satu keputusan tentang pendekatan global yang diperlukan bagi mencari penyelesaian terhadap situasi kemerosotan alam sekitar yang semakin hari semakin bertambah. Antara penyelesaian yang dicadangkan dalam persidangan ini adalah daripada segi pertumbuhan sosial, serta evolusi sains dan teknologi. Kedua-dua cadangan ini telah diimplementasikan ke dalam 26 prinsip-prinsip Persidangan Stockholm 1972.
Prinsip 1 menyatakan; Memupuk sikap dan tanggungjawab manusia untuk menjaga, memelihara dan sekitar untuk masa depan dan generasi sedia ada. Pandangan tentang dasar diskriminasi dikecam hebat, seperti dalam Dasar apartheid, Segregrasi kaum dan Penjajahan serta beberapa bentuk dominasi asing. Prinsip 2-7 pula; Menekankan kepada pengisytiharan sumber semula jadi bumi perlu diperlihara untuk kebaikan generasi sekarang dan masa hadapan. Antara sumber semula jadi yang menjadi perhatian adalah sumber mineral, flora dan fauna serta air dan tanih. Dalam Prinsip 6 pula; Menekankan kepentingan pencegahan pencemaran. Contoh: Pembuangan toksik dan bahan-bahan pembuangan yang mengeluarkan haba yang tinggi haruslah dihentikan serta-merta. Prinsip 7 pula adalah mengenai; Penjagaan alam sekitar marin. Contoh: bahan-bahan berbahaya yang boleh memusnahkan hidupan laut tidak boleh dilepaskan ke dalam laut. Prinsip 8-25 pula; Mengenai implementasi terhadap penjagaan alam sekitar. Langkah yang dijalankan adalah; 4 peruntukan kepada negara-negara membangun, bertujuan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi dan sosial serta menekankan kepentingan kewangan dan ekonomi bantuan. Dalam Prinsip 11 pula; Menetapkan polisi alam sekitar untukmempertingkatkan dan tidak menggangu pertumbuhan sekarang dan masa hadapan bagi negara membangun dan tidak seharusnya menggangu pencapaian hidup yang lebih baik. Manakala, akhir sekali adalah Prinsip 26; Mengutuk penggunaan senjata nuklear dan apa-apa sahaja bahan yang boleh menyebabkan kemusnahan.
Pelan Tindakan untuk Persekitaran Manusia (Human Environment) adalah dokumen kedua terakhir yang diusulkan dalam Persidangan Stockholm 1972. Antaranya adalah perancanggan dan pengurusan perkampungan manusia berdasarkan kualiti alam sekitar, pengurusan sumber alam yang berkesan dan mengenalpasti serta mengawal bahan-bahan pencemar di peringkat antarabangsa. Pelan ini mengandungi 109 cadangan untuk tindakan diperingkat antarabangsa. Persidangan Bangsa-bangsa Bersatu di Human Environment, setelah bertemu di Stockholm mempertimbangkan bahawa ia memerlukan satu tinjauan biasa dan untuk prinsip bersama mendorong dan membimbing rakyat dunia dalam peningkatan alam sekitar manusia, yang telah mengumumkan bahawa, manusia adalah makhluk dan pembuat acuan persekitaran dari segi fizikal dan berpeluang untuk intelek, moral, pertumbuhan spiritual dan sosial. Di evolusi lama, bangsa manusia di planet ini telah mencapai satu peringkat apabila, melalui pemecutan yang cepat dalam sains dan teknologi. Manusia telah memperoleh kuasa mengubah persekitaran dalam bermacam-macam cara dan ke atas skala yang belum pernah berlaku. Kedua-dua aspek persekitaran manusia yang semula jadi dan yang buatan manusia adalah penting kepada kesejahteraan manusia dan bagi hak asasi manusia itu sendiri.
