Essay: KLGO14DB1/2

Essay details:

 • Subject area(s): Dutch essays
 • Reading time: 8 minutes
 • Price: Free download
 • Published on: June 27, 2019
 • File format: Text
 • Number of pages: 2
 • KLGO14DB1/2
  0.0 rating based on 12,345 ratings
  Overall rating: 0 out of 5 based on 0 reviews.

Text preview of this essay:

This page of the essay has 2201 words. Download the full version above.

6 november 2015
A Verbeteren van eigen vakdeskundigheid
Ik loop stage bij de poli KNO en ben eigenlijk de hele dag bezig met protocollen en de beroepscode, richtlijnen en wetten. Ik heb hier gesprekken over met collega’s. Op dit moment dat ik deze beroepsprestatie schrijf loop ik mee op de behandelkamer. Hierin staat hygiëne centraal. Wat ook heel belangrijk is op de poli is het beroepsgeheim. Inloggegevens van het computersysteem wat mij autorisatie geeft is strikt geheim. Ook heb ik mezelf te identificeren. Ik moet mijzelf op elk moment van de dag kunnen identificeren. Dit door middel van mijn Albert Schweitzerpas met pasfoto. Hier kom ik later op terug. Ik draag een witte jas en een witte broek. Dit is ook de beroepskleding voor een assistente. De gegevens van patiënten zijn strikt geheim en blijven binnen deze poli. Ik mag geen gegevens uitwisselen van patiënten, wat nogal logisch is. Hiervoor heb ik ook een handtekening gezet als bewijs dat ik mij houden zal aan het beroepsgeheim.. Zoals alle werknemers van het ziekenhuis heb je als stagiaire ook de plicht tot geheimhouding wat betreft de informatie van en over patiënten. Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft een privacyreglement vastgesteld, waarin is geregeld hoe om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Dit reglement is gepubliceerd in het documentbeheersysteem van het ziekenhuis en van toepassing op allen, die werkzaam zijn in het ziekenhuis. Tevens word je erop geattendeerd dat je jezelf volgens de Wet op de Identificatieplicht (WID)
te allen tijde moet kunnen identificeren op de werkplek. Dit kan door middel van een geldig
paspoort, Identiteitskaart, verblijfsvergunning of rijbewijs. Via DoculinQ wordt gewerkt met de protocollen, hierin staan van alle afdelingen de bijbehorende protocollen gepubliceerd. Deze zijn alleen zichtbaar voor medewerkers van het ziekenhuis. Hiervoor moet je inloggegevens hebben. In het ziekenhuis gelden natuurlijk ook verschillende wetten. Denk bijvoorbeeld aan de Wet Big, beroepen in de individuele gezondheidszorg. Ik heb met een collega gesproken over de controles die worden uitgevoerd of men bekwaam is of niet. Deze collega vertelde mij dat zij niet gecontroleerd wordt of zij nog bekwaam is. Dit gebeurt wel op de verpleegafdeling. Deze collega vertelde mij ook dat zij (omdat zij verpleegkundige is ) geregistreerd staat in het big register en zich om de vijf jaar moet her registreren. Deze collega en tevens ook andere collega’s letten erg op de hygiëne. De poli ziet er dan ook netjes en schoon uit. De ruimtes worden dan ook elke dag schoongemaakt met speciale alcohol. Er zijn ook speciale vaatwasmachines die er zijn voor de scopen en andere instrumentaria. Wat belangrijk is voor mij om mijn kennis op peil te houden, is het nieuws in de gaten te houden over veranderingen in de zorg maar ook de protocollen nauwlettend uit te voeren zodat je jezelf goed instrueert over hoe te handelen.

