Guide: Essay: Wat zijn de gevolgen van de globalisering in het grensgebied tussen de Verenigde Staten en Mexico

Guide details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 17 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: October 3, 2015
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • Tags: Dutch
 • Essay: Wat zijn de gevolgen van de globalisering in het grensgebied tussen de Verenigde Staten en Mexico
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this guide:

This page of the guide has 5042 words. Download the full version above.

Inleiding
De ontwikkelingen in het Amerikaans-Mexicaanse grensgebied hebben een lange tijd geen aandacht gehad. Slechts weinig mensen waren ge??nteresseerd in het grensgebied en het welzijn van de mensen die er wonen. Langzamerhand is dit veranderd doordat het grensgebied meer aandacht heeft opge??ist van de politiek. De rol van het grensgebied in de drugshandel, de snelgroeiende migratie en de recente plannen van de Amerikaanse regering hebben onze aandacht getrokken om hier ons profielwerkstuk over te schrijven. Ons profielstuk gaat specifiek over globalisering in de grensstreek van de Verenigde Staten en Mexico. Onze hoofdvraag luidt:

”Wat zijn de gevolgen van de globalisering in het grensgebied tussen de Verenigde Staten en Mexico”?

Om onze hoofdvraag te kunnen beantwoorden gaan wij dieper in op de economische, culturele en politieke dimensie van globalisering. Om doelgericht naar deze informatie te zoeken en om makkelijker tot het antwoord op de hoofdvraag te komen, hebben wij de hoofdvraag gesplitst in deelvragen. In het eerste hoofdstuk leggen wij uit wat globalisering inhoudt. In het daarop volgende hoofdstukken leggen wij de relatie tussen de Verenigde Staten en Mexico in het grensgebied uit. Hoofdstuk drie, vier en vijf zijn verantwoordelijk voor informatie over de gevolgen van globalisering in het grensgebied op economisch, cultureel en politiek gebied. In hoofdstuk zes wordt de situatie in het Amerikaans-Mexicaanse grensgebied vergeleken met een grensgebied in Europa. In het laatste hoofdstuk wordt er tenslotte uitgelegd wat het toekomst beeld is voor het grensgebied.

H1 Wat is globalisering ?
Globalisering is een verschijnsel dat sinds de jaren 90 steeds groter is geworden. We hebben het niet door, maar het globaliseren van de wereld heeft enorm veel invloed op ons en ons dagelijkse leven. We staan op en controleren of het allemaal goed gaat met onze vrienden en familie via Facebook. Eten een broodje pindakaas met jam, omdat we dit in een Amerikaanse film hebben gezien. Rijden in een Citro??n geproduceerd in Japan en lunchen bij de Mac Donalds of Subway. Dit zijn allemaal dingen die door globalisering mogelijk zijn.

1.1 Ontstaan
Globalisering (ook wel mondialisering) is door de Amerikaanse econoom Theodore Levitt bedacht. Natuurlijk bestond het verschijnsel zelf al wel , in ieder geval sinds 1944 , maar niemand had het een naam gegeven en er een begrip van gemaakt. Hij gebruikte het begrip de eerste keer in het tijdschrift ‘Harvard Business review. Hij beschreef mondialisering als: ‘de veranderingen in sociale gedragspatronen en technologie die bedrijven in staat stellen om hetzelfde product over de hele wereld te verkopen. Een ander begrip voor globalisering is ‘het proces waarbij de verwevenheid tussen gebieden en samenlevingen toeneemt.’ Globalisering is sinds de ontdekkingsreizen en kolonisatie op mondiaal niveau gegroeid. Een derde betekenis is ‘proces van landen die steeds een steeds groter aandeel hebben in de wereldhandel.

1.2 Globalisering heden
In de loop van de jaren is globalisering erg sterk gegroeid en word het op grote schaal toegepast. Tegenwoordig kunnen we geen wereld meer indenken zonder invloeden van globalisering. Steeds meer landen gaan dingen produceren die ze later weer verhandelen en in een ander land op de markt brengen. Het land met de grootste aandeel in handel was altijd Amerika, maar China verhandeld tegenwoordig steeds meer en steeds betere producten. Globalisering heeft op drie vlakken veel invloed, namelijk op economisch, cultureel en politiek gebied. Door de snelle communicatie- en transportmogelijkheden kunnen winkelketens over de hele wereld hun producten overal verkopen maar ook vanuit de hele wereld inkopen. Het grootse verschil dat door globalisering duidelijk wordt zijn de invloeden van landen in de wereld. De ‘slow world’ landen en de ‘fast world’ landen. In de slow world landen woont maar liefst 80 % van de wereld bovolking.

