Essay: Essay: Meetinstrumenten

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 19, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Meetinstrumenten
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 543 words. Download the full version above.

Tijdens deze opdracht wordt er gewerkt met een vragenlijst die specifiek voor deze opdracht ontwikkeld zal worden. Vragenlijsten worden gebruikt om bruikbare informatie te verkrijgen van de deelnemers (Brinkman, 2008). Deze wordt aangeboden via de mail. De gegevens worden anoniem verwerkt, waarmee bedoeld wordt dat er niet te achterhalen valt wie welke antwoorden heeft gegeven. Door dit te benadrukken wordt getracht sociale wenselijke antwoorden te beperken. Ook is het van belang dat de vragenlijst ondubbelzinnig en compleet is en aansluit bij de onderzoeksvraag.
Daarnaast is de Misfit Flash, de activity tracker, ook als meetinstrument. De werking en de dataverwerking hiervan staan vast. Deze tracker meet stappen, afstand en verbrande calorie??n en kan gedragen worden tijdens het zwemmen en meet in kleine mate het slaapgedrag.

Betrouwbaarheid

Hoeverre de vragenlijst betrouwbaar te noemen valt hangt samen met de voorwaarde van herhaalbaarheid (Verhoeven, 2014). Er is gekozen voor een vragenlijst met gedeeltelijk open vragen wat ervoor zorgt dat er bij herhaling waarschijnlijk niet dezelfde antwoorden gegeven worden. De herhaalbaarheid van de vragenlijst staat dus onder druk. De betrouwbaarheid is daarmee moeilijk na te gaan, zeker als de steekproef ook nog klein is (Verhoeven, 2014). Om de betrouwbaarheid te vergroten zal er tijdens deze opdracht gewerkt worden met een goed uitgewerkte, gedetailleerde onderzoeksopzet en frequent contact met de contactpersonen. Daarnaast zal ook de gebruikte vragenlijst openbaar gemaakt worden.
Self trackers meten bij herhaling hetzelfde. Bij onderzoek waarbij er vijf trackers aan dezelfde persoon werden gekoppeld bleek dat de meters dezelfde data produceerde. De Misfit Flash is nieuw op de markt. Hierdoor kan er nog weinig gezegd worden over de betrouwbaarheid.

Validiteit

De vragenlijst meet wat deze moet meten, namelijk de mening en de specifieke kennis over bepaalde onderwerpen. De eerlijkheid van de deelnemer bepaalt ook deels de validiteit (van der Hulst, 2007). Aangezien de vragenlijst via internet zal worden afgenomen wordt er getracht sociaal wenselijke antwoorden te minimaliseren. Daarnaast is de manier waarop vragen geformuleerd worden ook belangrijk, door deze in de derde persoon te formuleren kan eerlijkheid gestimuleerd worden (van der Hulst, 2007).

De self tracker is een ongevalideerd meetinstrument. De trackers zouden beweging meten in de vorm van stappen. Dit houdt in dat als je een andere vorm van beweging zou uitoefenen, dit omgerekend moet worden naar stappen. Hierdoor brengt de tracker zelf een ruis aan in de data.

Ethische aspecten

Voorafgaande aan dit onderzoek dient er toestemming te worden gevraagd aan de Medisch Ethische Toetsingscommissie aangezien de kinderen onder de kwetsbare doelgroep vallen. Volgens Schreuder-Peters (2005) die in achting moeten worden gedurende de onderzoeksperiode:

– Het onderzoek brengt geen onnodige of vermijdbare schade toe aan de personen die eraan meewerken, noch aan derden, ook wanneer personen hun toestemming hebben verleend.

– Deelname aan het onderzoek is op basis van vrijwilligheid en gebaseerd op kennis van de mogelijke gevolgen van deelname: informed consent.

– Indien het onderzoek vereist dat de personen die meewerken onkundig blijven van het werkelijke doel van het onderzoek (bijvoorbeeld om bepaald gedrag te voorkomen), dienen zij hier direct na afloop van het onderzoek op de hoogte van gebracht te worden. Dit kan achteraf worden gedaan.

– De vertrouwelijkheid van verstrekte (persoonlijke) gegevens is gegarandeerd en deze gegevens zijn anoniem.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Meetinstrumenten. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-meetinstrumenten/> [Accessed 08-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.