Essay: Tidak dapat dinafikan bahawa kecemerlangan sebuah organisasi bergantung kepada... - Essay Marketplace

Essay: Tidak dapat dinafikan bahawa kecemerlangan sebuah organisasi bergantung kepada…

Tidak dapat dinafikan bahawa kecemerlangan sebuah organisasi bergantung kepada kecemerlangan pekerjanya dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh pengurus secara optimun (Soyan, 2001) untuk mencapai matlamat organsasi melalui program yang disusun oleh pengurusan sumber manusia. Dessler (2000) mendefinisikan pengurusan sumber manusia yang strategik. Menurut beliau, pengurus harus mengaitkan pelaksanaan pengurusan sumber manusia dengan strategi organisasi untuk meningkatkan prestasi kerja, mengembangkan budaya korporasi yang mendukung penerapan inovasi dan fleksibiliti. Definasi yang diutarakan oleh beliau jelas sekali menerangkan bahawa kejayaan organisasi berkait rapat dengan prestasi pekerja melaui sokongan program-program yang dilaksanakan oleh pihak pengurusan sumber manusia. Di Malaysia, kerajaan melalui Jabatan Perkhidmatan Awam telah melaksanakan pelbagai inisiatif agar strategi, proses dan pengurusan sumber manusia dipertingkatkan dalam usaha memperkasakan warga perkhidamatan awam. Misi yang sedang giat diusahakan ini tidak mudah untuk dicapai memandangkan ciri-ciri sumber manusia yang kompleks. Walaupun perancangan sumber manusia merupakan suatu proses yang sistematik dan terancang akan tetapi perlaksanaan atau proses perancangan sumber manusia adalah lebih kompleks daripada lain-lain sumber seperti kewangan. Ia perlu dilakukan secara berterusan kerana proses tersebut dipengaruhi oleh persekitaran yang sentiasa berubah. Setiap organisasi itu perlu lebih bersedia dan berdaya saing bagi mencapai objektif yang telah ditetapkan. Justeru itu adalah perlu setiap organisasi mempunyai pengurusan sumbernya masing-masing agar proses penubuhan dan penyenggaraan beberapa sistemnya membolehkan sebuah organisasi mengambil pekerja, melatih dan menyokong mereka supaya ia dapat mencapai objektifnya (Aminudin, 2010). Dalam mengurus sumber manusia, perlaksanaannya akan dipengaruhi oleh gaya kepimpinan, pemimpin dan struktur organisasi. Gaya kepimpinan yang diamalkan oleh segelintir pihak pengurusan diperingkat atasan seperti birokrasi dan bercirikan autokratik juga memberi kesan keatas keseluruhan proses membuat keputusan diperingkat bawahan. Ini adalah kerana setiap tindak tanduk telah pun diatur untuk memenuhi kemahuan pengurusan tertinggi. Hal ini secara langsung mewujudkan ruang berlakunya salah guna dan penyelewengan kuasa.
Pemimpin seharusnya bertindak secara demokratik agar dapat menimpin orang bawahannya dengan betul dan bukan hanya mengarah. Gaya kepimpinan dinamik dengan semangat budaya saing perlu agar dapat mewujudkan suasana kerja yang menyenangkan. Ahmad Sarji (1993) menegaskan bahawa sistem-sistem dan dasar-dasar birokrasi harus diubahsuaikan dengan perubahan-perubahan untuk menjadi lebih sesuai, cekap dan berkesan yang mendorong kakitangan awam supaya dapat berkhidmat dengan cemerlang. Di sesetengah organisasi, penjawat awam tidak diberi peluang untuk menyuarakan pendapat dan melaksanakan tugas mengikut keputusan masing-masing. Jika ini berlaku, matlamat kerjaaan dalam memperkasakan penjawat awam agar dapat mengambil peluang juga mungkin tidak dapat dicapai. Oleh yang demikian, memperkasakan penjawat awam amat disarankan dan dialu-alukan agar ruang-ruang tersebut dapat dihapuskan. Ini adalah kerana ianya ianya dapat mewujudkan suasan kerja yang lebih kondusif agar pekerja dapat bekerja dengan lebih produktif, efektif dan mahir. Disamping itu, struktur organisasi yang dinamik dapat mewujudkan suasana kerja berkumpulan yang lebih efektif. Pekerja akan lebih yakin dan puas dalam menjalankan tugas mereka. Lawler dan Porter (1967), menyatakan kepuasan kerja tinggi menghasilkan prestasi kerja yang tinggi. Walaupun perlaksanaan pengurusan sumber manusia memainkan peranan penting dalam memastikan setiap program yang dijalankan berjalan secara teratur, pengurusan sumber manusia juga perlu mengenalpasti faktor individu yang mempengaruhi perlaksanaannya. Ramai pakar dalam bidang pengurusan menitik beratkan kajian mengenai individu dalam memahami semua perlakuan dalam organisasi (Soyan, 2001), ini menunjukkan faktor individu adalah penting dalam mempengaruhi perlaksanaan organisasi. Tanpa individu setiap perlaksanaan program dan aktiviti tidak dapat dijalankan. Berhubung dengan faktor individu, perkara yang paling penting ialah komitmen dan motivasi penjawat awam terhadap kerjanya. Menurut bekas Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Ahmad Sarji Bin Abdul Hamid, (1987) komitmen yang tinggi terhadap tugas organisasi menjadi pra-syarat utama untuk mencapai tahap kualiti dan produktiviti yang tinggi dalam sektor awam.