1.3 Grote gevolgen globalisering

De snelle communicatiemiddelen zorgen ervoor dat we sneller en makkelijker kunnen communiceren met elkaar. Ook zijn er vrije handelsgrenzen dankzij globalisering. Vaak worden handelsbarri??res afgebroken. Grondstoffen worden meteen op de goedkoopste plaats gefabriceerd, hiervoor zijn assemblagebedrijven opgezet. Voor de consument maakt plaats van fabricatie niet uit. Deze bedrijven worden in periferie landen opgezet vanwege goedkope lonen en de lage belasting. Ook hebben deze landen vaak geen milieuwetten. Om overtredingen te voorkomen moeten er wetten opgesteld worden. De Wereldhandelsorganisatie (World Trade Organisation) is een: ‘intergouvernementele organisatie die toeziet op de naleving van afspraken over de handel tussen landen.’ Veel van die afspraken zijn van belang voor het internationale zakendoen . Ook zorgt globalisering voor een kromme verhouding tussen de gemiddelde prijzen van import – en exportartikelen .

Kortom, globalisering in bedacht door de econoom Theodore Levitt. Destijds had globalisering niet dezelfde betekenis als die van tegenwoordig. Dit komt doordat globalisering door de jaren heen is gegroeid tot een begrip dat we dagelijks toepassen. We hebben het begrip ook een andere betekenis gegeven ‘het proces dat steeds meer landen deel uit maken van de wereld handel.’ Steeds meer landen gaan dingen produceren die ze later weer verhandelen en in een ander land op de markt brengen. Globalisering bracht ook nadelen met zich mee , namelijk het in twee groepen verdelen van de wereldbevolking de slow – en fastworld landen.

H2 Hoe is de relatie tussen de VS en Mexico in het grensgebied ontstaan?
La Linea of The Line, zo wordt de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico ook wel genoemd, een scheidingslijn tussen landen die heel lastig te controleren is. Deze grens is 3326 km lang en loopt vanaf de Grote Oceaan tot de Golf van Mexico. Elke dag overleven er ‘?n of meerdere mensen die de barre oversteek naar de VS maken het niet.

2.1 De grens
Pas in 1819 werd de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten vastgelegd. In deze tijd lag de grens een stuk noordoostelijker dan tegenwoordig. In 1835 moest Mexico na een korte oorlog toegeven aan de verklaring van onafhankelijkheid van Texas. De grens tussen Mexico en Texas was echter niet goed vastgelegd. Toen tien jaar later Texas zich aansloot bij de V.S leidde dit tot de Mexicaanse-Amerikaanse oorlog. Deze verliep dramatisch voor Mexico en in 1848, bij de vrede van Guadalupe Hildago, moest Mexico een grot grondgebied verkopen aan de Amerikanen voor een hele lage prijs. In Guadalupe Hildago werd besloten dat de grens tussen de twee landen nooit meer zou veranderen, behalve als de bevolking van beide landen hier mee instemde. Tot 1940 waren de grenzen tussen Mexico en de VS open. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog begon de VS actief migratie te stimuleren. Tot 1964 haalde ze veel Mexicanen naar het land waarvan uiteindelijk 70 procent is gebleven. Na de sluiting van de grenzen en tot in de jaren negentig, werden illegale Mexicanen gedoogd, omdat zij bijdroegen aan de economie . Zij werkten in de dienstverlening, fabrieken, landbouw en als huishoudelijk hulp. Toen meer Mexicanen in de dienstverlening in steden gingen werken en daardoor meer zichtbaar werden, begonnen de racistische praktijken in de Amerikaanse samenleving toe te nemen en al snel begon de politiek zich er mee te bemoeien. Doordat de grote rivier de Rio Grande een aantal keer van plaats is veranderd, ontstonden er regelmatig grensconflicten. In 1961 kwamen Mexicaanse president Adolfo L??pez Mateos en Amerikaanse president John F. Kennedy overeen dat de afgesproken grens in 1848 zo bleef.

