Essay: Essay: De toekomst van de sociale zekerheid kan alle kanten op…

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: October 28, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: De toekomst van de sociale zekerheid kan alle kanten op...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 804 words. Download the full version above.

De toekomst van de sociale zekerheid kan alle kanten op. Hierdoor weten wij niet of het systeem het zelfde zal blijven of in de toekomst zal veranderden. Ondanks dat men nog niet zeker weet wat er allemaal zal gebeuren in de toekomst in verband met de sociale zekerheid hebben de Nederlandse burgers wel bepaalde verwachtingen en wensen. Bij de verwachtingen en wensen in toekomst ga ik uit van het jaar 2020.

Uit het SCP-onderzoek zijn de verwachtingen en wensen gebleken van de Nederlandse burgers. Slechts tweederde van de ondervraagde burgers willen dat er niks veranderd aan de sociale zekerheid en willen het huidige systeem behouden. De meeste burgers (90%) denken dat dit niet het geval zal zijn en dat er veel zal veranderen aan de sociale zekerheid. Hieronder staan enkele verwachtingen en wensen van de groep ondervraagde burgers.

‘ De pensioenleeftijd zal naar verwachting van slechts 66% van de ondervraagde burgers boven de 65 jaar liggen. 9% hiervan vindt dit wenselijk. Daarnaast is 89% er van overtuigd dat iedereen in 2020 bijverzekerd moet zijn om rond te kunnen komen na hun pensionering.
‘ 59% van de ondervraagde verwacht dat in de toekomst ook gepensioneerden AOW- premie moeten betalen. Slecht 24% van ondervraagde burgers vind dit wenselijk.
‘ Het verschil tussen uitkeringen en lonen zal volgens 77% van de ondervraagde groter zijn in 2020 dan nu. Minder dan de helft (29%) vindt dit wenselijk
‘ 80% van de ondervraagde wenst in de toekomst dat mensen met een aanvullend pensioen zullen uit komen op 70% van het laatste loon dat zij verdiend hebben. Slechts 54% denkt dat dit het geval zal zijn in de 2020.
‘ Er wordt ook verwacht dat in 2020 minder uitkeringen zullen worden uitgekeerd. hierdoor zal de groep AOW’ers in 2020 moeilijker rondkomen dan nu volgens 72%. Ook verwacht men (81%)dat de bijstandontvangers het slechter zullen hebben in de toekomst.

Fundamentele veranderingen zijn niet gewenst en zullen weinig steun krijgen.
In de toekomst zal er niet voldoende steun zijn voor fundamentele veranderingen. Een basisinkomen, een ‘spaarmodel en een ministelsel vallen hieronder. De meerderheid is hier tegen. Wat wel zal worden ondersteund is de Workfare. De Workfare houdt in dat je hard moet zoeken naar een baan als je werkloos bent. Zowel de werklozen als het arbeidsongeschikten zullen door de overheid worden verplicht om nuttig werk te doen voor de samenleving. Dit doen ze dan in ruil voor het minimumloon. Als werkloze of arbeidsongeschikte ben je dan verplicht om de baan aan te nemen, tenzij men door ziekte bepaalde werk niet kan verrichten

De meningen over de sociale zekerheid van ouderen en de huidige jongeren verschillen niet zoveel van elkaar.
De mening van de oudere generaties en de huidige jeugd verschillen niet zo veel van elkaar. Zo zijn ze allebei van mening dat de pensioenleeftijd verlaagd moet worden. De jongeren wensen wel een lagere leeftijd dan de ouderen. Dit komt voornamelijk omdat zij de in de toekomt de lasten van de sociale zekerheid zullen dragen. Daarnaast vinden jongeren dat gepensioneerden in de toekomst ook mee moet betalen aan de AOW- premie.

Armoede en ongelijkheid nemen toe.
Vergrijzing zal in de toekomst de oorzaak zijn van het toenemen van armoede en ongelijkheid. Er zal een groot verschil zijn tussen het inkomen van een AOW’er en van een werkende. Dat komt doordat er een grote groep ouderen zal zijn die gemiddeld een lager inkomen zullen hebben dan werkende. Daarnaast zal er Naar verwachting het aantal arbeidsongeschikten en WW’ers dalen door de instroom te beperken. Dit zal ervoor zorgen dat er minder uitkeringsontvangers zullen zijn beneden de pensioenleeftijd. Het nadeel is dat dit zal leiden tot hogere armoedepercentages onder degenen die tot die groep blijven behoren.

Een Amerikaans-Zweeds toekomstbeeld
De veranderingen die de laatste tijd zijn aangebracht aan de sociale zekerheid laten duidelijk zien dat de Nederlandse sociale zekerheid zich steeds meer tot een Amerikaans-Zweeds model beweegt. Vele kenmerken komen overeen met die van de Amerikaanse en Zweedse stelsel. De corporatistische elementen die altijd belangrijk zijn geweest in Nederland, zijn op dit moment niet meer zo belangrijk als eerst. Werkgevers en vakbonden spelen nu ook geen belangrijkere rol bij de uitvoering van de sociale zekerheid. Vervroegde uittredingen worden niet langer geaccepteerd en kostenwinnersvoordelen zijn verwijderd uit de regelingen. Daarnaast zijn er op dit moment ook meer financi??le prikkels. De marktwerking in de zorg zal worden beperkt. Om voor een collectieve regeling in aanmerking te kunnen komen moet je het echt nodig hebben en niet meer voor je zelf kunnen zorgen. Ook neemt het activeren van werklozen en arbeidsongeschikten al vanaf de jaren negentig toe en wordt er geprobeerd om armoede te bestrijden. Deze ontwikkelingen passen meer bij een sociaal-democratisch model net als die van zweden. Door al die veranderingen wordt er verwacht dat er in de toekomst een gemengd sociaal-democratisch stelsel zal ontstaan in Nederland.
..

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: De toekomst van de sociale zekerheid kan alle kanten op…. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-de-toekomst-van-de-sociale-zekerheid-kan-alle-kanten-op/> [Accessed 28-09-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.