Perlindungan dan peningkatan alam sekitar manusia adalah satu isu utama yang boleh menjejaskan kesejahteraan penduduk dan pembangunan ekonomi seluruh dunia, di mana ia merupakan keinginan penting penduduk seluruh dunia dan tugas semua negara. Manusia sentiasa merumuskan pengalaman dan meneruskannya seperti menemui, mencipta dan kemajuan. Dalam masa ini, keupayaan manusia untuk mengubah persekitaran dengan menggunakan kebijaksanaannya bagi menjana faedah pembangunan dan peluang untuk meningkatkan kualiti hidup. Namun, jika ianya dilakukan dengan cara yang tidak betul, ia akan menyebabkan mudarat kepada manusia dan alam sekitar. Mereka melihat alam sekitar kini yang semakin terjejas akibat daripada perbuatan manusia di banyak kawasan bumi, seperti bahayanya tahap pencemaran di dalam air, udara, bumi dan bentuk-bentuk hidup utama serta gangguan-gangguan yang tidak menyenangkan bagi keseimbangan ekologi biosfera, seperti kemusnahan dan pengurangan sumber-sumber tidak terganti; dan kekurangan-kekurangan yang berbahaya bagi kesihatan sosial, fizikal dan mental manusia, terutama dalam hidup dan persekitaran kerja. Di negara-negara sedang membangun, kebanyakan daripada masalah alam sekitar adalah disebabkan oleh kurangnya pembangunan. Berjuta-juta orang meneruskan untuk tinggal jauh di bawah tahap minimum yang memerlukan satu kewujudan manusia sopan, perlindungan dan pendidikan, kesihatan dan sanitasi. Lantarannya, negara-negara sedang membangun mesti terus berusaha kepada pembangunan, mengingati keutamaan mereka dan keperluan bagi keselamatan dan meningkatkan kualiti persekitaran mereka. Untuk tujuan sama, negara-negara perindustrian pula perlu berusaha membentuk mengurangkan jurang diri mereka dan negara-negara sedang membangun. Di negara-negara perindustrian, masalah alam sekitar secara umumnya berkaitan dengan pengindustrian dan pembangunan teknologi.
Pertumbuhan populasi semula jadi secara berterusan menyampaikan masalah-masalah untuk penjagaan persekitaran dan polisi-polisi yang mencukupi dan langkah yang harus diterima. Daripada semua perkara di dunia, manusia adalah yang paling berharga yang mendorong kemajuan sosial, membina kekayaan sosial, membangunkan sains dan teknologi, dan secara berterusan mengubah alam sekitar manusia. Bersama dengan kemajuan sosial, sains dan teknologi, keupayaan manusia untuk meningkatkan persekitaran menjadi semakin bertambah setiap hari. Dalam persidangan ini, mereka telah menyatakan bahawa satu mata telah dicapai dalam sejarah apabila mereka mesti membentuk tindakan ke seluruh dunia dengan menjaga lebih cermat kesan-kesan kepada persekitaran. Melalui kejahilan atau ketidakacuhan, mereka boleh melakukan mudarat yang besar kepada persekitaran di mana hidup dan kesejahteraan tempat manusia bergantung. Sebaliknya, melalui pengetahuan yang lebih lengkap dan tindakan lebih tahu, mereka boleh mencapai untuk diri dan anak cucu kita satu kehidupan yang lebih baik di satu persekitaran lebih selaras dengan keperluan manusia.
Terdapat pandangan yang luas untuk peningkatan kualiti alam sekitar dan penciptaan satu kehidupan yang baik. Untuk itu, manusia mesti menggunakan pengetahuan membina dalam kerjasama dengan alam semulajadi. Mempertahankan dan meningkatkan alam sekitar untuk generasi akan datang telah menjadi satu matlamat penting untuk dikejar bersama dengan matlamat asas yang mantap bagi keamanan dan pembangunan ekonomi serta sosial seluruh dunia. Akhir sekali, bagi mencapai matlamat alam sekitar ini, ianya memerlukan penerimaan tanggungjawab oleh setiap masyarakat dan institusi pada setiap peringkat yang mana semuanya berkongsi dengan adil atas usaha bersama. Individu dalam semua organisasi dalam banyak bidang, melalui tindakan mereka tersebut akan membentuk persekitaran dunia masa hadapan. Kerajaan nasional dan tempatan akan menanggung beban yang besar untuk dasar persekitaran dan tindakan dalam bidang kuasa mereka. Kerjasama antarabangsa juga diperlukan bagi meningkatkan sumber-sumber yang menyokong negara-negara sedang membangun dalam melaksanakan tanggungjawab mereka dalam bidang ini. Apabila berlaku satu keadaan yang semakin besar masalahnya terhadap alam sekitar, ianya akan memerlukan kerjasama yang meluas antara negara dan tindakan oleh organisasi-organisasi antarabangsa bagi kepentingan bersama.
