Essay: Motivating employees in theoretical terms

Essay details:

 • Subject area(s): Polish essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: November 7, 2018
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Motivating employees in theoretical terms
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1109 words. Download the full version above.

2

ROZDZIAŁ 1

Motywowanie pracowników w ujęciu teoretycznym

1.1. Istota i pojęcie motywacji

Jedną z najważniejszych funkcji zarządzania jest motywowanie1, które zawiera się w

pobudzaniu pracowników do aktywnej i sumiennej działalności dla wykonania określonych

zadań organizacji2, czyli w określaniu potrzeb personelu, opracowaniu systemu

wynagrodzenia za wykonaną pracę, wykorzystaniu różnych form opłaty pracy.

W większości przypadków ludzie mogą wybierać jak nieustannie pracować oraz ile

wysiłkow tracić. Dlatego menedżerom potrzebno zrozumieć, w jaki sposób i dlaczego

pracownicy dokonują różnego wyboru odnośnie wydajności swojej pracy. Bardzo ważnym

elementem tego wyboru jest motywacja. Istota motywowania sprowadza się do stworzenia

warunków, jakie pozwalają pracownikom odczuć, że oni mogą usatysfakcjonować swoje

potrzeby takim zachowaniem, które zabezpieczy osiągnięcie celów organizacji.

Przed rozpatrywaniem zagadnienia procesu motywacyjnego, należy wyjaśnić niektóre

główne pojęcia podane na rysunku 1.1, jakie później będą używane i ich związek ze sobą.

Rysunek 1.1 Związek pojęc motywowania

Źródło: opracowanie własne.

W literaturze przedmiotu pojęcie „motywowanie”, interpretuje się na różne sposoby,

chociaż znaczna część definicji są podobne. Termin motywacja pochodzi od

średniowiecznego łacińskiego słowa „motivus” i od łacińskiego „motus, movere”, co oznacza

„rzuszać się”3 oraz od angielskiego „motivation”, inaczej „proces aktywności, zawierający

subjektywne uzasadnienie dla rozpoczęcia działania, decyzji o kontynuowaniu rozpoczętych

działań lub ich przerwaniu”4. Z punktu widzenia teoretycznego należy rozróżniać

„motywowanie”, czyli termin z płaszczyzny zarządzania od „motywacji”, który jest pojęciem

1 Kozłowski W., Zarządzanie motywacją pracowników, CeDeWu, Warszawa 2009, s. 14

2 Serafin K., Motywowanie w praktyce: studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego,

Katowice 2014, s. 9

3 Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego, [online], http://www.slownikonline.

pl/kopalinski/8ADB032322899755C12565DF0037B1DF.php [dostęp: 18.03.2018]

4 Słownik zarządzania kadrami,pod red. T. Listwana, Wydawnictwo C. H.Beck, Warszawa 2005, s. 89

Potrzeba

Motyw Motywacja Bodziec

3

psychologicznym5.

Według Słownika Języka Polskiego PWN motywacja „to, co powoduje podjęcie

jakichś działań lub decyzji”6. Michael Armstong, uważa, że motywowanie to „zachowanie

nastawione na osiągnięcie okeślonego celu”7. Z kolei Tadeusz Oleksyn, określa, że

motywowanie „to oddziaływanie na pracowników, zorientowane na kreowanie wyższej

efektywności pracy oraz kształtowanie takich podstaw i zachowań, na których zależy

pracodawcy i zarządzających w jego imieniu”8. Czesław Sikorski podobno definiuje

motywacja –„ proces nieodłącznie towarzyszący procesom wymiany między pracownikiem a

zatrudniającą go organizacją”9. Nieco inaczej określa Stephen Robbins: motywacja „to chęć

robienia czegoś, zależna od możliwości zaspokojenia przez to działanie jakieś potrzeby danej

jednostki”10. W rozumieniu psychologicznym według Janusza Reykowskiego: motywacja

„stanowi proces regulacji, którym następuje sterowanie czynnościami tak, aby prowadziły do

realizacji zamierzonego celu”11.

Jedni autorzy pod pojęciem motywacja twierdzą, że jest to świadome pragnienie do

zaspokojenia pewnych potrzeb. Inni autorzy rozumieją, że jest wszystko to, co aktywizuje

działlność człowieka. Dla jeszcze innych motywacja to nadzieja na sukces i obawa

niepowodzenia.

