Essay: Wat voor invloeden heeft de Ming-dynastie op de Chinese cultuur van nu gehad? - Essay Marketplace

Essay: Wat voor invloeden heeft de Ming-dynastie op de Chinese cultuur van nu gehad?

Inhoudsopgave

Inleiding hoofdvraag (pag. 2)

Deelvragen
1. Wat was de Ming-dynastie? (pag. 3)
2. Hoe kwam de Ming-dynastie aan de macht? (pag. 4)
3.Hoe kan het zijn dat de Ming-dynastie na 300 jaar ten val is gekomen? (pag. 5)
4. Wat zijn de kenmerken van de huidige Chinese cultuur? (pag.7)

Conclusie (pag. 8)

Eigen mening (pag. 9)

Bronvermelding (pag. 9)

Bijlagen

Inleiding hoofdvraag:

Mijn hoofdvraag is: Wat voor invloeden heeft de Ming-dynastie op de Chinese cultuur van nu gehad? Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik erg ge??nteresseerd ben in de Chinese cultuur van nu en vroeger. Ik las over de dynastie??n en kwam al snel bij de belangrijkste dynastie; de Ming-dynastie. Toen ik las dat het de belangrijkste dynastie uit de Chinese geschiedenis is wou ik te weten komen of er nog invloeden zijn die nu nog steeds in de dagelijkse Chinese cultuur gebruikt worden of sinds de dynastie een traditie is gebleven. Ik ga het in mijn werkstuk hebben over wat de Ming-dynastie was, hoe het kan dat de dynastie na 300 ten val kwam, hoe de Ming-dynastie aan de macht kwam en wat zijn de kenmerken van de huidige Chinese cultuur.

Deelvragen:

Wat was de Ming-dynastie?

De Ming-dynastie wordt beschouwd als ‘een van de grootste periodes van ordelijke regering en sociale stabiliteit in de menselijke geschiedenis’. Deze stabiliteit werd gerealiseerd door een sterk??autocratisch (een regeringsvorm waarbij de macht wordt uitgevoerd door ‘?n persoon, bijvoorbeeld in China de keizer) vorm van regeren, ondersteund door een effici??nte??bureaucratie van in de??confucianisme?? (het chinees ethisch en filosofisch systeem)??geschoolde ambtenaren (dit waren literaat bestuurders). De Chinese bevolking verdrievoudigde in de Ming-dynastie, van ongeveer 60 miljoen tot 150-200 miljoen mensen en het rijk kende een grote commerci??le en culturele bloei. In de tijd van 1368 tot 1644 waren er 16 keizers in de Ming-dynastie en zij waren allemaal leden van de familie??Zhu (‘). Zij worden doorgaans niet aangeduid met hun familienaam, maar met de door hen gekozen periodenaam. Dat laatste was een nieuwigheid van de Ming-dynastie. Hongwu stelde de regel in dat een keizer maar ‘?n periodenaam diende te hebben. Voor de Ming gebruikten Chinese keizers doorgaans meerdere periodenamen tijdens hun regeerperiode. Een belangrijke gebeurtenis was vaak aanleiding voor het benoemen van een nieuwe periode. Eerdere keizers worden daarom aangeduid met de aan hen verleende postume titel. Een voorbeeld van zo’n postume titel is Taizu (‘Grote Voorvader’) die steeds werd toegekend aan de stichter van een nieuwe dynastie. De Ming-dynastie begon in 1368 en eindigde in 1644.

Hoe kwam de Ming-dynastie aan de macht?