2.2 Migratie
Om migratie te voorkomen, gingen de Verenigde Staten de industrialisatie van grensgebieden aanpakken. Veel fabrieken gingen zich hier vestigen. Tot 2005 was het grensgebied in economische bloei in Mexico. In 2006 viel het besluit om een 1.125 kilometer lange grensbarri??re te bouwen tussen Mexico en de VS. Met de bouw van de muur op de grens tussen de landen, kreeg migratie meer aandacht en werd kreeg het als politiek probleem vorm. In het grensgebied zijn er ook non-gouvernementele organisaties (NGO’s) actief. Deze mensen maken letterlijk jacht op Mexicanen die de grens oversteken. Jaarlijks worden er tientallen migranten doodgeschoten op de grens, bezwijken er velen aan de barre toch door de woestijn en tientallen worden er vastgezet.

H3 Wat zijn de economische gevolgen van globalisering in het grensgebied VS Mexico?
Door globalisering zijn de landen over de hele wereld meer met elkaar samen gaan werken. Sommige zijn erg betrokken in de wereldhandel. Een belangrijke oorzaak is de ontwikkeling op gebied van telecommunicatie en verkeer. Er zijn twee organisaties opgezet, deze heersen wereldwijd over het economische beleid de WTO en de GATT. Deze organistaties zijn van mening dat elk land moet produceren waarin het het beste is en dat er voor de producten vrije handel moet zijn. Hierdoor kan elk land een redelijk tot goed welvaartsniveau halen.

3.1 De GATT
‘Het General Agreement on Tariffs and Trade?? (GATT) is een internationaal handelsverdrag. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd deze opgericht om de handel tussen landen te stimuleren en handelsbarri??res af te breken. Dit verdrag is nooit echt officieel gesloten, maar ging op 1 januari 1948 in als een voorlopig project en is sinds dien niet weg te denken uit onze moderne handel. De reden dat het nooit officieel in werking is gezet kwam door de Verenigde Staten. Het invoeren van de GATT bracht veel verantwoordelijkheden en financi??n met zich mee. De GATT houd geen vergaderingen maar GATT-rondes, hierin komen vertegenwoordigers bij elkaar en worden er afspraken gemaakt. De basis van de GATT is een geleidelijke afbraak van de naoorlogse handelsbelemmeringen met als richtlijn de volgende drie punten:

1. non-discriminerend
2. transparantie
3. wederkerigheid

Omdat er officieel nooit een verdrag was getekend kon er niet worden samengewerkt met de Verenigde Naties. Pas na 1995 met de Uruguat-ronde werd er een offici??le organisatie opgericht namelijk de ‘Wereldhandelsorganisatie. ‘

3.2 De WTO
??The agreements are lengthy and complex because they are legal texts covering a wide range of activities. But a number of simple, fundamental principles run throughout all of these documents. These principles are the foundation of the multilateral trading system. ‘
‘De WTO-overeenkomsten zijn langdurig en complex omdat ze juridische teksten die een breed scala van activiteiten vereisen. Maar een aantal eenvoudige, fundamentele beginselen worden uitgevoerd in al deze documenten. Deze beginselen vormen de basis van het multilaterale handelsstelsel.’

De WTO is een organisatie die is opgericht om formeel handelsbesprekingen te houden die betrekkingen hebben op goederen, diensten en intellectuele eigendom. De organisatie staat voor het liberaliseren van de handel, met hun verlaagde douane controles zijn ze de meest geslaagde handels organisatie. Het grootste verschil tussen de GATT en de WTO is dat de WTO een groter internationaal secretariaat heeft en onderhandeld in goederen maar ook in diensten en intellectuele eigendomsrechten.

3.3 NAFTA
Op 1 januari 1994 werd de NAFTA opgericht. De North Americain Free Trade Agreement is een samenwerking tussen Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Met dit bedrijf is internationalisering makkelijker dan ooit gedacht. De NAFTA heeft als hoofddoel de importquota’s en handelsbarri??res tussen landen af te breken. Deze instelling is tot stand gekomen vanwege de grootste dreiging: de Aziatische landen. Het bedrijf brengt voor- en nadelen met zich mee. Een groot nadeel is dat meer bedrijven zich in Mexico zouden vestigen vanwege lage lonen en minder strenge milieu eisen waardoor er minder arbeidsplaatsen in de VS zouden komen.