B Protocol
Ik loop stage bij de poli KNO dus kies ik een protocol dat een handeling instrueert die ik ook zelf mag doen. Ik kies voor de allergietest omdat ik dat erg vaak doe en er naar mijn mening nog wel wat aan verbetert kan worden.
Allergietest
Voorbereiding
1 Patient neemt plaats in de behandelstoel en krijgt uitleg over de behandeling door de verpleegkundige/poliassistente.
2 Benodigdheden klaarleggen, zoals;
3 de te testen stoffen
4 genummerde tape
5 naaldjes voor percutaan gebruik
6 gewone tape om de huidreactie te kopiëren
7 gazen of tissues om te deppen
8 naaldencontainer
9 afvalbakje
Uitvoering
1 Plak de tape op de onderarm van de patiënt
2 Druppel naast de nummers de te testen stoffen
3 Geef een prikje door de druppelallergeen in de huid
4 Voor ieder te testen stof gebruik je een nieuwe lancet
5 Dep na een minuut de huid af met een tissue
6 Ga hierna verder op de andere arm van de patiënt
7 Lees de test na 15 minuten af
8 Vul deze in op het daarvoor bestemde formulier
Nazorg
Uitslag wordt met de arts besproken.
Wat ik vreemd vind aan dit protocol is dat men geen handschoenen hoeft te dragen. Stel er komt een druppelallergeen op je huid en je prikt jezelf per ongeluk percutaan en je reageert zelf op die druppelallergeen dat is nou niet zo professioneel als je met een patiënt bezig bent. Ook staat geen alcohol in het protocol. Je moet de markeerstift eraf halen nadat je de allergietest gedaan hebt, en dat doe je met handalcohol. Ook wordt de test afgelezen na 10 minuten, in het protocol wordt aangegeven na 15 minuten. Het protocol kan wat uitgebreider beschreven worden. Hieronder kunt u het protocol lezen voor de allergietest in het Albert Schweitzerziekenhuis dat herschreven is.
Allergietest
Voorbereiding
1 Patient neemt plaats in de behandelstoel en krijgt uitleg over de behandeling door de verpleegkundige/poliassistente.
Patient stroopt de mouwen op. Patiënt zalf op arm gesmeerd? Bekend met allergie? Iemand in de familie met allergie? Zelf een vermoeden?
2 Benodigdheden klaarleggen, zoals;
3 de te testen stoffen
4 genummerde tape
5 naaldjes voor percutaan gebruik
6 gewone tape om de huidreactie te kopiëren
7 gazen of tissues om te deppen
8 naaldencontainer
9 afvalbakje
10 handschoenen onsteriel
11 markeerstift
Uitvoering
1 Plak de tape op de onderarm van de patiënt
2 Druppel naast de nummers de te testen stoffen
3 Geef een prikje door de druppelallergeen in de huid
4 Voor ieder te testen stof gebruik je een nieuwe lancet
5 Dep na een minuut de huid af met een tissue
6 Ga hierna verder op de andere arm van de patiënt
7 Lees de test na 10 minuten af
8 Vul deze in op het daarvoor bestemde formulier
Nazorg
Uitslag wordt met de arts besproken. ( denk aan mogelijkheden en medicijnen )
Vertel bij de uitgekomen allergeen wanneer deze zich vooral voordoet.
Het lijkt mij verstandig om handschoenen te dragen, maar dan wel zonder latex. Dat namelijk omdat bij de allergietest ook op latex getest wordt. Patiënt kan eventueel dan al allergisch reageren als het allergisch is voor latex. Het is beter voor de hygiëne om handschoenen te dragen omdat je toch in contact bent met de patiënt. Het is ook belangrijk vragen te stellen aan de patiënt over haar vermoeden van de uitslag. Ook is het belangrijk bij welk allergeen zich voordoet uitleg te geven wanneer dat allergeen vooral actief is en wat het doet en hoe de patiënt hier het beste mee om kan gaan.
C Samenvatting
Er zijn veel wetten waarmee de doktersassistente mee te maken heeft. Deze wetten zijn van belang om te weten; de wet BIG, GW, KZ en de WGBO. Deze wetten verbeteren en bewaken de kwaliteit van de zorg. Ik geef van elke wet een samenvatting. Zo wordt het overzichtelijk wat van belang is bij het beroep doktersassistente.
De Wet BIG
De wet BIG staat voor Beroepen In de Individuele gezondheidszorg. Deze wet zorgt ervoor dat de kwaliteit van de zorg bewaakt en verbetert wordt. Voor acht beroepen in de gezondheidszorg is er via deze Wet BIG titelbescherming: arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige en verpleegkundige. Bij deze beroepen worden voorbehouden handelingen uitgevoerd. Voorbehouden handelingen zijn handelingen waarbij vitale functies in gevaar kunnen komen. Denk hierbij aan injecties, narcose en verloskundige handelingen. Er gelden wel plichten om in het BIG register te komen. Zo moet je bekwaam en beproefd zijn. Het doel van de wet BIG is dus ook de patiënt beschermen tegen medische fouten. Dit betekent dat je om de vijf jaar gecontroleerd wordt. Er zijn 13 voorbehouden handelingen. Ik zet ze hieronder even op een rijtje. De Wet BIG beschermt patiënten tegen ondeskundige hulpverleners. Een aantal medische handelingen is namelijk zo riskant dat alleen mensen die daarvoor voldoende bekwaam zijn ze mogen uitvoeren. Wat bij mijn beroep van belang is het geven van injecties bijvoorbeeld. Wij leren verschillende injecties, denk bijvoorbeeld aan een intramusculaire injectie.
Voorbehouden handelingen
1 Verrichten van heelkundige handelingen