2.2 PERSIDANGAN RIO DE JANEIRO
Prinsip Alam Sekitar Lestari Dan Pembangunan Lestari merupakan kenyataan prinsip dan dasar pembinaan perancangan yang kukuh dan usaha perlaksanaan berterusan kepada komitmen ini merupakan asas penting untuk mencapai kelestarian. Justeru itu, Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) mengenai Alam Sekitar dan Pembangunan di Rio De Janeiro dari 3 hingga 4 Jun 1992 telah mengumumkan beberapa prinsip. Antaranya, Prinsip 1 menyatakan; manusia menjadi fokus pembangunan lestari yang berhak menikmati kehidupan yang sihat dan produktif serta harmoni dengan alam semulajadi. Seterusnya Prinsip 2; selaras dengan perakuan Bangsa-Bangsa Bersatu dan prinsip undang-undang antarabangsa, semua negara mempunyai hak sepenuhnya untuk memanfaatkan sumber-sumbernya untuk memantapkan polisi-polisi alam sekitar dan pembangunannya sendiri serta dan bertanggungjawab memastikan bahawa aktiviti-aktiviti di bawah bidang kuasa dan kawalannya tidak menyebabkan kerosakan alam sekitar negara lain atau kawasan melampaui batasan bidang kuasa negaranya. Dalam Prinsip 3 pula; hak untuk membangun mesti ditunaikan bagi memenuhi keperluan pembangunan dan alam sekitar yang saksama untuk generasi kini dan akan datang.
Prinsip 4; bagi mencapai pembangunan lestari, perlindungan alam sekitar hendaklah mengandungi proses pembangunan yang mantap dan tidak boleh dipertimbangkan secara berasingan. Dalam Prinsip 5; semua negara dan rakyat hendaklah bekerjasama membasmi kemiskinan sebagai suatu keperluan yang wajib untuk pembangunan lestari dalam usaha mengurangkan perbezaan kualiti hidup dan memenuhi keperluan majoriti penduduk dunia dengan lebih baik. Prinsip 6 pula menyatakan; keadaan dan keperluan-keperluan khas negara membangun, terutama negara kurang membangun dan terlalu terdedah kepada bahaya alam sekitar haruslah diberi keutamaan khusus. Tindakan-tindakan antarabangsa dalam bidang alam sekitar dan pembangunan hendaklah mengambilkira kepentingan semua negara. Bagi Prinsip 7; setiap negara hendaklah bekerjasama dalam semangat perkongsian sedunia untuk memulihara, melindungi dan mengekalkan kesihatan dan integriri ekosistem bumi. Memandangkan sumbangan yang berbeza terhadap kemusnahan alam sekitar sedunia, maka setiap negara mempunyai tanggungjawab yang sealiran tetapi berlainan. Negara maju mesti mesti memahami tanggungjawab yang mereka pikul dalam susulan antarabangsa mengenai pembangunan lestari, memandangkan tekanan yang diberikan oleh rakyat mereka ke atas alam sekitar sedunia serta teknologi dan sumber kewangan yang mereka kuasai adalah tinggi.
Prinsip 8 pula; bagi mencapai pembangunan lestari dan kualiti hidup yang lebih baik untuk semua rakyat, negara hendaklah mengurangkan dan memberhentikan pola-pola pengeluaran dan kepenggunaan yang tidak lestari dan memajukan polisi-polisi demografi yang sesuai. Dalam Prinsip 9; setiap negara hendaklah bekerjasama mengukuhkan keupayaan masyarakat terpinggir untuk pembangunan lestari dengan mempertingkatkan kefahaman saintifik dan teknologi dengan mempertingkatkan pembangunan, penyesuaian, pengembangan dan pemindahan teknologi baru dan inovatif. Akhir sekali, Prinsip 10; isu alam sekitar sebaik-baiknya ditangani dengan penyertaan semua rakyat pada semua peringkat yang relevan. Di peringkat kebangsaan, setiap individu haruslah mempunyai akses kepada maklumat mengenai alam sekitar yang diwujudkan oleh pihak berkuasa awam, termasuk maklumat tentang bahan-bahan berbahaya dan aktiviti-aktiviti di dalam komuniti mereka dan peluang penglibatan mereka dalam proses membuat keputusan. Negara hendaklah membantu dan menggalakkan kesedaran dan penglibatan awam dengan menyebar maklumat secara meluas. Pelbagai usaha telah dijalankan bagi memastikan kelestarian alam sekitar menjadi suatu perkara yang dititikberatkan oleh seluruh umat manusia. Usaha-usaha ini meliputi pelbagai peringkat baik dari peringkat tempatan mahupun antarabangsa. Antara usaha yang telah dilakukan oleh pihak antarabangsa adalah melalui Deklarasi Langkawi (1989), Sidang Kemuncak Bumi di Rio de Janeiro (1992) dan Persidangan Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 2009 di Copenhagen.