3.4 Gevolgen in grensgebied
Mexico kreeg in de 19e eeuw tijd om op adem te komen na de revolutie en was eindelijk onafhankelijk. Vanaf de jaren ’50 groeide Mexico op economisch gebied omdat er veel aardolie werd gevonden. De groei stopte echter in de jaren ’70 vanwege inflatie en een toenemende schuldenlast. Hierdoor heeft het land tot de dag van vandaag last van lage lonen en hoge werkloosheid. Naar mate de Verenigde Staten groeide en groter werd, werkte dit als een magneet waar miljoenen mensen op af kwamen, waaronder veel Mexicanen die een nieuw en beter leven wilden opbouwen. Door de migratie zijn er veel dubbelsteden ontstaan. Een dubbelstad is een stad die door twee delen is gesplitst, waarvan allebei de delen een aparte ontwikkeling hebben doorstaan en dus extreem van elkaar verschillen. Deze dubbelsteden zie je vooral in het grensgebied vanwege de Amerikaanse invloeden aan de grens.

3.5 Aantrekkelijkheid vestigen in het grensgebied
Amerikaanse maar ook Europese bedrijven vestigen steeds meer in het grensgebied. Deze vestigen hier voor werknemers die ze een lage loon kunnen betalen. Deze assemblage bedrijven werden opgezet om halffabricaten te importeren en na de productie bewerkingen te exporteren. De belasting voor het invoeren is zeer laag en voor uitgaande goederen wordt er alleen voor de toegevoegde waarde betaald. De assemblagebedrijven vestigde zich in het noorden van Mexico, omdat het dichter aan de grens van de Verenigde Staten lag. Dit betekend lagere transportkosten en loonkosten van een dollar per uur. Deze assemblage waren voor 87 % van de Mexicanen reden om alles achter te laten en een leven op te bouwen op een andere plek.

3.6 Problemen Mexico
Mexico is heel afhankelijk is van andere landen, van andermans hulp. Als er ook maar iets mis gaat met de economie van de Verenigde Staten voelt Mexico dit direct. Dit zorgt ervoor dat Mexico behoort tot de semi-periferie landen. Het is geen welvarend land met een duidelijke rol in de wereldhandel maar het is ook geen derde wereldland. Ook zorgen de assemblage bedrijven voor snelle verhuizingen, dit zorgt voor veel slum rondom het grensgebied. Kortom, de Verenigde Staten heeft op economisch gebied veel invloed op Mexico. Dit zie je terug in het aantal groeiende assemblage bedrijven en grote stromingen gastarbeiders vanuit Mexico naar de Verenigde Staten die de ‘American Dream’ willen waarmaken en een nieuw leven willen opbouwen in het land met veelbelovende kansen. Door al deze invloeden is Mexico afhankelijk van de Amerikaanse economie maar ook van andere centrumlanden.

H4 Wat zijn de culturele gevolgen van de globalisering voor het grensgebied?
De wereld kent veel verschillende culturen met verschillende talen, muziek, literatuur en kunst. In het grensgebied gaat het om de traditionele Mexicaanse cultuur en de moderne Noord-Amerikaanse cultuur. Vele mensen menen dat globalisering de grote cultuurverschillen kleiner maakt. Maar is dit wel echt zo?

4.1 Woongebieden
Al die verschillende groepen en culturen maken van het grensgebied een multiculturele samenleving, maar van onderling contact is nauwelijks sprake. Het merendeel van de indianen in het grensgebied, bevinden zich in eigen woongebieden. In Mexico leven groepen ook in eigen woongebieden. De scheiding tussen de blanken en de hispanics in het grensgebied werd in eerste instantie veroorzaakt door strenge wetten en regels. Zo golden er in Zuid-Texas regels die bepaalden dat Spaanssprekende mensen alleen op vastgestelde plekken mochten wonen. Van die discriminerende regels en wetten is nu nog weinig over. In plaats van deze vastgelegde regels en wetten is er nu sprake van sociale en culturele segregatie (scheiding) .