2 Verrichten van verloskundige handelingen
3 Verrichten van endoscopieën
4 Verrichten van katheterisaties
5 Geven van injecties
6 Verrichten van puncties
7 Onder narcose brengen
8 In de gezondheidszorg gebruik maken van radioactieve stoffen of toestellen die ioniserende stralen uitzenden
9 Verrichten van electieve cardioversie
10 Verrichten van defibrillatie
11 Toepassen van elektroconvulsieve therapie
12 Steenvergruizing voor geneeskundige doeleinden
13 Verrichten van handelingen ten aanzien van menselijke geslachtscellen en embryo’s, gericht op het anders dan op natuurlijke wijze tot stand brengen van bevruchting.
Het beroep doktersassistent wordt niet in de wet BIG genoemd. Toch heeft het beroep doktersassistent met deze wet te maken. Een doktersassistente werkt ook in de individuele gezondheidszorg. Je moet (om je in het BIG-register te laten registreren) bekwaam en beproefd zijn dat wil zeggen dat je zelfstandig handelingen uit kunt voeren. Je moet je één keer per zoveel tijd laten beoordelen door iemand die zelfstandig bevoegd is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een arts.
Na een bepaalde tijd is herregistratie nodig. Dit wil zeggen dat een werknemer opnieuw moet voldoen aan de werknemerseis. Waaronder bijvoorbeeld valt dat de werknemer tenminste 8 uur per week zorg verleend.
De Wet WGBO
De Wet WGBO staat voor wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Deze wet komt op voor de rechten van de patiënt. Hierbij wordt uitgegaan van twee uitgangspunten; de informatieplicht en de toestemmingsvereiste. Er moet dus een overeenkomst worden gesloten tussen hulpverlener en hulpvrager. De patiënt moet duidelijk geïnformeerd worden over behandeling of een ingreep. Tenzij de patiënt daar geen behoefte aan heeft. De hulpvrager moet toestemming geven voor een handeling of ingreep. In acute gevallen hoef je geen toestemming te vragen. Als een patiënt zijn arm uitsteekt voor een venapunctie kan dit ook als toestemming gezien worden. Deze twee uitgangspunten (informatieplicht en toestemmingsvereiste) worden ook wel aangeduid met de term informed consent.
In de uitvoering van mijn beroep is belangrijk, ook al doe ik mijn werk met toestemming van de arts, dat ik de patiënt voldoende informeer. Zo kan de patiënt gerustgesteld naar de behandeling of consult.
De Wet GW
De Wet GW staat voor de wet op de geneesmiddelenkennis. Deze wet zorgt voor de handel en productie van het geneesmiddel en de distributie hiervan. Hiervoor is een vergunning nodig. Alleen apothekers, apotheekhoudende huisartsen en daartoe aangewezen personen en instanties mogen geneesmiddelen aan patiënten verstrekken. De inspectie, die ook onverwachts kunnen controleren, kijkt en checkt of deze wet nageleefd wordt. Geneesmiddelen kunnen teruggehaald worden, of in beslag genomen worden. De inspectie kan ook een apotheek sluiten wanneer er geen veilige opslag is voor de geneesmiddelen. Wanneer de geneesmiddelenwet overtreden wordt kan daaraan een boete vastzitten.
Wat van belang is bij de uitvoering van mijn beroep is dat ik ook met geneesmiddelen ‘werk’. Ik schrijf herhaalrecepten uit voor patiënten die bijvoorbeeld chronisch ziek zijn. Zelf is er geen rechtstreekse verstrekking van medicijnen aan patiënten , maar ik moet wel de verantwoordelijkheid dragen voor de recepten die ik laat herhalen. Ik moet letten op de dosis en het aantal. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de medicijnen die mensen krijgen wanneer zij bekend zijn met diabetes mellitus.
De Wet KZ
De Wet KZ staat voor kwaliteitswet zorginstellingen. Deze wet zorgt voor verantwoorde zorg. Denk hierbij aan zorginstellingen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en ook privé-klinieken, maar in principe geldt deze wet voor alle samenwerkingsverbanden van twee of meer gelijkwaardige hulpverleners, zodat ook een gezondheidscentrum, een RIAGG en een maatschap eronder vallen (maar niet een arts en zijn assistente).
Wat met verantwoordelijke zorg bedoeld wordt is dat goede zorg geboden wordt van goed niveau. Doelmatig en afgestemd naar de reële behoeften van de patiënt. Over de kwaliteit zijn afspraken gemaakt met verschillende instanties die betrekking hebben tot de zorg. Een instelling heeft de plicht om jaarlijks een kwaliteitsverslag te leveren. De inspectie van de gezondheidszorg neemt de last van de toezicht over deze wet op zich. De inspecteurs zijn bevoegd tot het betreden van bepaalde plaatsen, verschillende zaken te onderzoeken en monsters af te nemen wanneer zij denken dat dat nodig is. Een instelling hoort altijd mee te werken, tenzij dit niet in hun geheimhoudingsplicht vermeld staat. Deze wet is niet zozeer bij mijn beroep van toepassing. Ik moet overigens wel weten dat deze wet bestaat al zou ik in een ziekenhuis aan de slag gaan. Of bijvoorbeeld in een gezondheidscentrum aan het werk ga. Ik moet weten dat de inspectie langs kan komen en kan controleren. Daarom moet ik als doktersassistente ook goed letten op hygiëne, en de kwaliteit van zorg goed beheren.