Z przedstawionych wyżej definicji można wyróżnić, że ich wspólnym elementem jest

pobudzanie do działalności dla osiągnięcia okeślonych celów. Z tego wynika, że wokół

człowieka znajdują się napędowe siły, które pobudzają jego spełniać pewne działania,

skierowanie na osiągnięcie celów.

Do aktywnych działań człowieka wzbudza konieczność usatysfakcjonowania różnych

potrzeb. Żeby zrozumieć, dlaczego człowiek przychodzi w stan aktywności i zachowuje się w

ten czy inny sposób, koniecznym jest przeanalizowanie obecne istniejących u niego potrzeb.

Pojęcie potrzeby Włodzimierz Szewczuk okeślał, że „brak nie może być potrzebą. […]

Potrzebą jest nie brak, lecz stan organizmu wywołany brakiem”12. Henry Murraya

5 Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer businnes, Warszawa

2014, s. 289

6 Słownik Języka Polskiego PWN, [online], https://sjp.pwn.pl/szukaj/motywacja.html [dostęp: 18.03.2018]

7 Armstrong M., Zarządzanie ludźmi: praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych, Dom Wydawniczy

Rebis,Poznań 2007, s. 33

8 Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer businnes, Warszawa

2014, s. 289

9 Sikorski Cz., Motywacja jako wymiana – modele relacji między pracownikiem a organizacją, Difin, Warszawa

2004, s. 7

10 Robbins S. P., Zachowania w organizacji, PWN [w:] Sekuła Z., Motywowanie do pracy: teorie i instrumenty,

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 11

11 Reykowski J., Teoria motywacji a zarządzanie [w:] Sekuła Z., Motywowanie do pracy: teorie i instrumenty,

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, s. 11

4

przedstawia inne podejście definicji jest to „hipotetyczna fizykochemiczna siła,

zlokalizowania w mózgu, która organizuje percepcję, napęd do działania oraz inne grupy

reakcji w celu zmiany sytuacji niezadowalającej, wywołującej stan napięcia jednostki”13. Z

kolei Alicja Kozdrój definiuje pojęcie potrzeby jako „stan organizmu wywołany pewnym

brakiem , który powoduje zachwianie wewnętrznej równowagi organizmu i wywołuje

zakłocenia procesu życia i rozwoju”14. W inny sposób rozumieją potrzebę Philip Zimbardo i

Floyd Ruch jako „biologiczny lub psychiczny stan motywacyjny, który ukierunkowuje

zachowanie jednostki na pewien cel”15.

Potrzeby niemożliwo bezpośrednio obserwować lub wyznaczać, o ich istnienie można

tylko domyślać się wyobrażać na podstawie zachowania konkretnego chłowieka. Potrzeby są

motywami do działań.

Pojęcie motywu Maria Ossowska okresla jako „każdy czynnik psychiczny

warunkujący jakieś działanie lub czynniki psychiczne będące warunkami działania wyłącznie

celowego”16. Natomiast wybitny psycholog Tadeusz Tomaszewski definiuje motyw jako

„stan wewnętrznego napięcia, od którego zalężą możliwość i kierunek aktywności

organizmu”17. Znany psycholog Leon Niebrzydowski uznaje motyw w trzech znaczeniach:

 „jako siły pobudzającej wszelkie działanie;

 jako pobudki wyjściowej dążności ludzkich zmierzających do zaspokojenia potrzeb

materialnych i duchowych;

 jako pobudki popychającej do działania świadomego i celowego”18.

W dziedzinie zarządzania obok pojęcia „motyw” często jest używane słowo „bodziec”.

Psycholog Janusz Reykowski przedstawia definicję w której wskazuje, że bodziec to

„zjawisko, które ma zdolność wywoływania bądż jakiegoś aktu zachowania się, bądż

jakiegoś procesu psychicznego – spostrzeżenia, wyobrażenia, uczucia, intencji itp.”19

Pobudzanie inaczej uzycie bodźców przy motywacji ludzi różni się od motywowania,

przecież jest ono tylko jedno ze srodków, przy pomocy, których spełnia się motywowanie.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Motivating employees in theoretical terms. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/polish-essays/motivating-employees-in-theoretical-terms/> [Accessed 03-12-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.