4.2 Cultuurverschillen
Met de problemen die spelen op politiek en economisch gebied kan Mexico gelukkig nog trots zijn op zijn traditionele cultuur en normen en waarden. Deze zijn ondanks de amerikanisering bijna niet veranderd, voornamelijk omdat Amerikaanse-Mexicanen in tegenstelling tot andere etniciteiten hun identiteit bewaren en verder ontwikkelen. Mexicanen zouden zich zelfs gelukkiger voelen dan Noord-Amerikanen, omdat zij zich zo trots zijn op hun cultuur. De Mexicaanse keuken is qua afwisseling en variatie een stuk verder dan de standaard Amerikaanse hamburgertenten en fastfoodrestaurants. Kraampjes, straatkeukens en de mensen thuis bieden tientallen soorten vruchten, tortilla’s en taco’s aan. Wat hedendaagse kleding betreft, geven de Verenigde Staten de toon aan, maar een deel van de losse en comfortabele vrijetijdskleding van de Amerikanen is voor een groot deel in feite van Mexicaanse herkomst of wordt ter plaatse aangepast. De traditionele gebruiksvoorwerpen en sieraden zijn nog altijd aanwezig en niet be??nvloedt door de wegwerpcultuur van de Noord-Amerikanen. De Mexicanen hechten altijd nog veel belang aan hun eigen volksfeesten zoals Allerheiligen of Kerstmis. In de muziek is er weinig verandering. Een aantal Mexicaanse artiesten, zoals Richie Valens wist door te dringen in de popmuziek en de tex-mex-muziek of bordersmusic in het grensgebied met Texas brak uiteindelijk ook internationaal door. De Mexicaanse televisie is minder creatief en ontleent heel veel aan de Noord Amerikaanse productie. Toch kwamen de laatste jaren enkele opmerkelijke series tot stand, van soaps tot documentaires. Deze series en programma’s bereiken ook Amerika. Verrassend genoeg komen ‘s werelds best bekeken en meest geliefde soaps dan ook niet uit Hollywood of New York, maar uit Mexico Stad . De Engelse en Spaanse taal worden tegenwoordig vaak gemengd, ook wel het Spanglish genoemd. Het wordt voornamelijk gesproken door de Spaanstalige inwoners van Noord-Amerika (hispanics) .

4.3 Niet alleen negatief
De overheid en de media hebben tussen 2002 en nu voornamelijk de aandacht gevestigd op het groeiende geweld van de diverse drugskartels maar ook vooral op de invloeden van de illegale migranten op de Amerikaanse cultuur. Dit zijn vaak negatieve berichten die aantonen dat de grens veel nadelen met zich meebrengt. Ondanks dat de twee landen veel met elkaar te maken hebben en vaak in verschillende conflicten verheven zijn, hebben beide landen hun eigen normen en waarden en veranderd er weinig aan hun cultuur.

H5 Wat zijn de politieke gevolgen van de globalisering voor het grensgebied?
Door globalisering be??nvloed de Verenigde Staten Mexico op politiek gebied. Dit komt doordat het grensgebied strenge controles vereist. De gigantische vluchtelingenstroming van Mexico naar de Verenigde Staten heeft voor veel problemen gezorgd. Mensensmokkel, drugs- en wapenhandel zijn elke dag weer een groot probleem voor de douane.

5.1 De Amerikaanse wetten
Amerika heeft een hele geschiedenis als gaat om grondwetten. Het begon allemaal in 1789, het jaar waarin de grondwet werd opgesteld en ingevoerd. De ‘constitution’ werd opgesteld na de onafhankelijkheidsverklaring uit 1776. Maar ook is de ‘declaration of independence’ opgesteld. Deze is opgesteld door George Washtington en Thomas Jefferson. De Verenigde Staten heeft ook vaak amendementen ingediend. Een voorbeeld hiervan is de ‘2nd amendement’ deze wet houdt in dat wapenbezit legaal is.

In het wettenboek staan de tien offici??le amendementen, deze zijn van kracht sinds 1791. De tien amendementen bij elkaar noemen we de bill of rights. Deze zijn na debatteren in 1748 ingevoerd. Het was belangrijk dat er voor elke burger onschendbare rechten neergelegd zouden worden. Op 25 september in 1789 maakte het first congres de amendementen officieel.

5.2 Amendement I
??Het Congres zal geen wet maken betreffende de instelling van een godsdienst, of die de vrije uitoefening van een godsdienst verbiedt; of die de vrijheid van meningsuiting of de persvrijheid beknot; of het recht van het volk om vreedzaam te vergaderen en het recht om zich tot de Regering te wenden voor het verhelpen van misstanden.’
Dit houdt in dat er geen wetten opgesteld zullen worden die de vrijheid van religie maar ook vrijheid van meningsuiting verhinderd. maar ook dat het volk recht heeft om op een veilige plaats over bepaalde onderwerpen te discussi??ren.

5.3 Amendement II
??Daar een goed geordende strijdkracht noodzakelijk is voor de veiligheid van een vrije Staat, zal het recht van het volk om wapens te hebben en te dragen niet worden beknot. ?? Dit houdt in dat je als individuele burger het recht op wapenbezit hebt, en deze ook op noodzakelijke momenten mag utiliseren. Over de amendementen is veel ophef geweest, vooral na de schietpartijen in de Verenigde Staten. Bijvoorbeeld de door twee scholieren gepleegde aanslag op Columbine High school. De jongens hadden hun geweren en munitie in de lokale supermarkt gekocht. Dit betekent dat er geen onderzoek vooraf gaat bij het aanschaffen van een geweer en dus praktisch iedereen aan een geweer kan komen.