Selain komitment kekurangan kelengkapan untuk menyelesaikan sesuatu tugas dengan sempurna juga boleh menjejaskan motivasi pekerja menurun. Jauch, Glueck dan Osborn (1978) menjelaskan dalam kajiannya bahawa pekerja yang komited akan memberikan hasil kerja yang tinggi. Jika kedua-dua faktor ini wujud barulah konsep modal insan yang cemerlang dapat dicapai. Menurut Goman (1991), apabila komitmen pekerja itu tinggi, pekerja akan menunjukkan mutu kualiti kerja, prestasi dan motivasi kerja tinggi yang mana secara tidak langsung memberi kesan positif kepada organisasi. Selain komitmen, motivasi pekerja juga perlu diambil kira. Motivasi ini biasanya berkait rapat dengan kompetensi pekerja. Sejak permulaan lagi iaitu ketika pengambilan pekerja dilakukan soal ini perlu dititkberatkan. Soal pengambilan dan pemilihan tenaga kerja adalah merupakan langkah pertama yang akan menentukan kejayaan atau kegagalan sesebuah organisasi. Oleh itu, para pengurus sumber manusia hendaklah sentiasa peka terhadap isu-isu dan persekitaran berhubung aspek sumber manusia kerana ianya merupakan satu kelebihan kepada sesebuah organisasi. Penyediaan satu perancangan sumber manusia yang terancang, teratur dan mengambilkira semua faktor yang berkaitan akan dapat membantu organisasi di dalam proses pencapaian matlamatnya secara keseluruhan.

2. Sumber Manusia
Pengurusan Sumber Manusia merupakan suatu proses yang terancang meliputi aktiviti-aktiviti perancangan tenaga manusia, proses pengambilan dan pemilihan, latihan dan pembangunan kakitangan, pentadbiran upah dan faedah pekerjaan serta perhubungan perusahaan yang bertujuan agar membolehkan mereka memberikan perkhidmatan berkesan bagi mencapai matlamat organisasi. Tanpa pengurusan sumber manusia sesebuah organisasi cenderung menghadapi pelbagai masalah sama ada melibatkan urusan dalam dan luar sesebuah organisasi. Lima masalah dikemukakan bagi menerangkan dengan lebih jelas tentang masalah yang akan dihadapi oleh sesebuah organisasi tanpa adanya pengurusan sumber manusia seperti berikut: –
2.1 Kesilapan dalam membuat padanan individu dengan kerja.
Sesebuah organisasi perlu memilih calon yang paling layak untuk sesuatu pekerjaan. Pemilihan adalah proses memilih calon paling sesuai daripada sekumpulan calon untuk sesuatu jawatan dalam organisasi. Jika sesebuah organisasi mengambil pekerja baru dan pekerja berkenaan kemudiannya berhenti ataupun diberhentikan kerana tidak sesuai dengan kerjanya, sesebuah organisasi terpaksa menanggung perbelanjaan yang besar untuk mencari pekerja baru.
2.2 Memperuntukkan masa yang lebih untuk proses temuduga.
Sesebuah organisasi terpaksa memperuntukkan masa lebih banyak untuk membuat temuduga dalam pemilihan calon sesuai untuk suatu jawatan. Proses pemilihan calon yang tidak terancang menyebabkan sesebuah organisasi terpaksa memperuntukkan masa lebih untuk menjalankan proses temuduga.
2.3 Penggunaan sumber tenaga tidak efektif.
Seseorang individu atau pekerja cenderung untuk membuat sesuatu kerja stereotaip dengan tugas diberikan kepadanya tanpa ada inisiatif untuk membuat kerja lebih daripada sepatutnya. Ini kerana pekerja hanya bekerja sesuai dengan gaji dan upah yang diberikan kepadanya.

