Essay: Er zijn veel oorzaken voor het ontstaan van de Nederlandse Opstand. De oorzaken zijn onder te verdelen in economische, politieke en godsdienstige oorzaken.

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 4 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 26, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Er zijn veel oorzaken voor het ontstaan van de Nederlandse Opstand. De oorzaken zijn onder te verdelen in economische, politieke en godsdienstige oorzaken.
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 1138 words. Download the full version above.

Economische oorzaak/oorzaken:
Het begon allemaal toen Filips ll. de zeventien Nederlanden erfde van Karel V. De bevolking begon erg snel te groeien. Hierdoor kwam er een bevolkingsexplosie. De helft van de Hollanders woonde in steden, dit was best gek omdat het niet gebruikelijk was in die tijd. Ongeveer 30 tot 40 procent van de bevolking die in de steden woonde, werden te laag beloond en was hierdoor erg arm. Je had mensen die het maar net konden redden met het loon dat ze kregen, maar er waren ook mensen die het moesten doen met het geld dat ze van de kerk kregen. Steeds meer mensen werden ontevreden over de armoede. Dit kwam omdat mensen zagen dat er veel geld werd uitgegeven aan de katholieke kerk en dat de katholieke kerk steeds groter werd.
Er was een grote kloof ontstaan tussen deze groep stedelijke bevolking en kooplieden, ambachtslieden, welgestelde boeren en edelen. Ellendige armoede onder de textielarbeiders in Vlaanderen en Leiden stonden tegenover de enorme rijkdommen van Antwerpen. Antwerpen was een wereldhaven met een grote bevolking in 1568. Economisch gezien waren de landbouw en de veeteelt belangrijker dan de handel en visserij. In de tijd voor de Nederlandse Opstand was er sprake van een stedelijke-agrarische samenleving. In de 16e eeuw werden de landbouw en veeteelt in Vlaanderen en in het westen van het huidige Nederland gemoderniseerd. Dit hield in dat de grond intensiever werd bewerkt en dat mensen zich meer bezig ging houden met de productie van grondstoffen voor de nijverheid in plaats van met voedselproducten. Naast voedsel leverde het platteland ook turf, houtskool, vlas en wol. Het water was echter een grote tegenstander van de boeren. De watersnood die ook wel de Allerheiligenvloed werd genoemd, uit 1570, zorgde voor veel ellende. Door deze watersnood ontstonden er hongersnoden en pestepidemieën. Er ontstond onzekerheid omdat de pest het niet uitmaakte of je arm of rijk was, je kreeg het of je kreeg het niet. Dit had ook grote invloed op politieke gebeurtenissen. Het jaar 1566 wordt gezien als het hongerjaar. In dit jaar begon ook de Beeldenstorm. Deze twee dingen hadden veel met elkaar te maken, aangezien mensen met een lege maag tot meer in staat waren dan met volle maag. Je kan dus zeggen dat de grote honger en het ontstaan van de Nederlandse Opstand zeker met elkaar te maken hebben.
In 1563 verbood Engeland de export van wol naar Brabant en Vlaanderen door een conflict dat Engeland had gehad met Filips ll. Hierdoor ontstond grote werkloosheid en armoede. Veel klanten gingen hierdoor ook verloren. Ook werd door een ruzie tussen Denemarken en Zweden bijna de Sont afgesloten. Het Oostzeegebied gaf grote hoeveelheden graan aan de Nederlanden via de Sont. Omdat de Sont werd afgesloten, stegen de voedselprijzen, maar de lonen daalden ook door het gebrek aan werk. De winters van 1564 tot 1565 en 1565 tot 1566 waren erg streng. Deze politieke problemen en de sociaaleconomische slechte situatie zorgden voor een situatie waarbij het snel mis kon gaan. Kortom, de honger die veel mensen hadden rond die tijd, heeft zeker gezorgd voor spanningen waardoor uiteindelijk de Nederlandse Opstand ontstond.