De??Mongoolse??Khan??Koeblai??had heel China veroverd en in 1271 de Yuan-dynastie uitgeroepen. De dynastie zou nog geen eeuw standhouden. Ondanks de pogingen van Koeblai Khan om zich behalve als Khan ook als een??Zoon van de Hemel??te presenteren, wist de Yuan-dynastie de Chinezen niet aan zich te binden. De verwoestingen van de Mongoolse veroveringstochten hadden tot een grote daling van de Chinese bevolking geleid. Eind??dertiende eeuw??telde China nog slechts 60 miljoen inwoners, een halvering vergeleken met een eeuw eerder.??In de loop van de??veertiende eeuw??werd het land verder getroffen door??natuurrampen??als??droogteperiodes, desastreuze overstromingen,??sprinkhanenplagen??en??epidemie??n??(wellicht de??Zwarte Dood). Na 1351 begon het Yuan-bewind in China te desintegreren. Grote delen van China kwamen in handen van verschillende opstandige groepen die meer bezig waren met elkaar te bestrijden dan de Yuan. Een van de gevaarlijkste opstanden was die van de??Rode Hoofdbanden, een??messiaanse??boeddhistische beweging die geloofde in de aanstaande komst van de verlosser??Maitreya. De Rode Hoofdbanden hadden handkanonnen in hun voordeel, waarmee ze de tegenstanders verraste. Zhu Yuanzhang (1328-1398) kwam uiteindelijk als overwinnaar uit de machtsstrijd naar voren. Hij was van zeer arme boerenafkomst: zijn ouders hadden verschillende kinderen moeten afstaan omdat ze hen niet langer konden voeden. Toen Zhu zestien jaar oud was kwamen zijn ouders om het leven in de nasleep van een overstroming van de??Gele Rivier. De rondzwervende wees werd opgenomen in een boeddhistisch klooster, totdat dat werd platgebrand door Yuan-troepen. In 1352 sloot Zhu Yuanzhang zich aan bij een van de milities van de Rode Hoofdbanden in??Anhui. Hij toonde zijn kwaliteiten als een sluwe en wilskrachtige commandant en wist binnen enkele jaren op te klimmen tot de leider van de opstandelingen. In 1355 stak Zhu met een sterk en gedisciplineerd leger de Yangzi over en veroverde hij de belangrijke stad Nanjing, zijn latere keizerlijke hoofdstad. Vanuit deze basis breidde hij in de jaren daarna zijn macht in het zuidoosten uit. Door het elimineren van verschillende rivalen groeide Zhu uit tot de belangrijkste speler in de strijd van allen tegen allen. Formeel steunde Zhu nog lang de aanspraken op de troon van de leider van de Rode Hoofdbanden. In 1367 stierf deze echter onder verdachte omstandigheden als de gast van Zhu Yuanzhang. Een jaar later rukte Zhu op naar de hoofdstad Dadu (Beijing). De Yuan-keizer vluchtte met zijn hofhouding en overgebleven troepen naar Mongoli??. Als de??Noordelijke Yuan-dynastie bleven de Mongolen aanspraak maken op de keizerlijke troon. Zhu Yuanzhang verwoestte de Yuan-paleizen en riep zichzelf uit tot de eerste keizer van de Ming (‘Helderheid’), onder de periodenaam??Hongwu??(‘Grote Krijgshaftigheid’).

Hoe kan het zijn dat de Ming-dynastie na 300 jaar ten val is gekomen?

In de zeventiende eeuw komt de Ming-dynastie ten val, na bijna drie eeuwen over China te hebben geregeerd. In de ogen van de confuciaanse literaten was dit een gevolg van het morele en sociale verval van het rijk, waardoor de dynastie het??Hemels Mandaat??verloor. Moderne historici leggen meer de nadruk op het min of meer toevallig samenvallen van een combinatie van politieke, militaire, fiscale, economische en sociale problemen.??

Politieke problemen:
Tijdens de lange regeringsperiode van de??Wanli-keizer tussen 1572 en 1620 begint het verval van de Ming-dynastie. Na een conflict met de literaatbestuurders over de erfopvolging trok Wanli zich terug in de binnenste vertrekken van de Verboden Stad. Hij vermeed elk contact met het bestuurlijke apparaat. Hij weigerde staatsdocumenten te lezen en vacatures voor belangrijke bestuursfuncties bleven jarenlang openstaan. In deze periode nam de macht van de hofeunuchen van het keizerlijk paleis sterk toe. Corruptie en afpersing door de eunuchen waren aan de orde van de dag. Het meest opvallende voorbeeld van machtsmisbruik door eunuchen was??Wei Zhongxian(1568-1627), die in de jaren 1620 het hof in zijn greep hield. Wei organiseerde een regelrechte terreurcampagne tegen zijn critici totdat hij in 1627 uiteindelijk zelf werd ge??limineerd door de laatste keizer van de Ming-dynastie,??Chongzhen??(1611-1644). Chongzhen was een van de bekwaamste heersers van de dynastie, maar zag zich geconfronteerd met enorme problemen.

