Essay: Essay: Tijdens de fase van het waarnemen …

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 2 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: September 16, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Essay: Tijdens de fase van het waarnemen ...
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 380 words. Download the full version above.

Tijdens de fase van het waarnemen zet ik twee stappen. Ik verzamel als eerst de leerling-gegevens en zet dit in een groepsoverzicht. Hierna ga ik verder met de volgende stap, het signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. (Pameijer, Beukering & de Lange, 2011)
Eerst analyseerde ik de resultaten van een methodegebonden toets. Welke leerlingen ontwikkelen zich goed? Bij welke leerlingen verloopt de ontwikkeling minder gunstig? Ik benut de toets niet alleen bij de evaluatie van een lesperiode maar ook bij de start van een lesperiode, om vanuit de beginsituatie weer nieuwe doelen te bepalen. Bij de HGW cyclus wordt er aan gehecht dat de toetsen die gebruikt zijn verantwoord zijn. Een verantwoorde toets is objectief, betrouwbaar, goed genormeerd en valide. De score is onafhankelijk van degene die de toets afneemt. De score van de toets is onafhankelijk van het moment waarop dat gebeurt. Verder zijn de normen representatief en recent. Als laatste moet de toets meten wat hij bedoelt te meten. Het stelt niet iets anders vast. Een rekentoets moet rekenvaardigheden vast stellen. (Pameijer, Beukering & de Lange, 2011). De toets die ik gebruik heb voldoet aan al deze eisen. Het was de toets van lesmethode Alles Telt, Blok 2 Leerjaar 7.
Om meer te weten te komen over mijn kinderen heb ik observaties en rekengesprekken gevoerd. Deze zijn te vinden in de bijlage. Elke keer had ik de volgende vragen in mijn achterhoofd: hoe starten de leerlingen hun spel of werk? Hoe pakken ze de opdracht of taak aan? Hoe lossen ze problemen op? Hoe werken ze samen? Hoe reageren de leerlingen op mijn instructie? Welk effect heeft mijn gedrag, verbaal en non-verbaal, op hun gedrag, werkhouding en leerresultaten? Wat werkt positief en wat niet? (Pameijer, Beukering & de Lange, 2011).
Voor de rekengesprekken heb ik momenten gecre??erd tijdens lesactiviteiten. Ik heb vragen gesteld om zicht te krijgen op wat de leerlingen al beheersen en wat nog niet, hun manier van werken, hun oplossingstrategie??n en op wat hen helpt tijdens instructie en zelfstandig werken. In een persoonlijk gesprek met een aantal leerlingen heb ik zicht gekregen op idee??n over leren en gedrag. De uitwerking van deze gesprekken staan in de bijlage.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Tijdens de fase van het waarnemen …. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-tijdens-de-fase-van-het-waarnemen/> [Accessed 05-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.