Selain itu, semasa Sidang Kemuncak Bumi ini diadakan, banyak usaha telah diambil bagi menunjukkan betapa tingginya kesedaran sesetengah pihak dalam memandang isu alam sekitar yang semakin hari semakin tenat disebabkan pencemaran dari pelbagai sudut seperti tanah, air dan udara. Antara usaha yang dapat dilihat semasa sidang ini berlangsung adalah melalui Agenda 21 dan Protokol Kyoto. Agenda 21 merupakan perjanjian atau panduan yang dibentuk oleh Persidangan Alam Sekitar dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNCED) sewaktu sesi persidangannya di Rio de Janeiro (Sidang Kemuncak Bumi) pada 1992. Agenda ini menggariskan beberapa perkara yang harus dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB yang menerima pakai Agenda ini, seterusnya mengadakan laporan khusus tahunan tentang perjalanannya di peringkat negara kemudian diserahkan kepada Majlis Pembangunan Mapan (CSD). Laporan tersebut antaranya mengandungi kegiatan yang dilakukan yang memenuhi hasrat Agenda 21, halangan dan cabaran yang dihadapi serta isu-isu alam sekitar dan pembangunan yang berkaitan.

2.3 PERSIDANGAN JOHANNESBURG

2.4 PROTOKOL MONTEREAL
Protokol Montreal adalah mengenai penipisan lapisan ozon yang telah menjadi sebuah perjanjian anatarabangsa yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan mengurangkan pengeluaran bahan-bahan yang boleh menyebabkan penipisan lapisan ozon ini terus berlaku. Perjanjian anatarabangsa ini terbuka untuk ditandatangani pada 16 September 1987 dan mula dilaksanakan sejak 1 Januari 1989. Sejak itu, perjanjian anatarabangsa ini telah mengalami lima kali pembaharuan, iaitu pada 1990 di London, 1992 di Kopenhagen, 1995 di Vienna, 1997 di Montreal dan 1999 di Beijing. Disebabkan tingkat penggunaan dan kesannya yang luas, perjanjian ini telah dianggap sebagai contoh kejayaan daripada kerjasama antarabangsa. Perjanjian ini telah difokuskan kepada gas hidrokarbon halogen yang memainkan peranan penting dalam penipisan lapisan ozon. Semua zat tersebut memiliki klorin atau bromine (zat yang hanya memiliki fluorin sahaja tidak berbahaya bagi lapisan ozon).
Hari Ozon Internasional yang disambut pada 16 September setiap tahun, sebenarnya berasal daripada adanya penandatanganan Protokol Montreal pada 16 September 1987 di Montreal, Kanada. Protokol ini adalah sebuah protokol atau perjanjian antarabangsa yang telah dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan melakukan pengurangan atau pelarangan industri yang menghasilkan bahan-bahan yang boleh menyebabkan berlakunya penipisan lapisan ozon. Protokol ini juga adalah tindakan lanjut daripada Konvensi Wina, Austria pada tahun 1985, iaitu pertemuan antarabangsa pertama yang membahas mengenai penipisan lapisan ozon ini. Meskipun Protokol Montreal ini telah ditandatangani pada 16 September 1987, namun protokol ini baru dilaksanakan pada 1 Januari 1989 diikuti dengan pertemuan pertama di Helsinki, Mei 1989. Sejak pertemuan di Helsinki, Protokol Montreal telah mengalami tujuh kali pengubahsuaian, iaitu pada tahun 1990 di London, tahun 1991 di Nairobi, tahun 1992 di Kopenhagen, tahun 1993 di Bangkok, tahun1995 di Wienwina, tahun 1997 di Montreal dan tahun 1999 di Beijing.