5.4 Stemstelsel
Het politieke stemstelsel van de Verenigde Staten is zeer zeldzaam, dit komt omdat er 51 staten moeten stemmen. Om dit zo veilig en zeker mogelijk te doen hebben ze een bepaald systeem uitgevonden. De VS heeft een presidentieel stelsel, wat inhoudt dat de president niet alleen staatshoofd is maar ook leiding geeft aan de regering. Er is dus geen minister president aanwezig. Een ander voorbeeld van een presidentieel stelsel is dat de president veel macht heeft, in het speciaal het buitenlandse en veiligheidsbeleid va n de Verenigde Staten. Landelijk word er gestemd en welke partij op landelijk niveau de meeste kiesmannen heeft, deze wint de verkiezingen en wordt president. Elke president kiest een running mate voor zijn of haar campagnes, deze functie kan vergeleken worden met die van een vicepresident. In de VS heet het federale parlement het ??Congres 1??. Deze bestaat uit twee delen, het huis van afgevaardigden en de senaat. Het aantal leden per staat is afhankelijk van het aantal inwoners, maar elke staat heeft minstens ‘?n zetel. Ook moet elke staat moet in beschikking zijn tot twee senatoren, deze worden direct gekozen door de inwoners van de staat. de twee groepen in de Verenigde Staten zijn de Republikeinen en de Democraten. De Republikeinen staan voor de Christenen en Amerikanen op het platteland, hier tegenover staan de Democraten , deze staan voor meer steun voor de etnische minderheidsgroepen. De twee groepen zijn regelmatig tegenover elkaar als het komt op wetten en of keuzes maken. Dit is vooral tijdens de verkiezingen heel duidelijk zichtbaar.

5.5 De Verenigde Staten gezien door andere landen
Bewondering van de VS komt vaak voort uit het feit dat veel mensen het als het land van de vrijheid zien. Zij bewonderen de Verenigde Staten als de oudste moderne democratie en hebben respect voor de American Dream. Amerika zou er een handje van hebben om foute regimes te steunen. Critici wijzen onder andere op de Amerikaanse bemoeienissen in Latijns-Amerika, dat zich behandeld voelt als Amerika’s achtertuin.

5.6 Mexico??s politieke stelsel
Mexico ??s politieke stelsel is deels afgekeken bij die van de Verenigde Staten. Zo is Mexico een federale republiek met een president als hoofd. Ook is de politiek in Mexico gebaseerd op de grondwet, deze is opgezet in 1917. De grondwet is gefocust op trias politica. Overigens is deze ook de regeringsleider en hoogste officier van het leger. Mexico is verdeeld in 31 staten plus de hoofdstad Mexico City. Het verschil is dat de president zes jaar aan de macht is en hierna is hij niet meer herkiesbaar. Dit is zodat er geen kleine groep mensen met teveel macht ontstaan. Als president van Mexico selecteer je zelfstandig een Kabinet van 17 ministers maar ook je algemene controleur en een algemeen procureur. Deze helpen de president beter en veiliger te regeren. Het Mexicaanse Congres is vergelijkbaar met het Nederlandse parlement. Het is verdeeld in twee delen, de afgevaardigden en de senaat. Deze debatteren en maken maar ook wijzigen wetten. Het volk kiest de leden van het Congres.

5.7 Mexico in het buitenland
Pas in de laatste jaren is Mexico internationaal een rol gaan spelen, daarvoor stond de regering in de internationale politieke non-interventie en zelfbeschikking. De rol van Mexico op internationaal gebied is nu op zowel militair als economisch gebied gegroeid.
Mexico en de Verenigde Staten hebben een moeizame relatie, deze gaat terug naar de Amerikaans-Mexicaanse oorlog van 1847. Er zijn regelmatig conflicten dit komt door de immigratie, maar de verhouding tussen de regeringen is redelijk. Het meest voorkomende discussie onderwerp zijn de vluchtelingen, de regeringen worden het er maar niet eens over om een oplossing te bedenken. De meest effici??nte oplossing volgens de Verenigde Staten was de grens streng te bewaken met aan beide kanten agenten die dag en nacht zouden bewaken. Dit leverde weinig verschil op en dus ging de Verenigde Staten over tot een ander strenger optreden. Er zijn in de stedelijke gebieden barri??res gebouwd, je kunt hierbij denken aan een soort Berlijnse muur.

