Essay: Gelagat Organisasi

Berdasarkan satu bidang kajian, Gelagat organisasi adalah gelagat yang menyelidik dalam organisasi iaitu kelompok, individu dan juga struktur. Gelagat Organisasi juga akan menggunakan segala pengetahuan mengenai kumpulan, individu, dan kesan struktur ke atas gelagat dengan tujuan supaya organisasi dapat beroperasi dengan lebih cepat dan berkesan. Gelagat Organisasi merupakan satu unit sosial yang di kendalikan oleh … Read more

Dissertation: Sistem pendidikan di Malaysia

BAB 1 PENGENALAN 1.1 LATAR BELAKANG KAJIAN Sistem pendidikan di Malaysia pada masa kini sentiasa mengalami perubahan yang drastik. Keadaan ini menunjukkan sistem pendidikan adalah dinamik dan kerajaan perlu sentiasa peka serta berusaha untuk memenuhi keperluan rakyat dan negara. Perancangan pendidikan bukan sahaja menekankan tentang memenuhi keperluan tenaga kerja, tetapi sistem pendidikan juga menitikberatkan aspek … Read more

Essay: Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara yang amat unik, masyarakatrnya dapat hidup dengan aman dan harmoni, di dalamnya terdapat pelbagai keturunan, etnik, warna kulit, agama, bahasa kebudayaan dan adat resam yang tersendiri. Ia merupakan satu-satunya negara masyarakat plural atau majmuk yang berjaya menyatupadukan setiap warganegaranya. Terdapat tiga kaum atau bangsa utama di Malaysia iaitu Cina, Melayu … Read more

Essay: Pengalaman, permasalahan dan cara penyelesaian masalah sepanjang kajian

TUGASAN 3: PENGALAMAN, PERMASALAHAN DAN CARA PENYELESAIAN MASALAH SEPANJANG KAJIAN This essay relates to: https://www.essaymarketplace.com/essay-the-malay-language-bahasa-melayu/ Pengenalan : Pengalaman merupakan menjadi satu perkara yang akan menjadikan pengkaji berfikiran matang selepas menyelesaikan tugasan ini. Pengalaman yang diperolehi akan membantu pengkaji menjalankan dan melaksanakan kajian selepas ini dengan lebih baik. Selain itu, pengalaman akan membantu pengkaji untuk tidak … Read more

Essay: The Malay language (bahasa Melayu)

Pengenalan : Bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca yang telah menjadi kebanggaan dan warisan dan kebudayaan Melayu. Penghasilan karya-karya yang menggunakan bahasa Melayu semakin giat dilaksanakan. Pada umumnya, pada abad ke-7 bahasa Melayu digunakan dalam sistem pentadbiran kerajaan Sri Wijaya. Namun, perkembangan bahasa Melayu dipergiatkan lagi pada era kegemilangan Melaka pada abad ke-13 sesuai dengan … Read more