Essay: Essay: Konsep Pendidikan Di Malaysia

Essay details:

 • Subject area(s): Malay Essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 14, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Konsep Pendidikan Di Malaysia
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 724 words. Download the full version above.

Sufean (2004) menyatakan pendidikan dari segi semantiknya adalah merangkumi didikan latihan. Didikan adalah komponen akliah atau intelek dan latihan merangkumi gerak laku perbuatan. Didikan lebih tertumpu kepada pembentukan kemahiran motor atau gerakan seperti kemahiran melakukan kerja dan aktiviti. Beliau turut menerangkan education (pendidikan) dari segi etimologi adalah berasal dari perkataan Latin iaitu educere dan educare. Educere memberi definisi ‘to lead out’ atau menzahirkan keupayaan diri mengenai pembelajaran untuk membina manusia supaya mencapai tahap sedar kendiri tentang kewujudan diri dalam hubungan kewujudan makhluk-makhluk lain, alam dan Yang Maha Pencipta. Educare pula bermaksud ‘to train’ mengenai keperluan seperti keperluan hidup, keperluan sosial, keperluan pembangunan ekonomi dan sebagainya.
Pendidikan merupakan pelbagai aktiviti yang melibatkan pembentukan dan perkembangan ilmu, kemahiran, kerohanian dan jasmani manusia (Mok, 2008). Menurut Syed Ismail dan Ahmad Subki (2010) dalam bukunya bahawa dunia pendidikan sering menjadi isu penting dalam kehidupan sama ada dari segi pendidiknya, kaedah yang digunakan, ganjaran dan kenaikan pangkat malah isu-isu semasa yang tidak pernah sunyi daripada melibatkan diri pendidik.
Guru adalah pejuang barisan hadapan dalam usaha mendidik anak bangsa. KBSM (1990) menjelaskan profesion perguruan bukan semata-mata memegang satu pekerjaan, namun berperanan untuk mencorakkan masa depan anak yang dididik, menentukan jenis insan yang dihasilkan dan bentuk bangsa yang akan dijelmakan. Abdull Sukor (2008) berpendapat guru kini diharapkan mempunyai pengetahuan yang mendalam terhadap teori dan amalan pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, pengurusan bilik darjah, pengurusan bidang kurikulum dan juga dalam penilaian prestasi pelajar.
Selanjutnya beliau menjelaskan guru juga sebagai agen perubahan yang perlu sentiasa peka terhadap sebarang perubahan dalam dunia pendidikan seperti keperluan perguruan, sekolah wawasan, sekolah bestari, sekolah angkat, perubahan teknologi maklumat, perubahan sukatan pelajaran, perubahan persijilan terbuka dan sebagainya.

2.2 Konsep Persediaan Guru Dan Kepakaran
Wan Liz (2000) mendapati guru perlu mempunyai kepakaran dari pelbagai aspek ilmu pengajaran seperti penguasaaan terhadap bidang pelajaran yang diajar, menguasai kaedah pengajaran dan pengurusan disiplin pelajar supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lancar. Guru memerlukan kemahiran dan kepakaran dalam penguasaan pengajaran seperti guru mempunyai kreativiti untuk menarik minat pelajar terhadap pengajaran, guru mahir dalam menguasai isi pelajaran dan guru berupaya untuk mengawal pelajar yang terlibat dengan masalah disiplin di sekolah.
Guru hendaklah mempunyai ilmu khususnya dalam bidang mata pelajarannya (Esah, 2004). Guru yang berilmu didapati melalui amalannya yang banyak membaca buku, melakukan penyelidikan, menyumbangkan idea bernas dalam sebarang perbincangan dan mempunyai sikap berfikiran terbuka. Di samping itu, guru juga memiliki sikap positif seperti berpandangan luas dan berfikiran terbuka kerana sesuatu pandangan yang dikemukakan tidak ditolak sahaja malah difikirkan kewajarannya. Parkay (1990) dlm Esah (2004) menjelaskan sebagai seorang guru perlu mempunyai sikap suka mengajar atau a love for teaching, iaitu sayangkan pelajar, sayang mata pelajaran yang diajar malah meyakininya, sayangkan kehidupan sebagai guru dan sukakan proses pengajaran dan pembelajaran.
Berdasarkan kepada kajian Azizi (2007) menunjukkan tahap keyakinan guru yang mengajar berdasarkan topik-topik yang terdapat dalam sukatan memperoleh tahap keyakinan tinggi, sederhana dan rendah. Dapatan menunjukkan guru mempunyai tahap keyakinan yang tinggi dalam pengurusan diri, kekeluargaan, kemahiran pertanian, perkebunan, dan perdagangan dan juga keusahawanan kerana guru mempunyai kemahiran untuk mengajar topik-topik tersebut dan seterusnya mempunyai keyakinan terhadap topik yang diajar. Dapatan kajian menunjukkan tahap keyakinan yang sederhana dalam pengajaran adalah rekacipta, kerja kayu, enjin dan lukisan teknik. Dalam kajian tersebut Azizi juga mendapati guru mempunyai tahap keyakinan yang rendah dalam pengajaran elektronik dan kerja asas paip. Hal ini kerana kebanyakan guru tidak mempunyai kemahiran untuk mengajar mengikut topik-topik yang terdapat dalam sukatan Kemahiran Hidup dan juga terdiri daripada guru yang bukan bidang Teknik dan Vokasional.
Sufean (2004) berpendapat program pendidikan guru yang bermutu hendaklah mampu menghasilkan guru yang bermutu dan berkualiti, iaitu guru profesional dari segi kemahiran, ilmu pengetahuan dan sikap Pelbagai kajian yang diusahakan untuk mengenal pasti unsur-unsur bagi mewujudkan pengajaran efektif. Tumpuan dan fokus kajian berpusat pada sifat-sifat diri guru, kelakuan guru dan sikap guru ataupun melalui penilaian daripada penyelidik, pelajar, pentadbir sekolah, ibu bapa, guru unggul (master teacher), guru pelatih dan guru itu sendiri tentang proses pengajaran, kesan semerta pembelajaran atau prestasi pelajar dalam peperiksaan. Menurut Tuan (2006) guru yang cemerlang adalah guru yang mempunyai sikap positif terhadap pengajaran dan memahami mata pelajaran pengkhususan yang menjadi subek teras yang diajar serta mempunyai keyakinan diri dalam pengajarannya. Sebaliknya guru yang tidak mempunyai pengetahuan yang luas dan memiliki kemahiran yang rendah dalam pengajaran akan menyebabkan guru itu bersikap negatif dan mempunyai keyakinan yang rendah terhadap pengajarannya

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Konsep Pendidikan Di Malaysia. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/malay-essays/essay-konsep-pendidikan-di-malaysia/> [Accessed 11-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.