Essay: Essay: Onderzoeksvraag : Moet Nederland en Europa meer doen om milieuvervuiling voor te gaan

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 3 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 19, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Onderzoeksvraag : Moet Nederland en Europa meer doen om milieuvervuiling voor te gaan
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 915 words. Download the full version above.

Inhoudsopgaven

Welke vormen van milieuvervuiling zijn er
Wat is milieuvervuiling
Wat is gevolgen van milieuvervuiling
Wie vervuilen het milieu
Hoe groot is milieuvervuiling in Nederland

Inleiding

Onderzoeksvraag : Moet Nederland en Europa meer doen om milieuvervuiling voor te gaan

Deelvraag :

Welke vormen van milieuvervuiling zijn er
Wat is milieuvervuiling
Wat is gevolgen van milieuvervuiling
Wie maken ze schuldig van van milieuvervuiling
Hoe groot is milieuvervuiling in Nederland

Welke vormen van milieuvervuiling zijn er

Milieuvervuiling

Milieuvervuiling is de aantasting van de milieu door de mens.
Zoals grondvervuiling,luchtvervuiling,watervervuiling.

Grondvervuiling
Grondvervuiling er zijn 2 soorten: bovengrondse en ondergrondse.
Bovengrondse is dat mensen papier en blikjes enz. op de grond gooien.
Ondergrondse is dat fabrieken giftige stoffen in de grond stoppen.

Luchtvervuiling

Lucht is een belangrijke iets. Zonder lucht kan je namelijk niet leven.
Luchtvervuiling bestaat heel lang. Luchtvervuiling komt door mensen die roken en door fabrieken. En mensen die vuurwerk afsteken.

Watervervuiling

We leven van water zonder water is bijna niet voor te stellen.
Watervervuiling komt door het grootste deel van fabrieken.
En door mensen die iets in de water gooien.

Wat is milieuvervuiling

De omgeving waar wij leven noem je het milieu. Dat is niet alleen het dorp of stad maar ook de lucht wat je inademt. Als het water de bodem of de lucht vervuilt wordt noem je milieuvervuiling. Als een fabriek afval in het water gooit vervuilt hij het water. Watervervuiling. Uitlaatgassen van auto’s zorgen voor luchtvervuiling. Batterijen die in de grond terecht komen vervuilen de grond. En dat is grondvervuiling. Al die vervuiling is voor niemand goed. Mensen dieren planten kunnen er ziek van worden. Vervuiling wordt veroorzaakt door mensen. Maar gelukkig zijn er mensen die proberen het milieu zo schoon mogelijk te houden.

Wat is gevolgen van milieuvervuiling

Het broeikaseffect!
De aarde warmt zich op! De gemiddelde temperatuur stijgt. Er komen steeds minder plekken waar een ijsklimaat heerst zoals bijvoorbeeld op de noord- en zuidpool. Doordat hier veel ijs zal smelten stijgt de zeespiegel. Voor landen die beneden de zeespiegel liggen heeft dit ernstige gevolgen. Nederland ligt ook gedeeltelijk beneden de zeespiegel. Steeds meer gebieden op aarde zullen subtropisch worden en dus ook vochtiger.

Het ozongat!
Boven de zuidpool bevindt zich een ozongat waardoor de bescherming tegen de zon er niet meer is, met alle gevolgen van dien.
Ecosystemen verdwijnen!
Mensen, dieren en planten die in een bepaald gebied leven en op de een of andere manier van elkaar afhankelijk zijn worden een ecosysteem genoemd. De achtertuin is bijvoorbeeld een klein ecosysteem en een bos is een voorbeeld van een groot ecosysteem. Dat kleine ecosystemen verdwijnen dat is nog niet zo’n grote ramp, maar ook grote ecosystemen verdwijnen door bijvoorbeeld het kappen van een regenwoud. Ecosystemen bestaan altijd uit lucht, water, bodem, voedingsstoffen, en niet te vergeten, organismen. Een ecosysteem blijft bestaan doordat er een bepaald evenwicht is, roofdieren eten hun prooi, de prooidieren hebben planten gegeten, en die planten hebben voedingsstoffen uit de bodem gehaald. Dieren kunnen weer leven doordat planten lucht uitademen die dieren weer inademen. Maar als er iets uit zo’n ecosysteem verdwijnt, raakt alles verstoort en is het natuurlijk evenwicht verdw
Wie vervuilen het milieu

Mensen die hun afval door elkaar weggooien in plaats van het scheiden zodat het beter verwerkt kan worden
Er zijn Automobilisten die denken dat hun auto’s rook niks uitmaakt, omdat er veel auto’s zijn. In plaats van het zorgen dat er minder rook uit hun auto moet komen.
Mensen die gebruikte olie en vet door de gootsteen gooien in plaats van in de vuilnisbak.
Mensen die kamperen en hun afval in het water gooien. In plaats van het in een zak doen en meenemen naar huis.
Mensen die hun lege blikken zo maar ergens gooien.
Fabrieken die giftige stoffen in de lucht laten.
Fabrieken die hun afval in het water gooien.

Hoe groot is milieuvervuiling in Nederland

Positie van Nederland voor lucht, water en bodem
Nederland staat op de 27 plaats voor de laagste plaats, voor bodemkwaliteit. De Nederlandse bodem is de meest verontreinigde van Europa door stikstof en fosfaat, afkomstig van de grote veestapel. Door het enorme stikstofoverschot voldoet Nederland niet aan de Europese norm in de nitraatrichtlijn en heeft daarom een uitzondering op de norm gekregen.

Nederland staat ook op plaats 27 voor waterkwaliteit. Nederland heeft het meest vervuilde oppervlaktewater van Europa. Voor vrijwel al ons water lopen we het risico dat we de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water niet halen. De kans dat we van de laatste plaats afkomen is klein omdat het kabinet Rutte tot 2015 structurele bezuinigingen op het waterbudget heeft vastgesteld van ‘ 150 miljoen.

Nederland staat op plaats 25 voor luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit in Nederland behoort tot de slechtste van Europa. Met Belgi?? en Luxemburg heeft Nederland de hoogste gemiddelde uitstoot van stikstofdioxide (NOx) per km2. De concentratie fijnstof ligt in Nederland 25% hoger dan het Europese gemiddelde. Gezondheidsschade voor veel mensen en aantasting van de natuur zijn het gevolg.

Ook voor de beschermingvan natuur en klimaat en voor het opwekken van hernieuwbare energie scoort Nederland in de achterhoede van Europa met respectievelijk een 22e,20e en 24e plaats. Belangrijke natuurgebieden worden slecht beschermd. Desondanks maakte het kabinet op Prinsjesdag bekend dat het budget teruggaat van ‘ 800 miljoen naar ‘ 200 miljoen per jaar.

De uitstoot van broeikasgassen is in Nederland boven het Europese gemiddelde en de trend is stijgend. Nederland haalt het Kyoto-doel alleen door aankoop van buitenlandse emissierechten.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Onderzoeksvraag : Moet Nederland en Europa meer doen om milieuvervuiling voor te gaan. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-onderzoeksvraag-moet-nederland-en-europa-meer-doen-om-milieuvervuiling-voor-te-gaan/> [Accessed 03-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.