D Nascholing
Er zijn veel nascholingsmogelijkheden die aangeboden worden door heel het land. Deze cursussen betreffen verschillende vakgroepen en onderwerpen. Bij leerpunt KOEL worden verschillende cursussen en bijeenkomsten aangeboden. Hieronder een overzicht van deze nascholings mogelijkheden.
Reanimatie en AED – Herhaling
Triage – Luisterend leren (Vol)
Doktersassistenten
Reanimatie en AED – Herhaling
Doktersassistenten

Kinderziekten
Doktersassistenten

Hechttechnieken opfriscursus (Inschrijving gestart)
Praktijkondersteuners
Doktersassistenten
38e Nascholing aan de Maas – Vrouwelijke genitale verminking
Doktersassistenten
Reanimatie en AED – Herhaling

Als ik een nascholing zou moeten volgen, dan zou dat de nascholing triage- luisterend leren zijn. Deze nascholing zou ik willen volgen omdat het belangrijk is om goed te communiceren met een patiënt. Als je aandachtig luistert, kan je ook beter de zorgvraag vaststellen. Triage zorgt ook dat de kwaliteit van de zorg verbetert. Door dieper op een zorgvraag in te gaan, kan ook beter naar de behoefte van de patiënt gehandeld worden.

Einde beroepsprestatie 2.5

About Essay Marketplace

Essay Marketplace is a library of essays for your personal use as examples to help you write better work.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Marketplace, KLGO14DB1/2. Available from:<https://www.essaymarketplace.com/dutch-essays/klgo14db1-2/> [Accessed 09-07-20].

Review this essay:

Please note that the above text is only a preview of this essay.

Name
Email
Review Title
Rating
Review Content

Latest reviews:

Leave a Comment

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.