Economische problemen, rebellie en de inval van de Mantsjoes:
De kostbare oorlogen tegen de Mantsjoes aan de noordoostgrens van het rijk putten de schatkist steeds verder uit. Het Mingregime zag zich genoodzaakt om de belastingen steeds verder te verhogen, maatregelen die vooral de boerenstand troffen. De boeren raakten verder in de problemen door de haperingen in de toevoer van zilver vanuit Japan en het Spaanse rijk. Het schaarse zilver werd opgepot en steeg sterk in waarde ten opzichte van koper. Voor de boeren was dit rampzalig: hun belastingverplichtingen moesten in zilver worden voldaan, terwijl ze voor hun werk en landbouwproductie in koper werden betaald. Het verslechterende klimaat onder invloed van de??Kleine IJstijd??leidde bovendien in de jaren 1636-1643 tot een reeks van misoogsten, met als gevolg hongersnood en epidemie??n. Rebellie en muiterij waren gedurende het Ming-dynastie regelmatig terugkerende fenomenen geweest, maar nu kwamen grote delen van het land kwamen grote delen van het land in opstand. Rebellenleiders als??Zhang Xianzhong??(1606-1647) en??Li Zicheng??(1606-1644) controleerden aan het eind van de jaren 1630 de provincies??Shanxi,Henan??en??Hubei. In 1644 trok Li Zicheng met honderdduizenden strijders naar Beijing en nam de hoofdstad in april zonder veel moeite in. De wanhopige Chongzhen doodde zijn vrouwen en verhing zichzelf op een heuvel van de Verboden Stad. Li’s troepen plunderden de stad dagenlang en Li riep zichzelf uit tot de eerste keizer van een nieuwe dynastie. De oorlog tegen de Mantsjoes aan de noordgrens duurde al tientallen jaren. Verschillende bekwame Ming generaals waren erin geslaagd om de Grote Muur te verdedigen tegen de aanvallen. Na de val van Beijing in 1644 trok generaal??Wu Sangui??(1612-1678) met zijn leger naar de hoofdstad om de rebellen te verdrijven. De Mantsjoes maakten van de gelegenheid gebruik om de Grote Muur bij??Shanhaiguan??aan de??Golf van Bohai??te passeren. Wu Sangui zat daardoor tussen twee vuren en besloot over te lopen naar de Mantsjoes. Gezamenlijk verdreven Mingtroepen en de noordelijke invallers Li Zicheng uit Beijing. De Mantsjoes riepen zichzelf uit tot de heersers van een nieuwe dynastie, de Qing. Deze zou China tot 1911 regeren. Het pacificeren van China duurde echter nog tientallen jaren. De laatste Ming pretendent werd in 1662 in Yunnan verslagen en gedood. De Ming loyalist Zheng Chenggong (1624-1662), beter bekend als??Koxinga, verdreef in 1662 de Nederlanders van??Formosa??(Taiwan) en vestigde op het eiland een bolwerk. Pas in 1683 wisten de Qing troepen ook deze verzetshaard op te ruimen.

Wat zijn de kenmerken van de huidige Chinese cultuur?

