Het verbod op onderscheid op grond van geslacht wordt voor pensioenregelingen als volgt geconcretiseerd: - Essay Marketplace

Het verbod op onderscheid op grond van geslacht wordt voor pensioenregelingen als volgt geconcretiseerd:

a. De eventuele eigen bijdrage van de werknemer in de kosten van de pensioenregeling mag voor mannen en vrouwen die overigens in gelijke omstandigheden verkeren in euro’s niet verschillen.

b. De pensioenuitkeringen voor mannen en vrouwen die overigens in gelijke omstandigheden verkeren, mogen eveneens niet verschillen.

c. De premie en de werkgeversbijdrage in de premie mogen wel verschillen, mits dit wordt gerechtvaardigd door voor mannen en vrouwen verschillende actuariële factoren. Als aan een voor mannen en vrouwen gelijke beschikbare premie een sekseafhankelijke risicopremie voor het partnerpensioen wordt onttrokken, blijft een voor mannen en vrouwen verschillende premie over voor de opbouw van het ouderdomspensioen. Deze verschillende premies leiden bij sekseneutrale premies per definitie tot voor mannen en vrouwen verschillende pensioenuitkeringen. Dit is niet toegestaan.

ECLI:NL:RBMAA:2005:AT8795In hetgeen in de voorgaande punten is overwogen, is van cruciale betekenis dat de AOW-uitkering van de partner niet aan de deelnemer toegerekend kan worden en niet tot diens beloning gerekend kan worden. De Europese richtlijn inzake gelijke behandeling en artikel 141 EG-verdrag zijn hierover duidelijk. Een prejudiciële beslissing over deze cruciale punten is derhalve niet nodig. Ook overigens is niet gebleken dat een prejudiciële beslissing geboden zou zijn.

ECLI:NL:GHSHE:2014:930?

Het gelijk behandelen van mannen en vrouwen brengt met zich mee dat vrouwelijke medewerkers recht hebben om een gelijk pensioen op te bouwen als hun mannelijke collega. Dat wil echter nog niet zeggen dat de werkgeversbijdrage en werknemersbijdrage gelijk zijn, aangezien verschillen voor kunnen komen afhankelijk van de regeling die er geldt. Zo kan het toegestaan zijn om andere bijdragen te leveren, teneinde een gelijk pensioen op te bouwen, dat in het algemeen langer wordt uitbetaald aan vrouwen. Zij hebben een hogere levensverwachting. In de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen is een speciaal deel opgenomen dat ingaat op pensioenvoorzieningen (art 12a e.v. WGBMV).

Afdwingen van de gelijke behandeling kan door een procedure te starten tegen de werkgever of tegen de pensioenuitvoerder, dat kan bij de kantonrechter en mogelijk bij een daartoe ingestelde geschillencommissie.

In de jaren tachtig en daarvoor werden vrouwen in grote getale uitgesloten van pensioenregelingen, waardoor zij in mindere mate pensioen hebben opgebouwd. De sporen van dit onderscheid zullen nog lang zichtbaar blijven. Mogelijk zijn de gevolgen hiervan enigszins gecorrigeerd door sociale partners of bepaalde pensioenuitvoerders, al dan niet met behulp van een subsidie van de overheid. Doordat discriminerende behandeling van vrouwen grotendeels tot het verleden behoort, zal dat ook gaan gelden voor de procedures hierover. Wil de medewerkster alsnog deelnemen in een bepaalde pensioenregeling, dan kan dat met terugwerkende kracht. In dat geval vordert zij de schade die is ontstaan door het niet betalen van de verschuldigde werkgeversbijdragen. Het gaat dan om de bijdragen over de periode dat de werkgever verplicht was die werkgeversbijdrage te betalen, evenwel niet over de periode van voor 8 april 1976.

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen betekent ook dat de leeftijd waarop zij met pensioen gaan in beginsel gelijk moet zijn. Is een jongere pensioengerechtigde leeftijd voor vrouwen een drempel geweest om aan die pensioenregeling deel te nemen, dan kunnen zij een gelijke leeftijd afdwingen en alsnog aanspraak op pensioen maken, evenwel niet over de periode van voor 17 mei 1990.

Review this essay:

Name
Rating
Your review: (optional)

Latest reviews:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.