Autisme is een boeiend maar complex beeld.... - Essay Marketplace

Autisme is een boeiend maar complex beeld….

Autisme uit zich het opvallendst in het gedrag. Iemand met autisme heeft vooral problemen op het gebied van communicatie, op sociaal vlak en in het denken/handelen.
Mensen met autisme hebben vinden het moeilijk om te communiceren met anderen. Ze hebben moeite omdat de sociale regels vaak voor hun niet duidelijk zijn zijn. Sommigen proberen heel veel contact te leggen met anderen, maar dit komt vaak stroef of ongemakkelijk over. Ze hebben een gebrek aan sociale finesse. Vaak zijn ze in sociale relaties ook heel na??ef. Dit tekort van sociaal contact proberen ze vaak goed te maken door middel van intelligentie en logica of door imitatie van anderen. Mensen met autisme worden vaak als koppig, gedragsgestoord, onbeleefd, excentriek, bizar, ego??stisch, vreemd,’ beschreven.
Sommige mensen met autisme praten niet, anderen ‘papegaaien’, nog anderen zijn juist vlotte pra-ters die over een uitgebreide woordenschat en grammatica beschikken. Maar vaak blijft hun com-municatie oppervlakkig. Doordat ze vaak associatief denken zit er vaak niet echt een lijn in hun ver-haal. Ze begrijpen ook vaak de manier van communicatie van anderen niet. Mensen met autisme zijn vaak egocentrisch. De meeste hebben veel problemen om de reacties van anderen te begrijpen.
Stroef handelen en een beperkte interesse worden vaak duidelijk bij de aanpassing aan nieuwe situ-aties. Mensen met autisme hebben moeite met veranderingen. Als reactie op stress kunnen stereo-tiepe bewegingen voorkomen. Ze ontwikkelen ook heel wat routines. Mensen met autisme zijn vaak hypergevoelig aan bepaalde sensori??le prikkels en worden snel afgeleid. Ze hebben rust en stilte nodig wanneer ze aan het werk zijn.
Maar ondanks dit alles bestaat er geen kenmerk dat typisch is voor iemand met autisme. Autisme uit zich op duizenden verschillende manieren. En hoe ouder iemand met autisme is, hoe beter hij het gedrag ook kan camoufleren. Mensen met autisme worden ook gezien als meer intelligent. Dankzij hun intelligentie kunnen ze hun problemen voor een stuk te verbergen.
Vaak richten mensen met autisme zich op details en zien het geheel niet, waardoor ze ook andere betekenissen geven. Ze zien de wereld namelijk helemaal anders dan wij. Ze kunnen heel weinig rekening houden met de context.
Veel taal wordt door mensen met autisme letterlijk begrepen, of deels, of helemaal niet begrepen. De essentie van een boodschap kunnen ze vaak ook moeilijk halen uit lange, ingewikkelde zinnen. Gelaatsuitdrukkingen, lichaamstaal en sociale aanwijzingen begrijpen ze vaak niet. Je werkt het best zo concreet mogelijk met een persoon die autisme heeft. Visuele hulpmiddelen, zoals geschreven woorden en planning, of tekeningen, foto’s, voorwerpen,’ kunnen een grote hulp zijn. Mensen met autisme hebben namelijk ook vaak moeite om zich te organiseren, dus hierbij hebben ze zeker on-dersteuning nodig.
De diagnose voor het autismespectrumstoornis is vastgesteld bij ongeveer 1 op 100 personen! Mannen hebben 3 ?? 4 maal meer kans dan vrouwen om een diagnose te krijgen.

Review this essay:

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.