De term??Chinese cultuur??heeft betrekking op een veelheid aan??tradities??en religieuze gebruiken zoals deze in??alle uithoeken van China??gedurende de??geschiedenis van China??hebben bestaan en nog steeds bestaan.??Globalisering,??kerstening,??amerikanisering??en modernisering??komt in China steeds vaker voor, waardoor de Chinese cultuur minder dominant wordt en er ook mengeling van cultuur ontstaat. Het uitgestrekte land kent een grote verscheidenheid aan culturen en volkeren, zowel in het verleden als in het heden. In China hebben zich van ouds af aan de volgende 5 religies en filosofie??n ontwikkeld:
Voorouderverering
Tao??sme
Confucianisme
Traditionele Chinese godsdienst
Boeddhisme (vanuit India)
In de Chinese cultuur is er een sterk??arbeidsethos. Mensen staan vroeg op om de dag te beginnen. Vooral bejaarden houden zich vast aan vroeg opstaan, omdat het gezond zou zijn. Bejaarden en ook niet-bejaarden gaan vroeg naar de parken in de buurt om ochtendgymnastiek en??tai chi??te doen. Vervolgens wordt ontbeten. Het ontbijt is warm en bestaat uit??rijstepap,??gewokte noedels??en??zhaliang??(gefrituurde deegstengels). In??noordelijk China??eet men in plaats van gewokte noedels??mantou??(gestoomd brood zonder vulling). Rond twaalf uur in de middag wordt de middagmaaltijd genuttigd. Deze is meestal warm en vaak worden dan de??kliekjes??van de vorige dag opgewarmd en gegeten. In de middag wordt vaak een??si??sta??gehouden. Vroeger waren de meeste winkels en voorzieningen dan ook gesloten. Tegenwoordig houden alleen scholen en fabrieken nog si??sta’s midden op de dag. Men ligt dan meestal voorover gebogen op een stoel met het hoofd op gevouwen armen op tafel. In de avond kijkt men het landelijke nieuws op televisie of luistert men het op de radio. Rond dezelfde tijd, zeven tot acht uur, eten Chinezen de??avondmaaltijd.

Conclusie:
Vroeger geloofde de chinezen in het Chinese boeddhisme, neonconfucianisme, het tao??sme en de traditionele Chinese godsdienst. Hedendaags geloven ze nog steeds in hetzelfde, alleen zijn er nog religies bij gekomen zoals de voorouderverering. Ook komt het arbeidsethos veel voor in hedendaagse periode en de Ming-dynastie. De hedendaagse opvoeding is zeer streng en traditioneel, wat vroeger ook zo was, het begint nu steeds meer te verdwijnen sinds dat steeds meer mensen tegen kindermishandeling zijn. Er heerst nog steeds een autocratie in China, wat ook sterk te zien was in de dynastie??n, dit betekend dat er ‘?n iemand aan de macht is. Het huwelijk en dagen zoals verjaardagen en als mensen overlijden zijn erg traditioneel gebleven, ze zijn iets gemoderniseerd, maar er zijn nog steeds tradities die erg streng nog steeds gevolgd worden. Respect is ook ‘?n van de belangrijkste dingen die nog steeds erg hetzelfde is gebleven. Je moet respect voor je familie leden hebben en respect voor eigendom van jezelf en anderen. Ik vond het erg leuk om meer te weten te komen over dit onderwerp.

Eigen mening:
Er zijn een paar punten die ik erg goed vind dat ze sinds vroeger nog steeds heel normaal zijn, zoals hoe mensen veel respect hebben voor familieleden en eigendommen, hier in Nederland zie je dat bijvoorbeeld niet veel, er is veel sprake over vernieling van eigendommen zoals graffiti en er is weinig respect voor elkaar. Er zijn ook een paar punten die ik wat minder vind, zoals de strenge tradities van de opvoeding en dat de kinderen mishandeld worden. Sommige tradities zijn ook heel mooi en dat hoort bij hun religie. Ik vind de Chinese kunst ook erg mooi, zo vind ik het schrift al een kunst opzich. Ook vind ik het Chinese porselein erg mooi. Ik zou zelf niet zo gedisciplineerd en streng kunnen zijn op mezelf en anderen.
Bronvermelding:
Het merendeel van de tekst heb ik van http://nl.wikipedia.org/wiki/Ming-dynastie en http://www.geledraak.nl/html/page246.asp.

Bijlagen:
China in de Ming-dynastie:

Chinese vaas uit de Ming-dynastie:

De verboden stad is een van de wonderen uit de Chinese cultuur en architectuur, de verboden stad heeft jaren stand gehouden:

Een handkanon die na het begin van de Ming-dynastie steeds meer gebruikt werd:

Lijst van keizers die regeerde tijdens de Ming-dynastie:

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.