Kortom, het Amerikaanse politieke stelsel en bestuur is door de Mexicanen zeer goed afgekeken zo hebben beide landen een grondwet waar bijna alles van afgeleid word. Maar heeft het Amerikaanse politieke stelsel amendementen. Bijvoorbeeld the 2nd amendement dat wapenbezit legaliseert. Er is ontzettend veel ophef over deze wet. Ook heeft de verenigde staten een herkiesbare presidentschap in tegenstelling tot de Mexicaanse presidentschappen. In Mexico zit een president zes jaar en is deze niet herkiesbaar. de regeringen kunnen het maar niet eens worden over de vluchtelingen. Na de eerste oplossing is er niks veranderd en dus is er door de Verenigde Staten strenger opgetreden en is er een steng bewaakte muur opgezet.

5.8 Drugsgeweld
Naar schattig zijn er tussen 2006 en 2014 zo’n 100.000 mensen slachtoffer geweest van het drugsgeweld in het grensgebied. Daaronder zijn niet alleen handelaren, dealers en criminelen maar ook burgers en honderden politiemensen. De oorzaken van het geweld liggen ten eerste bij de onderlinge concurrentie tussen de drugskartels die strijden om de doorvoerroutes van drugs en wapens (met name die naar de V.S). Juist dat deel va n de handel levert de hoogste bedragen op. Controle over deze route is voor de kartels voor levensbelang. De concurrentie is nog erger geworden door de strijd van de Mexicaanse en Amerikaanse overheden tegen de drugshandel en de extreme maatregelen van de VS om de grens tussen beide landen af te sluiten.

5.9 Waarom zijn kartels zo machtig?
Ten eerste, geld. De kartels beschikken in zowel de VS als in Mexico over ontzettend veel geld. Daarmee kunnen ze groepen opzetten die aanzienlijk grote delen van Mexico en de Verenigde staten in oorlogsbied kunnen veranderen. Ten tweede bieden de kartels in Mexico werk aan in drugshandel of andere illegale zaken, hierdoor behalen ze winst op politiek gebied en winnen ze stemmen. Een andere grote factor waardoor deze kartels zo gevreest en machtig zijn is corruptie. Met militaire krachten die groter zijn dan de strijdkrachten van de politie en het leger hebben ze de mogelijkheid om iedereen om te kopen of te bedreigen. Hierdoor hebben de kartels vrijwel de macht in handen.

H6 Waar in Europa kun je de situatie net als in het grensgebied van VS Mexico vinden?
Bij Europa denk je niet snel aan streng bewaakte grenzen of landen die in conflict zijn met elkaar. Dit is echter wel het geval in Polen. De Poolse staat voelt zich bedreigd door de invloeden van Rusland. Deze gevoelens zijn na de crash van vliegtuig MH17 alleen maar gegroeid. Overigens ook omdat president Poetin troepenmachten op de Krim heeft momenteel wekt dit angstige gevoelens op in Polen.

6.1 Ontstaan
Sinds de koude oorlog is de Poolse bevolking op hun hoede. Maar in het speciaal is hun interesse gefocust op buurland Oekra??ne, het nieuws word op de voet gevolgd. Ook wordt er gesproken over een Russisch-Poolse rivaliteit, dit stamt nog af van het Kievse Rijk. Na de val van het Kievse Rijk heeft Rusland alleen nog maar slechte invloeden gehad op Polen. maar de grootste angst factor is buurland Oekra??ne, deze heeft sinds de eerste Krimoorlog een koele prille relatie met buurland Rusland. De geschiedenis speelt ook een grote rol. De ??Sovjet-Unie?? nam zijn invloeden in de gebieden veel te serieus en dus onderdrukte ze hun staten. De twee landen zijn weer in aanraking gekomen met elkaar sinds president Poetin de Krim weer bezette. De Poolse bevolking voelt zich met die van Oekra??ne verbonden, de landen liggen geografisch naast elkaar maar ook in het verleden hebben ze elkaar proberen te steunen en hulp toe te dienen.