2.4 Sesetengah pekerja merasakan bahawa gaji yang diberikan kepadanya adalah tidak sesuai dengan bidang tugas yang dilakukannya.
Ini kerana sesebuah organisasi atau syarikat akan memperuntukkan gaji mengikut kemampuan syarikat tanpa mementingkan kepentingan dan kebajikan pekerja. Termasuklah sistem gaji yang tidak seimbang antara pekerja baru dan lama. Pekerja yang bekerja selama tiga tahun mendapat kenaikan gaji sama dengan pekerja yang baru bekerja.
2.5 Sesebuah organisasi atau syarikat cenderung melakukan kesilapan dalam membuat keputusan terutamanya berkaitan dengan isu-isu pekerja.
Contohnya, tindakan diskriminasi atau buang pekerja. Sesebuah organisasi boleh didakwa di mahkamah disebabkan oleh tindakan diskriminasi yang dilakukan. Terdapat tiga undang-undang yang berkaitan dengan sesebuah perusahaan iaitu Akta Pekerja 1955, Akta Kesatuan Sekerja 1959 dan Akta Perhubungan Perusahaan 1967.

Pengurusan Sumber Manusia amat penting dalam sesebuah organisasi. Ini kerana bidang pengurusan merupakan suatu proses yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang dikawal bagi mencapai objektif sesebuah organisasi. Pengurusan Sumber Manusia menitikberatkan aspek motivasi pekerja termasuklah persekitaran dan peluang agar pekerja dapat menggunakan bakat dan kebolehan untuk kemajuan diri sendiri dan organisasi.

3. Peranan Pengurus Sumber Manusia
Dalam sesebuah organisasi, diwujudkan satu unit khas dinamakan Bahagian Sumber Manusia. Bahagian ini terdiri daripada beberapa kakitangan dan diketuai oleh seorang Pengurus Sumber Manusia. Berikut digariskan tiga peranan utama Pengurus Sumber Manusia dalam sesebuah organisasi: –

3.1 Fungsi Mendatar (A Line Function)
Pengurus sumber manusia bertanggungjawab dalam bahagian atau jabatannya yang menjalani sesuatu tugas sahaja dan mempunyai pekerja di dalam bidang dan latihan yang sama. Contohnya, pengurus sumber manusia bertanggungjawab dalam hal ehwal berkaitan dengan jabatannya dan memberi arahan terus kepada staf di bawah bahagian atau jabatannya.

3.2 Fungsi sebagai Penyelarasan Tugas dan Aktiviti (A Coordinative Function)
Pengurus sumber manusia bertanggungjawab dalam kerja-kerja merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal pekerja dan tugas-tugas dalam sesebuah organisasi. Pengurus sumber manusia mempunyai pengurus lain sebagai subordinat iaitu pengurus sumber manusia mengurus pengurus lain. Pengurus sumber manusia juga bertindak selaku penyelia bagi pekerja bukan pengurusan sebagai subordinatnya. Pengurus sumber manusia membuat penyelarasan tugas dan aktiviti. Penyelarasan ativiti umumnya adalah selaras dengan kehendak sesebuah organisasi.

3.3 Fungsi sebagai Penasihat dan Pembantu Staff (Staff [Assist and Advise] Functions)
Pengurus sumber manusia boleh bertindak selaku penasihat dan pembantu kepada pengurusan atasan. Pengurus sumber manusia akan mengambil tindakan pembetulan apabila organisasi menghadapi berbagai kesukaran yang tidak dijangka termasuklah menjadi orang tengah dalam menyelesaikan pertikaian (isu-isu syarikat) yang berbangkit.
Selain itu, pengurus sumber manusia juga bertindak sebagai perunding berkaitan dengan isu yang perlu ditangani dan diselesaikan melibatkan perundingan seperti perundingan pihak pengurusan syarikat dengan kesatuan sekerja.

Perancangan sumber manusia oleh pengurus sumber manusia merupakan proses yang mengkaji secara sistematik keperluan sumber manusia untuk memastikan agar bilangan pekerja yang diperlukan, dengan kemahiran yang dikehendaki adalah tersedia ada apabila diperlukan. Perancangan sumber manusia bertujuan adalah untuk mengekal dan meningkatkan keupayaan organisasi mencapai objektif korporat melalui sumbangan daripada sumber manusia. Pengurus sumber manusia terlibat dalam proses perancangan strategik sesebuah organisasi. Perancangan strategik merupakan satu proses di mana pihak pengurusan atasan menentukan tujuan dan matlamat keseluruhan organisasi serta bagaimana untuk mencapainya. Melalui perancangan strategik, organisasi akan menetapkan objektif-objektif utama dan membuat perancangan komprehensif untuk mencapai objektif-objektif berkenaan.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.