Masyarakat dunia meyakini bahawa jika perjanjian antarabangsa ini dilaksanakan, masalah penipisan lapisan ozon ini dijangkakan akan pulih pada tahun 2050. Hal ini kerana dari pengadaptasiannya yang luas dan pelaksanaannya telah dipuji sebagai contoh luar biasa kerjasama antarabangsa oleh Kofi Annan, Setiausaha Agung PBB pada ketika itu. Beliau menyatakan bahawa “Mungkin satu-satunya perjanjian antarabangsa yang paling berjaya hingga saat ini adalah Protokol Montreal”. Sejarah penemuan bahan perosak ozon pada tahun 1973 telah ditemukan oleh Kimiawan Frank Sherwood Rowland dan Mario Molina dari University of California, Irvine yang mula mempelajari kesan Chloro Fluoro Carbon (CFC) di atmosfera bumi. Mereka menemukan bahawa molekul CFC cukup stabil untuk tetap berada di atmosfera sampai ke tengah Stratosfer. Dalam waktu kira-kira 5 tahun, CFC akan bergerak naik dengan perlahan ke dalam stratosfer (10 ?? 50 km). Molekul CFC hanya akan terurai setelah bercampur dengan sinar ultraviolet (UV) dan akan membebaskan atom klorin. Atom klorin ini berupaya untuk memusnahkan lapisan ozon dan menghasilkan lubang ozon. Penipisan lapisan ozon akan menyebabkan lebih banyak sinar UV memasuki bumi. Lubang ozon di Antartika disebabkan oleh penipisan lapisan ozon antara ketinggian tertentu seluruh Antartika pada musimnya. Rowland dan Molina kemudiannya mengusulkan bahawa atom klorin ini kemungkinan menjadi penyebab kerosakan dalam jumlah besar Ozon (O3) di Stratosfir.

Sehubungan dengan itu, aktiviti manusia dikhuatiri akan mengancam lapisan ozon dunia, maka pada tahun 1975, atas permintaan United Nations Environment Programme (UNEP), Pertubuhan Meteorologi Dunia (WMO) memulakan Penyelidikan Ozon Global dan Projek Pemantauan untuk mengkoordinasi pemantauan dan penyelidikan ozon dalam jangka panjang. Semua data dari tapak pemantauan di seluruh dunia dihantarkan ke Pusat Data Ozon Dunia di Toronto, Kanada yang tersedia kepada masyarakat antarabangsa. Pada tahun 1977, pertemuan pakar UNEP mengambil tindakan Rencana Dunia terhadap lapisan ozon. Pada 1987, Protokol Montreal telah ditandatangani, iaitu suatu perjanjian untuk perlindungan terhadap lapisan ozon. Protokol ini kemudian telah dipersetujui oleh 36 buah negara termasuk Amerika Syarikat. Bermula pada tahun 1990, pelarangan sepenuhnya terhadap penggunaan CFC yang telah diusulkan oleh Uni Eropah pada tahun 1989, yang juga telah dipersetujui oleh Presiden Amerika Syarikat, George Bush. Pada tahun 1991, untuk memantau berkurangnya lapisan ozon secara global, National Aeronautics and Space Administration (NASA) telah melancarkan Satelit Peneliti Atmosfera. Satelit dengan berat 7 tan ini mengorbit pada ketinggian 600 km (372 mil) untuk mengukur variasi ozon pada berbagai ketinggian dan menyediakan gambaran jelas pertama tentang kimia atmosfera di atas. Seterusnya pada tahun 1995, lebih daripada 100 negara telah bersetuju untuk secara bertahap menghentikan produksi pestisidametil bromida di negara-negara maju. Bahan ini diperkirakan dapat menyebabkan pengurangan lapisan ozon hingga 15% pada tahun 2000. CFC yang tidak diproduksikan lagi di negara-negara maju pada akhir tahun 1995 dan dihentikan secara bertahap di negara berkembang hingga tahun 2010. Hidrofluorokarbon atau HCFC yang lebih sedikit menyebabkan kerosakan lapisan ozon bila dibandingkan dengan CFC. Ianya telah digunakan sementara sebagai pengganti CFC hingga tahun 2020 di negara maju dan hingga tahun 2016 di negara berkembang.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.