6.2 De Krim
De Krim is een schiereiland die in het noordwesten in verbinding met Oekra??ne ligt. De Krim bestaat grotendeels uit steppe met in het zuiden het Krimgebergte. Het gebied heeft een hele geschiedenis als het komt op veroveren, zo hadden (het huidige) Turkije en Rusland in 1853-1856 een Krimoorlog. Na enkele protesten tegen de Oekra??ense president Janoekvytsj broeide weer een Krimcrisis op. Als gevolg besluit de regering op de Krim dat het bij Rusland gaat horen, dit vind plaats op 6 maart 2014. Oekra??ne is hier fel op tegen maar Poetin laat zich door niemand stoppen, hij gaat door met zijn plan en op 18 maart 2014 behoort de Krim tot Rusland.

6.3 Reacties
Alle landen in het Oostblok zijn gechoqueerd, Poetin is namelijk sterker dan ze dachten. Polen wilt niks riskeren met Rusland vanwege gas aanvoer, ook is Polen bang dat het nadelig is voor Polen. Bijvoorbeeld op economische gebied, Polen is bang dat Rusland geen importgoederen van uit Polen meer accepteert of handel wilt drijven met Polen. Maar ook op politiek gebied, bang dat Rusland Polen de oorlog verklaart vanwege verschillende meningen. Dit blijkt uit een gesprek tussen kanselier Merkel en minister-president Tusk. Toch besluit Polen strenger op te treden door regeringsstoelstellen dag in dag uit te laten vliegen om de gebeurtenissen in Oekra??ne per klein detail te volgen. Ook bezocht de Poolse premier Frankrijk en Duitsland om nader te komen en met een oplossing komen die de rust terug keert. Pro- Russische separatisten vallen Oekra??ne binnen en zorgen voor veel angst en onrust. Dit word alleen erger nadat er een personenvliegtuig crasht in het gebied waar de pro-Russische separatisten gebied hebben ingenomen. De hele wereld is in shock, wederom heeft Rusland weer iets weerzinwekkends op haar geweten. Maar ontkent dit ten zeerste.

Kortom is de situatie in het grensgebied van de Verenigde Staten en Mexico te vergelijken met die van Polen en Oekra??ne. Er heerst een spanning tussen beide landen en hierdoor ontstaan er op economisch gebied maar ook op politiek gebied moeilijkheden. Dit zijn gevolgen van een moeizaam verleden tussen de twee landen en een geschiedenis waardoor er snel angst gevoelens naar boven komen.

H7 Wat is het toekomstbeeld voor het grensgebied?
Illegale migratie, wapen- en mensensmokkel, drugsgeweld en drugshandel zijn de negatieve gevolgen van de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico. De VS is al jaren bezig met oplossingen voor het toenemen van deze problemen, maar niets lijkt te helpen.
Amerikaanse oplossing

In 2010 heeft het Amerikaanse Congres goedkeurig verleend aan het opvoeren van de bewaking van de grens. 600 miljoen dollar zal onder meer uitgegeven worden aan extra agenten en drones (onbemande vliegtuigjes). Deze extra beveiliging moet de illegale immigratie, drugssmokkel en wapen- en mensenhandel tegengaan. President Obama heeft ook 1200 leden van de Nationale Garde naar de grens gestuurd om de plaatselijke autoriteiten te gaan helpen met het bewaken van de grens. De gestuurde troepen helpen tevens bij de strijd tegen de smokkel en dat het brute drugsgeweld uit Mexico overslaat naar de VS. Of deze plannen echt gaan helpen, is nog maar de vraag. Dankzij de ‘kingpinstrategie’ is het geweld al lichterlijk afgenomen. Deze strategie is er op gericht om de grote leiders van drugskartels uit te schakelen en op deze manieren het hele kartel te ontwrichten. De bendes vallen uit elkaar en hebben minder macht. Mede door de strenge beveiliging is het geweld weggetrokken uit het grensgebied, meer richting het centrum en het zuiden.
Wij verwachten toch dat het grensgebied in de loop der jaren op het gebied van mensen-, wapen-, en drugshandel steeds verder verslechterd. Het militariseren van de strijd tegen deze handel heeft tot nu toe toch nog niet veel goeds gebracht. De drugsoorlog moet niet meer als een militair conflict gezien worden. Het inzetten van drones is hier een goed voorbeeld van.

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the guide above)

About this guide:

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, Essay: Wat zijn de gevolgen van de globalisering in het grensgebied tussen de Verenigde Staten en Mexico. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/essay-wat-zijn-de-gevolgen-van-de-globalisering-in-het-grensgebied-tussen-de-verenigde-staten-en-mexico/> [Accessed 14-06-21].

Review this guide:

Please note that the above text is only a preview of this guide.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.