Politieke oorzaak:
Karel V trok van oorlog naar oorlog. Dit kostte enorm veel geld. Hij had dit geld omdat hij meer belasting ging heffen van het volk. Karel V wilde ook van de Nederlanden een bestuurlijke eenheid maken. Zo stelde hij geschoolde ambtenaren aan, die trouw waren aan de vorst. Omdat die ambtenaren niet uit de lokale adel kwamen, kreeg de adel minder invloed en speciale rechten, maar ook werden hun inkomsten veel minder. Lang niet iedereen was het eens met deze centralisatiepolitiek die Karel V voerde. Ze vonden de belastingen veel te hoog en wilden hun privileges behouden. De edellieden wilden hun bestuursfuncties verdedigen tegen de nieuwe ambtenaren van Karel V en wilden hun privileges ook niet kwijt. Toch had de vorst de adel ook nog nodig. De adel moest de vorst namelijk toestemming geven om belasting te heffen voor zijn oorlogen en de centralisatiepolitiek. Op 25 oktober 1555 deed Karel V afstand van de troon en volgde zijn zoon Filips ll. hem op. Filips ll. ging verder met de centralisatiepolitiek van Karel V en met de kettervervolgingen.
Godsdienstige oorzaak:
Het katholieke geloof zorgde voor veel ontevredenheid in de periode voor de Nederlandse Opstand. Filips ll. wilde het katholicisme als enigste godsdienst hebben in zijn koninkrijk. Dit werd een probleem toen de Reformatie op gang kwam in de zestiende eeuw. Luther had 95 stellingen op de kerkdeur gespijkerd in 1517. Door het uitvinden van de boekdrukkunst werd het ook makkelijker om de ideeën van Luther te verspreiden. Doordat zijn ideeën in een snel tempo konden verspreiden kwam er een scheiding tussen de katholieken en de aanhangers van Luther en Calvijn: de protestanten. Dit had voor dat Filips ll aan de macht kwam al gezorgd voor onderlinge ruzies en onenigheden, maar dit ging door toen hij aan de macht kwam. Hij vond het niet kunnen dat er ook protestanten waren in zijn koninkrijk en besloot al de protestanten te vervolgen, hij wilde een godsdienstige eenheid hebben. De protestanten worden ook wel ketters genoemd. Het volk was het hier niet mee eens en dat was ook één reden waarom het volk in opstand kwam. Willem van Oranje, lid van de hoge adel en stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht, was het ook niet eens met de kettervervolging. Zelf was hij katholiek, maar zijn vrouw kwam uit Duitsland en was protestants. Willem van Oranje wilde daarom vrijheid van godsdienst in de Nederlanden. Hij wilde afspraken maken met de Spaanse vorst over de manier waarop hij wilde dat de Nederlanden bestuurd zouden moeten worden. Godsdienstvrijheid hoorde daar ook bij. Dit leidde uiteindelijk tot het smeekschrift op 5 april 1566. In dit smeekschrift vroegen edelen Margaretha van Parma om de maatregelen voor ketters te verminderen. Ze wilde ook de financiële en godsdienstige problemen bespreken die de gewesten hadden in de Staten-Generaal.
Ook werden Filips ll. en de paus in 1559 het eens over een nieuwe kerkelijke indeling in de Nederlanden. Bijna het hele grondgebied van de Nederlanden werd verdeeld in drie aartsbisdommen (waaronder Utrecht). Deze aartsbisdommen werden weer onderverdeeld in achttien bisdommen. De bisschoppen werden gekozen door de koning. Door middel van centralisatie het bestuur te verbeteren, vonden de kerk en staat elkaar. Echter waren veel mensen het hier niet mee eens. Ze vonden dat hun bestaande belangen hierdoor kapot gingen. Vooral Antoine Perrenot de Granvelle, de eerste minister van de landvoogdes, kreeg veel woede over zich heen. Hij speelde namelijk ook een grote rol in de kerk. De hoge adel was heel boos, omdat iemand van een lagere rang gelijkgesteld werd met de edelen. De edelen voelden zich in die tijd niet veel minder belangrijk dan de koning, maar werden helemaal buitenspel gezet.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Er zijn veel oorzaken voor het ontstaan van de Nederlandse Opstand. De oorzaken zijn onder te verdelen in economische, politieke en godsdienstige oorzaken.. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/er-zijn-veel-oorzaken-voor-het-ontstaan-van-de-nederlandse-opstand-de-oorzaken-zijn-onder-te-verdelen-in-economische-politieke-en-godsdienstige-oorzaken/> [Accessed 13-08-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.